Offentlige dokumenter

Estland

Indholdet er leveret af
Estland

Artikel 24, stk. 1, litra a) - hvilke sprog EU-landene vil acceptere for offentlige dokumenter, der fremlægges for deres myndigheder i henhold til artikel 6, stk. 1, litra a)

Estland accepterer dokumenter på estisk.

Desuden accepterer estiske folkeregistre (lokale myndigheder, estiske repræsentationer i udlandet) dokumenter, der er affattet på eller oversat til engelsk eller russisk.

Artikel 24, stk. 1, litra b) - en vejledende liste over de offentlige dokumenter, der henhører under denne forordnings anvendelsesområde

Fødselsattest registreret i et estisk folkeregister

dødsattest registreret i et estisk folkeregister

vielsesattest registreret i et estisk folkeregister

skilsmisseattest registreret i et estisk folkeregister

navneændringsattest registreret i et estisk folkeregister

ægteskabsattest

udskrift fra det estiske folkeregister

udskrift af strafferegistret med henblik på at fastslå, at den pågældende person har en ren straffeattest.

Artikel 24, stk. 1, litra c) - listen over de offentlige dokumenter, som kan vedhæftes flersprogede standardformularer som en passende oversættelseshjælp

Fødselsattest registreret i et estisk folkeregister

dødsattest registreret i et estisk folkeregister

vielsesattest registreret i et estisk folkeregister

ægteskabsattest

udskrift fra det estiske folkeregister, der bekræfter, at en person er i live

udskrift fra det estiske folkeregister, der bekræfter en persons civilstand

udskrift fra det estiske folkeregister om bopæl

udskrift af strafferegistret med henblik på at fastslå, at den pågældende person har en ren straffeattest.

Artikel 24, stk. 1, litra d) - lister over personer, der i overensstemmelse med national ret er kvalificerede til at udarbejde bekræftede oversættelser, når der findes sådanne lister

I Estland findes der autoriserede oversættere, der er kvalificerede til at udarbejde bekræftede oversættelser.

Liste over autoriserede oversættere

Siden den 1.januar 2020 har kun autoriserede oversættere lov til at udarbejde officielle oversættelser. Ud over oversættelser udarbejdet af en autoriseret estisk oversætter er de estiske myndigheder også forpligtet til at acceptere oversættelser af dokumenter, der er attesteret af en udenlandsk autoriseret oversætter, en notar eller en anden behørigt kvalificeret tjenestemand.

Artikel 24, stk. 1, litra e) - en vejledende liste over de typer af myndigheder, der efter national ret er bemyndiget til at udstede bekræftede kopier

En administrativ myndighed, der er bemyndiget til at udstede et officielt dokument, eller som opbevarer et dokument i sine arkiver, kan også udstede en kopi eller udskrift og officielt bekræfte ægtheden heraf.

Notarer har ret til at udstede bekræftede kopier.

Bekræftede kopier af civilstandsdokumenter og oversatte formularer udstedes kun for originaldokumenter.

Artikel 24, stk. 1, litra f) - oplysninger om, på hvilken måde bekræftede oversættelser og bekræftede kopier kan identificeres

Bekræftede oversættelser

En autoriseret oversætters underskrift og stempel gør det muligt at genkende bekræftede oversættelser. En autoriseret oversætters oversættelse kan også have digital form. I givet fald erstattes den autoriserede oversætters underskrift og stempel med dennes digitale signatur.

Officielt bekræftede kopier

For officielt at bekræfte ægtheden af en kopi bør der tilføjes en attestering i slutningen af teksten med angivelse af:

1) dokumentets udsteder, udstedelsesdato og reference i dokumentregistret

2) bekræftelse af, at kopien er identisk med originalen

3) hvis originaleksemplaret ikke er udstedt af den administrative myndighed, der bekræfter kopiens ægthed, en bemærkning om, at kopien kun udstedes til forelæggelse for de administrative organer, der er nævnt i notatet

4) oplysninger om udeladelser, sletninger eller indsættelser i dokumentet, ulæselige dele af teksten, spor af sletning, andre elementer, der tyder på, at dokumentets oprindelige indhold er blevet ændret, eller at indbindingen af et dokument, der indeholder flere ark, har været åbnet

5) sted og dato for attesteringen, navn og underskrift på den person, der har foretaget bekræftelsen, og den administrative myndigheds stempel.

En underskrevet straffeattest udstedes i papirform fra strafferegistret.

Notarbekræftede kopier

Med henblik på notarens bekræftelse af et dokument udfærdiger notaren en notarattest, som skal indeholde en erklæring fra notaren om den konstaterede omstændighed og notarens underskrift og stempel. Dato og sted for bekræftelsen skal angives. En notarattest kan også være digital. I givet fald erstattes notarens underskrift og stempel med dennes digitale signatur. En digital attest kan kun udstedes for et digitalt dokument.

Ved bekræftelse af ægtheden af en kopi skal notaren øverst på dokumentets første side anføre "ärakiri" (kopi). Dette krav gælder ikke for digitale notarattester.

Sidste opdatering: 10/08/2022

De nationale sprogudgaver af denne side vedligeholdes af de respektive EU-lande. Oversættelserne er lavet af Europa-Kommissionen. Eventuelle ændringer af originalen, som de kompetente nationale myndigheder har lavet, er muligvis ikke gengivet i oversættelserne. Europa-Kommissionen påtager sig ingen form for ansvar for oplysninger eller data, der optræder i nærværende dokument, eller hvortil der henvises heri. Med hensyn til de ophavsretlige regler i den medlemsstat, der er ansvarlig for nærværende side, henvises der til den juridiske meddelelse.