Offentlige dokumenter

Grækenland

Indholdet er leveret af
Grækenland

Artikel 24, stk. 1, litra a) - hvilke sprog EU-landene vil acceptere for offentlige dokumenter, der fremlægges for deres myndigheder i henhold til artikel 6, stk. 1, litra a)

De sprog, der accepteres i henhold til artikel 6, stk. 1, litra a), er græsk og engelsk.

Artikel 24, stk. 1, litra b) - en vejledende liste over de offentlige dokumenter, der henhører under denne forordnings anvendelsesområde

Offentlige dokumenter, der falder ind under anvendelsesområdet for forordning (EU) 2016/1191, er:

justitsministeriets kompetence:

 • ren straffeattest

indenrigsministeriets kompetence:

 • fødselsattest: fødsel, adoption af en voksen (adoption af en mindreårig er fortrolig og findes ikke i et administrativt dokument)
 • fødselserklæring, fødsel, til bekræftelse af, at en person er i live, og til bekræftelse af den fysiske persons navn
 • dødsattest, dødsfald
 • vielsesattest, registrering af ægteskab og skilsmisse, separation og omstødelse af ægteskab
 • dokumentation for civilstand, civilstand, skilsmisse, separation, omstødelse af ægteskab, slægtskab, statsborgerskab, registreret partnerskab og opløsning af registreret partnerskab
 • tilladelse til at indgå ægteskab for så vidt angår adgangen til at kunne indgå ægteskab
 • partnerskabsattest, registreret partnerskab og opløsning af registreret partnerskab
 • bevis for statsborgerskab, statsborgerskab

Artikel 24, stk. 1, litra c) - listen over de offentlige dokumenter, som kan vedhæftes flersprogede standardformularer som en passende oversættelseshjælp

Fødselsattest, fødselserklæring, dødsattest, vielsesattest, tilladelse til at indgå ægteskab (adgang til at kunne indgå ægteskab), dokumentation for civilstand (udfyld oplysninger om ægteskabet i tilfælde af ægteskab og oplysninger om partnerskabsaftalen i tilfælde af partnerskab), partnerskabsattest, bevis for statsborgerskab.

For dokumenter, der bekræfter en ren straffeattest, findes der ingen særlige nationale overskrifter ud over dem, der fremgår af de flersprogede standardformularer for alle medlemsstater.

Artikel 24, stk. 1, litra d) - lister over personer, der i overensstemmelse med national ret er kvalificerede til at udarbejde bekræftede oversættelser, når der findes sådanne lister

Den originale sprogudgave af denne side græsk er blevet ændret for nylig. Den sprogudgave, du kigger på nu, er i øjeblikket ved at blive oversat af vores oversættere.

For så vidt angår statsborgerskab og udstedelse af tilladelser til at indgå ægteskab accepterer de kompetente myndigheder i kommunerne officielle oversættelser af udenlandske dokumenter foretaget af:

 1. udenrigsministeriets oversættelsestjeneste eller
 2. en tjenestemand bemyndiget af den græske konsulære myndighed i det pågældende udstedende land eller
 3. en oversætter uddannet fra det joniske universitets fakultet for fremmedsprog, oversættelse og tolkning eller
 4. en græsk advokat, hvis betingelserne i artikel 36 i lov nr. 4194/2013 om advokater er opfyldt (208A).

Hvad det øvrige angår er der i græsk ret ikke opstillet en liste over personer med kompetence til at udfærdige bekræftede oversættelser.

Artikel 24, stk. 1, litra e) - en vejledende liste over de typer af myndigheder, der efter national ret er bemyndiget til at udstede bekræftede kopier

De myndigheder, der har beføjelse til at udfærdige bekræftede kopier af civilstandsattester, er de myndigheder, der har udstedt dem. Når der er tale om certifikater udstedt af græske folkeregistre, udstedes der ikke kopier af disse certifikater, da borgeren hver gang anmoder om, at der udstedes det antal certifikater, som vedkommende skal forelægge de forskellige myndigheder.

En kopi af den rene straffeattest udstedes som følger: i) For personer, der er født i Grækenland, udstedes denne af chefen for anklagemyndigheden ved retten i første instans på fødestedet, dvs. strafferegistertjenesten, og ii) for personer, der er født i udlandet, eller personer, hvis fødested ikke kan kontrolleres, udstedes denne af justitsministeriets centralforvaltning, dvs. strafferegister- og benådningstjenesten.

Artikel 24, stk. 1, litra f) - oplysninger om, på hvilken måde bekræftede oversættelser og bekræftede kopier kan identificeres

i. For at blive anset for gyldig skal oversættelsen af et dokument på et fremmedsprog som bilag vedlægges det originale dokument eller en bekræftet kopi af dokumentet på fremmedsproget sammen med:

A. Hvis der er tale om en oversættelse foretaget af udenrigsministeriets oversættelsestjeneste, skal oversætteren bekræfte, at det pågældende (oversatte) dokument er en nøjagtig oversættelse af vedlagte dokument. Oversætterens underskrift skal bekræftes af oversættelsestjenesten, og dokumentet skal stemples af udenrigsministeriet, når siderne er blevet sammenføjet. Desuden skal det oversatte dokument være forsynet med oversættelsestjenestens kontaktoplysninger og navnlig i sidehovedet på hver side være forsynet med teksten "OFFICIEL OVERSÆTTELSE" på græsk, engelsk og fransk. Sidehovedet skal også omfatte oversættelsestjenestens sagsnummer, mens sidefoden skal indeholde oplysninger vedrørende oversættelsestjenesten, dvs. "DEN HELLENSKE REPUBLIK, UDENRIGSMINISTERIET, OVERSÆTTELSESTJENESTEN" på græsk, engelsk og fransk.

B. Hvis oversættelsen er udfærdiget af en advokat, skal vedkommende bekræfte, at det pågældende (oversatte) dokument er en nøjagtig oversættelse af det vedlagte dokument, at advokaten har et tilstrækkeligt kendskab til det pågældende udgangs- og målsprog, og dokumentet skal stemples af advokatoversætteren, når siderne er blevet sammenføjet.

C. Hvis oversættelsen er udfærdiget af konsulatet eller ambassaden, er det tilstrækkeligt, at oversættelsen kommer fra en af disse myndigheder og bekræftes af denne, uanset oversætterens identitet og arten af dennes forhold til ambassaden eller konsulatet.

ii. For at en kopi af en ren straffeattest kan anses for gyldig, er det tilstrækkeligt, at den er udskrevet af en certificeret bruger af de nationale strafferegistres integrerede IT-system. Ægtheden af hver kopi af en ren straffeattest bekræftes ved at sammenligne kontrolkodenummer, referencenummer og udstedelsesdato med de oplysninger, der findes på den nationale strafferegisterportal på http://www.ncris.gov.gr/portal/page/portal/epm, og navnlig med tjenesten for kontrol af udskrifter fra strafferegistret.

Artikel 24, stk. 1, litra g) - oplysninger om de særlige karakteristika ved bekræftede kopier

Personregisterføreren er den eneste, der kan udfærdige bekræftede fotokopier af civilstandsattester, hvor der er vedlagt flersprogede standardformularer. De skal underskrives af personregisterføreren og være påført stemplet for den kommune, der har udstedt det pågældende dokument.

Kopier af strafferegistre skal indeholde følgende særlige kendetegn: kontrolkodenummer, registrets referencenummer, dato og vandmærke.

Sidste opdatering: 02/02/2022

De nationale sprogudgaver af denne side vedligeholdes af de respektive EU-lande. Oversættelserne er lavet af Europa-Kommissionen. Eventuelle ændringer af originalen, som de kompetente nationale myndigheder har lavet, er muligvis ikke gengivet i oversættelserne. Europa-Kommissionen påtager sig ingen form for ansvar for oplysninger eller data, der optræder i nærværende dokument, eller hvortil der henvises heri. Med hensyn til de ophavsretlige regler i den medlemsstat, der er ansvarlig for nærværende side, henvises der til den juridiske meddelelse.