Offentlige dokumenter

Danmark

Indholdet er leveret af
Danmark

Artikel 24, stk. 1, litra a) - hvilke sprog EU-landene vil acceptere for offentlige dokumenter, der fremlægges for deres myndigheder i henhold til artikel 6, stk. 1, litra a)

Danske myndigheder er generelt kun forpligtiget til at modtage offentlige dokumenter på dansk og kan således kræve disse dokumenter oversat, såfremt de ikke er på dansk.

Visse dokumenter kan dog i medfør af den nordiske sprogkonvention modtages på finsk, islandsk, norsk og svensk. Dette gælder navnlig for navnebevis, navnetilladelse, godkendelse af navn, vielsesattest, partnerskabsattest, ægteskabsattest, skilsmissebevilling, separationsbevilling og domme omhandlende skilsmisse, separation, omstødelse af ægteskab, samt domme hvorved et ægteskab er kendt ikke bestående eller hvorved et registreret partnerskab er kendt ikke bestående. Yderligere kan dokumenter i forbindelse med behandling af navnesager modtages på tysk og engelsk.

Endvidere modtages rene straffeattest ligeledes på engelsk.

En myndighed kan dog i en konkret sag tillade dokumenter på andre sprog, men myndigheden er ikke forpligtiget til at anerkende andre sprog, end hvad der er oplistet ovenfor.

Artikel 24, stk. 1, litra b) - en vejledende liste over de offentlige dokumenter, der henhører under denne forordnings anvendelsesområde

Danske myndigheder har identificeret følgende dokumenter, som omfattet af forordningens anvendelsesområde:

 • Ren straffeattest
 • Bopælsattest
 • Personattest
 • Fødsels- og dåbsattest
 • Vielsesattest
 • Velsignelsesattest
 • Dåbsattest
 • Fødselsattest (udstedes dog ikke længere, men er fortsat gyldig)
 • Fødsels- og navneattest (udstedes dog ikke længere, men er fortsat gyldig)
 • Navneattest (udstedes dog ikke længere, men er fortsat gyldig)
 • Dåbs- og begravelsesattest (udstedes kun i visse tilfælde, hvor en attest skal bruges på en borger, der er død før 1. april 1968, hvor CPR-registret blev oprettet)
 • Navnebevis
 • Navnetilladelse
 • Godkendelse af navn
 • Partnerskabsattest
 • Ægteskabsattest
 • Skilsmissebevilling
 • Separationsbevilling
 • Dom
  • til skilsmisse
  • til separation
  • til omstødelse af ægteskab
  • hvorved et ægteskab er kendt ikke bestående
  • hvorved et registreret partnerskab er kendt ikke bestående

Artikel 24, stk. 1, litra c) - listen over de offentlige dokumenter, som kan vedhæftes flersprogede standardformularer som en passende oversættelseshjælp

Følgende danske dokumenter vil kunne vedlægges et sprogbilag som passende oversættelseshjælp:

 • Ren straffeattest
 • Bopælsattest
 • Personattest
 • Fødsels- og dåbsattest
 • Vielsesattest
 • Velsignelsesattest
 • Dåbsattest
 • Partnerskabsattest
 • Ægteskabsattest

Artikel 24, stk. 1, litra d) - lister over personer, der i overensstemmelse med national ret er kvalificerede til at udarbejde bekræftede oversættelser, når der findes sådanne lister

I Danmark findes der ikke nogen liste eller database over oversættere/tolke, som er tilgængelig for offentligheden.

Artikel 24, stk. 1, litra e) - en vejledende liste over de typer af myndigheder, der efter national ret er bemyndiget til at udstede bekræftede kopier

Den myndighed, som har udstedt attesten eller dokumentet, kan i visse tilfælde udstede en bekræftende kopi. Yderligere kan en myndighed, der har overtaget opgaven for den udstedende myndighed, i visse tilfælde ligeledes udstede en bekræftende kopi.

En notar ved de danske domstolene har endvidere mulighed for at udstede en bekræftende kopi af attesten eller dokumentet.

Artikel 24, stk. 1, litra f) - oplysninger om, på hvilken måde bekræftede oversættelser og bekræftede kopier kan identificeres

Af en bekræftende kopi vil det som udgangspunkt fremgå, hvilken myndighed, der har bekræftet kopien, dvs. enten et stempel fra en kommune eller en notarpåtegning.

Artikel 24, stk. 1, litra g) - oplysninger om de særlige karakteristika ved bekræftede kopier

En bekræftende kopi vil i nogle tilfælde have stemplet “KOPI” påsat den bekræftende kopi.

Sidste opdatering: 09/03/2022

De nationale sprogudgaver af denne side vedligeholdes af de respektive EU-lande. Oversættelserne er lavet af Europa-Kommissionen. Eventuelle ændringer af originalen, som de kompetente nationale myndigheder har lavet, er muligvis ikke gengivet i oversættelserne. Europa-Kommissionen påtager sig ingen form for ansvar for oplysninger eller data, der optræder i nærværende dokument, eller hvortil der henvises heri. Med hensyn til de ophavsretlige regler i den medlemsstat, der er ansvarlig for nærværende side, henvises der til den juridiske meddelelse.