Offentlige dokumenter

Frankrig

Indholdet er leveret af
Frankrig

Artikel 24, stk. 1, litra a) - hvilke sprog EU-landene vil acceptere for offentlige dokumenter, der fremlægges for deres myndigheder i henhold til artikel 6, stk. 1, litra a)

Fransk.

Artikel 24, stk. 1, litra b) - en vejledende liste over de offentlige dokumenter, der henhører under denne forordnings anvendelsesområde

Vejledende liste over offentlige dokumenter:

a) ved fødsel

- fødselsattest

- midlertidig fødselsattest, når man finder et nyfødt barn eller et barn under statsligt værgemål uden kendt fødselsattest, eller hvis fødsel ønskes hemmeligholdt

- dom om fastlæggelse af fødsel

- supplerende retsafgørelse vedrørende fødselsattest

- notarialakt, der anvendes, når det er umuligt at fremskaffe et fuldstændigt eksemplar af fødselsattesten med henblik på indgåelse af ægteskab, og som udstedes af en notar eller en ambassade eller et konsulat - notarialakt, der anvendes, når det er umuligt at få tilsendt akter om civilstand, hvor originalerne er ødelagt eller forsvundet i en katastrofe eller på grund af krigshandlinger

- fødselsattest fra OFPRA

- oprindelsescertifikat udstedt af præfekten i forbindelse med udfærdigelse af en fødselsattest, når der ikke er udstedt en foreløbig fødselsattest, og når der foreligger en

- afgørelse om berigtigelse af fødselsattest afsagt af præsidenten for førsteinstansretten (tribunal de grande instance)

b) til bekræftelse af, at en person er i live

- leveattest

c) død

- dødsattest

- udskrift af dødsattest i afdødes hjem

- attest vedrørende et dødfødt barn

- fødselsattest

- udskrift af den dispositive del af dom om fuld adoption, der gælder som fødselsattest

- dom om fastlæggelse af dødsfald

- dom om fastlæggelse af forsvinden (dødsformodningsdom)

- supplerende retsafgørelse vedrørende en fødsels- eller dødsattest

- notarialakt, der anvendes, når det er umuligt at få tilsendt akter om civilstand, hvor originalerne er ødelagt eller forsvundet i en katastrofe eller på grund af krigshandlinger

- afgørelse om berigtigelse af dødsattest afsagt af præsidenten for førsteinstansretten (tribunal de grande instance)

- angivelsen "Død under deportering"

- angivelsen "Terroroffer"

- angivelsen "Død for Frankrig"

- angivelsen "Død i nationens tjeneste"

- dødsattest fra OFPRA

d) navn

- fødselsattest

- udskrift af den dispositive del af dom om fuld adoption, der gælder som fødselsattest

- retsafgørelse vedrørende adoption med fastsættelse af navn

- udskrift af den dispositive del af dom om simpel adoption

- dom om ophævelse af simpel adoption

- akt vedrørende fælles erklæring om navnevalg med påtegning af folkeregistret

- uenighed om navn indberettet til folkeregistret

- attest om navneændring til folkeregistret

- navneændringsdekret (efternavn)

- afgørelse om navneændring til folkeregistret til sikring af overensstemmelse med civilstand i udenlandsk folkeregister

- dom om navn efter ændring af forældreskab

e) ægteskab, herunder adgang til at kunne indgå ægteskab og ægteskabelig status

- vielsesattest

- fødselsattest

- notarialakt, der anvendes, når det er umuligt at få tilsendt akter om civilstand, hvor originalerne er ødelagt eller forsvundet i en katastrofe eller på grund af krigshandlinger

- supplerende retsafgørelse vedrørende en fødsels- eller vielsesattest

- udskrift af den dispositive del af dom om fuld adoption, der gælder som fødselsattest

- attest om forrettelse af civil vielse

- attest om adgang til at kunne indgå ægteskab udstedt af ambassade eller konsulat

- de afgørelser, der fremgår af punkt f) nedenfor, undtagen afgørelser vedrørende annullation

- notarialattest om eksistensen af en ægtepagt

- afgørelse om berigtigelse af vielsesattest afsagt af præsidenten for førsteinstansretten (tribunal de grande instance)

- vielsesattest fra OFPRA

f) skilsmisse, separation eller annullation af ægteskab

- attest for indgivelse af skilsmissebegæring efter fælles overenskomst, som er opført i en notars register

- attest om indgivelse af skilsmissebegæring efter fælles overenskomst

- skilsmissedom

- separationsdom

- dom om annullation af ægteskab

- supplerende retsafgørelse vedrørende en fødsels- eller vielsesattest

g) registreret partnerskab, adgang til at kunne indgå et registreret partnerskab og status som registreret partnerskab

- supplerende retsafgørelse vedrørende fødselsattest

- lovreguleret samlivskontrakt med påtegning af folkeregistret eller embedsmand på ambassade eller konsulat (tidligere justitssekretæren ved førsteinstansretten (tribunal d'instance))

- officielt bekræftet lovreguleret samlivskontrakt

- kvittering for registrering af indgåelse/ændring/opløsning af lovreguleret samlivskontrakt fra notar, folkeregistret eller frem til den 31. oktober 2017 justitssekretæren ved førsteinstansretten (tribunal d'instance)

- attest om manglende lovreguleret samlivskontrakt fra SCEC

- fødselsattest

- udskrift af den dispositive del af dom om fuld adoption, der gælder som fødselsattest

- dødsattest

h) opløsning af registreret partnerskab, separation eller annullation af registreret partnerskab

- fødselsattest med angivelse af opløsning eller annullation af lovreguleret samlivskontrakt

- kvittering for registrering af opløsning af lovreguleret samlivskontrakt fra notar, folkeregistret eller frem til den 31. oktober 2017 justitssekretæren ved førsteinstansretten (tribunal d'instance)

- separationsdom

- dom vedrørende annullation af lovreguleret samlivskontrakt

- attest om manglende lovreguleret samlivskontrakt fra SCEC

i) forældreskab

- attest om anerkendelse over for folkeregistret

- attest om anerkendelse ved officielt bekræftet dokument

- notarialakt, der fastslår erhvervelse af familieretlig status, udstedt af dommeren ved førsteinstansretten (tribunal d'instance) om fødested eller bopæl

- supplerende retsafgørelse vedrørende civilstandsattest

- dom fra førsteinstansretten (tribunal de grande instance) om annullation af forældreskab

j) adoption

- udskrift af den dispositive del af dom om fuld adoption, der gælder som fødselsattest

- supplerende retsafgørelse vedrørende fødselsattest

- retsafgørelse vedrørende adoption

- udskrift af den dispositive del af dom om simpel adoption

- dom om ophævelse af simpel adoption

- dom om statsligt værgemål

k) bopæl og/eller opholdssted

- opholdsattest (for franskmænd i udlandet)

- attester om ændring af bopæl (for franskmænd i udlandet)

l) statsborgerskab

- bevis for fransk statsborgerskab

- genpart af dekretet om naturalisering eller genindtræden i fransk statsborgerskab truffet af forvaltningsmyndigheden

- erklæring om fransk statsborgerskab med registreringspåtegning, som er modtaget enten af justitssekretæren ved førsteinstansretten (tribunal d'instance) for erklæringer udstedt i Frankrig eller af forvaltningsmyndigheden eller af den franske konsul for erklæringer udstedt i udlandet, og som registreres enten af lederen af justitssekretariatet ved førsteinstansretten (tribunal d'instance) for erklæringer udstedt i Frankrig eller af justitsministeriet for erklæringer udstedt i udlandet eller af ministeriet med ansvar for erklæringer udstedt som følge af ægteskab med en fransk ægtefælle

- fremsendelse af en retsafgørelse ledsaget af en attest om, at den er endelig

- fødselsattest med marginalpåtegning om et af ovenstående elementer.

m) ren straffeattest, forudsat at offentlige dokumenter herom udstedes for en unionsborger af myndighederne i den medlemsstat, hvor den pågældende er statsborger

- ren attest nr. 3 (bulletin n°3)

Artikel 24, stk. 1, litra c) - listen over de offentlige dokumenter, som kan vedhæftes flersprogede standardformularer som en passende oversættelseshjælp

Attest vedrørende fødsel (1)

- fødselsattest

- midlertidig fødselsattest, når man finder et nyfødt barn eller et barn under statsligt værgemål uden kendt fødselsattest, eller hvis fødsel ønskes hemmeligholdt

- dom om fastlæggelse af fødsel

- supplerende retsafgørelse vedrørende fødselsattest

- notarialakt, der anvendes, når det er umuligt at fremskaffe et fuldstændigt eksemplar af fødselsattesten med henblik på indgåelse af ægteskab, og som udstedes af en notar eller en ambassade eller et konsulat

- notarialakt, der anvendes, når det er umuligt at få tilsendt akter om civilstand, hvor originalerne er ødelagt eller forsvundet i en katastrofe eller på grund af krigshandlinger

- attest udstedt af det franske kontor for beskyttelse af flygtninge og statsløse (l'Office français de protection des réfugiés et apatrides – OFPRA), der fungerer som fødselsattest

- oprindelsesattest udstedt af præfekten i forbindelse med udfærdigelse af en fødselsattest, når der ikke er udstedt en foreløbig fødselsattest, og når fødslen ønskes hemmeligholdt

- afgørelse om berigtigelse af fødselsattest afsagt af præsidenten for førsteinstansretten (tribunal de grande instance)

Attest til bekræftelse af, at en person er i live (2)

- leveattester (franskmænd i udlandet)

Attest vedrørende dødsfald (3)

- dødsattest

- udskrift af dødsattest i afdødes hjem

- attest vedrørende et dødfødt barn

- fødselsattest

- udskrift af den dispositive del af dom om fuld adoption, der gælder som fødselsattest

- dom om fastlæggelse af dødsfald

- dom om fastlæggelse af forsvinden (dødsformodningsdom)

- supplerende retsafgørelse vedrørende en fødsels- eller dødsattest

- notarialakt, der anvendes, når det er umuligt at få tilsendt akter om civilstand, hvor originalerne er ødelagt eller forsvundet i en katastrofe eller på grund af krigshandlinger

- afgørelse om berigtigelse af dødsattest afsagt af præsidenten for førsteinstansretten (tribunal de grande instance)

- angivelsen "Død under deportering"

- angivelsen "Terroroffer"

- angivelsen "Død for Frankrig"

- angivelsen "Død i nationens tjeneste"

- attest udstedt af det franske kontor for beskyttelse af flygtninge og statsløse (l'Office français de protection des réfugiés et apatrides – OFPRA), der fungerer som dødsattest

Attest vedrørende ægteskab (4)

- fødselsattest

- vielsesattest

- supplerende retsafgørelse vedrørende en fødsels- eller vielsesattest

- udskrift af den dispositive del af dom om fuld adoption, der gælder som fødselsattest

- attest om forrettelse af civil vielse

- afgørelse om skilsmisse eller separation

- notarialattest om eksistensen af en ægtepagt

- notarialakt, der anvendes, når det er umuligt at få tilsendt akter om civilstand, hvor originalerne er ødelagt eller forsvundet i en katastrofe eller på grund af krigshandlinger

- afgørelse om berigtigelse af vielsesattest afsagt af præsidenten for førsteinstansretten (tribunal de grande instance)

- attest udstedt af det franske kontor for beskyttelse af flygtninge og statsløse (l'Office français de protection des réfugiés et apatrides – OFPRA), der fungerer som vielsesattest

Attest om at kunne indgå ægteskab (5)

- attest om adgang til at kunne indgå ægteskab udstedt af ambassade eller konsulat

Attest vedrørende ægteskabelig status (6)

- vielsesattest

- fødselsattest

- midlertidig fødselsattest, når man finder et nyfødt barn eller et barn under statsligt værgemål uden kendt fødselsattest, eller hvis fødsel ønskes hemmeligholdt

- dom om fastlæggelse af fødsel

- supplerende retsafgørelse vedrørende en fødsels- eller vielsesattest

- notarialakt, der anvendes, når det er umuligt at fremskaffe et fuldstændigt eksemplar af fødselsattesten med henblik på indgåelse af ægteskab, og som udstedes af en notar eller en ambassade eller et konsulat

- notarialakt, der anvendes, når det er umuligt at få tilsendt akter om civilstand, hvor originalerne er ødelagt eller forsvundet i en katastrofe eller på grund af krigshandlinger

- attest udstedt af det franske kontor for beskyttelse af flygtninge og statsløse (l'Office français de protection des réfugiés et apatrides – OFPRA), der fungerer som fødselsattest

- afgørelse om berigtigelse af fødselsattest afsagt af præsidenten for førsteinstansretten (tribunal de grande instance)

- attest om ingen indgåelse af ægteskab udstedt af ambassade eller konsulat

Attest vedrørende registreret partnerskab (7)

- fødselsattest

- udskrift af den dispositive del af dom om fuld adoption, der gælder som fødselsattest

- supplerende retsafgørelse vedrørende fødselsattest

- dødsattest

- udskrift af dødsattest i afdødes hjem

- lovreguleret samlivskontrakt med påtegning af folkeregistret eller embedsmand på ambassade eller konsulat (tidligere justitssekretæren ved førsteinstansretten (tribunal d'instance))

- officielt bekræftet lovreguleret samlivskontrakt

- kvittering for registrering af indgåelse/ændring/opløsning af lovreguleret samlivskontrakt fra folkeregistreret (tidligere justitssekretæren ved førsteinstansretten (tribunal d'instance)) eller fra notar

- attest fra det centrale folkeregister om, at der ikke foreligger nogen lovreguleret samlivskontrakt

Attest om adgang til at kunne indgå registreret partnerskab (8)

- fødselsattest (uden angivelse af lovreguleret samlivskontrakt: jf. 5.2 i attesten)

Attest vedrørende status som registreret partnerskab (9)

- fødselsattest (undtagen for udenlandske statsborgere født i udlandet)

- udskrift af den dispositive del af dom om fuld adoption, der gælder som fødselsattest (undtagen for udenlandske statsborgere født i udlandet)

- supplerende retsafgørelse vedrørende fødselsattest (undtagen for udenlandske statsborgere født i udlandet)

- dødsattest

- udskrift af dødsattest i afdødes hjem

- attest om manglende lovreguleret samlivskontrakt fra det centrale folkeregister (for udenlandske statsborgere født i udlandet)

Attest vedrørende bopæl og/eller opholdssted (10)

- bopælsattest (franskmænd i udlandet)

- attest om ændring af bopæl (franskmænd i udlandet)

Attest vedrørende straffeattest (11)

Ren attest nr. 3 (bulletin n°3)

Artikel 24, stk. 1, litra d) - lister over personer, der i overensstemmelse med national ret er kvalificerede til at udarbejde bekræftede oversættelser, når der findes sådanne lister

Den originale sprogudgave af denne side fransk er blevet ændret for nylig. Den sprogudgave, du kigger på nu, er i øjeblikket ved at blive oversat af vores oversættere.

Autoriserede oversættere må nødvendigvis være juridiske eksperter: Lister over eksperter, herunder en rubrik med autoriserede oversættere, kan findes på kassationsdomstolens (Cour de cassation) hjemmeside:

https://www.courdecassation.fr/informations_services_6/experts_judiciaires_8700.html .

Listerne over autoriserede oversættere ajourføres årligt og lægges ud på dette websted:

  • liste over eksperter, der er godkendt af kassationsdomstolen;
  • lister over juridiske eksperter udarbejdet af hver af de 36 appeldomstole, som navnlig omfatter eksperter under rubrikken oversættere og tolke. Appeldomstolenes lister over eksperter udarbejdes og ajourføres af domstolene selv og fremsendes til kassationsdomstolen med forskellig hyppighed. Nogle gange kan man finde mere ajourførte lister over juridiske eksperter direkte på visse appeldomstoles websider.

Artikel 24, stk. 1, litra e) - en vejledende liste over de typer af myndigheder, der efter national ret er bemyndiget til at udstede bekræftede kopier

Der erindres først og fremmest om, at visse udskrifter eller genparter kun kan udleveres af administrative eller retlige myndigheder eller af jurister. Dette gælder for udskrifter eller originaler af retslige dokumenter, som kun kan udleveres af domstolenes justitssekretariater eller ministerielle embedsmænd (f.eks.: notarer, fogeder, embedsmænd ved folkeregistret for de attester om civilstand, som de er depositarer for).

For andre dokumenter fjerner artikel R113-10 i loven om forholdet mellem offentligheden og forvaltningen kravet om attestering af, at fotokopier af dokumenter udstedt af en forvaltning er i overensstemmelse med originalen, hvor blot en fotokopi ikke allerede er tilladt i en lovtekst, fra de administrative procedurer. Det bestemmes imidlertid i samme lov, at forvaltningen fortsat på offentlighedens anmodning skal bekræfte kopier, som udenlandske myndigheder udbeder sig. Der findes ingen lister over myndigheder, der udsteder bekræftede kopier i egentlig forstand. Men det hedder i artikel R. 2122-8 i den almindelige lov om kollektive myndigheder, at borgmesteren og kommunale embedsmænd, som borgmesteren har tildelt beføjelser, kan foretage en materiel bekræftelse af akter og dokumenter, som de får forelagt.

Artikel 24, stk. 1, litra f) - oplysninger om, på hvilken måde bekræftede oversættelser og bekræftede kopier kan identificeres

Der findes ingen lovbestemmelser om bekræftelse af autoriserede oversættelser.

Men følgende elementer gør det muligt at identificere en bekræftet oversættelse.

Først og fremmest skal oversættelsen være udført af en oversætter, der står på en appeldomstols eller kassationsdomstolens liste.

Dernæst skal den autoriserede oversættelse rent praktisk:

-          bære angivelsen "certifiée conforme à l'original" (bekræftet som værende i overensstemmelse med originalen)

-          de enkelte sider skal nummereres og paraferes af oversætteren

-          på den sidste side skal den autoriserede oversætter sætte sin underskrift, sit segl og sit navn

-          i oversættelsen angives tekstens entydige registreringsnummer. Dette er det samme for originalen og oversættelsen)

Ingen af disse fire elementer er imidlertid obligatoriske.

De bekræftede kopier påføres et certificeringsstempel og dateres og underskrives af certificeringsmyndigheden.

Til gengæld kan bekræftede kopier eller genparter af retslige dokumenter eller officielt bekræftede dokumenter kun udleveres af depositarmyndigheden for det dokument, der skal udleveres en kopi eller en genpart af. Disse kopier eller genparter dateres og underskrives og forsynes eventuelt med seglet for den myndighed, som dokumentet stammer fra.

Kopier eller udskrifter af civilstandsattester stemples af borgmesterkontoret, ambassaden eller konsulatet eller den centrale civilstandstjeneste under udenrigsministeriet og dateres og underskrives af embedsmanden med ansvar for civilstand, der er depositar for attesten.

Artikel 24, stk. 1, litra g) - oplysninger om de særlige karakteristika ved bekræftede kopier

De bekræftede kopier påføres et certificeringsstempel og dateres og underskrives af certificeringsmyndigheden.

Til gengæld kan bekræftede kopier eller genparter af retslige dokumenter eller officielt bekræftede dokumenter kun udleveres af depositarmyndigheden for det dokument, der skal udleveres en kopi eller en genpart af. Disse kopier eller genparter dateres og underskrives og forsynes eventuelt med seglet for den myndighed, som dokumentet stammer fra.

Kopier eller udskrifter af civilstandsattester stemples af borgmesterkontoret, ambassaden eller konsulatet eller den centrale civilstandstjeneste under udenrigsministeriet og dateres og underskrives af embedsmanden med ansvar for civilstand, der er depositar for attesten.

Sidste opdatering: 23/04/2020

De nationale sprogudgaver af denne side vedligeholdes af de respektive EU-lande. Oversættelserne er lavet af Europa-Kommissionen. Eventuelle ændringer af originalen, som de kompetente nationale myndigheder har lavet, er muligvis ikke gengivet i oversættelserne. Europa-Kommissionen påtager sig ingen form for ansvar for oplysninger eller data, der optræder i nærværende dokument, eller hvortil der henvises heri. Med hensyn til de ophavsretlige regler i den medlemsstat, der er ansvarlig for nærværende side, henvises der til den juridiske meddelelse.