Offentlige dokumenter

Tjekkiet

Indholdet er leveret af
Tjekkiet

Artikel 24, stk. 1, litra a) - hvilke sprog EU-landene vil acceptere for offentlige dokumenter, der fremlægges for deres myndigheder i henhold til artikel 6, stk. 1, litra a)

Tjekkisk, slovakisk

Artikel 24, stk. 1, litra b) - en vejledende liste over de offentlige dokumenter, der henhører under denne forordnings anvendelsesområde

 • Fødselsattest
 • Vielsesattest
 • Dødsattest
 • Registreret partnerskabscertifikat
 • Bevis for retlig handleevne til at gifte sig
 • Bevis for retlig handleevne til at indgå registreret partnerskab
 • Komplet kopi af civilstandsattester
 • Attestering af oplysningerne i civilstandsregistret
 • Attestering af de oplysninger, der er anført i samlingen af retsakter eller det dobbelte civilstandsregister, som blev ført frem til den 31. december 1958
 • Afgørelse om godkendelse af ændring af navn eller fornavn
 • Attestering af ægteskab
 • Uddrag af retsbogen for fysiske personer
 • Notarielt dokument, der bekræfter, at en person er i live
 • Meddelelse af data fra et folkeregister til en fysisk person
 • Bevis for anerkendelse af faderskab til et barn, der er født eller bliver født
 • Attestering af ægteskab (som udstedt af en tjekkisk diplomatisk repræsentation i udlandet)
 • Retsafgørelse om de forhold, der er nævnt i forordningens artikel 2, stk. 1 – f.eks.:

dom om fastlæggelse af fødselsdatoen for en mindreårig

dom om fastlæggelse af dødsfald

dom om fastlæggelse af dagen for dødsfald

dom om tilkendelse af retten til at gifte sig til en mindreårig

dom om anerkendelse af en mindreårigs retlige handleevne

skilsmissedom

dom om fastlæggelse af faderskab

dom om fastlæggelse af moderskab

dom om adoption af en mindreårig eller dom om adoption af en myndig person.

Artikel 24, stk. 1, litra c) - listen over de offentlige dokumenter, som kan vedhæftes flersprogede standardformularer som en passende oversættelseshjælp

 • Fødselsattest (fødsel)
 • Dødsattest (dødsfald)
 • Vielsesattest (ægteskab)
 • Bevis for retlig handleevne til at gifte sig (ægteskabsevne)
 • Registreret partnerskabscertifikat (registreret partnerskab)
 • Bevis for retlig handleevne til at indgå registreret partnerskab (handleevne til at indgå registreret partnerskab)
 • Uddrag fra retsbogen for fysiske personer (manglende retsbog i den medlemsstat, hvor den pågældende er statsborger)
 • Meddelelse af data fra et folkeregister til en fysisk person (opholdssted og/eller bopæl)

Artikel 24, stk. 1, litra d) - lister over personer, der i overensstemmelse med national ret er kvalificerede til at udarbejde bekræftede oversættelser, når der findes sådanne lister

Den originale sprogudgave af denne side tjekkisk er blevet ændret for nylig. Den sprogudgave, du kigger på nu, er i øjeblikket ved at blive oversat af vores oversættere.
Følgende sprog: tyskengelskfransk er allerede oversat.
 • Oversættere og tolke som defineret i lov nr. 36/1967 om eksperter, oversættere og tolke – liste over oversættere og tolke findes på justitsministeriets websted:

http://datalot.justice.cz/justice/repznatl.nsf/$$SearchForm?OpenForm&Seq=1#_RefreshKW_select_5

 • Tjekkiets diplomatiske repræsentationer – attestering af oversættelsernes rigtighed, jf. artikel 18, stk. 3, litra e), i lov nr. 150/2017 om udenrigstjenesten.

Artikel 24, stk. 1, litra e) - en vejledende liste over de typer af myndigheder, der efter national ret er bemyndiget til at udstede bekræftede kopier

Attestering af, at en genpart eller kopi er i overensstemmelse med dokumentet (attestering af ægthed), udstedes af:

 • regionale myndigheder
 • kommunale myndigheder i kommuner med udvidede beføjelser
 • kommunale myndigheder, distrikts- eller enhedsmyndigheder under de territorialt opdelte præfekturer samt distriktsmyndighederne i Prag, idet listen er indeholdt i en gennemførelsesretsakt (listen over kommunale myndigheder, der udfærdiger attestering og legalisering, findes i bilag 1 til dekret nr. 36/2006 om attestering af en genparts eller kopis overensstemmelse med dokumentet og attestering af underskriftens ægthed, som ændret)
 • militærtjenester
 • indehaveren af posttilladelsen (Česká pošta)
 • det tjekkiske handelskammer
 • notarer
 • tjekkiske diplomatiske repræsentationer (konsulære myndigheder) i udlandet.

Artikel 24, stk. 1, litra f) - oplysninger om, på hvilken måde bekræftede oversættelser og bekræftede kopier kan identificeres

Den originale sprogudgave af denne side tjekkisk er blevet ændret for nylig. Den sprogudgave, du kigger på nu, er i øjeblikket ved at blive oversat af vores oversættere.
Følgende sprog: tyskengelskfransk er allerede oversat.

Bekræftede oversættelser

1. Bekræftet oversættelse udarbejdet af en oversætter eller tolk

På første side af den skriftlige oversættelse angiver oversætteren/tolken udgangssproget for oversættelsen. Den sidste side omfatter oversætterens/tolkens påtegning og stempel. Det dokument, der ønskes oversat, eller en bekræftet kopi heraf skal være forsvarligt vedhæftet den skriftlige oversættelse ved hjælp af en snor. Oversætterens/tolkens påtegning kan være håndskrevet, maskinskrevet eller i givet fald være i form af et stempel.

Oversætterens/tolkens påtegning består af følgende elementer:

 • oplysninger om udnævnelsen af personen som oversætter eller tolk (oplysninger om den retsafgørelse, i henhold til hvilken oversætteren/tolken blev udnævnt – sted og dato, referencenummer angivelse af, hvilket sprog oversætteren/tolken er udnævnt inden for)
 • attestering af, at oversættelsen er en korrekt gengivelse af den vedlagte tekst
 • oplysninger om rettelser i oversættelsen
 • oversættelsens løbenummer som opført i oversætterens/tolkens logbog
 • sted og dato for oversætterens/tolkens påtegning
 • oversætterens/tolkens efternavn, fornavn, underskrift, stempel.

De obligatoriske oplysninger kan suppleres med oversætterens/tolkens adresse og andre elementer som f.eks. vedkommendes telefonnummer, e-mailadresse, identifikator for den digitale postkasse og registreringsnummer i kammeret for autoriserede oversættere og tolke i Den Tjekkiske Republik. Det anbefales også, at oversættelsens fysiske sideantal anføres.

Oversætterens/tolkens påtegning skal altid anføres på målsproget.

2. En tjekkisk diplomatisk repræsentations bekræftelse af, at oversættelsen er en korrekt gengivelse af et offentligt dokument

Bekræftelsespåtegningen vedrørende en oversættelses rigtighed består af følgende elementer:

 • navn på den diplomatiske repræsentation
 • bekræftelsens løbenummer som opført i bekræftelsesregistret
 • det sprog, dokumentet er oversat fra
 • det sprog, dokumentet er oversat til
 • oplysninger om, hvorvidt oversættelsen er udfærdiget af den diplomatiske repræsentation eller fremlagt af den anmodende part
 • oplysninger om, hvorvidt der er tale om en komplet eller delvis oversættelse
 • fornavn(e), efternavn(e) og underskrift(er) på/af den person, der bekræfter oversættelsens rigtighed
 • officielt stempel
 • sted og dato for bekræftelsen af oversættelsens rigtighed.

Bekræftede kopier

Attesteringen af en genparts eller kopis overensstemmelse med dokumentet (attestering af ægthed) i form af en bekræftelsespåtegning eller et officielt stempel anføres på dokumentet eller på et ark, der er forsvarligt vedhæftet dokumentet. Bekræftelsespåtegningen består af følgende elementer:

 • myndighedens navn
 • attesteringens løbenummer som opført i bekræftelsesregistret
 • angivelse af, at det bekræftede dokument er helt identisk med det oprindelige dokument, og oplysninger om, hvorvidt der er tale om en original, et tidligere bekræftet dokument, et dokument, der er resultatet af den godkendte konvertering af dokumenter, en genpart eller en kopi, der er udfærdiget på grundlag af sagsmappen, eller en kopi af en skriftlig afgørelse eller af konklusionerne i en afgørelse truffet i henhold til en specifik lov
 • dokumentets sideantal
 • oplysninger om, hvorvidt det bekræftede dokument er en komplet eller delvis genpart eller kopi
 • oplysninger om, hvorvidt det dokument, som danner grundlag for det bekræftede dokument, er forsynet med en synlig sikkerhedskomponent, som indgår i det juridisk signifikante indhold i det pågældende dokument (f.eks. et hologram)
 • attesteringsdatoen
 • fornavn(e), efternavn(e) og underskrift på/af den person, der stod for attesteringen (embedsmand, borgmester eller viceborgmester, medarbejder i en militærtjeneste, medarbejder hos indehaveren af posttilladelsen eller medarbejder i Den Tjekkiske Republiks handelskammer).

Artikel 24, stk. 1, litra g) - oplysninger om de særlige karakteristika ved bekræftede kopier

Den originale sprogudgave af denne side tjekkisk er blevet ændret for nylig. Den sprogudgave, du kigger på nu, er i øjeblikket ved at blive oversat af vores oversættere.
Følgende sprog: tyskengelskfransk er allerede oversat.

Attesteringen anføres på det bekræftede dokument i form af en bekræftelsespåtegning på hvert af arkene, eller også vedhæftes arkene i det bekræftede dokument på forsvarlig vis ved hjælp af en snor, hvorpå der sidder en etiket. Den selvklæbende etiket skal være forsynet med et officielt stempel på begge sider, således at en del af det officielle stempel fremgår af det bekræftede dokument.

Hvis der ikke er nok plads på det bekræftede dokument til den pågældende bekræftelsespåtegning, skal denne anføres på et særskilt ark, der er forsvarligt vedhæftet det bekræftede dokument ved hjælp af en selvklæbende etiket (se ovenfor).

Hvis det bekræftede dokument består af et eller flere ark, og der kun er skrevet på den ene af siderne, overstreges den blanke side fra øverste venstre hjørne til nederste højre hjørne, og bekræftelsespåtegningen anføres på den side, der bekræftes.

Hvis der er et tomt felt i teksten i det bekræftede dokument eller mellem bekræftelsespåtegningen og teksten i det bekræftede dokument, overstreger den bekræftende person dette tomme felt fra øverste venstre hjørne til nederste højre hjørne.

Bilag 2 til dekret nr. 36/2006 om attestering af en genparts eller kopis overensstemmelse med dokumentet og attestering af underskriftens ægthed, som ændret, indeholder skabelonen for bekræftelsespåtegningen.

Bekræftelsespåtegningen anføres på det bekræftede dokument på følgende måder:

 • påførsel af et stempel og en håndskreven angivelse af ovenstående oplysninger eller
 • en computerskrevet tekst med ovenstående oplysninger. Teksten trykkes på en selvklæbende etiket, på dokumentet eller et særskilt ark. Etiketten klæbes fast på det bekræftede dokument og skal være forsynet med et officielt stempel, således at en del af det officielle stempel fremgår af etiketten. Er bekræftelsespåtegningen trykt på et særskilt ark, vedhæftes dette på forsvarlig vis det bekræftede dokument.
Sidste opdatering: 26/02/2024

De nationale sprogudgaver af denne side vedligeholdes af de respektive EU-lande. Oversættelserne er lavet af Europa-Kommissionen. Eventuelle ændringer af originalen, som de kompetente nationale myndigheder har lavet, er muligvis ikke gengivet i oversættelserne. Europa-Kommissionen påtager sig ingen form for ansvar for oplysninger eller data, der optræder i nærværende dokument, eller hvortil der henvises heri. Med hensyn til de ophavsretlige regler i den medlemsstat, der er ansvarlig for nærværende side, henvises der til den juridiske meddelelse.