Offentlige dokumenter

Slovenien

Indholdet er leveret af
Slovenien

Artikel 24, stk. 1, litra a) - hvilke sprog EU-landene vil acceptere for offentlige dokumenter, der fremlægges for deres myndigheder i henhold til artikel 6, stk. 1, litra a)

I Slovenien er det officielle sprog slovensk. Kun i de jurisdiktioner, hvor der bor italienske og ungarske mindretal, er italiensk og ungarsk også officielle sprog (artikel 11 i Republikken Sloveniens forfatning).

Artikel 24, stk. 1, litra b) - en vejledende liste over de offentlige dokumenter, der henhører under denne forordnings anvendelsesområde

Vejledende liste over offentlige dokumenter, der er omfattet af denne bestemmelses anvendelsesområde:

- fødselsattest
- leveattest
- dødsattest
- vielsesattest/partnerskabsattest
- bopælsattest
- straffeattest.

Artikel 24, stk. 1, litra c) - listen over de offentlige dokumenter, som kan vedhæftes flersprogede standardformularer som en passende oversættelseshjælp

Liste over offentlige dokumenter, der kan vedlægges standardformularer på andre sprog, som kan være nyttige ved oversættelse:


- fødselsattest (bilag I)
- leveattest (bilag II)
- dødsattest (bilag III)
- vielsesattest (bilag IV)
- bevis for adgang til at kunne indgå ægteskab (bilag V)
- registreret partnerskabsattest (bilag VII)
- bevis for registreret partnerskabsstatus (bilag IX)
- bopælsattest (bilag X)
- straffeattest (bilag XI).

Artikel 24, stk. 1, litra d) - lister over personer, der i overensstemmelse med national ret er kvalificerede til at udarbejde bekræftede oversættelser, når der findes sådanne lister

Om muligt lister over personer, der efter national ret er kvalificerede til at udfærdige bekræftede oversættelser:

I henhold til slovensk lovgivning er retstolke kvalificerede til at udfærdige bekræftede oversættelser af offentlige dokumenter. Linket til den ajourførte liste over retstolke er offentliggjort på justitsministeriets websted:
https://spvt.mp.gov.si/tolmaci.html

Artikel 24, stk. 1, litra e) - en vejledende liste over de typer af myndigheder, der efter national ret er bemyndiget til at udstede bekræftede kopier

Vejledende liste over de typer af myndigheder, der efter national ret er bemyndiget til at udstede bekræftede kopier:

I henhold til slovensk lovgivning er notarer bemyndiget til at udstede bekræftede kopier. Deres register opbevares af det slovenske notarkammer og offentliggøres på dets websted: https://www.notar-z.si/poisci-notarja.. Desuden kan andre myndigheder (administrative enheder) som led i deres administrative funktioner bekræfte rigtigheden af en kopi. Kontaktoplysningerne for de administrative enheder findes her: http://www.upravneenote.gov.si/.

Hvis den person, der skal bekræfte rigtigheden af en kopi, ikke forstår det sprog, som dokumentet er affattet på, kan en retstolk anmodes om at sammenligne kopien med originalen. Listen over retstolke findes på justitsministeriets hjemmeside: https://spvt.mp.gov.si/tolmaci.html

Artikel 24, stk. 1, litra f) - oplysninger om, på hvilken måde bekræftede oversættelser og bekræftede kopier kan identificeres

Oplysninger, gennem hvilke bekræftede oversættelser og bekræftede kopier kan identificeres:

Bekræftede oversættelser og bekræftede kopier identificeres ud fra en visuel undersøgelse, da alle oversættelser og kopier er forsynet med retstolkens eller notarens stempel, der klart angiver, at der er tale om en oversættelse eller en kopi.

Artikel 24, stk. 1, litra g) - oplysninger om de særlige karakteristika ved bekræftede kopier

Se litra f).

Sidste opdatering: 03/08/2021

De nationale sprogudgaver af denne side vedligeholdes af de respektive EU-lande. Oversættelserne er lavet af Europa-Kommissionen. Eventuelle ændringer af originalen, som de kompetente nationale myndigheder har lavet, er muligvis ikke gengivet i oversættelserne. Europa-Kommissionen påtager sig ingen form for ansvar for oplysninger eller data, der optræder i nærværende dokument, eller hvortil der henvises heri. Med hensyn til de ophavsretlige regler i den medlemsstat, der er ansvarlig for nærværende side, henvises der til den juridiske meddelelse.