Offentlige dokumenter

Kroatien

Indholdet er leveret af
Kroatien

Artikel 24, stk. 1, litra a) - hvilke sprog EU-landene vil acceptere for offentlige dokumenter, der fremlægges for deres myndigheder i henhold til artikel 6, stk. 1, litra a)

Republikken Kroatien accepterer kun offentlige dokumenter på kroatisk og accepterer ikke offentlige dokumenter, der er udfærdiget på andre af EU-medlemsstaternes officielle sprog.

Artikel 24, stk. 1, litra b) - en vejledende liste over de offentlige dokumenter, der henhører under denne forordnings anvendelsesområde

Liste over offentlige dokumenter, der er omfattet af denne bestemmelses anvendelsesområde:

- fødselsattest (bilag I)

- dødsattest (bilag III)

- vielsesattest (bilag IV)

- civilstandsattest (bilag VI)

- civilpartnerskabscertifikat (bilag VII)

- bopæls- og/eller opholdsstedsattest (bilag X)

- bekræftelse på ren straffeattest (bilag XI).

Bemærk: De offentlige dokumenter, der er anført i bilag I-VII, udstedes af ministeriet for offentlig forvaltning. De offentlige dokumenter, der er anført i bilag X, udstedes af indenrigsministeriet, og de dokumenter, der er nævnt i bilag XI, udstedes af justitsministeriet.

Artikel 24, stk. 1, litra c) - listen over de offentlige dokumenter, som kan vedhæftes flersprogede standardformularer som en passende oversættelseshjælp

Liste over offentlige dokumenter, der kan vedlægges standardformularer på andre sprog, som kan være nyttige ved oversættelse:

- fødselsattest (bilag I)

- dødsattest (bilag III)

- vielsesattest (bilag IV)

- civilstandsattest (bilag VI)

- civilpartnerskabscertifikat (bilag VII)

- bopæls- og/eller opholdsstedsattest (bilag X)

- bekræftelse på ren straffeattest (bilag XI).

Artikel 24, stk. 1, litra d) - lister over personer, der i overensstemmelse med national ret er kvalificerede til at udarbejde bekræftede oversættelser, når der findes sådanne lister

De kvalificerede medarbejdere, der i overensstemmelse med kroatisk lov må udfærdige bekræftede oversættelser af offentlige dokumenter, er autoriserede oversættere.

Linket til den ajourførte liste over autoriserede oversættere er offentliggjort på dommerforeningens websted:

http://www.sudacka-mreza.hr/tumaci.aspx?Lng=hr

Artikel 24, stk. 1, litra e) - en vejledende liste over de typer af myndigheder, der efter national ret er bemyndiget til at udstede bekræftede kopier

De personer, der i henhold til kroatisk lov er bemyndiget til at udfærdige bekræftede kopier af offentlige dokumenter, er notarer. Listen over de pågældende personer, nemlig registret over notarer, forvaltes af bestyrelsen for det kroatiske notarkammer og er tilgængelig på kammerets websted – http://www.hjk.hr/Uredi.

Artikel 24, stk. 1, litra f) - oplysninger om, på hvilken måde bekræftede oversættelser og bekræftede kopier kan identificeres

Bekræftede oversættelser og bekræftede kopier identificeres ud fra en simpel visuel undersøgelse, da alle oversættelser og kopier er forsynet med den autoriserede oversætters eller notarens stempel og underskrift, der klart angiver, at der er tale om en oversættelse eller en kopi.

Artikel 24, stk. 1, litra g) - oplysninger om de særlige karakteristika ved bekræftede kopier

Det særlige kendetegn ved den bekræftede kopi er netop, at den notar, der har udfærdiget kopien, har underskrevet den og forsynet den med sit stempel.

Sidste opdatering: 15/04/2024

De nationale sprogudgaver af denne side vedligeholdes af de respektive EU-lande. Oversættelserne er lavet af Europa-Kommissionen. Eventuelle ændringer af originalen, som de kompetente nationale myndigheder har lavet, er muligvis ikke gengivet i oversættelserne. Europa-Kommissionen påtager sig ingen form for ansvar for oplysninger eller data, der optræder i nærværende dokument, eller hvortil der henvises heri. Med hensyn til de ophavsretlige regler i den medlemsstat, der er ansvarlig for nærværende side, henvises der til den juridiske meddelelse.