Δημόσια έγγραφα

Βουλγαρία

Περιεχόμενο που παρέχεται από
Βουλγαρία

Άρθρο 24 παράγραφος 1 στοιχείο α) - γλώσσες που δέχεται το κράτος μέλος για τα δημόσια έγγραφα που θα υποβάλλονται στις οικείες αρχές σύμφωνα με το άρθρο 6 παράγραφος 1 στοιχείο α)

Δεν απαιτείται μετάφραση όταν το δημόσιο έγγραφο συντάσσεται στα βουλγαρικά.

Άρθρο 24 παράγραφος 1 στοιχείο β) - ενδεικτικό κατάλογο των δημόσιων εγγράφων που εμπίπτουν στο πεδίο εφαρμογής του παρόντος κανονισμού

  1. Γέννηση — ληξιαρχική πράξη γέννησης, ληξιαρχική πράξη γέννησης έπειτα από απλή υιοθεσία, απόσπασμα ληξιαρχικής πράξης γέννησης, πλήρες αντίγραφο ληξιαρχικής πράξης γέννησης, επικυρωμένο αντίγραφο ληξιαρχικής πράξης γέννησης·
  2. Θάνατος — αντίγραφο ληξιαρχικής πράξης θανάτου, πλήρες αντίγραφο ληξιαρχικής πράξης θανάτου, επικυρωμένο αντίγραφο ληξιαρχικής πράξης θανάτου, δικαστική απόφαση·
  3. Όνομα — πιστοποιητικό ταυτοπροσωπίας προσώπου με διαφορετικά ονόματα, δικαστική απόφαση·
  4. Γάμος, συμπεριλαμβανομένης της ικανότητας σύναψης γάμου, ή οικογενειακή κατάσταση — ληξιαρχική πράξη πολιτικού γάμου, αντίγραφο ληξιαρχικής πράξης πολιτικού γάμου, πλήρες αντίγραφο ληξιαρχικής πράξης πολιτικού γάμου, επικυρωμένο αντίγραφο ληξιαρχικής πράξης πολιτικού γάμου, ληξιαρχική πράξη γάμου που χορηγείται σε Βούλγαρο υπήκοο ο οποίος συνήψε γάμο στο εξωτερικό, πιστοποιητικό οικογενειακής κατάστασης, πιστοποιητικό οικογενειακής κατάστασης που συμπεριλαμβάνει σύζυγο και τέκνα·
  5. Διαζύγιο, δικαστικός χωρισμός ή ακύρωση γάμου — δικαστική απόφαση, απόσπασμα ληξιαρχικής πράξης πολιτικού γάμου, όπου στο πεδίο «Παρατηρήσεις» αναφέρεται ο τρόπος και η ημερομηνία λύσης του πολιτικού γάμου·
  6. Προέλευση τέκνων — δικαστική απόφαση, πιστοποιητικό οικογενειακής κατάστασης, συζύγου και τέκνων, πιστοποιητικό συζυγικής και οικογενειακής σχέσης, πιστοποιητικό βιολογικών τέκνων μητέρας·
  7. Υιοθεσία — δικαστική απόφαση, ληξιαρχική πράξη γέννησης (σε περίπτωση απλής υιοθεσίας), αντίγραφο ληξιαρχικής πράξης γέννησης (σε περίπτωση απλής υιοθεσίας), πλήρες αντίγραφο ληξιαρχικής πράξης γέννησης (σε περίπτωση απλής υιοθεσίας), επικυρωμένο αντίγραφο ληξιαρχικής πράξης γέννησης (σε περίπτωση απλής υιοθεσίας)·
  8. Κατοικία και/ή διαμονή — πιστοποιητικό μόνιμης διεύθυνσης, πιστοποιητικό τρέχουσας διεύθυνσης, πιστοποιητικό αλλαγής μόνιμης διεύθυνσης, πιστοποιητικό αλλαγής τρέχουσας διεύθυνσης·
  9. Ιθαγένεια — πιστοποιητικό ύπαρξης βουλγαρικής ιθαγένειας, πιστοποιητικό κτήσης βουλγαρικής ιθαγένειας·

10.  Απουσία ποινικού μητρώου — πιστοποιητικό ποινικού μητρώου που βεβαιώνει ότι το πρόσωπο δεν έχει καταδικαστεί (υπόδειγμα 1 του παραρτήματος 2 του άρθρου 45 παράγραφος 1 του κανονισμού αριθ. 8, της 26ης Φεβρουαρίου 2008, για τη λειτουργία και την οργάνωση των γραφείων ποινικού μητρώου).

Άρθρο 24 παράγραφος 1 στοιχείο γ) - τη λίστα των δημόσιων εγγράφων στα οποία μπορούν να επισυνάπτονται πολύγλωσσα τυποποιημένα έντυπα ως κατάλληλο μεταφραστικό βοήθημα

Το παράρτημα Ι μπορεί να εφαρμόζεται σε ληξιαρχικές πράξεις γέννησης, ληξιαρχικές πράξεις γέννησης έπειτα από απλή υιοθεσία ή αποσπάσματα ληξιαρχικών πράξεων γέννησης.

Το παράρτημα ΙΙΙ μπορεί να εφαρμόζεται σε αποσπάσματα ληξιαρχικών πράξεων θανάτου.

Το παράρτημα IV μπορεί να εφαρμόζεται σε ληξιαρχικές πράξεις πολιτικού γάμου ή αποσπάσματα ληξιαρχικών πράξεων πολιτικού γάμου.

Το παράρτημα V μπορεί να εφαρμόζεται στις ληξιαρχικές πράξεις γάμου που χορηγούνται σε Βούλγαρους υπηκόους οι οποίοι συνήψαν γάμο στο εξωτερικό.

Το παράρτημα VI μπορεί να εφαρμόζεται σε πιστοποιητικά οικογενειακής κατάστασης ή πιστοποιητικά οικογενειακής κατάστασης που συμπεριλαμβάνουν σύζυγο και τέκνα.

Το παράρτημα Χ μπορεί να εφαρμόζεται σε πιστοποιητικά μόνιμης διεύθυνσης και πιστοποιητικά τρέχουσας διεύθυνσης.

Το παράρτημα XI μπορεί να εφαρμόζεται σε πιστοποιητικά ποινικού μητρώου που βεβαιώνουν ότι το πρόσωπο δεν έχει καταδικαστεί (υπόδειγμα 1 του παραρτήματος 2 του άρθρου 45 παράγραφος 1 του κανονισμού αριθ. 8, της 26ης Φεβρουαρίου 2008, για τη λειτουργία και την οργάνωση των γραφείων ποινικού μητρώου).

Άρθρο 24 παράγραφος 1 στοιχείο δ) - τον κατάλογο προσώπων που είναι εξουσιοδοτημένα, σύμφωνα με την εθνική νομοθεσία, να πραγματοποιούν επικυρωμένες μεταφράσεις, εφόσον υπάρχουν τέτοιοι κατάλογοι

Το Υπουργείο Εξωτερικών τηρεί μητρώο των φυσικών προσώπων που εργάζονται ως μεταφραστές - ελεύθεροι επαγγελματίες ή σε μεταφραστική εταιρεία, τα οποία εκτελούν μεταφράσεις εγγράφων.

Ο κατάλογος είναι διαθέσιμος μόνο στα βουλγαρικά στον ακόλουθο ιστότοπο:

http://apostille.mfa.bg/MFAL/apostille_certificates.nsf/cert1.xsp

Άρθρο 24 παράγραφος 1 στοιχείο ε) - ενδεικτικό κατάλογο με τα είδη των αρχών που εξουσιοδοτούνται, δυνάμει της εθνικής νομοθεσίας, να καταρτίζουν επικυρωμένα αντίγραφα

Επικυρωμένα αντίγραφα χορηγούνται από τις αρχές που εξέδωσαν το πρωτότυπο έγγραφο.

Η ακρίβεια των αντιγράφων επίσημων εγγράφων μπορεί να βεβαιώνεται από συμβολαιογράφο ή βοηθό συμβολαιογράφου.

Αντίγραφα επίσημων εγγράφων μπορούν να επικυρώνονται από πρόσωπα που δεν είναι συμβολαιογράφοι αλλά δικαιούνται να ασκούν συμβολαιογραφικά καθήκοντα, μόνον εφόσον αυτό προβλέπεται από τον νόμο.

Άρθρο 24 παράγραφος 1 στοιχείο στ) - πληροφορίες σχετικά με τα μέσα αναγνώρισης των επικυρωμένων μεταφράσεων και των επικυρωμένων αντιγράφων

I. Τα χαρακτηριστικά γνωρίσματα των επικυρωμένων μεταφράσεων

1. Τα χαρακτηριστικά των επικυρωμένων μεταφράσεων βουλγαρικών εγγράφων που εκπονούνται στη Δημοκρατία της Βουλγαρίας και προορίζονται για χρήση στο εξωτερικό.

Το Υπουργείο Εξωτερικών της Δημοκρατίας της Βουλγαρίας εξουσιοδοτείται να βεβαιώνει το γνήσιο της υπογραφής του μεταφραστή επί της μετάφρασης βουλγαρικών εγγράφων μεταφρασμένων σε ξένη γλώσσα που προορίζεται να χρησιμοποιηθεί στο έδαφος ξένης χώρας.

Η επικύρωση γίνεται με την επικόλληση ορθογώνιας αυτοκόλλητης ετικέτας που περιέχει πληροφορίες σχετικά με το όνομα του μεταφραστή, τον τόπο και την ημερομηνία της επικύρωσης, το ποσό του καταβληθέντος τέλους, έναν μοναδικό αριθμό ταυτότητας, υπογραφή, σφραγίδα και άλλες σχετικές πληροφορίες.

Οι μεταφράσεις εγγράφων μπορούν να είναι μόνο σε πρωτότυπο, τυπωμένο μονόχρωμα σε χαρτί μεγέθους Α4. Όλες οι σελίδες της μετάφρασης πρέπει να αριθμούνται και να μονογράφονται από τον μεταφραστή. Οι μεταφράσεις συνδέονται άρρηκτα με το δεόντως επικυρωμένο μεταφρασμένο έγγραφο.

Στο τέλος της μετάφρασης, αναγράφεται το ακόλουθο κείμενο στη βουλγαρική ή στην αντίστοιχη ξένη γλώσσα: «Ο υπογράφων,..., βεβαιώνω την ακρίβεια της μετάφρασής μου του συνημμένου εγγράφου... από ... προς ... (περιγράψτε το είδος του εγγράφου και τα χαρακτηριστικά του — αριθμός, σειρά, ημερομηνία, επικύρωση). Η μετάφραση αποτελείται από... σελίδες. Μεταφραστής ... (υπογραφή).»

Το όνομα του μεταφραστή αναγράφεται και η υπογραφή του τίθεται αμέσως μετά το τέλος του κειμένου, και δεν μπορούν να βρίσκονται σε χωριστή σελίδα ή με κενά διαστήματα.

Οι μεταφράσεις που περιέχουν διορθώσεις, διαγραφές και παρεγγραφές είναι άκυρες. Δεν επιτρέπεται η επίθεση εθνικής σημαίας ή θυρεού.

2. Τα χαρακτηριστικά των επικυρωμένων μεταφράσεων εγγράφων από τα βουλγαρικά σε ξένη γλώσσα και από ξένη γλώσσα στα βουλγαρικά, οι οποίες εκπονούνται εκτός της επικράτειας της Δημοκρατίας της Βουλγαρίας.

Εκτός Βουλγαρίας, στην περίπτωση μεταφράσεων εγγράφων από τα βουλγαρικά σε ξένη γλώσσα και από ξένη γλώσσα στα βουλγαρικά, το γνήσιο της υπογραφής του μεταφραστή στη μετάφρασή του πρέπει να βεβαιώνεται από τις διπλωματικές και προξενικές αντιπροσωπείες της Δημοκρατίας της Βουλγαρίας. Η μετάφραση επισυνάπτεται στο πρωτότυπο έγγραφο, φέρει τη σφραγίδα της διπλωματικής/προξενικής αντιπροσωπείας σε τρία σημεία στο μέσο του συνημμένου τμήματος ή στην άνω γωνία του εγγράφου, το οποίο διπλώνεται κατά τρόπον ώστε να περιέχει όλες τις σελίδες του εγγράφου, και σφραγίζεται.

Η επικύρωση γίνεται με τη βεβαίωση του γνησίου της υπογραφής του μεταφραστή, μέσω της επίθεσης ορθογώνιας σφραγίδας στο έγγραφο, η οποία περιέχει πληροφορίες σχετικά με το ονοματεπώνυμο και τη θέση του εξουσιοδοτημένου προσώπου που πραγματοποίησε την επικύρωση, τον τόπο και την ημερομηνία της επικύρωσης, το καταβληθέν τέλος, τον αριθμό αναφοράς της προξενικής επικύρωσης, υπογραφή και σφραγίδα.

3. Τα χαρακτηριστικά των επικυρωμένων μεταφράσεων αλλοδαπών εγγράφων μεταφρασμένων στα βουλγαρικά που προορίζονται για χρήση στη Δημοκρατία της Βουλγαρίας.

Βάσει του άρθρο 21α των κανόνων σχετικά με την επικύρωση και τη μετάφραση εγγράφων και άλλων αρχείων, οι συμβολαιογράφοι στη Δημοκρατία της Βουλγαρίας έχουν το δικαίωμα να βεβαιώνουν το γνήσιο της υπογραφής του μεταφραστή στη μετάφραση αλλοδαπών εγγράφων που μεταφράζονται στα βουλγαρικά και προορίζονται για χρήση στη Δημοκρατία της Βουλγαρίας.

Η επικύρωση γίνεται με την επίθεση ορθογώνιας σφραγίδας που περιέχει πληροφορίες σχετικά με το όνομα του μεταφραστή, τον τόπο και την ημερομηνία της επικύρωσης, το ποσό του καταβληθέντος τέλους, έναν μοναδικό αριθμό καταχώρισης, υπογραφή, σφραγίδα και άλλες σχετικές πληροφορίες.

I. Τα χαρακτηριστικά γνωρίσματα των επικυρωμένων αντιγράφων

1. Το επικυρωμένο αντίγραφο πρέπει να προσδιορίζει την αρχή που το επικυρώνει

— με το ονοματεπώνυμο και την υπογραφή του υπαλλήλου και τη σφραγίδα της αρχής, και

— με την αναγραφή επί του αντιγράφου του ονοματεπωνύμου και την επίθεση της υπογραφής του συμβολαιογράφου/βοηθού συμβολαιογράφου σύμφωνα με εγκεκριμένο υπόδειγμα σφραγίδας (βλ. τη γνωστοποίηση στο ακόλουθο σημείο).

2. Για κάθε πιστοποίηση της ακρίβειας αντιγράφου επίσημου εγγράφου, η εκδούσα αρχή προβαίνει σε αντίστοιχη καταχώριση στο αρχείο της.

Άρθρο 24 παράγραφος 1 στοιχείο ζ) - πληροφορίες σχετικά με τα ειδικά χαρακτηριστικά των επικυρωμένων αντιγράφων

Κατά την έκδοση αντιγράφων ληξιαρχικών πράξεων, το αντίγραφο πρέπει να φέρει την ημερομηνία έκδοσής του, καθώς και το όνομα και το επώνυμο του υπαλλήλου του ληξιαρχείου που το εξέδωσε. Ο υπάλληλος του ληξιαρχείου υπογράφει το έγγραφο και το σφραγίζει με τη συνήθη σφραγίδα του δήμου.

Για την πιστοποίηση της γνησιότητας αντιγράφου επίσημου εγγράφου, το πρωτότυπο του εγγράφου επιδεικνύεται στον συμβολαιογράφο ή στον βοηθό συμβολαιογράφου. Η επικύρωση πραγματοποιείται σύμφωνα με το παράρτημα 6 του άρθρου 17 του κανονισμού αριθ. 32, της 29ης Ιανουαρίου 1997, σχετικά με τα επίσημα αρχεία των συμβολαιογράφων και τα συμβολαιογραφεία.

Στις . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . ., ο υπογράφων, συμβολαιογράφος της . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . περιφέρειας (αριθ. μητρώου Συμβολαιογραφικού Συλλόγου. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .), πιστοποιώ τη γνησιότητα του παρόντος αντιγράφου που εκδόθηκε από. . . . . . . . . . . . . . . επισήμου (ιδιωτικού) εγγράφου που μου υποβλήθηκε από τον/την. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . ., κάτοικο του δήμου (κοινότητας) . . . . . . . . . . . . . . . . . , και βεβαιώνω ότι δεν υπήρχαν διαγραφές, προσθήκες, διορθώσεις ή άλλες ιδιαιτερότητες στο πρωτότυπο. Αριθ. Καταχώρισης . . . . . . . . . . . . . . Καταβληθέν τέλος: BGN . . . . .

Ο/Η συμβολαιογράφος:

Τελευταία επικαιροποίηση: 06/06/2022

Την έκδοση αυτής της σελίδας στην εθνική γλώσσα διαχειρίζεται το εκάστοτε κράτος μέλος. Οι μεταφράσεις έχουν γίνει από την αρμόδια υπηρεσία της Ευρωπαϊκής Επιτροπής. Οι τυχόν αλλαγές που επιφέρει η αρμόδια εθνική αρχή στο πρωτότυπο ενδέχεται να μην έχουν περιληφθεί ακόμα στις μεταφράσεις. Η Ευρωπαϊκή Επιτροπή δεν αναλαμβάνει καμία ευθύνη όσον αφορά τις πληροφορίες ή τα στοιχεία που περιλαμβάνονται ή για τα οποία γίνεται λόγος στο παρόν έγγραφο. Βλ. την ανακοίνωση νομικού περιεχομένου για τους κανόνες πνευματικής ιδιοκτησίας που ισχύουν στο κράτος μέλος που είναι αρμόδιο για την παρούσα σελίδα.