Δημόσια έγγραφα

Κύπρος

Περιεχόμενο που παρέχεται από
Κύπρος

Άρθρο 24 παράγραφος 1 στοιχείο α) - γλώσσες που δέχεται το κράτος μέλος για τα δημόσια έγγραφα που θα υποβάλλονται στις οικείες αρχές σύμφωνα με το άρθρο 6 παράγραφος 1 στοιχείο α)

Ελληνική και Αγγλική

Άρθρο 24 παράγραφος 1 στοιχείο β) - ενδεικτικό κατάλογο των δημόσιων εγγράφων που εμπίπτουν στο πεδίο εφαρμογής του παρόντος κανονισμού

Οι Κυπριακες αρχές αναφέρουν ενδεικτικά τα ακόλουθα δημόσια έγγραφα:

Γένηηση: Πιστοποιητικό γέννησης

Θάνατος: Πιστοποιητικό θανάτου

Γάμος: Πιστοποιητικό γάμου

Ικανότητα για σύναψη γάμου: Πιστοποιητικό ελευθερίας

Καταχωρισμένη συμβίωση: Πιστοποιητικό πολιτική συμβίωσης

Διαμονή: Βεβαίωση μόνιμης διαμονής

Λύση καταχωρισμένης συμβίωσης: Βεβαίωση καταχώρισης κοινής δήλωσης για τη λύση πολιτικής συμβίωσης

Λευκό ποινικό μητρώο: Πιστοποιητικό λευκού ποινικού μητρώου

Άρθρο 24 παράγραφος 1 στοιχείο γ) - τη λίστα των δημόσιων εγγράφων στα οποία μπορούν να επισυνάπτονται πολύγλωσσα τυποποιημένα έντυπα ως κατάλληλο μεταφραστικό βοήθημα

Πιστοποιητικό γέννησης

Πιστοποιητικό θανάτου

Πιστοποιητικό γάμου

Πιστοποιητικό ελευθερίας

Πιστοποιητικό πολιτικής συμβίωσης

Βεβαίωση μόνιμης διαμονής

Πιστοποιητικό λευκού ποινικού μητρώου

Άρθρο 24 παράγραφος 1 στοιχείο δ) - τον κατάλογο προσώπων που είναι εξουσιοδοτημένα, σύμφωνα με την εθνική νομοθεσία, να πραγματοποιούν επικυρωμένες μεταφράσεις, εφόσον υπάρχουν τέτοιοι κατάλογοι

Το Μητρώο Ορκωτών Μεταφραστών συνδεδεμένο με το Γραφείο Τύπου και Πληροφοριών του Υπουργείου Εσωτερικών

Άρθρο 24 παράγραφος 1 στοιχείο ε) - ενδεικτικό κατάλογο με τα είδη των αρχών που εξουσιοδοτούνται, δυνάμει της εθνικής νομοθεσίας, να καταρτίζουν επικυρωμένα αντίγραφα

Τμήμα Αρχείου Πληθυσμού και Μετανάστευσης

Πιστοποιητικό γέννησης

Πιστοποιητικό θανάτου

Πιστοποιητικό ελευθερίας

Πιστοποιητικό πολιτικής συμβίωσης

Βεβαίωση καταχώρισης κοινής δήλωσης για τη λύση πολιτικής συμβίωσης

Επαρχιακές Διοικήσεις

Πιστοποιητικό γέννησης

Πιστοποιητικό θανάτου

Βεβαίωση μόνιμης διαμονής

Δήμοι

Πιστοποιητικό γάμου

Άρθρο 24 παράγραφος 1 στοιχείο στ) - πληροφορίες σχετικά με τα μέσα αναγνώρισης των επικυρωμένων μεταφράσεων και των επικυρωμένων αντιγράφων

Οι οδηγίες του Συμβουλίου Εγγραφής Ορκωτών Μεταφραστών, του αρμόδιου φορέα στην Κυπριακή Δημοκρατία για τις επίσημες μεταφράσεις, προς τους Ορκωτούς Μεταφραστές και προς το κοινό είναι όπως όλα τα έγγραφα που υποβάλλονται προς τους Ορκωτούς προς μετάφραση να είναι αυθεντικά και κατάλληλα πιστοποιημένα. Φωτοτυπία του εγγράφου που υποβλήθηκε προς μετάφραση συνδέεται με το μεταφρασμένο κείμενο του Ορκωτού μεταφραστή που στο τέλος του φέρει και την υπογραφή του και σφραγίζεται.

Ο Ορκωτός μεταφραστής δεν πιστοποιεί με ειδική σφραγίδα πάνω στο έγγραφο τη γνησιότητα του εγγράφου που παρουσιάστηκε προς μετάφραση, απλά το ελέγχει πριν να το μεταφράσει και αν θεωρήσει πως δεν είναι αυθεντικό δεν το μεταφράζει.

Ο Ορκωτός πιστοποιεί μόνο τη γνησιότητα του δικού του μεταφρασμένου κειμένου όταν του ζητηθεί γνήσιο ή πιστό αντίγραφο της δικής του μετάφρασης.

Για μεταφράσεις:

Ορθογώνια ηλεκτρονική σφραγίδα με ένδειξη «ορθή και ακριβής μετάφραση του συνημμένουυ εγγράφου»

Πρωτότυπη στρογγυλή σφραγίδα του Ορκωτού μεταφραστή την οποία του χορήγησε το Συμβούλιο Εγγραφής Ορκωτών Μεταφραστών

Πρωτότυπη υπογραφή Ορκωτού μεταφραστή

΄Ονομα Ορκωτού μεταφραστή

Χαρτόσημο (Επικολλάται χαρτόσημο των €2 ελαφριά έξω από το κάτω μέρος της σφραγίδας , το οποίο ακυρώνεται με τη στρογγυλή σφραγίδα)

Για αντίγραφα μεταφράσεων:

Πρωτότυπη ορθογώνια ηλεκτρονική σφραγίδα με την ένδειξη « γνήσιο αντίγραφο του μεταφρασμένου εγγράφου»

Πρωτότυπη στρογγυλή σφραγίδα του Ορκωτού μεταφραστή την οποία του χορήγησε το Συμβούλιο Εγγραφής Ορκωτών Μεταφραστών

΄Ονομα και πρωτότυπη υπογραφή Ορκωτού Μεταφραστή

Χαρτόσημο (Επικολλάται χαρτόσημο των €2 ελαφριά έξω από το κάτω μέρος της σφραγίδας , το οποίο ακυρώνεται με τη στρογγυλή σφραγίδα)

Για επικυρωμένα εντίγραφα

Οι σφραγίδες του Ορκωτού (στρογγυλή ) είναι χρώματος μπλε, η ορθογώνια ηλεκτρονική χρώματος μαύρου.

Επικολλάται χαρτόσημο των €2 ελαφριά έξω από το κάτω μέρος της σφραγίδας, το οποίο ακυρώνεται με τη στρογγυλή σφραγίδα.

Άρθρο 24 παράγραφος 1 στοιχείο ζ) - πληροφορίες σχετικά με τα ειδικά χαρακτηριστικά των επικυρωμένων αντιγράφων

Οι σφραγίδες του Ορκωτού (στρογγυλή ) είναι χρώματος μπλε, η ορθογώνια ηλεκτρονική χρώματος μαύρου.

Επικολλάται χαρτόσημο των €2 ελαφριά έξω από το κάτω μέρος της σφραγίδας, το οποίο ακυρώνεται με τη στρογγυλή σφραγίδα.

Τελευταία επικαιροποίηση: 04/03/2024

Την έκδοση αυτής της σελίδας στην εθνική γλώσσα διαχειρίζεται το εκάστοτε κράτος μέλος. Οι μεταφράσεις έχουν γίνει από την αρμόδια υπηρεσία της Ευρωπαϊκής Επιτροπής. Οι τυχόν αλλαγές που επιφέρει η αρμόδια εθνική αρχή στο πρωτότυπο ενδέχεται να μην έχουν περιληφθεί ακόμα στις μεταφράσεις. Η Ευρωπαϊκή Επιτροπή δεν αναλαμβάνει καμία ευθύνη όσον αφορά τις πληροφορίες ή τα στοιχεία που περιλαμβάνονται ή για τα οποία γίνεται λόγος στο παρόν έγγραφο. Βλ. την ανακοίνωση νομικού περιεχομένου για τους κανόνες πνευματικής ιδιοκτησίας που ισχύουν στο κράτος μέλος που είναι αρμόδιο για την παρούσα σελίδα.