Offentlige dokumenter

Malta

Indholdet er leveret af
Malta

Artikel 24, stk. 1, litra a) - hvilke sprog EU-landene vil acceptere for offentlige dokumenter, der fremlægges for deres myndigheder i henhold til artikel 6, stk. 1, litra a)

Malta accepterer maltesisk og engelsk.

Artikel 24, stk. 1, litra b) - en vejledende liste over de offentlige dokumenter, der henhører under denne forordnings anvendelsesområde

Den vejledende liste over de offentlige dokumenter, der henhører under denne forordnings anvendelsesområde, omfatter fødselsattest, civilstandsattest, vielsesattest, attest for registreret partnerskab, dødsattest og vandelsattest.

Artikel 24, stk. 1, litra c) - listen over de offentlige dokumenter, som kan vedhæftes flersprogede standardformularer som en passende oversættelseshjælp

De offentlige dokumenter, som kan ledsages af flersprogede standardformularer som oversættelseshjælp, er fødselsattest, civilstandsattest, vielsesattest, attest for registreret partnerskab, dødsattest og vandelsattest. Det bekræftes i samme dokument, at den pågældende har adgang til at kunne indgå ægteskab eller registreret partnerskab.  Dette kaldes en civilstandsattest.

Artikel 24, stk. 1, litra d) - lister over personer, der i overensstemmelse med national ret er kvalificerede til at udarbejde bekræftede oversættelser, når der findes sådanne lister

Malta anerkender ikke oversættere som kvalificerede fagfolk. Malta har derfor ikke en liste over personer, der er kvalificeret til at udføre bekræftede oversættelser. Da der ikke er en retlig ramme for oversættere, har ministeriet for udenrigsanliggender og handelsfremme indført et system til registrering af underskrifter for de personer, der udarbejder oversættelser. Denne underskriftdatabase er ikke beregnet til offentlig brug, idet den udelukkende anvendes af ministeriet til at bekræfte og sammenligne oversætternes underskrifter. Yderligere oplysninger: https://foreignaffairs.gov.mt/en/Pages/Authentication-of-Documents.aspx.

Ministeriet for retlige anliggender, kultur og lokalforvaltning har også en liste over tolke og oversættere offentliggjort på adressen: https://justice.gov.mt/en/COJ/Pages/Interpreters_and_Translators.aspx, der kan anvendes som reference.

Artikel 24, stk. 1, litra e) - en vejledende liste over de typer af myndigheder, der efter national ret er bemyndiget til at udstede bekræftede kopier

I praksis udsteder advokater og notarer normalt kopier af offentlige dokumenter i form af bekræftede kopier af de originale offentlige dokumenter.  Det er op til den enhed, der anmoder om disse dokumenter, at afgøre, om den vil acceptere kopier.  Domstolene kan også udstede bekræftede kopier af andre offentlige dokumenter.

Artikel 24, stk. 1, litra f) - oplysninger om, på hvilken måde bekræftede oversættelser og bekræftede kopier kan identificeres

Bekræftede kopier af andre offentlige dokumenter indeholder normalt en erklæring om, at dokumentet er en bekræftet kopi, samt stempel og underskrift for den person, der er bemyndiget til at udstede en bekræftet kopi.  Bekræftede oversættelser er forsynet med dato og oversætterens underskrift og stempel.

Artikel 24, stk. 1, litra g) - oplysninger om de særlige karakteristika ved bekræftede kopier

Bekræftede kopier af andre offentlige dokumenter indeholder normalt en erklæring om, at dokumentet er en bekræftet kopi, samt stempel og underskrift for den person, der er bemyndiget til at udstede en bekræftet kopi.

Sidste opdatering: 09/07/2024

De nationale sprogudgaver af denne side vedligeholdes af de respektive EU-lande. Oversættelserne er lavet af Europa-Kommissionen. Eventuelle ændringer af originalen, som de kompetente nationale myndigheder har lavet, er muligvis ikke gengivet i oversættelserne. Europa-Kommissionen påtager sig ingen form for ansvar for oplysninger eller data, der optræder i nærværende dokument, eller hvortil der henvises heri. Med hensyn til de ophavsretlige regler i den medlemsstat, der er ansvarlig for nærværende side, henvises der til den juridiske meddelelse.