Δημόσια έγγραφα

Αυστρία

Περιεχόμενο που παρέχεται από
Αυστρία

Άρθρο 24 παράγραφος 1 στοιχείο α) - γλώσσες που δέχεται το κράτος μέλος για τα δημόσια έγγραφα που θα υποβάλλονται στις οικείες αρχές σύμφωνα με το άρθρο 6 παράγραφος 1 στοιχείο α)

Τα γερμανικά.

Άρθρο 24 παράγραφος 1 στοιχείο β) - ενδεικτικό κατάλογο των δημόσιων εγγράφων που εμπίπτουν στο πεδίο εφαρμογής του παρόντος κανονισμού

Αποφάσεις, διατάξεις, βεβαιώσεις και διακανονισμοί των δικαστηρίων και των εισαγγελικών αρχών.

Επιπλέον, κατά την έννοια του άρθρου 2 παράγραφος 1, τα ακόλουθα δημόσια έγγραφα:

α) ληξιαρχική πράξη γέννησης, απόσπασμα ληξιαρχικής πράξης γέννησης,

γ) ληξιαρχική πράξη θανάτου, απόσπασμα ληξιαρχικής πράξης θανάτου,

δ) απόφαση αλλαγής ονόματος,

ε) ληξιαρχική πράξη γάμου, πιστοποιητικό ικανότητας για σύναψη γάμου, απόσπασμα περί της ύπαρξης γάμου ή σχέσης καταχωρισμένης συμβίωσης,

στ) απόφαση διαζυγίου, απόφαση λύσης του γάμου, δικαστική ακύρωση,

ζ) ληξιαρχική πράξη καταχωρισμένης συμβίωσης, βεβαίωση της ικανότητας για σύναψη σχέσης καταχωρισμένης συμβίωσης, απόσπασμα περί της ύπαρξης γάμου ή σχέσης καταχωρισμένης συμβίωσης,

η) απόφαση λύσης της σχέσης καταχωρισμένης συμβίωσης, δικαστική ακύρωση,

ια) βεβαίωση καταχώρισης στο δημοτολόγιο,

ιβ) πιστοποιητικό ιθαγένειας,

ιγ) πιστοποιητικό ποινικού μητρώου.

Άρθρο 24 παράγραφος 1 στοιχείο γ) - τη λίστα των δημόσιων εγγράφων στα οποία μπορούν να επισυνάπτονται πολύγλωσσα τυποποιημένα έντυπα ως κατάλληλο μεταφραστικό βοήθημα

Η πρωτότυπη γλωσσική έκδοση γερμανικά αυτής της σελίδας τροποποιήθηκε πρόσφατα. Η γλωσσική έκδοση που βλέπετε τώρα βρίσκεται στο στάδιο της μετάφρασης.
Υπάρχει ήδη μετάφραση στις ακόλουθες γλώσσες: αγγλικά

Στον τομέα της αυστριακής δημόσιας διοίκησης, στα ακόλουθα δημόσια έγγραφα μπορούν να επισυνάπτονται τυποποιημένα έντυπα μετάφρασης (σύμφωνα με το άρθρο 7 παράγραφος 1):

ως προς το στοιχείο α), ληξιαρχική πράξη γέννησης, απόσπασμα ληξιαρχικής πράξης γέννησης,

ως προς το στοιχείο γ), ληξιαρχική πράξη θανάτου, απόσπασμα ληξιαρχικής πράξης θανάτου,

ως προς το στοιχείο ε), ληξιαρχική πράξη γάμου, πιστοποιητικό ικανότητας για σύναψη γάμου, απόσπασμα περί της ύπαρξης γάμου ή σχέσης καταχωρισμένης συμβίωσης,

ως προς το στοιχείο ζ), ληξιαρχική πράξη καταχωρισμένης συμβίωσης, βεβαίωση της ικανότητας για σύναψη σχέσης καταχωρισμένης συμβίωσης, απόσπασμα περί της ύπαρξης γάμου ή σχέσης καταχωρισμένης συμβίωσης.

Στον τομέα της δικαιοσύνης δεν γίνονται δεκτά πολύγλωσσα τυποποιημένα έντυπα.

Άρθρο 24 παράγραφος 1 στοιχείο δ) - τον κατάλογο προσώπων που είναι εξουσιοδοτημένα, σύμφωνα με την εθνική νομοθεσία, να πραγματοποιούν επικυρωμένες μεταφράσεις, εφόσον υπάρχουν τέτοιοι κατάλογοι

Επικυρωμένες μεταφράσεις εκπονούνται στην Αυστρία από πρόσωπα που είναι εγγεγραμμένα στον κατάλογο των ορκωτών και δικαστικά πιστοποιημένων διερμηνέων. Ο εν λόγω κατάλογος των δικαστικών διερμηνέων (ο οποίος επικαιροποιείται συνεχώς) είναι διαθέσιμος στον ακόλουθο σύνδεσμο:

http://sdgliste.justiz.gv.at/

Άρθρο 24 παράγραφος 1 στοιχείο ε) - ενδεικτικό κατάλογο με τα είδη των αρχών που εξουσιοδοτούνται, δυνάμει της εθνικής νομοθεσίας, να καταρτίζουν επικυρωμένα αντίγραφα

Το κεκυρωμένο αντίγραφο (επικυρωμένο αντίγραφο) είναι η βεβαίωση από

πρόσωπο αρμόδιο για την έκδοση δημόσιων εγγράφων που διαθέτει δημόσια πίστη (π.χ. συμβολαιογράφο),

το ειρηνοδικείο (Bezirksgericht) ή

την εκδούσα αρχή (όχι σε όλες τις περιπτώσεις και όχι από κάθε αρχή)

ότι το αντίγραφο ενός εγγράφου συμφωνεί με το πρωτότυπο.

Επικυρωμένα αντίγραφα εκδίδουν στην Αυστρία στον τομέα της δικαιοσύνης:

α) τα δικαστήρια (κατάλογος διατίθεται στον ιστότοπο του Ομοσπονδιακού Υπουργείου Δικαιοσύνης, https://www.justiz.gv.at/home/gerichte/gerichtssuche~781.de.html)

και

β) οι συμβολαιογράφοι (κατάλογος διατίθεται στον ιστότοπο του Αυστριακού Συμβολαιογραφικού Συλλόγου, https://www.notar.at/de/).

Άρθρο 24 παράγραφος 1 στοιχείο στ) - πληροφορίες σχετικά με τα μέσα αναγνώρισης των επικυρωμένων μεταφράσεων και των επικυρωμένων αντιγράφων

Η πρωτότυπη γλωσσική έκδοση γερμανικά αυτής της σελίδας τροποποιήθηκε πρόσφατα. Η γλωσσική έκδοση που βλέπετε τώρα βρίσκεται στο στάδιο της μετάφρασης.
Υπάρχει ήδη μετάφραση στις ακόλουθες γλώσσες: αγγλικά

Σύνταξη επικυρωμένων μεταφράσεων:

Σύμφωνα με το άρθρο 190 παράγραφος 1 του νόμου περί εκουσίας δικαιοδοσίας (Außerstreitgesetz), η ακριβής συμφωνία μιας μετάφρασης με το πρωτότυπο πρέπει να πιστοποιείται από ορκωτό και δικαστικά πιστοποιημένο διερμηνέα, με την προσθήκη της ημερομηνίας της μετάφρασης, της υπογραφής και της σφραγίδας του διερμηνέα [άρθρο 14 και άρθρο 8 παράγραφος 5 του νόμου περί πραγματογνωμόνων και διερμηνέων (Sachverständigen- und Dolmetschergesetz)].

Περισσότερες πληροφορίες σχετικά με τη μορφή της εν λόγω επισημείωσης επικύρωσης διατίθενται στον ιστότοπο της αυστριακής ομοσπονδίας ορκωτών και δικαστικά πιστοποιημένων διερμηνέων, στη διεύθυνση:

https://www.gerichtsdolmetscher.at/Menu/Nutzliche-Informationen/BeglaubigteUebersetzungen

Έκδοση επικυρωμένων αντιγράφων από τα δικαστήρια:

Η συμφωνία υποβληθέντων και ευκρινώς αναγνώσιμων για το δικαστήριο —ανάλογα με τον τεχνικό του εξοπλισμό—

1. έντυπων εγγράφων με τα ηλεκτρονικά ή λοιπά αντίγραφά τους, ή

2. ηλεκτρονικών εγγράφων με την εκτύπωσή τους

βεβαιώνεται από το δικαστήριο με την επισημείωση επικύρωσης.

Η εν λόγω επισημείωση επικύρωσης τίθεται, ανάλογα με την αίτηση, είτε επί του έντυπου αντιγράφου του έντυπου εγγράφου που παράχθηκε ή ελέγχθηκε για την ακρίβειά του από το δικαστήριο, είτε επί της παραχθείσας από το δικαστήριο έντυπης εκτύπωσης ηλεκτρονικού εγγράφου (επικυρωμένο έντυπο αντίγραφο) ή —ανάλογα με τις τεχνικές και ανθρώπινες δυνατότητες— επί του ηλεκτρονικού αντιγράφου έντυπου εγγράφου (επικυρωμένο ηλεκτρονικό αντίγραφο).

Σε κάθε περίπτωση, στην επισημείωση επικύρωσης αναγράφονται τα ακόλουθα:

1. ο τόπος και η ημερομηνία της επικύρωσης

2. εάν το επιδειχθέν έγγραφο είναι έντυπο ή ηλεκτρονικό έγγραφο, πρωτότυπο, κεκυρωμένο αντίγραφο, επίσημο αντίγραφο, άλλο αντίγραφο ή εκτύπωση

3. εάν το αντίγραφο, το επίσημο αντίγραφο ή η εκτύπωση αναπαράγει ολόκληρο το έγγραφο ή μόνο μέρος αυτού.

Εάν από το αντίγραφο, το επίσημο αντίγραφο ή την εκτύπωση δεν προκύπτουν ήδη με σαφήνεια οι ακόλουθες περιστάσεις, πρέπει να αναγράφεται περαιτέρω:

1. εάν και ποιες υπογραφές, χαρακτηριστικά ασφαλείας ή σφραγίδες φέρει το έγγραφο

2. κατά περίπτωση, ότι είναι σχισμένο ή άλλως εμφανώς επισφαλέςκατά την εξωτερική μορφή του

3. κατά περίπτωση, ότι τμήματά του έχουν εμφανώς τροποποιηθεί, διαγραφεί, παρεμβληθεί ή προστεθεί στο περιθώριο.

Έκδοση επικυρωμένων αντιγράφων από τους συμβολαιογράφους:

Οι συμβολαιογράφοι είναι αρμόδιοι να βεβαιώνουν τη συμφωνία έντυπου αντιγράφου, ηλεκτρονικού αντιγράφου ή έντυπης εκτύπωσης με έγγραφο, εφόσον το εν λόγω έγγραφο είναι ευκρινώς ευανάγνωστο. Για την επικύρωση αντιγράφου εγγράφου, σχεδίου, εικόνας κ.λπ., που έχει παραχθεί με ηλεκτρονικά, φωτομηχανικά ή παρόμοια μέσα, αρκεί το αντίγραφο να έχει παραχθεί υπό την εποπτεία του συμβολαιογράφου εάν το εν λόγω αντίγραφο δεν αποτελεί πλήρη αναπαραγωγή ολόκληρης της σελίδας, οι παραλείψεις πρέπει να επισημαίνονται στο αντίγραφο. Το ίδιο ισχύει και για τις έντυπες εκτυπώσεις ηλεκτρονικών εγγράφων.

Ο συμβολαιογράφος πρέπει να συγκρίνει προσεκτικά το αντίγραφο με το έγγραφο και να βεβαιώσει τη συμφωνία επί του έντυπου αντιγράφου ή της έντυπης εκτύπωσης, ή να επισημειώσει την επικύρωση στο ηλεκτρονικό αντίγραφο.

Η ρήτρα επικύρωσης πρέπει επίσης να περιλαμβάνει τα ακόλουθα στοιχεία:

1. εάν το επιδειχθέν έγγραφο είναι έντυπο ή ηλεκτρονικό έγγραφο, πρωτότυπο, κεκυρωμένο αντίγραφο, αντίγραφο ή εκτύπωση,

2. εάν και ποιες υπογραφές, χαρακτηριστικά ασφαλείας ή σφραγίδες φέρει το έγγραφο,

3. εάν το αντίγραφο ή η εκτύπωση αναπαράγει ολόκληρο το έγγραφο ή μόνο μέρος αυτού και ποιο,

4. κατά περίπτωση, ότι το επιδειχθέν έγγραφο είναι σχισμένο ή άλλως εμφανώς επισφαλέςκατά την εξωτερική μορφή του,

5. κατά περίπτωση, ότι τμήματά του έχουν τροποποιηθεί, διαγραφεί, παρεμβληθεί ή προστεθεί στο περιθώριο. Τα στοιχεία που αναφέρονται στα σημεία 2 και 5 δεν απαιτούνται εάν το αντίγραφο έχει παραχθεί με φωτομηχανικό ή παρόμοιο τρόπο και εφόσον οι περιστάσεις που αναφέρονται προκύπτουν από το αντίγραφο.

Άρθρο 24 παράγραφος 1 στοιχείο ζ) - πληροφορίες σχετικά με τα ειδικά χαρακτηριστικά των επικυρωμένων αντιγράφων

Βλέπε στοιχείο στ).

Τελευταία επικαιροποίηση: 17/04/2023

Την έκδοση αυτής της σελίδας στην εθνική γλώσσα διαχειρίζεται το εκάστοτε κράτος μέλος. Οι μεταφράσεις έχουν γίνει από την αρμόδια υπηρεσία της Ευρωπαϊκής Επιτροπής. Οι τυχόν αλλαγές που επιφέρει η αρμόδια εθνική αρχή στο πρωτότυπο ενδέχεται να μην έχουν περιληφθεί ακόμα στις μεταφράσεις. Η Ευρωπαϊκή Επιτροπή δεν αναλαμβάνει καμία ευθύνη όσον αφορά τις πληροφορίες ή τα στοιχεία που περιλαμβάνονται ή για τα οποία γίνεται λόγος στο παρόν έγγραφο. Βλ. την ανακοίνωση νομικού περιεχομένου για τους κανόνες πνευματικής ιδιοκτησίας που ισχύουν στο κράτος μέλος που είναι αρμόδιο για την παρούσα σελίδα.