Offentlige dokumenter

Litauen

Indholdet er leveret af
Litauen

Artikel 24, stk. 1, litra a) - hvilke sprog EU-landene vil acceptere for offentlige dokumenter, der fremlægges for deres myndigheder i henhold til artikel 6, stk. 1, litra a)

Det officielle sprog i Republikken Litauen er litauisk.

Artikel 24, stk. 1, litra b) - en vejledende liste over de offentlige dokumenter, der henhører under denne forordnings anvendelsesområde

Artikel 24, stk. 1, litra b):

a) fødselsattest (udstedt mellem den 1.1.1992 og den 1.1.2017)

uddrag til attestering af fødslens registrering (udstedt efter den 1.1.2017)

b) notarielt dokument til konstatering af, at en fysisk person er i live og befinder sig et bestemt sted

attest til konstatering af, at en person er i live og befinder sig et bestemt sted (udstedt af den nationale socialforsikringsfond)

a) dødsattest (udstedt mellem den 1.1.1992 og den 1.1.2017)

uddrag til attestering af dødsfaldets registrering (udstedt efter den 1.1.2017)

d) attest om ændring af fornavn, efternavn eller nationalitet (udstedt mellem den 4.12.2005 og den 1.1.2017)

uddrag til attestering af registreringen af ændringen eller udvidelsen af et uddrag af civilstandsattesten (udstedt efter den 1.1.2017)

e) vielse

vielsesattest (udstedt mellem den 1.1.1992 og den 1.1.2017)

uddrag til attestering af vielsens registrering (udstedt efter den 1.1.2017)

civilstand:

bevis på, at der ikke eksisterer ægteskabshindringer

konsulær civilstandsattest

civilstandsattest

f) skilsmisseattest (udstedt mellem den 1.1.1992 og den 1.1.2017)

uddrag til attestering af skilsmissens registrering (udstedt efter den 1.1.2017)

skilsmissedom eller dom om omstødelse af ægteskab

der udstedes dog ikke dokumenter til bekræftelse af separation

g) –

h) –

i) fødselsattest (udstedt mellem den 1.1.1992 og den 1.1.2017)

uddrag til attestering af fødslens registrering (udstedt efter den 1.1.2017)

fælles erklæring for en offentlig notar om den fælles forældremyndighed

dom om fastlæggelse af slægtskab (moder- eller faderskab)

dom om omstødelse af slægtskab (moder- eller faderskab)

j) fødselsattest (udstedt mellem den 1.1.1992 og den 1.1.2017)

uddrag til attestering af fødslens registrering (udstedt efter den 1.1.2017)

adoptionsdom

k) bopælsattest

attest fra folkeregistret vedrørende personoplysninger,

l) pas/identitetskort

fødselsattest (udstedt mellem den 1.1.1992 og den 1.1.2017)

uddrag til attestering af fødslens registrering (udstedt efter den 1.1.2017)

kendelser eller domme om erhvervelse, tab eller generhvervelse af statsborgerskab

m) en fysisk persons straffeattest.

Artikel 24, stk. 1, litra c) - listen over de offentlige dokumenter, som kan vedhæftes flersprogede standardformularer som en passende oversættelseshjælp

Artikel 24, stk. 1, litra c):

a) uddrag til attestering af fødslens registrering (udstedt efter den 1.1.2017)

b) -

c) uddrag til attestering af dødsfaldets registrering (udstedt efter den 1.1.2017)

d) -

e) uddrag til attestering af vielsens registrering (udstedt efter den 1.1.2017)

bevis på, at der ikke eksisterer ægteskabshindringer

k) bopælsattest

attest fra folkeregistret vedrørende personoplysninger

m) en fysisk persons straffeattest.

Artikel 24, stk. 1, litra d) - lister over personer, der i overensstemmelse med national ret er kvalificerede til at udarbejde bekræftede oversættelser, når der findes sådanne lister

Der findes ingen liste over autoriserede oversættere.

Artikel 24, stk. 1, litra e) - en vejledende liste over de typer af myndigheder, der efter national ret er bemyndiget til at udstede bekræftede kopier

– Offentlige notarer

– Nationale og kommunale myndigheder (for kopier af dokumenter, der er udstedt af tjenester herunder)

Artikel 24, stk. 1, litra f) - oplysninger om, på hvilken måde bekræftede oversættelser og bekræftede kopier kan identificeres

Der findes ikke bekræftede oversættelser eller særlige krav vedrørende oversættelser eller bekræftede kopier heraf. I praksis udfærdiges oversættelserne typisk af oversættelsesbureauer eller oversættere. I hvert enkelt dokument anføres det således, at dokumentet er blevet oversat af et oversættelsesbureau eller en oversætter. Det kan forekomme, at oversætterens underskrift eller oversættelsens ægthed bekræftes af en notar.

Artikel 24, stk. 1, litra g) - oplysninger om de særlige karakteristika ved bekræftede kopier

Når dokumentet er blevet bekræftet af en national eller kommunal myndighed:

Nederst i kopien af det dokument, der er udfærdiget af den pågældende myndighed, er der anført en bekræftelsespåtegning med teksten "bekræftet kopi/uddrag" sammen med datoen og titlen, underskrift af, fornavn (første bogstav) og efternavn på den myndighedsmedarbejder, der bekræfter ægtheden af kopien eller uddraget af dokumentet, eller enhver anden person, der handler på dennes vegne.

Hvis ægtheden af en papirkopi af et elektronisk dokument bekræftes elektronisk af en juridisk person, der er bemyndiget til dette, skal bekræftelsespåtegningen indeholde påtegningen "bekræftet kopi" samt navnet på den bemyndigede repræsentant og datoen. Bekræftelsespåtegningen kan også påføres ved hjælp af et stempel.

Skabeloner for notarielle dokumenter skal indeholde følgende oplysninger: datoen for udstedelse af det notarielle dokument, notarkontorets navn, notarens fornavn og efternavn, nummeret på den notarialprotokol, i henhold til hvilken dokumentet er registreret, notarhonorarer (når notaren giver afkald på sin løn, tilføjes påtegningen "fritagelse for betaling"), omkostningerne forbundet med søgning i de offentlige registre, omkostningerne forbundet med de offentlige registre, gebyrer for andre tjenester, der leveres af notaren efter anmodning fra kunden, notarens underskrift.

Bekræftelsespåtegning vedrørende en kopis ægthed (af et uddrag):

"Den __(dag)______(måned) 20__

Undertegnede, ___________________________________________, bekræfter hermed, at nærværende kopi er identisk med det forelagte dokument.

Notarialprotokolnr. ________________________

Notarhonorar __________________________

Gebyrer for andre tjenester leveret af notaren efter anmodning fra kunden _________________

Notarens underskrift."

Sidste opdatering: 07/04/2023

De nationale sprogudgaver af denne side vedligeholdes af de respektive EU-lande. Oversættelserne er lavet af Europa-Kommissionen. Eventuelle ændringer af originalen, som de kompetente nationale myndigheder har lavet, er muligvis ikke gengivet i oversættelserne. Europa-Kommissionen påtager sig ingen form for ansvar for oplysninger eller data, der optræder i nærværende dokument, eller hvortil der henvises heri. Med hensyn til de ophavsretlige regler i den medlemsstat, der er ansvarlig for nærværende side, henvises der til den juridiske meddelelse.