Offentlige dokumenter

Rumænien

Indholdet er leveret af
Rumænien

Artikel 24, stk. 1, litra a) - hvilke sprog EU-landene vil acceptere for offentlige dokumenter, der fremlægges for deres myndigheder i henhold til artikel 6, stk. 1, litra a)

Rumænsk

Artikel 24, stk. 1, litra b) - en vejledende liste over de offentlige dokumenter, der henhører under denne forordnings anvendelsesområde

Den originale sprogudgave af denne side rumænsk er blevet ændret for nylig. Den sprogudgave, du kigger på nu, er i øjeblikket ved at blive oversat af vores oversættere.
Følgende sprog: engelskfransk er allerede oversat.

Offentlige dokumenter, der henhører under forordningens anvendelsesområde, er f.eks.: fødselsattester, vielsesattester, dødsattester, bopælsattester, der er indført i det nationale folkeregister, udskrifter af strafferegistret (straffeattester udstedt af diplomatiske repræsentanter/konsulatembedsmænd), leveattester, statsborgerskabsattester, retsafgørelser i civilstandssager (skilsmisse, adoption osv.).

Artikel 24, stk. 1, litra c) - listen over de offentlige dokumenter, som kan vedhæftes flersprogede standardformularer som en passende oversættelseshjælp

De offentlige dokumenter, som kan vedhæftes flersprogede standardformularer som en passende oversættelseshjælp, er følgende: fødselsattester vedhæftet den flersprogede standardformular i bilag I, leveattester vedhæftet den flersprogede standardformular i bilag II, dødsattester vedhæftet den flersprogede standardformular i bilag III, vielsesattester vedhæftet den flersprogede standardformular i bilag IV, bopælsattester indført i folkeregistret vedhæftet den flersprogede standardformular i bilag X og udskrifter af strafferegistret vedhæftet den flersprogede standardformular i bilag XI.

Artikel 24, stk. 1, litra d) - lister over personer, der i overensstemmelse med national ret er kvalificerede til at udarbejde bekræftede oversættelser, når der findes sådanne lister

Den ajourførte liste over autoriserede tolke og oversættere findes på justitsministeriets websted på følgende adresse [link]

Artikel 24, stk. 1, litra e) - en vejledende liste over de typer af myndigheder, der efter national ret er bemyndiget til at udstede bekræftede kopier

De typer af myndigheder, der efter national ret er bemyndiget til at udstede bekræftede kopier, er følgende: notarer, notarkamre (kan udstede kopier af notarialdokumenter udarbejdet af notarer, der udøver eller har udøvet deres virksomhed inden for deres jurisdiktion, og hvis arkiver de har overtaget i overensstemmelse med loven), Rumæniens konsulater eller diplomatiske repræsentationer i udlandet samt sekretærer for lokale råd i kommuner og byer, hvor der ikke er oprettet et notarkontor.

Artikel 24, stk. 1, litra f) - oplysninger om, på hvilken måde bekræftede oversættelser og bekræftede kopier kan identificeres

Den originale sprogudgave af denne side rumænsk er blevet ændret for nylig. Den sprogudgave, du kigger på nu, er i øjeblikket ved at blive oversat af vores oversættere.
Følgende sprog: engelskfransk er allerede oversat.

I. Den bekræftede kopi ("copia legalizată" i henhold til rumænsk ret) identificeres ved hjælp af følgende oplysninger, der er anført i beslutningen om at attestere kopien:

 • nummer og udstedelsesdato
 • navn og fornavn på notaren og i givet fald på det notarkontor, der har udstedt kopien.

II. Den bekræftede oversættelse identificeres ved hjælp af følgende oplysninger:

II.A. Hvis oversættelsen foretages af en autoriseret tolk/oversætter, hvis underskrift er legaliseret af en notar:

 • Når oversættelsen er afsluttet, påfører den autoriserede tolk/oversætter oversættelsen følgende påtegning: "Undertegnede, .................... (efternavn og fornavn, som de fremgår af autorisationen), autoriseret tolk/oversætter til [fremmedsprog] i henhold til autorisation nr. ... af ..............., udstedt af det rumænske justitsministerium, attesterer, at oversættelsen fra ................... til ................... er korrekt, at den indsendte tekst er blevet oversat fuldt ud uden udeladelse, og at oversættelsen ikke har fordrejet tekstens indhold eller betydning. Det dokument, for hvilket der anmodes om oversættelse helt eller delvis, består af ... sider i sin helhed, har titlen ..............., er udstedt af ................. og er blevet forelagt mig helt/delvis. Oversættelsen af det indsendte dokument består af ... sider og er foretaget i overensstemmelse med den skriftlige anmodning, der er registreret under nr. ...//dd.mm.åååå, og som opbevares i mine arkiver. Det modtagne honorar beløber sig til ..... RON (kvittering/bevis/betalingsordre nr. .../dd.mm.åååå). AUTORISERET TOLK/OVERSÆTTER ...................... (underskrift og stempel)".

En kopi af det oversatte dokument vedlægges oversættelsen, den autoriserede tolks/oversætters stempel og underskrift anbringes på sidekanterne, hvor to ark er sammenføjet, således at stemplet anbringes på alle de ark i dokumentet, der er nummereret, hæftet, sammensyet eller indbundet.

 • Den autoriserede tolks/oversætters underskrift skal legaliseres af en notar, en diplomatisk repræsentant eller en konsulatembedsmand med det formål at attestere, at de væsentlige betingelser vedrørende datoen (år, måned, dag) og den autoriserede tolks/oversætters efternavn og fornavn er opfyldt, at den autoriserede tolk/oversætter er mødt personligt op på notarkontoret, eller at underskriften er indgivet til notarkontoret, at det dokument, der er indgivet til oversættelse, er klassificeret i overensstemmelse med lovgivningen, og at oversættelsen er underskrevet af tolken/oversætteren. Notaren påfører sin underskrift og sit stempel. Notaren påfører også sit stempel i sammenføjningen mellem to ark, således at det fremgår af alle ark i dokumentet.

Bemærk: Hvis dokumentet oversættes fra rumænsk til et fremmedsprog eller fra et fremmedsprog til et andet fremmedsprog, foretages både bekræftelsen af oversættelsen og notarens legalisering af oversætterens underskrift på oversættelsens sprog.

II.B. Hvis oversættelsen foretages af en notar (hvis dokumentet oversættes til dennes modersmål, eller hvis den pågældende af justitsministeriet er autoriseret som tolk eller oversætter):

 • nummer og dato for legalisering af oversættelsen, efternavn og fornavn på den notar, der har foretaget oversættelsen, den pågældendes modersmål eller i påkommende tilfælde autorisationsnummer som autoriseret tolk/oversætter udstedt af justitsministeriet.

Andre identifikationsoplysninger og karakteristika vedrørende oversættelser foretaget af en notar:

 • En kopi af det oversatte dokument vedlægges oversættelsen, og notaren stempler sidekanterne i sammenføjningen mellem to ark, således at stemplet påføres alle ark i dokumentet, som er nummererede, hæftede, sammensyede eller indbundne.
 • Efter oversættelsen skal afgørelsen om legalisering af oversættelsen, som udtrykkeligt er reguleret ved lov, i overensstemmelse med nedenstående bilag vedlægges som bevis for, at oversættelsen er korrekt, at den tekst, der er indgivet til oversættelse, er blevet oversat fuldt ud uden udeladelser, og at dokumentets indhold og betydning ikke er blevet fordrejet af oversættelsen. Afgørelsen om legalisering skal også indeholde følgende oplysninger: modersmålet eller, hvor det er relevant, nummeret på og datoen for udstedelsen af autorisationen som tolk/oversætter, autorisationens sprog, klassificeringen af det dokument, der er indgivet til oversættelse i overensstemmelse med loven, osv.
 • Notaren påfører sit stempel og sin underskrift.

Artikel 24, stk. 1, litra g) - oplysninger om de særlige karakteristika ved bekræftede kopier

 • Det er muligt at legalisere bekræftede kopier af et originalt dokument eller i påkommende tilfælde en genpart heraf (i tilfælde, hvor loven foreskriver, at parten eller parterne i notarialdokumentet skal udstedes en genpart og ikke originaleksemplaret).
 • Kopier af hele dokumentet eller i påkommende tilfælde en del af det kan legaliseres (i sidstnævnte tilfælde forsynes kopien, inden dokumentets indhold gengives, med påtegningen "uddrag", og afgørelsen om legalisering af kopien påføres i givet fald en tilsvarende påtegning).
 • Indholdet af afgørelsen om legalisering af kopien er reguleret ved lov. Afgørelsen skal indeholde følgende oplysninger: a) attesteringen af kopiens overensstemmelse med det forelagte dokument, b) dokumentets status, c) underskrift for den sekretær, der har sammenlignet kopien med originalen, d) titlen på dokumentet, som anført herpå, eller, hvis dette ikke er muligt, en tilsvarende betegnelse for det retsforhold, der er oprettet ved dokumentet.
 • Fotokopien af dokumentet paraferes umiddelbart efter teksten ledsaget af følgende påtegning: "legalisering på bagsiden" eller, hvor det er relevant, "legalisering på et særskilt ark".
 • Afgørelsen om legalisering anføres i givet fald på bagsiden af det legaliserede dokument, hvis det kun består af ét ark papir, eller efter dokumentet, hvis der også er tekst på bagsiden, eller hvis dokumentet består af flere ark.
 • Dokumenter, der består af flere ark, sammensyes, indbindes eller hæftes (i dette tilfælde anbringes notarens stempel, når der anvendes et bilag til udfærdigelsen af afgørelsen, mellem dokumentets ark og det anvendte bilag).
 • Bekræftede kopier, der er udskrevet fra notararkiverne, er gyldige i seks måneder (dokumentets oprindelse fremgår af afgørelsen om legalisering: notarialarkiv eller i påkommende tilfælde et dokument indgivet af parten). Gyldighedsperioden for bekræftede kopier af det dokument, som parten har forelagt, er ikke tidsbegrænset.
 • Afgørelsen om legalisering er underskrevet af notaren og sekretæren for det notarkontor, som har sammenlignet kopien med originalen, eller i påkommende tilfælde konsulen.
 • Den bekræftede kopi skal være forsynet med notarens eller i påkommende tilfælde konsulens stempel samt prægestemplet.
Sidste opdatering: 03/08/2023

De nationale sprogudgaver af denne side vedligeholdes af de respektive EU-lande. Oversættelserne er lavet af Europa-Kommissionen. Eventuelle ændringer af originalen, som de kompetente nationale myndigheder har lavet, er muligvis ikke gengivet i oversættelserne. Europa-Kommissionen påtager sig ingen form for ansvar for oplysninger eller data, der optræder i nærværende dokument, eller hvortil der henvises heri. Med hensyn til de ophavsretlige regler i den medlemsstat, der er ansvarlig for nærværende side, henvises der til den juridiske meddelelse.