Offentlige dokumenter

Spanien

Indholdet er leveret af
Spanien

Artikel 24, stk. 1, litra a) - hvilke sprog EU-landene vil acceptere for offentlige dokumenter, der fremlægges for deres myndigheder i henhold til artikel 6, stk. 1, litra a)

Spansk

Artikel 24, stk. 1, litra b) - en vejledende liste over de offentlige dokumenter, der henhører under denne forordnings anvendelsesområde

Nedenstående dokumenter henhører under forordningens anvendelsesområde i overensstemmelse med forordningens artikel 2. De offentlige dokumentationsbilag og de procedurer, der skal følges, er også angivet: a) Fødsel: fødselsattest. Standardskabelon. b) Dokumentation for, at en person er i live: Civilstandsattesten er det dokument, der dokumenterer, at en person er i live, samt vedkommendes ægteskabelige status. Personregisterføreren bekræfter, at en person er i live, enlig, enke/enkemand eller fraskilt (den pågældende skal henvende sig personligt til personregisterføreren). En person kan ligeledes dokumentere, at vedkommende er i live, ved at give møde for en notar, som herefter normalt ved notarialdokument vil bekræfte, at vedkommende har givet møde for notaren. Civilstanden (enlig, enke/enkemand eller fraskilt) kan dokumenteres ved en erklæring på tro og love eller en højtidelig erklæring afgivet af vedkommende for personregisterføreren eller ved notarialdokument. Ud over at give møde for en notar kan en person ligeledes dokumentere sin civilstand ved at henvende sig personligt til personregisterføreren på vedkommendes opholdssted eller ved fuldmagt til fredsdommeren på vedkommendes opholdssted eller fuldmagtshaverens opholdssted. c) Død: attest fra civilstandsregistret. Standardskabelon. d) Navn: attest fra civilstandsregistret (fødsel). e) Ægteskab (herunder adgang til at kunne indgå ægteskab eller ægteskabelig status): Der findes ikke nogen attest for ægteskabelig status. Dokumentationen er fødselsattesten. For ægteskabet er dokumentationen en attest fra civilstandsregistret. Vielsesattesten udstedt af civilstandsregistret er ligeledes tilstrækkelig dokumentation for ægteskabelig status. For at dokumentere adgangen til at kunne indgå ægteskab skal der åbnes en sagsmappe for at få udstedt en ægteskabsattest (frem til den 30. juni 2020 åbnet af det kompetente civilstandsregister eller i påkommende tilfælde af det centrale civilstandsregister eller konsulatet). Der kan opstå andre komplekse situationer, når der er udenlandske aspekter (en udenlandsk ægtefælle eller et ægteskab, der er indgået uden for Spanien). f) Skilsmisse, separation og omstødelse af ægteskab: attest fra civilstandsregistret, herunder bemærkningerne i margen. g) Registreret partnerskab, herunder adgang til at kunne indgå registreret partnerskab og registreret partnerskabsstatus: attest fra det forvaltningsorgan, der er ansvarligt for registrering af registrerede partnerskaber, og i påkommende tilfælde notarialdokument. h) Opløsning af registreret partnerskab, separation eller omstødelse af registreret partnerskab: Separation og omstødelse af registreret partnerskab er ikke defineret i spansk procesret. Registreringen eller omstødelsen af et registreret partnerskab dokumenteres ved registreringsbeviset for ugifte partnere, der ikke er harmoniseret i Spanien, eller ved et notarialdokument (kongeligt lovdekret 8/2015 af 30. oktober (Real Decreto Ley 8/2015), revideret tekst til lov om social sikring (Texto Refundido de la Ley de Seguridad Social), artikel 221). i) Forældreskab: attest fra civilstandsregistret. j) Adoption: attest fra civilstandsregistret. k) Bopæl eller opholdssted: bevis for registrering på rådhuset, bevis fra rådhuset for bopæl eller notarialdokument for opholdssted. l) Statsborgerskab: attest fra civilstandsregistret. m) Ren straffeattest, forudsat at de pågældende offentlige dokumenter udstedes til en unionsborger af myndighederne i den medlemsstat, hvor vedkommende er statsborger: attest udstedt af justitsministeriet. Offentlige dokumenter, som skal fremlægges af unionsborgere, der har bopæl i en medlemsstat, hvor de ikke er statsborgere, når disse borgere ønsker at udøve deres ret til at stemme eller stille op til valg til Europa-Parlamentet eller kommunalvalg i bopælslandet, på de betingelser, der er fastsat i henholdsvis Rådets direktiv 93/109/EF og 94/80/EF: bevis for registrering på rådhuset.

Artikel 24, stk. 1, litra c) - listen over de offentlige dokumenter, som kan vedhæftes flersprogede standardformularer som en passende oversættelseshjælp

Liste over offentlige dokumenter udstedt af Spanien, som kan vedhæftes flersprogede standardformularer som en passende oversættelseshjælp:

a) attester fra civilstandsregistret:

fødsel

konstatering af, at en person er i live

død

ægteskab

ægteskabelig status

adgang til at kunne indgå ægteskab

b) rene straffeattester.

Artikel 24, stk. 1, litra d) - lister over personer, der i overensstemmelse med national ret er kvalificerede til at udarbejde bekræftede oversættelser, når der findes sådanne lister

Det spanske ministerium for udenrigsanliggender, Den Europæiske Union og samarbejde offentliggør en liste over edsvorne oversættere, der skal anvendes (16. tillægsbestemmelse (om officielle oversættelser og tolkning) i lov nr. 2/2014 af 25. marts om statens optræden udadtil og eksterne tjenester (Ley 2/2014 de la Acción y del Servicio Exterior del Estado)). http://www.exteriores.gob.es/Portal/es/ServiciosAlCiudadano/Documents/Listado%20actualizado.pdf

Artikel 24, stk. 1, litra e) - en vejledende liste over de typer af myndigheder, der efter national ret er bemyndiget til at udstede bekræftede kopier

Notarer og personregisterførere er inden for deres respektive ansvarsområder de kompetente myndigheder for anvendelse af forordningen i Spanien for så vidt angår bekræftede udskrifter af offentlige dokumenter.

Bekræftede kopier er bekræftede udskrifter af offentlige dokumenter fra den myndighed, der udsteder eller bekræfter dem. Notarialdokumenter anvendes generelt i form af kopier, og retslige dokumenter bruges som bevis eller bekræftelse af ægthed. De kan ledsages af et dokument, der bekræfter deres ægthed — artikel 134, 501, 502 og 504 i lov nr. 1/2000 af 7. januar om civil retspleje (Ley 1/2000 de Enjuiciamiento Civil).

Administrative dokumenter bruges til at bekræfte den trufne afgørelse — artikel 52 i lov nr. 39/2015 af 1. oktober om den fælles administrative procedure for offentlige forvaltninger (Ley 39/2015 del Procedimiento Administrativo Común de las Administraciones Públicas).

Artikel 24, stk. 1, litra f) - oplysninger om, på hvilken måde bekræftede oversættelser og bekræftede kopier kan identificeres

I nogle tilfælde anvendes attester (civilstandsattester), og i andre tilfælde er der ikke en standardskabelon. Findes der ingen attester, vedlægges den udstedte kopi eller dokumentationen en bekræftet oversættelse.

Bekræftede oversættelser er underlagt den 16. tillægsbestemmelse til lov nr. 2/2014 af 25. marts om statens optræden udadtil og eksterne tjenester (BOE 74 af 26. marts 2014) (Ley 2/2014 de la Acción y del Servicio Exterior, disposición Adicional 16ª (BOE 74, 26 de marzo 2014)).

Notarielt bekræftede kopier udstedes på notarpapir, der trykkes af Fábrica Nacional de Moneda y Tibre (FNMT) og stilles til rådighed for notarer. De er forsynet med et særligt sikkerhedsstempel, der er udstedt af det spanske notarråd (Consejo General del Notariado), og notarens stempel, underskrift og parafering. Notarialdokumentet er forsynet med FNMT's hologram.

Artikel 24, stk. 1, litra g) - oplysninger om de særlige karakteristika ved bekræftede kopier

Notarielt bekræftede kopier er let identificerbare, når de er udstedt på notarpapir, forsynet med et nummereret stempelmærke og underskrevet af notaren. Ud over notarkontorets stempel påsættes et sikkerhedssegl. Bekræftede kopier, der er i overensstemmelse med originalen, er påført et ægthedsstempel. Notarer underskriver og paraferer de dokumenter, de bekræfter. Forordning (EU) 2016/1191 og dermed de oplysninger, der skal bekræftes, vedrører retslige og administrative dokumenter i papirformat med fortrykt sidehoved i overensstemmelse med civilstandsregistrets standardmodeller (med variationer afhængigt af den selvstyrende region). Det er imidlertid vigtigt at være opmærksom på gennemførelsen af betydelige e-forvaltningsprocedurer i Spanien, som vil gøre det muligt at validere de elektroniske koder, der er knyttet til udstederens elektroniske signatur, og at integrere dem i de europæiske e-forvaltningsprincipper (lov nr. 39/2015 af 1. oktober om fælles administrative procedurer i den offentlige forvaltning (Ley 39/2015 del Procedimiento Administrativo Común de las Administraciones Públicas) og lov nr. 42/2015 af 5. oktober om reform af lov nr. 1/2000 af 7. januar om civil retspleje (Ley 1/2000 de Enjuiciamiento Civil)).

Sidste opdatering: 26/02/2024

De nationale sprogudgaver af denne side vedligeholdes af de respektive EU-lande. Oversættelserne er lavet af Europa-Kommissionen. Eventuelle ændringer af originalen, som de kompetente nationale myndigheder har lavet, er muligvis ikke gengivet i oversættelserne. Europa-Kommissionen påtager sig ingen form for ansvar for oplysninger eller data, der optræder i nærværende dokument, eller hvortil der henvises heri. Med hensyn til de ophavsretlige regler i den medlemsstat, der er ansvarlig for nærværende side, henvises der til den juridiske meddelelse.