Offentlige dokumenter

Nederlandene

Indholdet er leveret af
Nederlandene

Artikel 24, stk. 1, litra a) - hvilke sprog EU-landene vil acceptere for offentlige dokumenter, der fremlægges for deres myndigheder i henhold til artikel 6, stk. 1, litra a)

Kun dokumenter på nederlandsk accepteres.

Artikel 24, stk. 1, litra b) - en vejledende liste over de offentlige dokumenter, der henhører under denne forordnings anvendelsesområde

Alle de offentlige dokumenter, der er nævnt i forordningens artikel 2, stk. 1, med undtagelse af dokumenter vedrørende adgangen til at indgå registreret partnerskab og registreret partnerskabsstatus (anden del af litra g) og dokumenter om ren straffeattest (litra m), eftersom Nederlandene ikke anvender sådanne dokumenter. Eksempler på offentlige dokumenter, der er omfattet af forordningen, er dokumenter vedrørende:

a) fødsel

b) det forhold, at en person er i live

c) dødsfald

d) navn

e) ægteskab, herunder adgang til at indgå ægteskab og ægteskabelig status

f) skilsmisse, separation eller annullation af ægteskab

g) registeret partnerskab

h) opløsning af registreret partnerskab, separation eller annullation af registreret partnerskab

i) forældreskab

j) adoption

k) bopæl og/eller opholdssted

l) statsborgerskab.

Artikel 24, stk. 1, litra c) - listen over de offentlige dokumenter, som kan vedhæftes flersprogede standardformularer som en passende oversættelseshjælp

Dokumenter om fødsel, det forhold, at en person er i live, dødsfald, ægteskab, adgang til at indgå ægteskab, ægteskabelig status, registreret partnerskab og bopæl og/eller opholdssted.

Artikel 24, stk. 1, litra d) - lister over personer, der i overensstemmelse med national ret er kvalificerede til at udarbejde bekræftede oversættelser, når der findes sådanne lister

En fuldstændig liste over autoriserede tolke og oversættere findes i registeret over autoriserede tolke og oversættere.

Artikel 24, stk. 1, litra e) - en vejledende liste over de typer af myndigheder, der efter national ret er bemyndiget til at udstede bekræftede kopier

– Kommuner for så vidt angår de offentlige dokumenter, de er bemyndigede til at udstede.

– Konsulater for så vidt angår de offentlige dokumenter, de er bemyndigede til at udstede.

Artikel 24, stk. 1, litra f) - oplysninger om, på hvilken måde bekræftede oversættelser og bekræftede kopier kan identificeres

På bekræftede genparter angives det, om de oplysninger, de indeholder, er hentet fra originaldokumentet eller fra en database. Genparten skal underskrives af den embedsmand, der er kompetent til at udstede dokumentet, og skal indeholde oplysninger om sted og dato for udstedelsen af dokumentet. Genparten vil endvidere normalt være forsynet med et officielt stempel.

På bekræftede fuldstændige genparter angives det, at dokumentet svarer til originaldokumentet. Genparten skal underskrives af den embedsmand, der er kompetent til at udstede dokumentet, og skal indeholde oplysninger om sted og dato for udstedelsen af dokumentet.

Artikel 24, stk. 1, litra g) - oplysninger om de særlige karakteristika ved bekræftede kopier

På bekræftede fuldstændige genparter angives det, at dokumentet svarer til originaldokumentet. Genparten skal underskrives af den embedsmand, der er kompetent til at udstede dokumentet, og skal indeholde oplysninger om sted og dato for udstedelsen af dokumentet.

Sidste opdatering: 26/10/2023

De nationale sprogudgaver af denne side vedligeholdes af de respektive EU-lande. Oversættelserne er lavet af Europa-Kommissionen. Eventuelle ændringer af originalen, som de kompetente nationale myndigheder har lavet, er muligvis ikke gengivet i oversættelserne. Europa-Kommissionen påtager sig ingen form for ansvar for oplysninger eller data, der optræder i nærværende dokument, eller hvortil der henvises heri. Med hensyn til de ophavsretlige regler i den medlemsstat, der er ansvarlig for nærværende side, henvises der til den juridiske meddelelse.