Offentlige dokumenter

Sverige

Indholdet er leveret af
Sverige

Artikel 24, stk. 1, litra a) - hvilke sprog EU-landene vil acceptere for offentlige dokumenter, der fremlægges for deres myndigheder i henhold til artikel 6, stk. 1, litra a)

Svensk

Artikel 24, stk. 1, litra b) - en vejledende liste over de offentlige dokumenter, der henhører under denne forordnings anvendelsesområde

Vejledende liste over nationale dokumenter

 1. Fødsel
  Uddrag fra registret, fødsel
 2. Konstatering af, at en person er i live
  Civilstandsattest med angivelse af bopælen (uddrag fra civilstandsregistret)
 3. Dødsfald
  Uddrag fra registret, dødsfald
  Skatteforvaltningen udsteder ligeledes tilladelser til kremering og begravelse. Disse er en forudsætning for kremering eller begravelse. Der findes også en international skabelon for ligpas i og uden for de nordiske lande. Skatteforvaltningen udsteder endvidere en dødsattest med en liste over familiemedlemmer, som hovedsagelig anvendes til at give oplysninger om den afdøde og dennes nærmeste pårørende (i givet fald).
 4. Navn
  Civilstandsattest med angivelse af navnet (uddrag fra civilstandsregistret)
 5. Vielse
  Uddrag fra registret, vielse
  Vielsesmeddelelse
 6. Handleevne til at indgå ægteskab
  Attest, bevis på, at der ikke eksisterer ægteskabshindringer
  Attest på handleevnen til at indgå ægteskab
 7. Vielse (civilstand)
  Civilstandsattest med angivelse af civilstanden (uddrag fra civilstandsregistret)
 8. Registreret partnerskab
  Civilstandsattest med angivelse af civilstanden (uddrag fra civilstandsregistret)
 9. Partnerskab (registreret partnerskabsstatus)
  Civilstandsattest med angivelse af civilstanden (uddrag fra civilstandsregistret)
 10. Slægtskab
  Civilstandsattest med angivelse af slægtskabet (uddrag fra civilstandsregistret)
 11. Adoption
  N/A
 12. Bopæl
  Civilstandsattest med angivelse af bopælen (uddrag fra civilstandsregistret)
 13. Nationalitet
  Civilstandsattest med angivelse af nationaliteten (uddrag fra civilstandsregistret)
 14. Ren straffeattest
  Uddrag fra politiets strafferegister som udstedt i overensstemmelse med artikel 9, stk. 2, i strafferegisterloven (1998:620) med henblik på indgivelse til en udenlandsk myndighed inden for rammerne af en ansøgning om opholds- eller arbejdstilladelse, eller hvis ansøgerens rettigheder i udlandet afhænger af dette uddrag.

Artikel 24, stk. 1, litra c) - listen over de offentlige dokumenter, som kan vedhæftes flersprogede standardformularer som en passende oversættelseshjælp

Vejledende liste over nationale dokumenter

 1. Fødsel
  Uddrag fra registret, fødsel
 2. Konstatering af, at en person er i live
  Civilstandsattest med angivelse af bopælen (uddrag fra civilstandsregistret)
 3. Dødsfald
  Uddrag fra registret, dødsfald
  Skatteforvaltningen udsteder ligeledes tilladelser til kremering og begravelse. Disse er en forudsætning for kremering eller begravelse. Der findes også en international skabelon for ligpas i og uden for de nordiske lande. Skatteforvaltningen udsteder endvidere en dødsattest med en liste over familiemedlemmer, som hovedsagelig anvendes til at give oplysninger om den afdøde og dennes nærmeste pårørende (i givet fald).
 4. Navn
  Civilstandsattest med angivelse af navnet (uddrag fra civilstandsregistret)
 5. Bryllup
  Uddrag fra registret, vielse
  Vielsesmeddelelse
 6. Handleevne til at indgå ægteskab
  Attest, bevis på, at der ikke eksisterer ægteskabshindringer
  Attest på handleevnen til at indgå ægteskab
 7. Vielse (civilstand)
  Civilstandsattest med angivelse af civilstanden (uddrag fra civilstandsregistret)
 8. Registreret partnerskab
  Civilstandsattest med angivelse af civilstanden (uddrag fra civilstandsregistret)
 9. Partnerskab (registreret partnerskabsstatus)
  Civilstandsattest med angivelse af civilstanden (uddrag fra civilstandsregistret)
 10. Slægtskab
  Civilstandsattest med angivelse af slægtskabet (uddrag fra civilstandsregistret)
 11. Adoption
  N/A
 12. Bopæl
  Civilstandsattest med angivelse af bopælen (uddrag fra civilstandsregistret)
 13. Nationalitet
  Civilstandsattest med angivelse af nationaliteten (uddrag fra civilstandsregistret)
 14. Ren straffeattest
  Uddrag fra politiets strafferegister som udstedt i overensstemmelse med artikel 9, stk. 2, i strafferegisterloven (1998:620) med henblik på indgivelse til en udenlandsk myndighed inden for rammerne af en ansøgning om opholds- eller arbejdstilladelse, eller hvis ansøgerens rettigheder i udlandet afhænger af dette uddrag.

Artikel 24, stk. 1, litra d) - lister over personer, der i overensstemmelse med national ret er kvalificerede til at udarbejde bekræftede oversættelser, når der findes sådanne lister

Autoriserede oversættere – https://www.kammarkollegiet.se/oversattare

Artikel 24, stk. 1, litra e) - en vejledende liste over de typer af myndigheder, der efter national ret er bemyndiget til at udstede bekræftede kopier

Det er ikke muligt at opstille en vejledende liste, da der ikke findes specifikke regler om bemyndigelse af myndighederne til at bekræfte kopier. Notarer er bemyndigede til at bekræfte kopier. Myndighederne er dog ikke notarer.

Artikel 24, stk. 1, litra f) - oplysninger om, på hvilken måde bekræftede oversættelser og bekræftede kopier kan identificeres

Bekræftede oversættelser skal være forsynet med et stempel. Notarer er bemyndigede til at bekræfte kopier. Dokumenter, der bekræftes af en notar, er typisk påført den pågældende notars navn samt bekræftelsesstedet og -datoen. Derudover kan dokumentet være forsynet med et stempel. Ved at anføre stedet kan det kontrolleres, hvorvidt den pågældende er behørigt udnævnt som notar. Der kan anmodes om disse oplysninger hos administrationen i den afdeling, hvor den pågældende notar udøver sine aktiviteter (har sit hjemsted).

Artikel 24, stk. 1, litra g) - oplysninger om de særlige karakteristika ved bekræftede kopier

Dokumenter, der bekræftes af en notar, er typisk påført den pågældende notars navn samt bekræftelsesstedet og -datoen. Derudover kan dokumentet være forsynet med et stempel.

Sidste opdatering: 03/04/2023

De nationale sprogudgaver af denne side vedligeholdes af de respektive EU-lande. Oversættelserne er lavet af Europa-Kommissionen. Eventuelle ændringer af originalen, som de kompetente nationale myndigheder har lavet, er muligvis ikke gengivet i oversættelserne. Europa-Kommissionen påtager sig ingen form for ansvar for oplysninger eller data, der optræder i nærværende dokument, eller hvortil der henvises heri. Med hensyn til de ophavsretlige regler i den medlemsstat, der er ansvarlig for nærværende side, henvises der til den juridiske meddelelse.