Δημόσια έγγραφα

Τσεχία

Περιεχόμενο που παρέχεται από
Τσεχία

Άρθρο 24 παράγραφος 1 στοιχείο α) - γλώσσες που δέχεται το κράτος μέλος για τα δημόσια έγγραφα που θα υποβάλλονται στις οικείες αρχές σύμφωνα με το άρθρο 6 παράγραφος 1 στοιχείο α)

Τσεχικά και σλοβακικά.

Άρθρο 24 παράγραφος 1 στοιχείο β) - ενδεικτικό κατάλογο των δημόσιων εγγράφων που εμπίπτουν στο πεδίο εφαρμογής του παρόντος κανονισμού

 • πιστοποιητικό γέννησης
 • πιστοποιητικό γάμου
 • πιστοποιητικό θανάτου
 • πιστοποιητικό καταχωρισμένης συμβίωσης
 • πιστοποιητικό δικαιοπρακτικής ικανότητας σύναψης γάμου
 • πιστοποιητικό δικαιοπρακτικής ικανότητας σύναψης σχέσης καταχωρισμένης συμβίωσης
 • ακριβές απόσπασμα από το οικογενειακό μητρώο
 • βεβαίωση της ακρίβειας των στοιχείων που έχουν καταχωριστεί στο οικογενειακό μητρώο
 • βεβαίωση της ακρίβειας των στοιχείων του μητρώου εγγράφων ή του αντιγράφου του οικογενειακού μητρώου που τηρήθηκε έως τις 31 Δεκεμβρίου 1958
 • απόφαση που επιτρέπει την αλλαγή ονόματος ή επωνύμου
 • βεβαίωση τέλεσης γάμου
 • απόσπασμα ποινικού μητρώου για φυσικά πρόσωπα
 • πιστοποιητικό συμβολαιογράφου που βεβαιώνει ότι κάποιος βρίσκεται στη ζωή
 • παροχή στοιχείων από το δημοτολόγιο σε φυσικό πρόσωπο
 • πιστοποιητικό που περιέχει θετική δήλωση των γονέων για την πατρότητα τέκνου (γεννηθέντος ή αγέννητου)
 • βεβαίωση τέλεσης γάμου (εκδοθείσα από πρεσβεία ή προξενείο της Τσεχικής Δημοκρατίας)
 • δικαστικές αποφάσεις σχετικά με τα γεγονότα που απαριθμούνται στο άρθρο 2 παράγραφος 1 του κανονισμού, για παράδειγμα:

απόφαση με την οποία καθορίζεται η ημερομηνία γέννησης ανηλίκου

απόφαση με την οποία φυσικό πρόσωπο κηρύσσεται νεκρό

απόφαση με την οποία καθορίζεται η έγκυρη ημερομηνία θανάτου φυσικού προσώπου

απόφαση με την οποία χορηγείται σε ανήλικο άδεια τέλεσης γάμου

απόφαση που αναγνωρίζει τη δικαιοπρακτική ικανότητα ανηλίκου

απόφαση διαζυγίου

απόφαση αναγνώρισης της πατρότητας

απόφαση αναγνώρισης της μητρότητας

απόφαση σχετικά με την υιοθεσία ανηλίκου ή απόφαση σχετικά με την υιοθεσία ενηλίκου.

Άρθρο 24 παράγραφος 1 στοιχείο γ) - τη λίστα των δημόσιων εγγράφων στα οποία μπορούν να επισυνάπτονται πολύγλωσσα τυποποιημένα έντυπα ως κατάλληλο μεταφραστικό βοήθημα

 • Πιστοποιητικό γέννησης (γέννηση)
 • Πιστοποιητικό θανάτου (θάνατος)
 • Πιστοποιητικό γάμου (γάμος)
 • Πιστοποιητικό δικαιοπρακτικής ικανότητας σύναψης γάμου (δικαιοπρακτική ικανότητα σύναψης γάμου)
 • Πιστοποιητικό καταχωρισμένης συμβίωσης (καταχωρισμένη συμβίωση)
 • Πιστοποιητικό δικαιοπρακτικής ικανότητας σύναψης σχέσης καταχωρισμένης συμβίωσης (ικανότητα σύναψης σχέσης καταχωρισμένης συμβίωσης)
 • Απόσπασμα ποινικού μητρώου για φυσικά πρόσωπα (απουσία ποινικού μητρώου στο κράτος μέλος ιθαγένειας του ενδιαφερομένου)
 • Παροχή στοιχείων από το δημοτολόγιο σε φυσικό πρόσωπο (κατοικία και/ή διαμονή).

Άρθρο 24 παράγραφος 1 στοιχείο δ) - τον κατάλογο προσώπων που είναι εξουσιοδοτημένα, σύμφωνα με την εθνική νομοθεσία, να πραγματοποιούν επικυρωμένες μεταφράσεις, εφόσον υπάρχουν τέτοιοι κατάλογοι

Η πρωτότυπη γλωσσική έκδοση τσεχικά αυτής της σελίδας τροποποιήθηκε πρόσφατα. Η γλωσσική έκδοση που βλέπετε τώρα βρίσκεται στο στάδιο της μετάφρασης.
Υπάρχει ήδη μετάφραση στις ακόλουθες γλώσσες: γερμανικάαγγλικάγαλλικά
 • Διερμηνείς βάσει του νόμου αριθ. 36/1967 για τους εμπειρογνώμονες και τους διερμηνείς — κατάλογος διερμηνέων διατίθεται στον ιστότοπο του Υπουργείου Δικαιοσύνης:

http://datalot.justice.cz/justice/repznatl.nsf/$$SearchForm?OpenForm&Seq=1#_RefreshKW_select_5

 • Πρεσβείες και προξενεία της Τσεχικής Δημοκρατίας — βεβαίωση της ακρίβειας των μεταφράσεων σύμφωνα με το άρθρο 18 παράγραφος 3 στοιχείο e) του νόμου αριθ. 150/2017 για τις εξωτερικές υπηρεσίες.

Άρθρο 24 παράγραφος 1 στοιχείο ε) - ενδεικτικό κατάλογο με τα είδη των αρχών που εξουσιοδοτούνται, δυνάμει της εθνικής νομοθεσίας, να καταρτίζουν επικυρωμένα αντίγραφα

Η πιστοποίηση ότι έγγραφο αποτελεί γνήσιο αντίγραφο του πρωτοτύπου (βεβαίωση γνησιότητας) διενεργείται από τις ακόλουθες αρχές:

 • περιφερειακές αρχές·
 • δημοτικές υπηρεσίες δήμων με διευρυμένες εξουσίες
 • δημοτικές αρχές, περιφερειακές υπηρεσίες ή υπηρεσίες δημοτικών περιφερειών εδαφικά διαρθρωμένων δήμων με αναγνωρισμένο καθεστώς πόλης και υπηρεσίες των περιφερειών της Πράγας ο κατάλογος των εν λόγω αρχών περιλαμβάνεται στην εκτελεστική νομοθεσία (ο κατάλογος των δημοτικών αρχών που βεβαιώνουν τη γνησιότητα και επικυρώνουν αντίγραφα περιλαμβάνεται στο παράρτημα αριθ. 1 του εκτελεστικού διατάγματος αριθ. 36/2006 σχετικά με την πιστοποίηση ότι έγγραφο αποτελεί γνήσιο αντίγραφο του πρωτοτύπου και την επικύρωση του γνησίου της υπογραφής, όπως τροποποιήθηκε)
 • στρατιωτικές περιφερειακές αρχές
 • κάτοχος ταχυδρομικής άδειας (Τσεχικά Ταχυδρομεία)
 • Εμπορικό Επιμελητήριο της Τσεχικής Δημοκρατίας
 • συμβολαιογράφοι
 • πρεσβείες (προξενεία) της Τσεχικής Δημοκρατίας.

Άρθρο 24 παράγραφος 1 στοιχείο στ) - πληροφορίες σχετικά με τα μέσα αναγνώρισης των επικυρωμένων μεταφράσεων και των επικυρωμένων αντιγράφων

Η πρωτότυπη γλωσσική έκδοση τσεχικά αυτής της σελίδας τροποποιήθηκε πρόσφατα. Η γλωσσική έκδοση που βλέπετε τώρα βρίσκεται στο στάδιο της μετάφρασης.
Υπάρχει ήδη μετάφραση στις ακόλουθες γλώσσες: γερμανικάαγγλικάγαλλικά

Επικυρωμένες μεταφράσεις

1. Επικυρωμένη μετάφραση από διερμηνέα

Οι διερμηνείς αναφέρουν στην πρώτη σελίδα της γραπτής μετάφρασης τη γλώσσα από την οποία έχει γίνει η μετάφραση, προσαρτούν στην τελευταία σελίδα βεβαίωση των ειδικών γνώσεων διερμηνείας τους και επιθέτουν τη σφραγίδα τους ως διερμηνέων. Το μεταφρασμένο έγγραφο ή επικυρωμένο αντίγραφό του πρέπει να συρράπτεται με ασφάλεια μαζί με τη γραπτή μετάφραση. Η βεβαίωση των ειδικών γνώσεων διερμηνείας μπορεί να είναι χειρόγραφη, δακτυλογραφημένη ή να έχει τη μορφή σφραγίδας.

Η βεβαίωση των ειδικών γνώσεων διερμηνείας πρέπει να περιλαμβάνει τα ακόλουθα:

 • Πληροφορίες σχετικά με τον διορισμό του προσώπου ως διερμηνέα (πληροφορίες σχετικά με τη δικαστική απόφαση διορισμού του διερμηνέα — τόπος και ημερομηνία έκδοσης, αριθμός αναφοράς, πληροφορίες σχετικά με τη γλώσσα για την οποία έχει διοριστεί ο διερμηνέας)
 • βεβαίωση ότι η μετάφραση αποδίδει με ακρίβεια το νόημα του συνημμένου εγγράφου
 • πληροφορίες σχετικά με διορθώσεις στη μετάφραση
 • τον αύξοντα αριθμό καταχώρισης της μετάφρασης στο αρχείο του διερμηνέα
 • τον τόπο και την ημερομηνία έκδοσης της βεβαίωσης των ειδικών γνώσεων διερμηνείας
 • το ονοματεπώνυμο, την υπογραφή και τη σφραγίδα του διερμηνέα.

Στις ανωτέρω υποχρεωτικές πληροφορίες μπορούν να προστεθούν η διεύθυνση και τα λοιπά στοιχεία επικοινωνίας του διερμηνέα, όπως ο αριθμός τηλεφώνου, η διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου, το μοναδικό αναγνωριστικό ηλεκτρονικής θυρίδας δεδομένων και ο αριθμός μητρώου του Επιμελητηρίου των Δικαστικώς Διορισθέντων Διερμηνέων και Μεταφραστών της Τσεχικής Δημοκρατίας. Συνιστάται επίσης να αναφέρεται ο ακριβής αριθμός των σελίδων της μετάφρασης.

Η βεβαίωση των ειδικών γνώσεων διερμηνείας συντάσσεται πάντοτε στη γλώσσα-στόχο.

2. Πιστοποίηση της ακρίβειας της μετάφρασης δημόσιου εγγράφου από πρεσβεία ή προξενείο της Τσεχικής Δημοκρατίας

Το πιστοποιητικό γνησιότητας που πιστοποιεί την ακρίβεια της μετάφρασης περιλαμβάνει τα ακόλουθα:

 • το όνομα της πρεσβείας ή του προξενείου
 • τον αύξοντα αριθμό καταχώρισης της επικύρωσης στο μητρώο επικυρώσεων
 • τη γλώσσα του μεταφρασμένου εγγράφου
 • τη γλώσσα στην οποία έχει μεταφραστεί το έγγραφο
 • πληροφορίες σχετικά με το κατά πόσον η μετάφραση ανατέθηκε από την πρεσβεία ή υποβλήθηκε από τον αιτούντα
 • πληροφορίες σχετικά με το κατά πόσον η μετάφραση είναι πλήρης ή αποσπασματική
 • το/τα όνομα/-τα, το επώνυμο και την υπογραφή του προσώπου που πιστοποιεί την ακρίβεια του εγγράφου
 • επίσημη σφραγίδα και
 • τον τόπο και την ημερομηνία πιστοποίησης της ακρίβειας της μετάφρασης.

Επικυρωμένα αντίγραφα:

Η πιστοποίηση ότι ένα έγγραφο αποτελεί γνήσιο αντίγραφο του πρωτοτύπου (βεβαίωση γνησιότητας) πρέπει να φέρει, στο πρωτότυπο έγγραφο ή σε φύλλο που έχει προσαρτηθεί με ασφάλεια στο πρωτότυπο έγγραφο, το πιστοποιητικό γνησιότητας και την επίσημη σφραγίδα. Το πιστοποιητικό γνησιότητας πρέπει να περιλαμβάνει τα ακόλουθα:

 • το όνομα της αρχής
 • τον αύξοντα αριθμό καταχώρισης της βεβαίωσης γνησιότητας στο μητρώο επικυρώσεων
 • πληροφορίες που υποδηλώνουν ότι το έγγραφο του οποίου πιστοποιείται η γνησιότητα είναι πανομοιότυπο με το έγγραφο βάσει του οποίου συντάχθηκε και κατά πόσον το εν λόγω έγγραφο είναι πρωτότυπο, το ήδη επικυρωμένο και θεωρημένο έγγραφο, έγγραφο που προκύπτει από επιτρεπόμενη μετατροπή του εγγράφου, αντίτυπο που παρήχθη από τον φάκελο ή αντίγραφο γραπτής απόφασης ή διατακτικού απόφασης που έχει εκδοθεί σύμφωνα με ειδική νομοθεσία
 • τον αριθμό των σελίδων από τις οποίες απαρτίζεται το έγγραφο
 • πληροφορίες σχετικά με το κατά πόσον το έγγραφο του οποίου βεβαιώνεται η γνησιότητα είναι πλήρες ή αποσπασματικό αντίτυπο ή πλήρες ή αποσπασματικό αντίγραφο
 • πληροφορίες σχετικά με το κατά πόσον το έγγραφο από το οποίο έχει παραχθεί το έγγραφο του οποίου βεβαιώνεται η γνησιότητα περιλαμβάνει ορατό γνώρισμα ασφαλείας το οποίο αποτελεί μέρος του νομικά σημαντικού περιεχομένου του εν λόγω εγγράφου (π.χ. ολόγραμμα)
 • την ημερομηνία κατά την οποία πραγματοποιήθηκε η βεβαίωση της γνησιότητας
 • το/τα όνομα/-τα, το επώνυμο και την υπογραφή του προσώπου που βεβαιώνει τη γνησιότητα (δηλαδή του υπαλλήλου, του δημάρχου ή του αντιδημάρχου, του εργαζομένου σε στρατιωτική περιφερειακή αρχή, του εργαζομένου στον κάτοχο ταχυδρομικής άδειας ή του Εμπορικού Επιμελητηρίου της Τσεχικής Δημοκρατίας).

Άρθρο 24 παράγραφος 1 στοιχείο ζ) - πληροφορίες σχετικά με τα ειδικά χαρακτηριστικά των επικυρωμένων αντιγράφων

Η πρωτότυπη γλωσσική έκδοση τσεχικά αυτής της σελίδας τροποποιήθηκε πρόσφατα. Η γλωσσική έκδοση που βλέπετε τώρα βρίσκεται στο στάδιο της μετάφρασης.
Υπάρχει ήδη μετάφραση στις ακόλουθες γλώσσες: γερμανικάαγγλικάγαλλικά

Η βεβαίωση της γνησιότητας τίθεται στο έγγραφο του οποίου βεβαιώνεται η γνησιότητα με τη μορφή πιστοποιητικού γνησιότητας σε κάθε φύλλο, ή τα φύλλα του εγγράφου του οποίου βεβαιώνεται η γνησιότητα συρράπτονται με ασφάλεια σε δέσμη και σφραγίζονται. Η επίσημη σφραγίδα επιτίθεται και στις δύο πλευρές, έτσι ώστε μέρος της επίσημης σφραγίδας να τίθεται επί του εγγράφου του οποίου βεβαιώνεται η γνησιότητα.

Εάν δεν υπάρχει επαρκής χώρος στο έγγραφο του οποίου βεβαιώνεται η γνησιότητα για να τεθεί το πιστοποιητικό γνησιότητας, το τελευταίο τίθεται σε χωριστό φύλλο που προσαρτάται με ασφάλεια στο έγγραφο του οποίου βεβαιώνεται η γνησιότητα και η ένωση σφραγίζεται (βλ. ανωτέρω).

Εάν το έγγραφο του οποίου βεβαιώνεται η γνησιότητα αποτελείται από ένα ή περισσότερα φύλλα και κάθε φύλλο έχει γραφή σε μία μόνο σελίδα, οι κενές σελίδες διαγράφονται από την πάνω αριστερή γωνία ως την κάτω δεξιά γωνία και το πιστοποιητικό γνησιότητας τίθεται στη σελίδα της οποίας βεβαιώνεται η γνησιότητα.

Αν στο κείμενο του εγγράφου του οποίου βεβαιώνεται η γνησιότητα, ή μεταξύ του πιστοποιητικού γνησιότητας και του κειμένου του εγγράφου του οποίου βεβαιώνεται η γνησιότητα, υπάρχει κενός χώρος, το πρόσωπο που βεβαιώνει τη γνησιότητα διαγράφει τον κενό χώρο από την πάνω αριστερή γωνία ως την κάτω δεξιά γωνία του.

Το πρότυπο πιστοποιητικού γνησιότητας περιλαμβάνεται στο παράρτημα 2 του εκτελεστικού διατάγματος αριθ. 36/2006 σχετικά με την πιστοποίηση ότι έγγραφο αποτελεί γνήσιο αντίγραφο του πρωτοτύπου και την επικύρωση του γνησίου της υπογραφής, όπως τροποποιήθηκε.

Το πιστοποιητικό γνησιότητας τίθεται επί του εγγράφου του οποίου βεβαιώνεται η γνησιότητα με τους ακόλουθους τρόπους:

 • με σφραγίδα και χειρόγραφη συμπλήρωση των προαναφερθέντων στοιχείων ή
 • με εκτύπωση που δημιουργείται με τη χρήση τεχνολογίας πληροφοριών που περιέχει τα ανωτέρω δεδομένα η εκτύπωση γίνεται σε αυτοκόλλητη ετικέτα, στο έγγραφο ή σε χωριστό φύλλο χαρτιού. Η ετικέτα επικολλάται στο έγγραφο του οποίου βεβαιώνεται η γνησιότητα και σφραγίζεται με επίσημη σφραγίδα, έτσι ώστε μέρος της επίσημης σφραγίδας να τίθεται επί της ετικέτας. Η εκτύπωση του πιστοποιητικού γνησιότητας σε χωριστό φύλλο χαρτιού προσαρτάται με ασφάλεια στο έγγραφο του οποίου βεβαιώνεται η γνησιότητα.
Τελευταία επικαιροποίηση: 15/05/2023

Την έκδοση αυτής της σελίδας στην εθνική γλώσσα διαχειρίζεται το εκάστοτε κράτος μέλος. Οι μεταφράσεις έχουν γίνει από την αρμόδια υπηρεσία της Ευρωπαϊκής Επιτροπής. Οι τυχόν αλλαγές που επιφέρει η αρμόδια εθνική αρχή στο πρωτότυπο ενδέχεται να μην έχουν περιληφθεί ακόμα στις μεταφράσεις. Η Ευρωπαϊκή Επιτροπή δεν αναλαμβάνει καμία ευθύνη όσον αφορά τις πληροφορίες ή τα στοιχεία που περιλαμβάνονται ή για τα οποία γίνεται λόγος στο παρόν έγγραφο. Βλ. την ανακοίνωση νομικού περιεχομένου για τους κανόνες πνευματικής ιδιοκτησίας που ισχύουν στο κράτος μέλος που είναι αρμόδιο για την παρούσα σελίδα.