Δημόσια έγγραφα

Δανία

Περιεχόμενο που παρέχεται από
Δανία

Άρθρο 24 παράγραφος 1 στοιχείο α) - γλώσσες που δέχεται το κράτος μέλος για τα δημόσια έγγραφα που θα υποβάλλονται στις οικείες αρχές σύμφωνα με το άρθρο 6 παράγραφος 1 στοιχείο α)

Γενικά, οι δανικές αρχές είναι υποχρεωμένες να δέχονται δημόσια έγγραφα μόνο στα δανικά και, ως εκ τούτου, ενδέχεται να απαιτούν τη μετάφραση των εν λόγω εγγράφων αν δεν είναι στη δανική γλώσσα.

Ωστόσο, ορισμένα έγγραφα μπορούν να γίνουν αποδεκτά στη φινλανδική, την ισλανδική, τη νορβηγική και τη σουηδική γλώσσα βάσει της σκανδιναβικής σύμβασης για τις γλώσσες. Στα έγγραφα περιλαμβάνονται τα πιστοποιητικά αλλαγής ονόματος, οι άδειες για χρήση ονόματος, οι εγκρίσεις ονόματος, τα πιστοποιητικά γάμου, το σύμφωνο συμβίωσης, τα πιστοποιητικά ικανότητας σύναψης γάμου, τα πιστοποιητικά διαζυγίου, τα πιστοποιητικά δικαστικού χωρισμού, οι αποφάσεις διαζυγίου, δικαστικού χωρισμού και ακύρωσης του γάμου, καθώς και οι αποφάσεις που κηρύσσουν ανυπόστατο τον γάμο και την καταχωρισμένη συμβίωση. Επιπλέον, τα έγγραφα που αφορούν τον χειρισμό των θεμάτων για το όνομα μπορούν να γίνουν αποδεκτά στη γερμανική και την αγγλική γλώσσα.

Επιπλέον, τα έγγραφα που σχετίζονται με την απουσία ποινικού μητρώου γίνονται επίσης δεκτά στην αγγλική γλώσσα.

Μια αρχή μπορεί να δέχεται έγγραφα σε άλλες γλώσσες κατά περίπτωση, αλλά δεν είναι υποχρεωμένη να αναγνωρίζει άλλες γλώσσες πέραν αυτών που αναφέρονται ανωτέρω.

Άρθρο 24 παράγραφος 1 στοιχείο β) - ενδεικτικό κατάλογο των δημόσιων εγγράφων που εμπίπτουν στο πεδίο εφαρμογής του παρόντος κανονισμού

Οι δανικές αρχές προσδιόρισαν ότι τα ακόλουθα έγγραφα εμπίπτουν στο πεδίο εφαρμογής του κανονισμού:

 • λευκό ποινικό μητρώο
 • πιστοποιητικό διαμονής
 • απόσπασμα του κεντρικού μητρώου του πληθυσμού
 • πιστοποιητικό γέννησης και βάπτιση (fødsels- og dåbsattest);
 • πιστοποιητικό γάμου
 • πιστοποιητικό ευλογίας γάμου
 • πιστοποιητικό βάπτισης (dåbsattest);
 • πιστοποιητικό γέννησης (fødselsatztest) (δεν εκδίδεται πλέον, αλλά παραμένει σε ισχύ)
 • πιστοποιητικό γέννησης και ονόματος (fødselsatztest) (δεν εκδίδεται πλέον, αλλά παραμένει σε ισχύ)
 • πιστοποιητικό ονόματος (fødselsatztest) (δεν εκδίδεται πλέον, αλλά παραμένει σε ισχύ)
 • πιστοποιητικό θανάτου και πιστοποιητικό κηδείας (εκδίδεται μόνο σε ορισμένες περιπτώσεις, όπου απαιτείται πιστοποιητικό για έναν πολίτη που απεβίωσε πριν από την 1η Απριλίου 1968, δηλαδή την ημερομηνία δημιουργίας του κεντρικού μητρώου πληθυσμού)
 • πιστοποιητικό αλλαγής ονόματος
 • άδεια χρήσης ονόματος
 • έγκριση ονόματος
 • σύμφωνο συμβίωσης
 • πιστοποιητικό ικανότητας σύναψης γάμου
 • πιστοποιητικό διαζυγίου
 • πιστοποιητικό δικαστικού χωρισμού
 • απόφαση:
  • διαζυγίου,
  • δικαστικού χωρισμού,
  • ακύρωσης γάμου,
  • κήρυξης του γάμου ως ανυπόστατου,
  • κήρυξης της καταχωρισμένης συμβίωσης ως ανυπόστατης,

Άρθρο 24 παράγραφος 1 στοιχείο γ) - τη λίστα των δημόσιων εγγράφων στα οποία μπορούν να επισυνάπτονται πολύγλωσσα τυποποιημένα έντυπα ως κατάλληλο μεταφραστικό βοήθημα

Στα παρακάτω δανικά έγγραφα μπορεί να επισυνάπτεται γλωσσικό παράρτημα ως κατάλληλο μεταφραστικό βοήθημα:

 • λευκό ποινικό μητρώο
 • πιστοποιητικό διαμονής
 • απόσπασμα του κεντρικού μητρώου του πληθυσμού
 • πιστοποιητικό γέννησης και βάπτισης
 • πιστοποιητικό γάμου
 • πιστοποιητικό ευλογίας γάμου
 • πιστοποιητικό βάπτισης;
 • σύμφωνο συμβίωσης
 • πιστοποιητικό ικανότητας σύναψης γάμου.

Άρθρο 24 παράγραφος 1 στοιχείο δ) - τον κατάλογο προσώπων που είναι εξουσιοδοτημένα, σύμφωνα με την εθνική νομοθεσία, να πραγματοποιούν επικυρωμένες μεταφράσεις, εφόσον υπάρχουν τέτοιοι κατάλογοι

Στη Δανία δεν υπάρχει κατάλογος ή δημόσια βάση δεδομένων μεταφραστών/διερμηνέων.

Άρθρο 24 παράγραφος 1 στοιχείο ε) - ενδεικτικό κατάλογο με τα είδη των αρχών που εξουσιοδοτούνται, δυνάμει της εθνικής νομοθεσίας, να καταρτίζουν επικυρωμένα αντίγραφα

Η αρχή που εξέδωσε το πιστοποιητικό ή το έγγραφο μπορεί να καταρτίσει, σε ορισμένες περιπτώσεις, επικυρωμένο αντίγραφό της. Επιπλέον, μια αρχή η οποία ανέλαβε τα καθήκοντα της αρχής έκδοσης μπορεί επίσης να καταρτίσει επικυρωμένο αντίγραφο σε ορισμένες περιπτώσεις.

Συμβολαιογράφος των δικαστηρίων της Δανίας μπορεί επίσης να καταρτίσει επικυρωμένο αντίγραφο του πιστοποιητικού ή του εγγράφου.

Άρθρο 24 παράγραφος 1 στοιχείο στ) - πληροφορίες σχετικά με τα μέσα αναγνώρισης των επικυρωμένων μεταφράσεων και των επικυρωμένων αντιγράφων

Κατά γενικό κανόνα, η αρχή πιστοποίησης αναφέρεται στο επικυρωμένο γνήσιο αντίγραφο (σφραγίδα του δήμου ή υπογραφή συμβολαιογράφου).

Άρθρο 24 παράγραφος 1 στοιχείο ζ) - πληροφορίες σχετικά με τα ειδικά χαρακτηριστικά των επικυρωμένων αντιγράφων

Σε ορισμένες περιπτώσεις, το επικυρωμένο αντίγραφο φέρει σφραγίδα «KOPI».

Τελευταία επικαιροποίηση: 09/03/2022

Την έκδοση αυτής της σελίδας στην εθνική γλώσσα διαχειρίζεται το εκάστοτε κράτος μέλος. Οι μεταφράσεις έχουν γίνει από την αρμόδια υπηρεσία της Ευρωπαϊκής Επιτροπής. Οι τυχόν αλλαγές που επιφέρει η αρμόδια εθνική αρχή στο πρωτότυπο ενδέχεται να μην έχουν περιληφθεί ακόμα στις μεταφράσεις. Η Ευρωπαϊκή Επιτροπή δεν αναλαμβάνει καμία ευθύνη όσον αφορά τις πληροφορίες ή τα στοιχεία που περιλαμβάνονται ή για τα οποία γίνεται λόγος στο παρόν έγγραφο. Βλ. την ανακοίνωση νομικού περιεχομένου για τους κανόνες πνευματικής ιδιοκτησίας που ισχύουν στο κράτος μέλος που είναι αρμόδιο για την παρούσα σελίδα.