Offentlige dokumenter

Bulgarien

Indholdet er leveret af
Bulgarien

Artikel 24, stk. 1, litra a) - hvilke sprog EU-landene vil acceptere for offentlige dokumenter, der fremlægges for deres myndigheder i henhold til artikel 6, stk. 1, litra a)

Oversættelse af et officielt dokument til bulgarsk er ikke påkrævet.

Artikel 24, stk. 1, litra b) - en vejledende liste over de offentlige dokumenter, der henhører under denne forordnings anvendelsesområde

  1. Fødsel — fødselsattest, fødselsattest ved simpel adoption, udskrift af fødselsattest, fuldstændig kopi af fødselsattest, bekræftet kopi af fødselsattest
  2. død — kopi af dødsattest, fuldstændig kopi af dødsattest, bekræftet dødsattest, dom [dødserklæring]
  3. navn — attester for forskellige efternavne, dom
  4. ægteskab, herunder adgang til at indgå ægteskab og civilstand — borgerlig vielsesattest, udskrift af borgerlig vielsesattest, fuldstændig kopi af borgerlig vielsesattest, bekræftet kopi af borgerlig vielsesattest, vielsesattest for bulgarske statsborgere i udlandet, civilstandsattest, ægtefælle/hustru og børn
  5. skilsmisse, separation og omstødelse af ægteskab — [skilsmisse]dom, udskrift af borgerlig vielsesattest med angivelse af ægteskabets opløsning og datoen for dets opløsning i noterne til modellen
  6. forældreskab — dom, civilstandsattest, ægtefælle/hustru og børn, attest for ægtefælle (ægtefælle/hustru) og familiemæssig tilknytning, bevis for moderskab (børn født af moderen)
  7. adoption — dom, fødselsattest (ved simpel adoption), udskrift af fødselsattest (ved simpel adoption), fuldstændig kopi af fødselsattest (ved simpel adoption), bekræftet kopi af fødselsattest (ved simpel adoption)
  8. bopæl og/eller opholdssted — attest for fast bopæl, attest for nuværende bopæl, attest for ændring af fast bopæl, attest for ændring af nuværende opholdssted
  9. statsborgerskab — attest for bulgarsk statsborgerskab, attest for opnåelse af bulgarsk statsborgerskab

10.  ren straffeattest — udskrift af en ren straffeattest (model 1 i bilag 2, jf. artikel 45, stk. 1, i forordning nr. 8 af 26. februar 2008 om strafferegistrenes funktion og organisation).

Artikel 24, stk. 1, litra c) - listen over de offentlige dokumenter, som kan vedhæftes flersprogede standardformularer som en passende oversættelseshjælp

Formular I kan vedlægges fødselsattesten, fødselsattesten ved simpel adoption og udskriften af fødselsattesten.

Formular III kan vedlægges udskriften af dødsattesten.

Formular IV kan vedlægges den borgerlige vielsesattest og udskriften af den borgerlige vielsesattest.

Formular V kan vedlægges vielsesattesten for bulgarske statsborgere i udlandet.

Formular VI kan vedlægges civilstandsattesten og attesten for familiestatus, ægtefælle/hustru og børn.

Formular X kan vedlægges attesten for fast bopæl og attesten for nuværende bopæl.

Formular XI kan vedlægges udskriften af en ren straffeattest (model 1 i bilag 2, jf. artikel 45, stk. 1, i forordning nr. 8 af 26. februar 2008 om strafferegistrenes funktion og organisation).

Artikel 24, stk. 1, litra d) - lister over personer, der i overensstemmelse med national ret er kvalificerede til at udarbejde bekræftede oversættelser, når der findes sådanne lister

Fysiske personer, der arbejder som freelanceoversættere eller i et oversættelsesbureau og udfører oversættelse af skriftlige dokumenter, opføres på en liste udarbejdet af udenrigsministeriet.

Denne liste findes kun på bulgarsk og er tilgængelig på følgende internetadresse:

http://apostille.mfa.bg/MFAL/apostille_certificates.nsf/cert1.xsp

Artikel 24, stk. 1, litra e) - en vejledende liste over de typer af myndigheder, der efter national ret er bemyndiget til at udstede bekræftede kopier

De myndigheder, der har udstedt originalen, kan tage bekræftede kopier af originalen.

En notar eller en assisterende notar kan attestere, at kopier af offentlige dokumenter er i overensstemmelse med originalen.

Kopier af offentlige dokumenter kan attesteres af personer, der ikke er notarer, men som har bemyndigelse til at udføre notarfunktioner, forudsat at dette er fastsat ved lov.

Artikel 24, stk. 1, litra f) - oplysninger om, på hvilken måde bekræftede oversættelser og bekræftede kopier kan identificeres

I. Hvordan kan bekræftede oversættelser identificeres?

1. Karakteristika ved bekræftede oversættelser af bulgarske dokumenter, der er udført i Bulgarien til brug i udlandet

Bulgariens udenrigsministerium er bemyndiget til at attestere oversætterens underskrift på oversættelsen til et fremmedsprog af bulgarske dokumenter, der skal have retsvirkning på en fremmed stats område.

Denne attestering foretages ved at anbringe en rektangulær mærkat med oplysninger om oversætterens for‑ og efternavn(e), sted og dato for attesteringen, det betalte gebyr, det unikke identifikationsnummer, underskriften, stemplet og andre relevante oplysninger.

Kun originaleksemplaret af oversættelsen af dokumenter, der er trykt i én farve i A4-papirformat, accepteres. Hver side i oversættelsen nummereres og paraferes af oversætteren. Oversættelsen skal vedlægges det behørigt attesterede og bekræftede oversatte dokument på en udelelig måde.

Oversættelsen skal efterfølges af følgende tekst på bulgarsk eller på det pågældende fremmedsprog: "Undertegnede ... bekræfter herved, at foranstående oversættelse fra ... (sprog) til ... (sprog) er en fuldstændig og nøjagtig gengivelse af vedhæftede original ... (beskrivelse af dokumentets art og obligatoriske oplysninger — nr., serie, dato, attesteringer og bekræftelser). Oversættelsen består af ... sider, oversætter: ...... (underskrift)".

Teksten efterfølges umiddelbart af oversætterens navn og underskrift, som ikke må stå på næste side eller adskilles fra teksten med mellemrum.

Oversættelser, der indeholder rettelser, udeladelser, tilføjelser eller sletninger, er ikke gyldige. Oversættelserne må ikke omfatte elementer af det nationale flag og det nationale våbenskjold.

2. Karakteristika ved bekræftede oversættelser fra bulgarsk til et fremmedsprog og fra et fremmedsprog til bulgarsk udfærdiget uden for Bulgarien

Oversættes skriftlige dokumenter — uden for Bulgarien — fra bulgarsk til et fremmedsprog og fra et fremmedsprog til bulgarsk, skal oversætterens underskrift på oversættelsen attesteres af Bulgariens diplomatiske repræsentationer og konsulater. Oversættelsen vedlægges originaleksemplaret af dokumentet, og den diplomatiske missions eller konsulatets stempel anbringes tre steder, navnlig midt på den vedlagte del, eller øverst til venstre på dokumentet, efter at hjørnet er blevet foldet, således at alle sider i dokumentet samles.

Denne attestering foretages ved at anbringe et rektangulært stempel med oplysninger om for‑ og efternavn(e) på den autoriserede person, der har foretaget attesteringen, sted og dato for attesteringen, det betalte gebyr, registreringsnummeret for konsulatets attestering, underskriften og stemplet.

3. Karakteristika ved bekræftede oversættelser af udenlandske dokumenter oversat til bulgarsk til brug i Bulgarien

I henhold til artikel 21a i forordningen om legalisering, attestering og oversættelse af skriftlige dokumenter har notarer i Bulgarien ret til at attestere oversætterens underskrift på oversættelsen af udenlandske dokumenter til bulgarsk til brug i Bulgarien.

Denne attestering foretages ved at anbringe et rektangulært stempel med oplysninger om oversætterens for‑ og efternavn(e), sted og dato for attesteringen, det betalte gebyr, det unikke registreringsnummer, underskriften, stemplet og andre relevante oplysninger.

II. Hvordan kan bekræftede kopier identificeres?

1. Den myndighed, der har bekræftet kopien, anføres i den bekræftede kopi:

— ved navn, underskrift og myndighedens stempel

— ved anførelse på den faktiske kopi af notarens/den assisterende notars navn og underskrift i overensstemmelse med en model for et godkendt stempel (se oplysningerne nedenfor).

2. Enhver bekræftelse af en kopi af et offentligt dokument registreres i attesteringsmyndighedens arkiver.

Artikel 24, stk. 1, litra g) - oplysninger om de særlige karakteristika ved bekræftede kopier

Bekræftede kopier af de originale civilstandsdokumenter skal indeholde datoen for attesteringen samt for- og efternavn(e) på den embedsmand, der har foretaget attesteringen. Justitssekretæren underskriver dokumentet og påfører det kommunens almindelige stempel.

Notarens eller den assisterende notars attestering af, at en kopi er i overensstemmelse med originaleksemplaret af et offentligt dokument, kræver, at han skal være forelagt originaleksemplaret af dette offentlige dokument. Attesteringen foretages ved at påføre selve kopien af dokumentet et stempel, der er godkendt i overensstemmelse med bilag 6 i henhold til artikel 17 i bekendtgørelse nr. 32 af 29. januar 1997 om notarers og notarkontorers faglige arkiver.

Den . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .,

notar i distriktet . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . ,

registreret under nr. . . . . . . i notarkammeret, bekræfter,

at dette eksemplar er i overensstemmelse med originaleksemplaret . . . . . . . . . . . . .

af et offentligt (privat) dokument, som jeg er blevet forelagt af . . . . . . .

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .,

bosat i . . . . . . . . . . . . . . . . . .

Der er i originaldokumentet ikke foretaget sletninger, tilføjelser, rettelser eller andre

særlige dispositioner.

Registreringsnummer . . . . . . . . . . . . . . Opkrævet afgift: . . . . BGN

Notar:

Sidste opdatering: 06/06/2022

De nationale sprogudgaver af denne side vedligeholdes af de respektive EU-lande. Oversættelserne er lavet af Europa-Kommissionen. Eventuelle ændringer af originalen, som de kompetente nationale myndigheder har lavet, er muligvis ikke gengivet i oversættelserne. Europa-Kommissionen påtager sig ingen form for ansvar for oplysninger eller data, der optræder i nærværende dokument, eller hvortil der henvises heri. Med hensyn til de ophavsretlige regler i den medlemsstat, der er ansvarlig for nærværende side, henvises der til den juridiske meddelelse.