Δημόσια έγγραφα

Κροατία

Περιεχόμενο που παρέχεται από
Κροατία

Άρθρο 24 παράγραφος 1 στοιχείο α) - γλώσσες που δέχεται το κράτος μέλος για τα δημόσια έγγραφα που θα υποβάλλονται στις οικείες αρχές σύμφωνα με το άρθρο 6 παράγραφος 1 στοιχείο α)

Η Δημοκρατία της Κροατίας δέχεται δημόσια έγγραφα μόνο στην κροατική γλώσσα, επομένως δεν δέχεται δημόσια έγγραφα στις άλλες επίσημες γλώσσες των κρατών μελών της ΕΕ.

Άρθρο 24 παράγραφος 1 στοιχείο β) - ενδεικτικό κατάλογο των δημόσιων εγγράφων που εμπίπτουν στο πεδίο εφαρμογής του παρόντος κανονισμού

Κατάλογος των δημόσιων εγγράφων που εμπίπτουν στο πεδίο εφαρμογής του παρόντος κανονισμού:

- πιστοποιητικό γέννησης (παράρτημα I)

- πιστοποιητικό θανάτου (παράρτημα ΙΙΙ)

- πιστοποιητικό γάμου (παράρτημα IV)

- πιστοποιητικό αγαμίας (παράρτημα VI)

- πιστοποιητικό συμφώνου συμβίωσης (παράρτημα VII)

- πιστοποιητικό διαμονής και/ή κατοικίας (παράρτημα Χ)

- πιστοποιητικό λευκού ποινικού μητρώου (παράρτημα XI)

Σημείωση: Τα δημόσια έγγραφα που απαριθμούνται στα παραρτήματα Ι-VII εκδίδονται από το Υπουργείο Δημόσιας Διοίκησης (Ministarstvo uprave), τα δημόσια έγγραφα που απαριθμούνται στο παράρτημα Χ εκδίδονται από Υπουργείο Εσωτερικών (Ministarstvo unutarnjih poslova), ενώ τα δημόσια έγγραφα που απαριθμούνται στο παράρτημα XI εκδίδονται από το Υπουργείο Δικαιοσύνης (Ministarstvo pravosuđa).

Άρθρο 24 παράγραφος 1 στοιχείο γ) - τη λίστα των δημόσιων εγγράφων στα οποία μπορούν να επισυνάπτονται πολύγλωσσα τυποποιημένα έντυπα ως κατάλληλο μεταφραστικό βοήθημα

Κατάλογος των δημόσιων εγγράφων στα οποία μπορούν να επισυνάπτονται πολύγλωσσα τυποποιημένα έντυπα ως κατάλληλο μεταφραστικό βοήθημα:

- πιστοποιητικό γέννησης (παράρτημα I)

- πιστοποιητικό θανάτου (παράρτημα ΙΙΙ)

- πιστοποιητικό γάμου (παράρτημα IV)

- πιστοποιητικό αγαμίας (παράρτημα VI)

- πιστοποιητικό συμφώνου συμβίωσης (παράρτημα VII)

- πιστοποιητικό διαμονής και/ή κατοικίας (παράρτημα Χ)

- πιστοποιητικό λευκού ποινικού μητρώου (παράρτημα XI)

Άρθρο 24 παράγραφος 1 στοιχείο δ) - τον κατάλογο προσώπων που είναι εξουσιοδοτημένα, σύμφωνα με την εθνική νομοθεσία, να πραγματοποιούν επικυρωμένες μεταφράσεις, εφόσον υπάρχουν τέτοιοι κατάλογοι

Τα πρόσωπα που είναι εξουσιοδοτημένα, σύμφωνα με την κροατική νομοθεσία, να πραγματοποιούν επικυρωμένες μεταφράσεις δημόσιων εγγράφων είναι οι διερμηνείς δικαστηρίων (sudski tumači).

Ο σύνδεσμος προς τον επικαιροποιημένο κατάλογο των διερμηνέων δικαστηρίων βρίσκεται στον δικτυακό τόπο του δικαστικού δικτύου:

http://www.sudacka-mreza.hr/tumaci.aspx?Lng=hr

Άρθρο 24 παράγραφος 1 στοιχείο ε) - ενδεικτικό κατάλογο με τα είδη των αρχών που εξουσιοδοτούνται, δυνάμει της εθνικής νομοθεσίας, να καταρτίζουν επικυρωμένα αντίγραφα

Τα πρόσωπα που είναι εξουσιοδοτημένα, σύμφωνα με την κροατική νομοθεσία, να καταρτίζουν επικυρωμένα αντίγραφα δημόσιων εγγράφων είναι οι συμβολαιογράφοι (javni bilježnici) υπάρχει κατάλογος των εν λόγω προσώπων, συγκεκριμένα το μητρώο συμβολαιογράφων (Imenik javnih bilježnika), τον οποίο διαχειρίζεται το διοικητικό συμβούλιο του Συμβολαιογραφικού Συλλόγου Κροατίας, είναι δε προσβάσιμος από τον δικτυακό τόπο του Συλλόγου - http://www.hjk.hr/Uredi

Άρθρο 24 παράγραφος 1 στοιχείο στ) - πληροφορίες σχετικά με τα μέσα αναγνώρισης των επικυρωμένων μεταφράσεων και των επικυρωμένων αντιγράφων

Το μέσο αναγνώρισης των επικυρωμένων μεταφράσεων και των επικυρωμένων αντιγράφων είναι η συνήθης οπτική εξέταση, καθώς κάθε μετάφραση και κάθε αντίγραφο φέρει τη σφραγίδα και την υπογραφή διερμηνέα δικαστηρίων ή συμβολαιογράφου, στην οποία δηλώνεται σαφώς ότι πρόκειται για μετάφραση ή για αντίγραφο.

Άρθρο 24 παράγραφος 1 στοιχείο ζ) - πληροφορίες σχετικά με τα ειδικά χαρακτηριστικά των επικυρωμένων αντιγράφων

Το ειδικό χαρακτηριστικό του επικυρωμένου αντιγράφου είναι ακριβώς η σφραγίδα και η υπογραφή του συμβολαιογράφου που κατάρτισε το αντίγραφο.

Τελευταία επικαιροποίηση: 15/04/2024

Την έκδοση αυτής της σελίδας στην εθνική γλώσσα διαχειρίζεται το εκάστοτε κράτος μέλος. Οι μεταφράσεις έχουν γίνει από την αρμόδια υπηρεσία της Ευρωπαϊκής Επιτροπής. Οι τυχόν αλλαγές που επιφέρει η αρμόδια εθνική αρχή στο πρωτότυπο ενδέχεται να μην έχουν περιληφθεί ακόμα στις μεταφράσεις. Η Ευρωπαϊκή Επιτροπή δεν αναλαμβάνει καμία ευθύνη όσον αφορά τις πληροφορίες ή τα στοιχεία που περιλαμβάνονται ή για τα οποία γίνεται λόγος στο παρόν έγγραφο. Βλ. την ανακοίνωση νομικού περιεχομένου για τους κανόνες πνευματικής ιδιοκτησίας που ισχύουν στο κράτος μέλος που είναι αρμόδιο για την παρούσα σελίδα.