Offentlige dokumenter

Polen

Indholdet er leveret af
Polen

Artikel 24, stk. 1, litra a) - hvilke sprog EU-landene vil acceptere for offentlige dokumenter, der fremlægges for deres myndigheder i henhold til artikel 6, stk. 1, litra a)

På polsk.

Artikel 24, stk. 1, litra b) - en vejledende liste over de offentlige dokumenter, der henhører under denne forordnings anvendelsesområde

1) fødselsattest

2) fuldstændig kopi af en fødselsattest

3) retsafgørelse om indholdet af en civilstandsattest

4) leveattest

5) dødsattest

6) fuldstændig kopi af en dødsattest

7) dødsformodningsdom

8) retsafgørelse om ophævelse af en dødsformodningsdom

9) retsafgørelse om konstatering af et dødsfald

10) retsafgørelse om ophævelse af en konstatering af dødsfald

11) afgørelse truffet af direktøren for folkeregistret om ændring af efternavn og fornavn

12) vielsesattest

13) fuldstændig kopi af en vielsesattest

14) civilstandsattest

15) attest på, at der ikke foreligger en ægteskabshindring i henhold til polsk lovgivning

16) retsafgørelse om tilladelse til, at en mindreårig indgår ægteskab

17) retsafgørelse om tilladelse til, at en person med en psykisk sygdom eller intellektuel funktionsnedsættelse eller en slægtning i direkte linje indgår ægteskab

18) retsafgørelse om, at der foreligger et ægteskab

19) retsafgørelse om, at der ikke foreligger et ægteskab

20) retsafgørelse om skilsmisse

21) retsafgørelse om separation

22) retsafgørelse om ophør af separationsordningen

23) retsafgørelse om omstødelse af et ægteskab

24) retsafgørelse om adoption

25) retsafgørelse om ophævelse af adoption

26) retsafgørelse om fastlæggelse af faderskab

27) retsafgørelse om fastlæggelse af moderskab

28) retsafgørelse om anfægtelse af faderskab

29) retsafgørelse om anfægtelse af moderskab

30) retsafgørelse om ugyldigheden af anerkendelsen af et barn

31) retsafgørelse om omstødelse af anerkendelsen af et barn

32) bevis for registrering af tidsubegrænset opholdstilladelse

33) bevis for registrering af tidsbegrænset opholdstilladelse

34) bopælsattest på et bestemt sted

35) afgørelse om anerkendelse af polsk statsborgerskab

36) afgørelse om genindtræden i polsk statsborgerskab

37) afgørelse om bekræftelse af polsk statsborgerskab

38) afgørelse om anerkendelse af status som hjemvendt

39) ren straffeattest udstedt af det nationale kriminalregister på anmodning af den pågældende person

40) attest udstedt af kommunen til en polsk statsborger med bopæl i en anden EU-medlemsstat, der har tilkendegivet sit ønske om at udøve sin stemmeret eller stille op som kandidat ved valget til Europa-Parlamentet eller til kommunalvalget i den medlemsstat, hvor vedkommende har bopæl, på de betingelser, der er fastlagt i Rådets direktiv 93/109/EF af 6. december 1993 om fastsættelse af de nærmere regler for valgret og valgbarhed ved valg til Europa-Parlamentet for unionsborgere, der har bopæl i en medlemsstat, hvor de ikke er statsborgere (EFT L 329 af 30.12.1993, s. 34), og Rådets direktiv 94/80/EF af 19. december 1994 om fastsættelse af de nærmere regler for valgret og valgbarhed ved kommunale valg for unionsborgere, der har bopæl i en medlemsstat, hvor de ikke er statsborgere (EFT L 368 af 31.12.1994, s. 38).

Artikel 24, stk. 1, litra c) - listen over de offentlige dokumenter, som kan vedhæftes flersprogede standardformularer som en passende oversættelseshjælp

1) fødselsattest

2) vielsesattest

3) dødsattest

4) civilstandsattest

5) attest for, at der ikke foreligger en ægteskabshindring i henhold til polsk lovgivning

6) bevis for registrering af tidsubegrænset opholdstilladelse

7) bevis for registrering af tidsbegrænset opholdstilladelse

8) bopælsattest på et bestemt sted

9) leveattest

10) ren straffeattest udstedt af det nationale kriminalregister på anmodning af den pågældende person.

Artikel 24, stk. 1, litra d) - lister over personer, der i overensstemmelse med national ret er kvalificerede til at udarbejde bekræftede oversættelser, når der findes sådanne lister

I Polen er de personer, der kan udarbejde bekræftede oversættelser, sagkyndige oversættere, som er opført på en liste udarbejdet af justitsministeriet. Denne liste kan ses i det polske statstidende (Biuletyn Informacji Publicznej) på adressen https://bip.ms.gov.pl/pl/rejestry-i-ewidencje/tlumacze-przysiegli/lista-tlumaczy-przysieglych/search.html.

Det relevante retsgrundlag er loven af 25. november 2004 om erhvervet som sagkyndig oversætter [Lovtidende (Dziennik Ustaw) 2017, nr. 1505].

Artikel 24, stk. 1, litra e) - en vejledende liste over de typer af myndigheder, der efter national ret er bemyndiget til at udstede bekræftede kopier

I Polen har notarer ret til at attestere, at en fuldstændig kopi, en udskrift eller en uofficiel kopi er i overensstemmelse med et dokument, der forelægges dem, i overensstemmelse med bestemmelserne i loven af 14. februar 1991 om notarer [Lovtidende (Dziennik Ustaw) 2017, nr. 2291 og Lovtidende (Dziennik Ustaw) 2018, nr. 398, 723 og 1496].

Artikel 24, stk. 1, litra f) - oplysninger om, på hvilken måde bekræftede oversættelser og bekræftede kopier kan identificeres

a) kendetegn ved en bekræftet oversættelse: På dokumentet med oversættelsen påsætter oversætteren et stempel, som i omkredsen angiver oversætterens fulde navn og i midten det sprog, den pågældende er autoriseret i, og den pågældendes nummer på listen over sagkyndige oversættere. Enhver bekræftet oversættelse omfatter også oversætterens nummer i oversætterregistret. Desuden anfører oversætteren på oversættelsen, om oversættelsen var baseret på et originalt dokument, en oversættelse eller en kopi, og om oversættelsen eller kopien er bekræftet, og af hvem.

b) kendetegn ved en bekræftet kopi: notarens bekræftelse af, at en kopi er i overensstemmelse med et dokument forelagt notaren, sker i form af en påtegning, der påstemples eller påtrykkes dokumentet eller sker på et særskilt ark. Hvis bekræftelsen leveres på et særskilt ark, skal dette være permanent vedhæftet efter dokumentet, ikke foran, og på det element, der forbinder de to, skal notarens officielle stempel være påført. Påtegningen kan også anbringes på samme ark som kopien af dokumentet, forudsat at påtegningsteksten er klart adskilt fra dokumentets tekst. Hvis det bekræftede dokument indeholder særlige kendetegn (tilføjelser, rettelser, udstregninger), bekræfter notaren dem i bekræftelsen. Hver enkelt bekræftelse skal indeholde dato og sted for bekræftelsen, oplysninger om notarens kontor og notarens underskrift og stempel, samt, efter anmodning, tidspunktet for udfærdigelsen af dokumentet.

Artikel 24, stk. 1, litra g) - oplysninger om de særlige karakteristika ved bekræftede kopier

Kendetegn ved en bekræftet kopi: notarens bekræftelse af, at en kopi er i overensstemmelse med et dokument, notaren har fået forelagt, sker i form af en påtegning, der påstemples eller påtrykkes dokumentet eller sker på et særskilt ark. Hvis bekræftelsen leveres på et særskilt ark, skal dette være permanent vedhæftet efter dokumentet, ikke foran, og på det element, der forbinder de to, skal notarens officielle stempel være påført. Påtegningen kan også anbringes på samme ark som kopien af dokumentet, forudsat at påtegningsteksten er klart adskilt fra dokumentets tekst. Hvis det bekræftede dokument indeholder særlige kendetegn (tilføjelser, rettelser, udstregninger), bekræfter notaren dem i bekræftelsen. Hver enkelt bekræftelse skal indeholde dato og sted for bekræftelsen, oplysninger om notarens kontor og notarens underskrift og stempel, samt, efter anmodning, tidspunktet for udfærdigelsen af dokumentet.

Sidste opdatering: 18/12/2023

De nationale sprogudgaver af denne side vedligeholdes af de respektive EU-lande. Oversættelserne er lavet af Europa-Kommissionen. Eventuelle ændringer af originalen, som de kompetente nationale myndigheder har lavet, er muligvis ikke gengivet i oversættelserne. Europa-Kommissionen påtager sig ingen form for ansvar for oplysninger eller data, der optræder i nærværende dokument, eller hvortil der henvises heri. Med hensyn til de ophavsretlige regler i den medlemsstat, der er ansvarlig for nærværende side, henvises der til den juridiske meddelelse.