Offentlige dokumenter

Cypern

Indholdet er leveret af
Cypern

Artikel 24, stk. 1, litra a) - hvilke sprog EU-landene vil acceptere for offentlige dokumenter, der fremlægges for deres myndigheder i henhold til artikel 6, stk. 1, litra a)

Græsk og engelsk

Artikel 24, stk. 1, litra b) - en vejledende liste over de offentlige dokumenter, der henhører under denne forordnings anvendelsesområde

De cypriotiske myndigheder nævner som eksempel følgende officielle dokumenter:

Fødsel: Fødselsattest

Død: Dødsattest

Ægteskab: Vielsesattest

Adgang til at kunne indgå ægteskab: Ægteskabsattest

Registreret partnerskab: Partnerskabsattest

Opholdssted: Permanent opholdsattest

Opløsning af registreret partnerskab: Bevis for registrering af en fælles erklæring om opløsning af et registreret partnerskab

Ren straffeattest: Ren straffeattest

Artikel 24, stk. 1, litra c) - listen over de offentlige dokumenter, som kan vedhæftes flersprogede standardformularer som en passende oversættelseshjælp

Fødselsattest

Dødsattest

Vielsesattest

Ægteskabsattest

Partnerskabsattest

Permanent opholdsattest

Ren straffeattest

Artikel 24, stk. 1, litra d) - lister over personer, der i overensstemmelse med national ret er kvalificerede til at udarbejde bekræftede oversættelser, når der findes sådanne lister

Registeret over statsautoriserede oversættere (Register of Sworn Translators) med tilknytning til Indenrigsministeriets Presse- og Informationskontor

Artikel 24, stk. 1, litra e) - en vejledende liste over de typer af myndigheder, der efter national ret er bemyndiget til at udstede bekræftede kopier

Folkeregister- og migrationsafdelingen

Fødselsattest

Dødsattest

Ægteskabsattest

Partnerskabsattest

Bevis for registrering af en fælles erklæring om opløsning af et registreret partnerskab

Distriktsforvaltningerne (Επαρχιακές Διοικήσεις )

Fødselsattest

Dødsattest

Permanent opholdsattest

Kommunerne

Vielsesattest

Artikel 24, stk. 1, litra f) - oplysninger om, på hvilken måde bekræftede oversættelser og bekræftede kopier kan identificeres

Ifølge instrukserne fra rådet for statsautoriserede oversættere ("Council of Sworn Translators" - det organ, der er ansvarligt for officielle oversættelser i Republikken Cypern) til de statsautoriserede oversættere og offentligheden skal alle dokumenter, der forelægges for autoriserede oversættere til oversættelse, være ægte og behørigt bekræftet. En fotokopi af det dokument, der er indgivet til oversættelse, vedlægges den autoriserede oversætters oversatte tekst, under hvilken oversætterens underskrift og stempel anbringes.

Statsautoriserede oversættere attesterer ikke ægtheden af et dokument, der forelægges til oversættelse, med et særligt stempel på dokumentet, men de kontrollerer det, inden de oversætter det, og hvis de finder, at dokumentet ikke er ægte, oversætter de det ikke.

Statsautoriserede oversættere bekræfter kun ægtheden af deres egen oversatte tekst, når de anmodes om en korrekt eller tro kopi af deres egen oversættelse.

For oversættelser:

Rektangulært elektronisk segl med ordene "korrekt og nøjagtig oversættelse af det vedhæftede dokument" ("ορθή και ακριβής μετάφραση του συνημμένουυ εγγράφου")

Originalt rundt stempel, som rådet for statsautoriserede oversættere har udstedt til den statsautoriserede oversætter

Den statsautoriserede oversætters originale underskrift

Den statsautoriserede oversætters navn

Stempelmærke (et stempelmærke til en værdi af 2 EUR anbringes lige under stemplet og annulleres med det runde stempel)

For kopier af oversættelser:

Originalt rektangulært elektronisk segl med ordene "bekræftet kopi af det oversatte dokument" ("γνήσιο αντίγραφο του μεταφρασμένου εγγράφου"

Originalt rundt stempel, som rådet for statsautoriserede oversættere har udstedt til den statsautoriserede oversætter

Den statsautoriserede oversætters navn og originale underskrift

Stempelmærke (et stempelmærke til en værdi af 2 EUR anbringes lige under stemplet og annulleres med det runde stempel)

For attesterede dokumenter:

Statsautoriserede oversætteres stempler (runde) er blå, og det rektangulære elektroniske segl er sort.

Et stempelmærke til en værdi af 2 EUR anbringes lige under stemplet og annulleres med det runde stempel.

Artikel 24, stk. 1, litra g) - oplysninger om de særlige karakteristika ved bekræftede kopier

Statsautoriserede oversætteres stempler (runde) er blå, og det rektangulære elektroniske segl er sort.

Et stempelmærke til en værdi af 2 EUR anbringes lige under stemplet og annulleres med det runde stempel.

Sidste opdatering: 12/07/2024

De nationale sprogudgaver af denne side vedligeholdes af de respektive EU-lande. Oversættelserne er lavet af Europa-Kommissionen. Eventuelle ændringer af originalen, som de kompetente nationale myndigheder har lavet, er muligvis ikke gengivet i oversættelserne. Europa-Kommissionen påtager sig ingen form for ansvar for oplysninger eller data, der optræder i nærværende dokument, eller hvortil der henvises heri. Med hensyn til de ophavsretlige regler i den medlemsstat, der er ansvarlig for nærværende side, henvises der til den juridiske meddelelse.