Dokumenti pubbliċi

Spanien

Inhalt bereitgestellt von
Spanien

L-Artikolu 24(1)(a) - lingwi aċċettati mill-Istat Membru għad-dokumenti pubbliċi biex jiġu ppreżentati lill-awtoritajiet tiegħu skont il-punt (a) tal-Artikolu 6(1)

L-Ispanjol

L-Artikolu 24(1)(b) - lista indikattiva ta' dokumenti pubbliċi li jaqgħu fi ħdan il-kamp ta' applikazzjoni ta' dan ir-Regolament

L-Artikolu 2 tar-Regolament jipprovdi li huwa japplika għad-dokumenti elenkati hawn taħt, indikati bħala dokumenti pubbliċi awtentikati jew kanali li permezz tagħhom jistgħu jinkisbu. (a) Twelid: Ċertifikat tat-twelid. Mudell standard. (b) Persuna li għadha ħajja: Ċertifikat li jattesta li wieħed għadu ħaj kif ukoll l-istatut tiegħu jiċċertifika li persuna hija ħajja u jistabbilixxi l-istat ċivili tagħha. L-istatut dwar jekk persuna hix ħajja u jekk hix miżżewġa, armla jew divorzjata jiġi ċċertifikat mir-reġistratur ċivili (wara li l-persuna inkwistjoni tkun dehret quddiemu). Persuna tista’ tiċċertifika li hija ħajja billi tidher quddiem nutar, li ġeneralment jiċċertifika reġistrazzjoni ta’ preżenza. L-istatut dwar jekk persuna hijiex miżżewġa, armla jew divorzjata hija attestata permezz ta’ dikjarazzjoni ġuramentata jew ta’ konferma solenni quddiem ir-reġistratur ċivili jew permezz ta’ att notarili. Dawn il-proċeduri li jeħtieġu preżenza personali jistgħu jsiru wkoll quddiem ir-reġistratur ċivili fil-post tad-domiċilju u, bi prokura, quddiem il-maġistrat fil-post tad-domiċilju tal-persuna kkonċernata jew tar-rappreżentant tagħha, kif ukoll quddiem nutar. (c) Mewt: Estratt mir-reġistru tal-istat ċivili. Mudell standard. (d) Isem: Estratt mir-reġistru tal-istat ċivili (twelid). (e) Żwieġ, inkluż il-kapaċità li wieħed jiżżewweġ u l-istatut matrimonjali: Mhemm ebda reġistrazzjoni tal-istat ċivili; jintuża ċertifikat tat-twelid. Għaż-żwieġ, estratt mir-reġistru tal-istat ċivili. Ċertifikat taż-żwieġ maħruġ mir-reġistratur ċivili huwa wkoll biżżejjed biex juri r-relazzjoni konjugali. Prova ta’ kapaċità matrimonjali teħtieġ il-ftuħ ta’ fajl, li jirriżulta fiċ-ċertifikat ta’ kapaċità matrimonjali (sat-30 ta’ Ġunju 2020, mir-reġistratur ċivili kompetenti jew, fejn applikabbli, mir-reġistratur ċivili jew mill-konsulat ċivili ċentrali). Sitwazzjonijiet b’dimensjoni barranija (konjuġi barranin jew żwieġ iċċelebrat f’post barra minn Spanja) jistgħu jkunu aktar kumplessi. (f) Divorzju, separazzjoni legali u annullament taż-żwieġ: Estratt mir-reġistru tal-istat ċivili, inklużi noti marġinali. (g) Is-sħubija reġistrata, inkluża l-kapaċità li wieħed jidħol fi sħubija reġistrata u l-istatut ta’ sħubija reġistrata: Awtentikazzjoni mill-korp amministrattiv inkarigat bir-reġistrazzjoni ta’ sħab reġistrati jew, fejn xieraq, l-att notarili. (h) Xoljiment ta’ sħubija reġistrata, separazzjoni legali jew annullament ta’ sħubija reġistrata: La s-separazzjoni legali u lanqas ix-xoljiment ta’ sħab reġistrati ma huma definiti fil-liġi proċedurali Spanjola. Il-prova tar-reġistrazzjoni jew ix-xoljiment ta’ sħubija reġistrata hija attestata miċ-ċertifikat ta’ reġistrazzjoni tal-koppji mhux miżżewġin mingħajr armonizzazzjoni fi Spanja, jew permezz ta’ att notarili (id-Digriet-Liġi Irjali 8/2015 tat-30 ta’ Ottubru, verżjoni riformulata tal-Att dwar is-Sigurtà Soċjali, Artikolu 221). (i) Paternità: Estratt mir-reġistru tal-istat ċivili. (j) Adozzjoni: Estratt mir-reġistru tal-istat ċivili. (k) Domiċilju u/jew residenza: Estratt mir-reġistru muniċipali, għad-domiċilju; ċertifikat muniċipali jew att notarili, għal residenza. (l) Ċittadinanza: Estratt mir-reġistru tal-istat ċivili. (m) Assenza ta’ rekord kriminali, sakemm id-dokumenti pubbliċi li jikkonċernaw dan il-fatt jinħarġu għal ċittadin tal-Unjoni mill-awtoritajiet tal-Istat Membru taċ-ċittadinanza ta’ dak iċ-ċittadin: Ċertifikat mill-Ministeru tal-Ġustizzja. Id-dokumenti pubbliċi li ċ-ċittadini tal-Unjoni residenti fi Stat Membru li tiegħu ma jkunux ċittadini jistgħu jkunu meħtieġa jippreżentaw meta dawk iċ-ċittadini jkunu jixtiequ jivvutaw jew joħorġu bħala kandidati fl-elezzjonijiet tal-Parlament Ewropew jew fl-elezzjonijiet muniċipali fl-Istat Membru ta’ residenza tagħhom, skont il-kundizzjonijiet stabbiliti fid-Direttiva 93/109/KE u fid-Direttiva tal-Kunsill94/80/KE rispettivament: estratt mir-reġistru muniċipali.

L-Artikolu 24(1)(c) - il-lista ta' dokumenti pubbliċi li magħhom jistgħu jiġu mehmuża l-formoli standard multilingwi bħala għajnuna adatta għat-traduzzjoni

Lista ta’ dokumenti pubbliċi maħruġa minn Spanja li magħhom jistgħu jiġu mehmuża formoli standard multi lingwi bħala għajnuna xierqa għat-traduzzjoni:

(a) estratti mir-reġistru tal-istat ċivili dwar:

twelid

prova li persuna għadha ħajja

mewt

żwieġ

prova tal-istatut matrimonjali

kapaċità matrimonjali

(b) rekord kriminali

L-Artikolu 24(1)(d) - il-listi ta' persuni kkwalifikati, f'konformità mal-liġi nazzjonali, biex iwettqu traduzzjonijiet iċċertifikati, meta tali listi jkunu jeżistu

Il-Ministeru għall-Affarijiet Barranin, l-Unjoni Ewropea u l-Kooperazzjoni għandu jippubblika lista ta’ tradutturi taħt ġurament għal użu obbligatorju (Is-Sittax-il Dispożizzjoni Addizzjonali (Traduzzjonijiet u interpretazzjonijiet ta’ natura uffiċjali) tal-Liġi 2/2014 tal-25 ta’ Marzu dwar azzjoni statali u servizz estern). http://www.exteriores.gob.es/Portal/es/ServiciosAlCiudadano/Documents/Listado%20actualizado.pdf

L-Artikolu 24(1)(e) - lista indikattiva ta' tipi ta' awtoritajiet awtorizzati mil-liġi nazzjonali sabiex jagħmlu kopji ċċertifikati

F’termini tat-trasferiment awtentiku ta’ dokumenti pubbliċi, l-awtoritajiet rilevanti għall-applikazzjoni tar-Regolament fi Spanja huma nutara u reġistraturi ċivili, kull wieħed/waħda fil-qasam ta’ kompetenza rispettiv tiegħu/tagħha.

Kopji awtentikati jirreferu għal kopji awtentiċi ta’ dokumenti pubbliċi mill-awtorità li toħroġhom jew li tawtorizzahom. Ġeneralment, jiġu ċċirkolati kopji ta’ atti notarili u kopji awtentikati jew iċċertifikati ta’ dokumenti ġudizzjarji. Fejn xieraq, bi prova tan-natura vinkolanti tagħhom. L-Artikoli 134, 501, 502 u 504 tal-Liġi 1/2000 tas-7 ta’ Jannar dwar il-Proċedura Ċivili.

Id-dokumenti amministrattivi jintbagħtu bħala awtentikazzjoni tad-deċiżjoni. L-Artikolu 52 tal-Liġi 39/2015 tal-1 ta’ Ottubru dwar il-Proċedura Amministrattiva Komuni tal-Awtoritajiet Pubbliċi.

L-Artikolu 24(1)(f) - informazzjoni dwar il-mezzi li bihom traduzzjonijiet iċċertifikati u kopji ċċertifikati jistgħu jiġu identifikati

F’xi każijiet hemm formoli (ċertifikati tal-istat ċivili), iżda f’oħrajn m’hemmx mudell standard. Meta ma tkun disponibbli l-ebda formola, traduzzjoni awtentikata għandha tkun akkumpanjata minn kopja jew xhieda.

It-traduzzjonijiet awtentikati huma rregolati mil-Liġi Nru 2/2014 tal-25 ta’ Marzu dwar l-Azzjoni u s-Servizz Estern, Dispożizzjoni Addizzjonali 16 (Gazzetta Uffiċjali tal-Istat 74, is-26 ta’ Marzu 2014).

Il-kopji notarili jinħarġu fuq karta notarili miz-Zekka tal-Istat (Fábrica Nacional de Moneda — FNMT), lil kull nutar individwali, li fuqhom jiġi applikat timbru speċifiku tas-sigurtà maħruġ mill-Kunsill Ġenerali tan-Nutara (Consejo General del Notariado), flimkien mat-timbru tal-linka u l-marka, il-firma u l-inizjali tan-nutar. Il-karta notarili għandha ologramma tal-FNMT.

L-Artikolu 24(1)(g) - informazzjoni dwar il-karatteristiċi speċifiċi tal-kopji ċċertifikati

Il-kopji notarili għandhom ikunu faċilment identifikabbli hekk kif jinħarġu abbażi ta’ atti notarili b’timbru numerat u jrid ikollhom il-firma tan-nutar fuqhom. It-timbru tas-sigurtà jiġi inkluż flimkien mat-timbru bl-inka tan-nutar u, fejn ikunu involuti kopji awtentikati tal-oriġinali, dawn jinkludu t-timbru ta’ awtentikazzjoni (sello de legitimaciones). In-nutar jimmarka, jiffirma u jqiegħed l-inizjali tiegħu fuq id-dokumenti li ġew fdati lilu. Ir-Regolament (UE) 2016/1191 u, għalhekk, l-informazzjoni li trid tiġi awtentikata, mid-dehra jirrigwardaw dokumenti ġudizzjarji u amministrattivi f’forma stampata, li huma stampati bil-linka u li jużaw mudelli standard fir-rigward tar-reġistru ċivili (b’varjazzjonijiet reġjonali). Madankollu, huwa importanti li ma tintesiex l-implimentazzjoni mifruxa fi Spanja tal-proċeduri tal-gvern elettroniku, li jippermettu l-validazzjoni tal-kodiċijiet elettroniċi marbuta mal-firma elettronika tal-emittent, u l-inklużjoni ta’ tali proċeduri fil-prinċipji Ewropej dwar il-gvern elettroniku (Liġi 39/2015 tal-1 ta’ Ottubru dwar il-Proċedura Amministrattiva Komuni tal-Awtoritajiet Pubbliċi u l-Liġi 42/2015 tal-5 ta’ Ottubru li temenda l-Liġi 1/2000 tas-7 ta’ Jannar dwar il-Proċedura Ċivili).

L-aħħar aġġornament: 26/02/2024

Il-verzjoni bil-lingwa nazzjonali hija ġestita mill-Istat Membru rispettiv. It-traduzzjonijiet saru mis-servizz tal-Kummissjoni Ewropea. Jista' jkun hemm xi tibdil imdaħħal fl-oriġinal mill-awtorità nazzjonali kompetenti li jkun għadu ma jidhirx fit-traduzzjonijiet. Il-Kummissjoni Ewropea ma taċċettax responsabbilta jew kwalunkwe tip ta' tort fir-rigward ta' kull informazzjoni jew dejta li tinsab jew li hemm referenza għaliha f'dan id-dokument. Jekk jogħġbok irreferi għall-avviż legali sabiex tiċċekkja r-regoli dwar id-drittijiet tal-awtur għall-Istati Membri responsabbli minn din il-paġna.