Offentlige dokumenter

Slovakiet

Indholdet er leveret af
Slovakiet

Artikel 24, stk. 1, litra a) - hvilke sprog EU-landene vil acceptere for offentlige dokumenter, der fremlægges for deres myndigheder i henhold til artikel 6, stk. 1, litra a)

Slovakisk. I henhold til artikel 6, stk. 1, litra a), kan tjekkisk også accepteres.

Artikel 24, stk. 1, litra b) - en vejledende liste over de offentlige dokumenter, der henhører under denne forordnings anvendelsesområde

Fødselsattest, vielsesattest, dødsattest, attest om ændring af fornavn og efternavn, afgørelse om ændring af fornavn og efternavn, faderskabserklæring, retsafgørelse vedrørende navn, skilsmissedom, retsafgørelse om annullation af ægteskab, retsafgørelse om bemyndigelse af en mindreårig til at indgå ægteskab, faderskabs‑/moderskabsdom, adoptionsdom, dom, der erklærer en person juridisk død, opholdsbevis for slovakiske statsborgere, opholdsbevis for udenlandske statsborgere, bevis for slovakisk statsborgerskab (kun udstedt på papir), straffeattest.

Artikel 24, stk. 1, litra c) - listen over de offentlige dokumenter, som kan vedhæftes flersprogede standardformularer som en passende oversættelseshjælp

Fødselsattest, vielsesattest, dødsattest, dom, som erklærer en person juridisk død, retsafgørelse om bemyndigelse af en mindreårig til at indgå ægteskab, skilsmissedom, retsafgørelse om annullation af ægteskab, opholdsbevis for slovakiske statsborgere, straffeattest.

Artikel 24, stk. 1, litra d) - lister over personer, der i overensstemmelse med national ret er kvalificerede til at udarbejde bekræftede oversættelser, når der findes sådanne lister

Listen over oversættere findes på det slovakiske justitsministeriums websted.

Artikel 24, stk. 1, litra e) - en vejledende liste over de typer af myndigheder, der efter national ret er bemyndiget til at udstede bekræftede kopier

Notarer og notarkandidater

– notarer – på webstedet for Den Slovakiske Republiks notarkammer (Notárska komora Slovenskej republiky) (søgninger kan foretages på slovakisk samt engelsk, tysk, fransk og ungarsk)

– der er ingen særskilt liste for notarkandidater. De arbejder for en notar.

Artikel 24, stk. 1, litra f) - oplysninger om, på hvilken måde bekræftede oversættelser og bekræftede kopier kan identificeres

A) Bekræftede oversættelser:

i. Bekræftede oversættelser udarbejdet af en oversætter, der er opført på listen over oversættere, indeholder en erklæring fra oversætteren (prekladatel'ská doložka). I henhold til artikel 23, stk. 4, i lov nr. 382/2004 skal oversætterens erklæring indeholde oversætterens identitetsoplysninger, det område, oversætteren er autoriseret til at oversætte inden for, det løbenummer, oversættelsen er registreret under i logbogen, og en erklæring fra oversætteren om, at den pågældende er bekendt med konsekvenserne af at levere en unøjagtig oversættelse. Bekræftede oversættelser kan identificeres ved hjælp af et 12‑cifret jobnummer på det slovakiske justitsministeriums websted.

ii. Bekræftede oversættelser foretages eller bekræftes af en diplomatisk eller konsulær repræsentation i overensstemmelse med artikel 14e, stk. 1, litra d), i lov nr. 151/2010, hvis der er tale om oversættelser til slovakisk af dokumenter udstedt af et andet land med henblik på konsulære funktioner. Medarbejdere ved en diplomatisk eller konsulær repræsentation kan nægte at foretage eller bekræfte en sådan oversættelse, hvis de ikke i tilstrækkelig grad behersker det sprog, dokumentet er affattet på.

B) Bekræftede genparter:

i. Bekræftede genparter, der er udfærdiget af en notar eller en notarkandidat, skal indeholde en attest (osvedčovacia doložka), som i henhold til artikel 57, stk. 2, i lov nr. 323/1992 skal angive:

a) om den pågældende genpart ordret svarer til det dokument, som det er en genpart af, om dokumentet er et originaldokument eller en bekræftet genpart, og hvor mange ark det består af

b) det antal ark, genparten består af

c) om det er en fuldstændig eller delvis genpart

d) om der er foretaget ændringer, tilføjelser eller forkortelser i det forelagte dokument, som kan undergrave dets pålidelighed

e) om der er foretaget rettelser af genparten, som gør, at den ikke er i overensstemmelse med det fremlagte dokument

f) udstedelsessted og ‑dato

g) underskrift for den notar, der fremlægger attesten, eller for den af notaren bemyndigede medarbejder og notarens officielle stempel.

ii) Bekræftede genparter, der er udstedt af Den Slovakiske Republiks diplomatiske repræsentationer, skal indeholde en attest (på slovakisk), som i henhold til artikel 14e, stk. 2, i lov nr. 151/2010 skal være forsynet med det officielle runde stempel for den diplomatiske eller konsulære repræsentation med det statslige emblem, som er 36 mm i diameter, og en underskrift fra en bemyndiget medarbejder i den diplomatiske eller konsulære repræsentation. Hvis det bekræftede dokument indeholder to eller flere ark, skal de samles med snor, og de løse ender heraf overdækkes med en selvklæbende mærkat og stemples med den diplomatiske eller konsulære repræsentations officielle stempel.

Oplysningerne i attesten i henhold til artikel 14e, stk. 1, litra a), i lov nr. 151/2010 til attestering af, at en genpart af et dokument er i overensstemmelse med originaldokumentet, er følgende:

a) det løbenummer, som attesten er registreret under i et særligt register

b) en erklæring, der bekræfter, at genparten svarer til det fremlagte dokument

c) antal ark og sider, som genparten af dokumentet består af, og om

der er tale om en fuldstændig eller delvis genpart af dokumentet

d) sted og dato for udstedelsen af attesten

e) det korrekte afgiftsbeløb som fastsat i den relevante lovgivning

f) fornavn, efternavn, stilling og underskrift for den medarbejder, der udstedte attesten.

Standardattest:

Nummer .................. Afgift ...............

Det bekræftes herved, at denne fuldstændige

(delvise) fotokopi/genpart, der består af ....

sider, svarer til det fremlagte

originaldokument bestående af ....................................................

sider.

Uregelmæssigheder, rettelser ......................

Sted/dato .........................

L. S. .....................................................

iii. Bekræftede genparter, der er udstedt af distriktsmyndigheder og kommuner, skal indeholde en attest med følgende oplysninger i henhold til artikel 7, stk. 2, i lov nr. 599/2001:

a) en erklæring, der bekræfter, at genparten svarer til det fremlagte dokument

b) antallet af ark og sider, som genparten af dokumentet består af

c) det løbenummer, som attesten er registreret under i attesteringsloggen

d) dato og sted for attesteringen og om nødvendigt det tidspunkt, hvor dokumentet blev fremlagt.

Bemærk, at distriktsmyndigheder og kommuner i henhold til artikel 5 i lov nr. 599/2001 ikke udsteder bekræftede genparter til brug i udlandet.

Artikel 24, stk. 1, litra g) - oplysninger om de særlige karakteristika ved bekræftede kopier

Bortset fra notarens eller notarkandidatens attest har bekræftede genparter (og fotokopier) ingen særlige kendetegn.

Sidste opdatering: 28/03/2024

De nationale sprogudgaver af denne side vedligeholdes af de respektive EU-lande. Oversættelserne er lavet af Europa-Kommissionen. Eventuelle ændringer af originalen, som de kompetente nationale myndigheder har lavet, er muligvis ikke gengivet i oversættelserne. Europa-Kommissionen påtager sig ingen form for ansvar for oplysninger eller data, der optræder i nærværende dokument, eller hvortil der henvises heri. Med hensyn til de ophavsretlige regler i den medlemsstat, der er ansvarlig for nærværende side, henvises der til den juridiske meddelelse.