Offentlige dokumenter

Portugal

Indholdet er leveret af
Portugal

Artikel 24, stk. 1, litra a) - hvilke sprog EU-landene vil acceptere for offentlige dokumenter, der fremlægges for deres myndigheder i henhold til artikel 6, stk. 1, litra a)

Portugisisk

Artikel 24, stk. 1, litra b) - en vejledende liste over de offentlige dokumenter, der henhører under denne forordnings anvendelsesområde

Den originale sprogudgave af denne side portugisisk er blevet ændret for nylig. Den sprogudgave, du kigger på nu, er i øjeblikket ved at blive oversat af vores oversættere.

Fødsel:

 • Uddrag af fødselsregisteret

Liv:

 • Leveattester udstedt af notarer (artikel 161 i lov om notarer) eller af sogneråd

Dødsfald:

 • Uddrag af dødsregisteret

Navn:

 • Uddrag af fødselsregisteret

Ægteskab:

 • Uddrag af fødselsregisteret med den relevante annotation

Adgang til at indgå ægteskab:

 • Bevis for adgang til at indgå ægteskab

Civilstand:

 • Uddrag af fødselsregisteret

Skilsmisse:

 • Uddrag af fødselsregisteret med den relevante annotation
 • Uddrag af ægteskabsregisteret med den relevante annotation
 • Skilsmisseattest (fælles overenskomst) udstedt af folkeregisteret
 • Skilsmisseattest udstedt af retten

Separation:

 • Uddrag af fødselsregisteret med den relevante annotation
 • Uddrag af ægteskabsregisteret med den relevante annotation
 • Separationsattest (fælles overenskomst) udstedt af folkeregisteret
 • Attest udstedt af retten

Annullation af ægteskab:

 • Uddrag af fødselsregisteret med den relevante annotation
 • Uddrag af ægteskabsregisteret med den relevante annotation

Forældreskab:

 • Uddrag af fødselsregisteret

Adoption:

 • Uddrag af fødselsregisteret

Bopæl og/eller opholdssted:

 • bopælsattest udstedt af sognerådet

Statsborgerskab:

 • Bevis på statsborgerskab

Ren straffeattest:

 • Bevis for en ren straffeattest.

Artikel 24, stk. 1, litra c) - listen over de offentlige dokumenter, som kan vedhæftes flersprogede standardformularer som en passende oversættelseshjælp

 • Uddrag af fødselsregisteret
 • Uddrag af dødsregisteret
 • Uddrag af ægteskabsregisteret
 • Bevis for adgang til at indgå ægteskab
 • Bevis for en ren straffeattest.

Artikel 24, stk. 1, litra d) - lister over personer, der i overensstemmelse med national ret er kvalificerede til at udarbejde bekræftede oversættelser, når der findes sådanne lister

Ikke relevant.

Artikel 24, stk. 1, litra e) - en vejledende liste over de typer af myndigheder, der efter national ret er bemyndiget til at udstede bekræftede kopier

 • Registertjenester
 • Notarer
 • Sogneråd
 • Postvæsenets personale (CTT)
 • Behørigt anerkendte handels‑ og industrikamre
 • Advokater
 • Jurister

Artikel 24, stk. 1, litra f) - oplysninger om, på hvilken måde bekræftede oversættelser og bekræftede kopier kan identificeres

– Bekræftede oversættelser:

Dokumenter på fremmedsprog skal ledsages af en oversættelse. Dokumentet kan oversættes af en portugisisk notar, af det portugisiske konsulat i det land, hvor dokumentet er udarbejdet, af dette lands konsulat i Portugal eller af en egnet oversætter, som skal afgive en erklæring under ed eller en højtidelig erklæring for en notar for at bekræfte, at oversættelsen er tro mod originaldokumentet.

 • Oversættelser kan også foretages af handels‑ og industrikamre, der er anerkendt i henhold til lovdekret nr. 244/92 af 29. oktober 1992, og af advokater og jurister.

Oversættelsen skal angive, på hvilket sprog det originale dokument er skrevet, og indeholde en erklæring om, at der er tale om en oversættelse, som er tro mod originaldokumentet.

Hvis oversættelsen er foretaget af en autoriseret oversætter, der indsætter attesten i sin egen oversættelse eller vedlægger attesten som et særskilt ark, skal det angives, hvordan oversættelsen er blevet foretaget, og ovennævnte oplysninger skal angives. Oversættelsen skal desuden indeholde oplysninger om eventuelle segl eller andre retlige mærker, stempler og betalingsoplysninger i originaldokumentet og skal tydeligt angive eventuelle uregelmæssigheder eller mangler, der er identificeret i teksten, og som sår tvivl om retsakten eller dokumentet.

– Bekræftede genparter:

Følgende oplysninger skal fremgå af eller indsættes i det fotokopierede dokument: erklæring om overensstemmelse med originalen, sted og dato for dokumentet, navn og underskrift for den person, der bekræfter genparten, samt officielt stempel eller andre mærker til identifikation af den attesterende instans, såsom den udstedende instans' officielle stempel.

BEMÆRK: Bekræftelser og oversættelser af dokumenter foretaget af handels‑ og industrikamre, der er anerkendt i henhold til lovdekret nr. 244/92 af 29. oktober 1992, samt af advokater og jurister skal registreres i et IT-system for at være gyldige. Ud over ovennævnte elementer skal de derfor også indeholde det identifikationsnummer, der genereres af IT-systemet. – Ministeriel bekendtgørelse (Portaria) nr. 657-B/2006 af 29. juni 2006.

Artikel 24, stk. 1, litra g) - oplysninger om de særlige karakteristika ved bekræftede kopier

Bekræftede genparter skal indeholde navn og stillingsbetegnelse på den person, der bekræfter genparten, og den dato, hvorpå den blev bekræftet. Ud over disse oplysninger skal den udstedende instans stemple dokumentet.

Den attest, der dokumenterer en ren straffeattest, indeholder en alfanumerisk autentifikations‑ og adgangskode, der gør det muligt at kontrollere ægtheden af originaldokumentet.

Sidste opdatering: 20/05/2024

De nationale sprogudgaver af denne side vedligeholdes af de respektive EU-lande. Oversættelserne er lavet af Europa-Kommissionen. Eventuelle ændringer af originalen, som de kompetente nationale myndigheder har lavet, er muligvis ikke gengivet i oversættelserne. Europa-Kommissionen påtager sig ingen form for ansvar for oplysninger eller data, der optræder i nærværende dokument, eller hvortil der henvises heri. Med hensyn til de ophavsretlige regler i den medlemsstat, der er ansvarlig for nærværende side, henvises der til den juridiske meddelelse.