Offentlige dokumenter

Letland

Indholdet er leveret af
Letland

Artikel 24, stk. 1, litra a) - hvilke sprog EU-landene vil acceptere for offentlige dokumenter, der fremlægges for deres myndigheder i henhold til artikel 6, stk. 1, litra a)

Lettisk.

Det er muligt at gøre undtagelser i visse meget begrænsede lovbestemte tilfælde. Eksempelvis er det i indvandringsloven (Imigrācijas likums) fastsat, at de dokumenter, der kræves i forbindelse med godkendelse af en overtagelse eller en ansøgning om opholdstilladelse (f.eks. uddrag fra strafferegistret, kopier af dokumenter, der attesterer forældre- eller svogerskab, eller andre dokumenter, der kræves i henhold til lettisk lov), kan indgives på lettisk, engelsk, fransk, russisk og tysk.

Artikel 24, stk. 1, litra b) - en vejledende liste over de offentlige dokumenter, der henhører under denne forordnings anvendelsesområde

Fødsel – fødselsattest (dzimšanas apliecība) eller uddrag fra fødselsregistret (izziņa no dzimšanas reģistra) som udstedt af civilstandstjenesten (Dzimtsarakstu departaments) under justitsministeriet fødselsattest eller uddrag fra fødselsregistret som udstedt af civilstandstjenesten (Dzimtsarakstu nodaļa) under en lokal myndighed uddrag fra folkeregistret (izziņa no Iedzīvotāju reģistra) som udstedt af borger- og indvandringskontoret (Pilsonības un migrācijas lietu pārvalde) fødselsattest (original eller genpart) eller uddrag fra folkeregistret som udstedt af Republikken Letlands diplomatiske eller konsulære tjenester i udlandet.

Konstatering af, at en person er i live – attest udstedt af en notar (zvērināts notārs), attest udstedt af Republikken Letlands diplomatiske eller konsulære tjenester i udlandet.

Dødsfald – dødsattest (miršanas apliecība) eller uddrag fra dødsfaldsregistret (izziņa no miršanas reģistra) som udstedt af civilstandstjenesten under justitsministeriet dødsattest eller uddrag fra dødsfaldsregistret som udstedt af civilstandstjenesten under en lokal myndighed uddrag fra folkeregistret som udstedt af borger- og indvandringskontoret dødsattest (original eller genpart) eller uddrag fra folkeregistret som udstedt af Republikken Letlands diplomatiske eller konsulære tjenester i udlandet.

Navn – afgørelse om ændring af efternavn og/eller fornavn (lēmums par uzvārda maiņu un/vai vārda maiņu) som udstedt af civilstandstjenesten under justitsministeriet, uddrag udstedt af civilstandstjenesten under justitsministeriet uddrag fra folkeregistret som udstedt af borger- og indvandringskontoret uddrag fra folkeregistret som udstedt af Republikken Letlands diplomatiske eller konsulære tjenester i udlandet.

Vielse, herunder handleevne til at indgå ægteskab – vielsesattest (laulības apliecība) eller uddrag fra civilstandsregistret (izziņa no laulības reģistra) som udstedt af civilstandstjenesten under justitsministeriet, vielsesattest eller uddrag fra civilstandsregistret som udstedt af civilstandstjenesten under en lokal myndighed vielsesattest som udstedt af ministeren for en af de trosretninger, der er anført i civillovbogen (Civillikums) uddrag fra folkeregistret som udstedt af borger- og indvandringskontoret vielsesattest (original eller genpart) eller uddrag fra folkeregistret som udstedt af Republikken Letlands diplomatiske eller konsulære tjenester i udlandet.

Letland udsteder ikke dokumenter til bekræftelse af en persons handleevne til at indgå ægteskab. Den pågældende kan i stedet anmode om oplysninger om sin civilstand.

Skilsmisse, omstødelse af ægteskab – notarielt dokument (notariāls akts) benævnt skilsmisseattest (laulības šķiršanas apliecība), retsafgørelse (tiesas nolēmums) uddrag fra folkeregistret som udstedt af borger- og indvandringskontoret uddrag udstedt af Republikken Letlands diplomatiske eller konsulære tjenester i udlandet uddrag fra civilstandsregistret som udstedt af civilstandstjenesten under justitsministeriet med en anmærkning om skilsmisse uddrag fra civilstandsregistret som udstedt af civilstandstjenesten under en lokal myndighed med en anmærkning om skilsmisse.

Slægtskab – retsafgørelse, uddrag fra folkeregistret som udstedt af borger- og indvandringskontoret uddrag fra folkeregistret som udstedt af Republikken Letlands diplomatiske eller konsulære tjenester i udlandet.

Adoption – retsafgørelse uddrag fra folkeregistret som udstedt af borger- og indvandringskontoret.

Bopæl og/eller opholdssted – uddrag fra folkeregistret som udstedt af borger- og indvandringskontoret uddrag fra folkeregistret som udstedt af Republikken Letlands diplomatiske eller konsulære tjenester i udlandet uddrag fra folkeregistret som udstedt af en lokal myndighed.

Nationalitet – uddrag fra folkeregistret som udstedt af borger- og indvandringskontoret uddrag fra folkeregistret som udstedt af Republikken Letlands diplomatiske eller konsulære tjenester i udlandet.

Ren straffeattest – uddrag fra strafferegistret (izziņa no sodu reģistra) som udstedt af informationscentret (Informācijas centrs) under indenrigsministeriet uddrag udstedt af Republikken Letlands diplomatiske eller konsulære tjenester i udlandet.

Artikel 24, stk. 1, litra c) - listen over de offentlige dokumenter, som kan vedhæftes flersprogede standardformularer som en passende oversættelseshjælp

Fødsel – fødselsattest eller uddrag fra fødselsregistret som udstedt af civilstandstjenesten under justitsministeriet fødselsattest eller uddrag fra fødselsregistret som udstedt af civilstandstjenesten under en lokal myndighed uddrag fra folkeregistret som udstedt af borger- og indvandringskontoret fødselsattest (original eller genpart) eller uddrag fra folkeregistret som udstedt af Republikken Letlands diplomatiske eller konsulære tjenester i udlandet.

Konstatering af, at en person er i live – attest udstedt af en notar, attest udstedt af Republikken Letlands diplomatiske eller konsulære tjenester i udlandet.

Dødsfald – dødsattest eller uddrag fra dødsfaldsregistret som udstedt af civilstandstjenesten under justitsministeriet dødsattest eller uddrag fra dødsfaldsregistret som udstedt af civilstandstjenesten under en lokal myndighed uddrag fra folkeregistret som udstedt af borger- og indvandringskontoret dødsattest (original eller genpart) eller uddrag fra folkeregistret som udstedt af Republikken Letlands diplomatiske eller konsulære tjenester i udlandet.

Vielse – vielsesattest eller uddrag fra civilstandsregistret som udstedt af civilstandstjenesten under justitsministeriet vielsesattest eller uddrag fra civilstandsregistret som udstedt af civilstandstjenesten under en lokal myndighed vielsesattest som udstedt af ministeren for en af de trosretninger, der er anført i civillovbogen uddrag fra folkeregistret som udstedt af borger- og indvandringskontoret vielsesattest (original eller genpart) eller uddrag fra folkeregistret som udstedt af Republikken Letlands diplomatiske eller konsulære tjenester i udlandet.

Civilstand – uddrag fra folkeregistret som udstedt af borger- og indvandringskontoret uddrag fra folkeregistret som udstedt af Republikken Letlands diplomatiske eller konsulære tjenester i udlandet.

Bopæl og/eller opholdssted – uddrag fra folkeregistret som udstedt af borger- og indvandringskontoret uddrag udstedt af Republikken Letlands diplomatiske eller konsulære tjenester i udlandet uddrag fra folkeregistret som udstedt af en lokal myndighed.

Ren straffeattest – uddrag fra strafferegistret som udstedt af informationscentret under indenrigsministeriet uddrag udstedt af Republikken Letlands diplomatiske eller konsulære tjenester i udlandet.

Artikel 24, stk. 1, litra d) - lister over personer, der i overensstemmelse med national ret er kvalificerede til at udarbejde bekræftede oversættelser, når der findes sådanne lister

Sådanne lister findes ikke, fordi en oversættelse i Letland kan bekræftes af enhver fysisk person, der i henhold til de lovbestemte betingelser overtager ansvaret for skader som følge af fejl i oversættelsen af et dokument.

Artikel 24, stk. 1, litra e) - en vejledende liste over de typer af myndigheder, der efter national ret er bemyndiget til at udstede bekræftede kopier

Kopier af dokumenter kan bekræftes af en notar. Medmindre reglerne kræver, at en kopi af et dokument bekræftes af en notar, kan denne også bekræftes af det pågældende organ [artikel 6 i loven om retsakters og dokumenters juridiske virkninger (Dokumentu juridiskā spēka likums)].

I Letland kan en kopi af dokumenter desuden bekræftes af den fysiske person, der er ophavsmand til dokumentet. En fysisk person kan også bekræfte ægtheden af en kopi af et dokument, denne har modtaget fra andre fysiske personer og organer, forudsat at reglerne ikke kræver samtykke fra dokumentets ophavsmand.

Artikel 24, stk. 1, litra f) - oplysninger om, på hvilken måde bekræftede oversættelser og bekræftede kopier kan identificeres

Oversætteren bekræfter på lettisk oversættelsens rigtighed på oversættelsens sidste side efter teksten. Påtegningen "TULKOJUMS PAREIZS" ("bekræftet oversættelse") anføres på lettisk med blokbogstaver. Derudover anføres oversætterens fornavn, efternavn og personnummer oversætterens underskrift bekræftelsesstedet bekræftelsesdatoen [jf. ministerrådets lov nr. 291 om betingelser for bekræftede oversættelser af retsakter og dokumenter på det officielle sprog (Ministru kabineta noteikumus Nr.291 Kārtība, kādā apliecināmi dokumentu tulkojumi valsts valodā)].

De samme krav gælder for bekræftede kopier (se nedenstående punkt).

Artikel 24, stk. 1, litra g) - oplysninger om de særlige karakteristika ved bekræftede kopier

Påtegningen "KOPIJA" ("kopi") skal skrives med blokbogstaver i øverste højre hjørne af første side. Selve bekræftelsen angives i form af påtegningen "KOPIJA PAREIZA" ("bekræftet kopi") skrevet med blokbogstaver. Derudover anføres den fulde titel på funktionen for den medarbejder, der bekræfter ægtheden af kopien af dokumentet (herunder organets fulde navn og om nødvendigt andre oplysninger, der gør det muligt at identificere personen), vedkommendes personlige underskrift ledsaget af en transskribering heraf. Endvidere anføres bekræftelsesdatoen.

Sidste opdatering: 10/05/2024

De nationale sprogudgaver af denne side vedligeholdes af de respektive EU-lande. Oversættelserne er lavet af Europa-Kommissionen. Eventuelle ændringer af originalen, som de kompetente nationale myndigheder har lavet, er muligvis ikke gengivet i oversættelserne. Europa-Kommissionen påtager sig ingen form for ansvar for oplysninger eller data, der optræder i nærværende dokument, eller hvortil der henvises heri. Med hensyn til de ophavsretlige regler i den medlemsstat, der er ansvarlig for nærværende side, henvises der til den juridiske meddelelse.