Offentlige dokumenter

Ungarn

Indholdet er leveret af
Ungarn

Artikel 24, stk. 1, litra a) - hvilke sprog EU-landene vil acceptere for offentlige dokumenter, der fremlægges for deres myndigheder i henhold til artikel 6, stk. 1, litra a)

Ungarsk.

Artikel 24, stk. 1, litra b) - en vejledende liste over de offentlige dokumenter, der henhører under denne forordnings anvendelsesområde

a) Fødsel:

fødselsattest

b) Konstatering af, at en person er i live:

leveattest

c) Dødsfald:

dødsattest, dødsformodningsdom, dødsregistreringsdom

d) Navn: navneændringsattest

e) Vielse, herunder handleevne til at kunne indgå ægteskab og ægteskabelig status:

vielsesattest, civilstandsattest

f) Skilsmisse, separation og omstødelse af ægteskab:

skilsmissedom, dom om omstødelse af ægteskab, dom om anerkendelse af et ægteskabs gyldighed, dom, der bekræfter, at der er indgået ægteskab eller ej

g) Registreret partnerskab, herunder handleevne til at kunne indgå et registreret partnerskab og registreret partnerskabsstatus:

civilstandsattest for registreret partnerskab, civilstandsattest

h) Opløsning af et registreret partnerskab, separation i forbindelse med et sådant partnerskab eller omstødelse af et registreret partnerskab:

notariel afgørelse om opløsning af et registreret partnerskab

i) Slægtskab:

fødselsattest, faderskabsdom, dom eller kendelse om ophævelse af faderskabsformodning, dom om fastsættelse af moderslægtskab

j) Adoption:

afgørelse truffet af den tilsynsmyndighed, der godkender adoptionen, dom om omstødelse af adoptionen

k) Bopæl og/eller opholdssted:

bopælsattest

l) Nationalitet:

nationalitetsattest

m) Ren straffeattest: uddrag fra strafferegistret

Artikel 24, stk. 1, litra c) - listen over de offentlige dokumenter, som kan vedhæftes flersprogede standardformularer som en passende oversættelseshjælp

1) Uddrag af fødsels-, døds- og vielsesattester samt civilstandsattester for registrerede partnerskaber, der er udstedt efter den 1. juli 2014, forudsat at indholdet i det pågældende uddrag ikke er blevet ændret frem til oprettelsen af standardformularen

2) Leveattest

3) Civilstandsattest

4) Bopælsattest

Artikel 24, stk. 1, litra d) - lister over personer, der i overensstemmelse med national ret er kvalificerede til at udarbejde bekræftede oversættelser, når der findes sådanne lister

I Ungarn betragtes følgende som bekræftede oversættelser: oversættelser som udstedt i form af bekræftede oversættelser af en organisation, der er bemyndiget hertil.

I henhold til lovgivningen har kun det nationale oversættelses- og certificeringsagentur (Országos Fordító és Fordítáhitelesítő Iroda Zrt., i det følgende benævnt "OFFI Zrt.") bemyndigelse til at udstede bekræftede oversættelser i Ungarn.

Notarer, der har beføjelse til at udarbejde bekræftede dokumenter på et fremmedsprog, kan udstede en bekræftet oversættelse på det pågældende sprog af et bekræftet dokument som udfærdiget på notarialområdet og bilagene hertil, eller attestere, at oversættelsen er korrekt. Notarer, der har ret til at praktisere på udenlandske sprog, kan søges på: https://start.mokk.hu/kozjegyzokereso.html?theme=dark#x.

De ungarske konsulære medarbejdere, der er bemyndiget af det ministerium, der har ansvaret for udenrigspolitikken, til at udføre visse notarialfunktioner, kan udstede et konsulært certifikat

til bekræftelse af, at en oversættelse er korrekt, herunder ved selv at udfærdige en bekræftet oversættelse. Listen over de konsulære medarbejdere, der er bemyndiget til dette formål, findes her: http://www.kormany.hu/hu/kulgazdasagi-es-kulugyminiszterium/kulkepviseletek.

Artikel 24, stk. 1, litra e) - en vejledende liste over de typer af myndigheder, der efter national ret er bemyndiget til at udstede bekræftede kopier

Udfærdigelse af bekræftede kopier hører normalt under hvert organs kompetence inden for rammerne af dets beføjelser og i overensstemmelse med de procedureregler, der gælder for det.

Notaren udsteder en attest, hvoraf det fremgår, at kopien er identisk med det dokument, han/hun har fået forelagt.

Artikel 24, stk. 1, litra f) - oplysninger om, på hvilken måde bekræftede oversættelser og bekræftede kopier kan identificeres

Bekræftede oversættelser som udfærdiget af OFFI Zrt.:

A. Gældende elementer fra den 2. juli 2018

1. OFFI udfærdiger sine bekræftede oversættelser ved hjælp af et såkaldt sikkerhedsdokument dekoreret med guillochetryk, som kun kan ses ved flerdobbelt forstørrelse.

2. Teksten står skrevet i en bordeauxfarvet ramme under Ungarns våbenskjold, selskabsnavn og logo. Dokumentets unikke identifikationskode står på første linje i boksen og på linjen før bekræftelsespåtegningen.

3. Den bekræftede oversættelse vedhæftes originaldokumentet eller den bekræftede kopi som et særskilt ark ved hjælp af en hæfteklammer, idet hæfteklammeren er forseglet med en rektangulær sikkerhedsetiket i formatet 30×25 mm forsynet med logoet for OFFI, et holografisk bånd og et unikt løbenummer.

4. Er der tale om en oversættelse fra et fremmedsprog til ungarsk, anføres følgende bekræftelsespåtegning på ungarsk:

"Det nationale oversættelses- og certificeringsagentur bekræfter, at nærværende bekræftede oversættelse i sin helhed er en korrekt gengivelse af vedhæftede dokument.

Det nationale oversættelses- og certificeringsagentur påtager sig intet ansvar for ægtheden og rigtigheden af det oversatte dokument."

Herunder anføres udstedelsessted og -dato og en original underskrift med blåt blæk sammen med underskriverens navnestempel og ordene "for generaldirektøren".

Er der tale om en oversættelse til et fremmedsprog, anføres ovenstående bekræftelsespåtegning på målsproget.

B. Gældende elementer før den 2. juli 2018:

Bekræftelseselementerne og -påtegningerne var identiske med dem under punkt A. Dog gjaldt følgende forskelle:

1. Der blev trykt en stregkode og en unik identifikator på bagsiden af sikkerhedsdokumentet i øverste højre hjørne.

2. Oversættelsen, der var trykt på et særskilt ark, var fastgjort til det originale dokument eller den bekræftede kopi ved hjælp af et bånd i de nationale farver, idet enderne var fastgjort dokumentet med en bekræftelsesetiket fra OFFI påført det officielle OFFI-segl, således at de vedhæftede dokumenter ikke kunne adskilles uden at beskadige etiketten.

3. I tilfælde af oversættelser fra et fremmedsprog til ungarsk blev bekræftelsespåtegningen på ungarsk efterfulgt af udstedelsessted og -dato og den originale underskrift med blåt blæk ledsaget af ordene "for generaldirektøren".

3. Kendetegn ved OFFI's elektroniske bekræftede oversættelser

Oversættelsens visuelle udtryk og teksten påført bekræftelsesseglet svarer til papirudgaven.

Den elektronisk bekræftede oversættelse ligger i en mappe (med endelsen es3 eller dosszie), som også indeholder det originale dokument, der er indgivet til oversættelse. Den elektronisk bekræftede oversættelse (pdf-fil), der er forsynet med OFFI's elektroniske segl, og det originale dokument, der er indgivet til oversættelse, bevarer begge deres ægthed.

Den originale fil og den fil, der indeholder oversættelsen, placeres i mappen, således at de ikke kan adskilles, uden at bekræftelserne ændres, og de tilhørende filer er derfor "vedhæftet" på forsvarlig vis.

Den elektroniske bekræftelse attesterer, at oversættelsen er udfærdiget af OFFI Zrt., at indholdet i filerne ikke er blevet ændret siden bekræftelsen, og at oversættelsesteksten indholdsmæssigt er identisk med den tekst, der er indgivet til oversættelse.

Bekræftede oversættelser som udfærdiget af en notar:

Bekræftede oversættelser som udfærdiget af en notar kan identificeres ved hjælp af nummereringen af notarialdokumenter. Oversættelsen skal anføres på det originale dokument eller vedhæftes dette. Notaren bekræfter, at oversættelsen er en korrekt gengivelse af originalen ved at indsætte en bekræftelsespåtegning nederst i oversættelsen.

Bekræftede oversættelser som udfærdiget af en konsulær medarbejder:

Oversættelsen skal anføres på det originale dokument eller vedhæftes dette og være forsynet med en bekræftelsespåtegning. Det skal ved hjælp af en afsluttende påtegning bekræftes, at oversættelsen er en korrekt gengivelse af originalen.

Hvis den konsulære medarbejder vedhæfter oversættelsen til det originale dokument, skal han/hun anvende et bånd i de nationale farver til dette formål, som skal fastgøres ved hjælp af en rund hvid selvklæbende etiket påført et dobbeltsidet nummereret rundt segl fra den diplomatiske repræsentation.

Bekræftelsespåtegningen skal affattes som følger:

Jeg bekræfter hermed, at den oversættelse, jeg har fået forelagt/som er udfærdiget af mig, i enhver henseende er en korrekt gengivelse af vedhæftede dokument på ……………………………………………………………………………...-----------------------------------

Den anmodende part har betalt konsulære afgifter pålydende ................................................... .
Sagsnr.: ………………………………………………………………………….

Dato: ……………………….………………………………………………………….

Stempel

Underskrift

Bekræftelsespåtegningen kan formuleres på en hvilken som helst måde, forudsat at det er umuligt at adskille det originale dokument eller oversættelsen fra påtegningen, og at påtegningen indeholder følgende elementer, som i alle tilfælde er obligatoriske:

a) angivelse af det fremmedsprog, der er oversat fra

b) understregning af et af følgende: "jeg har fået forelagt/som er udfærdiget af mig", afhængigt af om den konsulære medarbejder bekræfter rigtigheden af en oversættelse, der er blevet ham/hende forelagt, eller han/hun selv leverer en oversættelse

c) det betalte konsulære afgiftsbeløb

d) sagsnummeret

e) datoen

f) det nummererede runde segl fra den diplomatiske repræsentation

g) underskriften af den konsulære medarbejder og

h) angivelse af den konsulære medarbejders funktion.

Datoen skal desuden i parentes angives med året og datoen skrevet med bogstaver.

Bekræftelsespåtegningen har som oftest form af et stempel eller en påtegning påført selve dokumentet eller et særskilt ark, der er uløseligt vedhæftet originaldokumentet eller oversættelsen.

Den konsulære bekræftelse kan om nødvendigt udstedes på et fremmedsprog under de betingelser, der er fastsat ovenfor, under forudsætning af at modtagerlandets myndigheder accepterer dette.

Artikel 24, stk. 1, litra g) - oplysninger om de særlige karakteristika ved bekræftede kopier

Bekræftede kopier som udstedt af en notar:

Notaren er bemyndiget til at bekræfte en kopi af et dokument, hvis dette dokument er læseligt. Notaren sammenligner kopien med dokumentet og bekræfter, at kopien er i overensstemmelse med dokumentet ved at påføre en bekræftelsespåtegning på kopien.

Bekræftelsespåtegningen skal anføre:

a) hvorvidt kopien er udfærdiget på grundlag af originalen af dokumentet eller af en genpart eller en kopi heraf

b) hvorvidt det forelagte dokument var påført en banderole eller ej

c) hvorvidt kopien kun er en delvis gengivelse af originalen

d) hvorvidt der forekommer ændringer, skader eller andre uregelmæssigheder i dokumentet.

Disse regler finder tilsvarende anvendelse på bekræftelse af elektroniske kopier og uddrag under tilsyn af en notar på grundlag af elektroniske dokumenter eller databaser og på bekræftelse af papirkopier og -uddrag af elektroniske dokumenter. Notaren forsyner de elektroniske kopier og uddrag med en godkendt elektronisk signatur. En bekræftet genpart eller kopi skal ikke være forsynet med en bekræftelsespåtegning, forudsat at den er udfærdiget på grundlag af et papirdokument, der er frit for skader, eller på grundlag af et elektronisk notarielt dokument, og at den gengiver dokumentet i sin helhed, er forsynet med notarens godkendte elektroniske signatur og tidsstempling.

Bekræftede kopier som udstedt af en domstol:

Kopier, der er udstedt af domstolene, af de dokumenter, der er blevet forelagt for domstolene, og kopier, der er udfærdiget af tredjemand og forelagt for domstolene med henblik på bekræftelse, skal indeholde følgende elementer:

a) påtegningen "bekræftet kopi:"

b) underskrift af den person, der har udfærdiget kopien

c) domstolens runde segl

d) kopieringsdatoen.

For så vidt angår de sagsmapper, der foreligger i elektronisk form, er udstedelsen af papirkopier underlagt ovennævnte bestemmelser, idet enhver kopi skal udfærdiges på grundlag af en udskrift af det pågældende elektroniske dokument. Hvis den retsafgørelse, der skal kopieres, er udfærdiget i form af et elektronisk dokument, angives den dato, der svarer til det elektroniske dokuments tidsstempel, navnet på den person, der har påsat den elektroniske signatur, og den elektroniske signaturs art på kopien.

Sidste opdatering: 02/01/2024

De nationale sprogudgaver af denne side vedligeholdes af de respektive EU-lande. Oversættelserne er lavet af Europa-Kommissionen. Eventuelle ændringer af originalen, som de kompetente nationale myndigheder har lavet, er muligvis ikke gengivet i oversættelserne. Europa-Kommissionen påtager sig ingen form for ansvar for oplysninger eller data, der optræder i nærværende dokument, eller hvortil der henvises heri. Med hensyn til de ophavsretlige regler i den medlemsstat, der er ansvarlig for nærværende side, henvises der til den juridiske meddelelse.