Offentlige dokumenter

Luxembourg

Indholdet er leveret af
Luxembourg

Artikel 24, stk. 1, litra a) - hvilke sprog EU-landene vil acceptere for offentlige dokumenter, der fremlægges for deres myndigheder i henhold til artikel 6, stk. 1, litra a)

Luxembourg accepterer, at offentlige dokumenter, der skal fremlægges for landets myndigheder i henhold til artikel 6, stk. 1, litra a), fremlægges på fransk eller tysk.

Engelsk accepteres også for så vidt angår:

- fødselsattester

- vielsesattester

- faderskabsattester

- dødsattester

- navneændringsattester (efternavn)

- navneændringsattester (fornavn)

- offentlige dokumenter om ændring af angivelsen af køn og fornavn(e)

Artikel 24, stk. 1, litra b) - en vejledende liste over de offentlige dokumenter, der henhører under denne forordnings anvendelsesområde

- fødselsattester

- attester vedrørende slægtskab

- vielsesattester

- attester vedrørende ægtefællers rets- og handleevne

- dødsattester

- attester vedrørende et dødfødt barn

- attester om navneændring (efternavn)

- attester om ændring af fornavn(e)

- attester om indgåelse af registreret partnerskab

- attester om opløsning af partnerskabet

- attester om formueforholdet mellem registrerede partnere

- leveattester

- bopælsattester

- attester om forlænget opholdstilladelse

- attester om tilmelding til folkeregistret

- bekendtgørelser om ændring af angivelsen af køn og fornavn(e)

- retsafgørelser om kønsskifte

- bekendtgørelser om statsborgerskab

- attester om statsborgerskab

- notarialakter

- udskrifter af strafferegistret, dvs. bulletin nr. 3, nr. 4 og nr. 5, hvis der er indført "ingen" (néant)

- attester vedrørende optagelse på valglisten

- flersprogede uddrag af civilstandsattester, jf. ICCS-konvention nr. 16

- retsafgørelser om fødsel

- retsafgørelser om simpel adoption

- retsafgørelser om fuld adoption

- retsafgørelser om tilbagekaldelse af adoption

- retsafgørelser, hvorved slægtskab fastslås (identifikation af moderen eller faderen til et barn)

- retsafgørelser vedrørende anfægtelse af slægtskab (anfægtelse af moderskab/faderskab)

- retsafgørelser om skilsmisse

- retsafgørelser om omstødelse af ægteskab

- retsafgørelser om separation

- dødsformodningsdomme

- retsafgørelser om tilbagekaldelse af adoption

Artikel 24, stk. 1, litra c) - listen over de offentlige dokumenter, som kan vedhæftes flersprogede standardformularer som en passende oversættelseshjælp

- fødselsattester (udelukkende udskrifter fra registre)

- leveattester

- dødsattester (udelukkende udskrifter fra registre)

- vielsesattester (udelukkende udskrifter fra registre)

- attester om indgåelse af registreret partnerskab

- attester om opløsning af partnerskabet

- bopælsattester

- udskrifter af strafferegistret, dvs. bulletin nr. 3, nr. 4 og nr. 5, hvis der er indført "ingen" (néant)

Denne liste er udtømmende i den forstand, at en flersproget standardformular ikke kan vedhæftes andre offentlige dokumenter end dem, der er anført ovenfor.

Artikel 24, stk. 1, litra d) - lister over personer, der i overensstemmelse med national ret er kvalificerede til at udarbejde bekræftede oversættelser, når der findes sådanne lister

Den originale sprogudgave af denne side fransk er blevet ændret for nylig. Den sprogudgave, du kigger på nu, er i øjeblikket ved at blive oversat af vores oversættere.

Fortegnelsen over personer, der, jf. national ret, er kvalificeret til at udfærdige bekræftede oversættelser, findes på webstedet for Storhertugdømmet Luxembourgs justitsministerium:

http://mj.public.lu/professions/expert_judicaire/traducteurs_et_interpretes/index.html

Artikel 24, stk. 1, litra e) - en vejledende liste over de typer af myndigheder, der efter national ret er bemyndiget til at udstede bekræftede kopier

De kommunale myndigheder har beføjelse til at udfærdige bekræftede kopier. Der opkræves et gebyr ved udfærdigelsen af kopien. Gebyret betales til kommunalforvaltningen.

For at få en bekræftet kopi skal ansøgeren henvende sig til folkeregistret (Bureau de la population) eller til sekretariatet for den kommunale forvaltning på sit bopælssted og medbringe det pågældende dokument.

Bekræftede kopier udfærdiges af en af de ansatte grundlag af det originale dokument, som ansøgeren har fremlagt.

Artikel 24, stk. 1, litra f) - oplysninger om, på hvilken måde bekræftede oversættelser og bekræftede kopier kan identificeres

Bekræftede oversættelser underskrives af den statsautoriserede translatør.

Bekræftede kopier skal være forsynet med kommunens stempel, underskrift af den kommunale embedsmand, der har udstedt dem, og et gebyrmærke (timbre de chancellerie).

Artikel 24, stk. 1, litra g) - oplysninger om de særlige karakteristika ved bekræftede kopier

Bekræftede kopier skal være forsynet med kommunens stempel, den kommunale embedsmands underskrift og et gebyrmærke.

Sidste opdatering: 29/05/2024

De nationale sprogudgaver af denne side vedligeholdes af de respektive EU-lande. Oversættelserne er lavet af Europa-Kommissionen. Eventuelle ændringer af originalen, som de kompetente nationale myndigheder har lavet, er muligvis ikke gengivet i oversættelserne. Europa-Kommissionen påtager sig ingen form for ansvar for oplysninger eller data, der optræder i nærværende dokument, eller hvortil der henvises heri. Med hensyn til de ophavsretlige regler i den medlemsstat, der er ansvarlig for nærværende side, henvises der til den juridiske meddelelse.