Δημόσια έγγραφα

Εσθονία

Περιεχόμενο που παρέχεται από
Εσθονία

Άρθρο 24 παράγραφος 1 στοιχείο α) - γλώσσες που δέχεται το κράτος μέλος για τα δημόσια έγγραφα που θα υποβάλλονται στις οικείες αρχές σύμφωνα με το άρθρο 6 παράγραφος 1 στοιχείο α)

Η Εσθονία δέχεται έγγραφα στα εσθονικά.

Τα διάφορα εσθονικά ληξιαρχικά γραφεία (τοπικές αρχές και διπλωματικές/προξενικές αποστολές της Εσθονίας) δέχονται επίσης έγγραφα στα αγγλικά ή στα ρωσικά ή έγγραφα μεταφρασμένα στις γλώσσες αυτές.

Άρθρο 24 παράγραφος 1 στοιχείο β) - ενδεικτικό κατάλογο των δημόσιων εγγράφων που εμπίπτουν στο πεδίο εφαρμογής του παρόντος κανονισμού

Ληξιαρχική πράξη γέννησης καταχωρισμένη σε εσθονικό ληξιαρχείο

Ληξιαρχική πράξη θανάτου καταχωρισμένη σε εσθονικό ληξιαρχείο

Ληξιαρχική πράξη γάμου καταχωρισμένη σε εσθονικό ληξιαρχείο

Ληξιαρχική πράξη διαζυγίου καταχωρισμένη σε εσθονικό ληξιαρχείο

Ληξιαρχική πράξη αλλαγής ονόματος καταχωρισμένη σε εσθονικό ληξιαρχείο

Πιστοποιητικό περί μη ύπαρξης κωλυμάτων γάμου

Απόσπασμα από το εσθονικό μητρώο πληθυσμού

Απόσπασμα από τη βάση δεδομένων ποινικού μητρώου στο οποίο αναφέρεται ότι δεν υπάρχει καταχώριση στη βάση δεδομένων ποινικού μητρώου

Άρθρο 24 παράγραφος 1 στοιχείο γ) - τη λίστα των δημόσιων εγγράφων στα οποία μπορούν να επισυνάπτονται πολύγλωσσα τυποποιημένα έντυπα ως κατάλληλο μεταφραστικό βοήθημα

Ληξιαρχική πράξη γέννησης καταχωρισμένη σε εσθονικό ληξιαρχείο

Ληξιαρχική πράξη θανάτου καταχωρισμένη σε εσθονικό ληξιαρχείο

Ληξιαρχική πράξη γάμου καταχωρισμένη σε εσθονικό ληξιαρχείο

Πιστοποιητικό περί μη ύπαρξης κωλυμάτων γάμου

Απόσπασμα από το εσθονικό μητρώο πληθυσμού που πιστοποιεί ότι ορισμένο πρόσωπο είναι ζωντανό

Απόσπασμα από το εσθονικό μητρώο πληθυσμού που πιστοποιεί την προσωπική κατάσταση

Απόσπασμα από το εσθονικό μητρώο πληθυσμού σχετικά με την κατοικία

Απόσπασμα από τη βάση δεδομένων ποινικού μητρώου στο οποίο αναφέρεται ότι δεν υπάρχει καταχώριση στη βάση δεδομένων ποινικού μητρώου

Άρθρο 24 παράγραφος 1 στοιχείο δ) - τον κατάλογο προσώπων που είναι εξουσιοδοτημένα, σύμφωνα με την εθνική νομοθεσία, να πραγματοποιούν επικυρωμένες μεταφράσεις, εφόσον υπάρχουν τέτοιοι κατάλογοι

Η πρωτότυπη γλωσσική έκδοση εσθονικά αυτής της σελίδας τροποποιήθηκε πρόσφατα. Η γλωσσική έκδοση που βλέπετε τώρα βρίσκεται στο στάδιο της μετάφρασης.
Υπάρχει ήδη μετάφραση στις ακόλουθες γλώσσες: γερμανικάαγγλικάγαλλικά

Στην Εσθονία, τα πρόσωπα που είναι εξουσιοδοτημένα να πραγματοποιούν επικυρωμένες μεταφράσεις είναι οι ορκωτοί μεταφραστές.

Κατάλογος ορκωτών μεταφραστών

Άρθρο 24 παράγραφος 1 στοιχείο ε) - ενδεικτικό κατάλογο με τα είδη των αρχών που εξουσιοδοτούνται, δυνάμει της εθνικής νομοθεσίας, να καταρτίζουν επικυρωμένα αντίγραφα

Οι διοικητικοί φορείς που είναι εξουσιοδοτημένοι να εκδίδουν επίσημα έγγραφα ή να τηρούν έγγραφα στα αρχεία τους μπορούν επίσης να εκδίδουν αντίγραφα ή αποσπάσματα των εν λόγω εγγράφων και να πιστοποιούν επίσημα τη γνησιότητά τους.

Οι συμβολαιογράφοι είναι εξουσιοδοτημένοι να εκδίδουν συμβολαιογραφικά αντίγραφα.

Δεν καταρτίζονται επικυρωμένα αντίγραφα των ληξιαρχικών εγγράφων, ενώ εκδίδονται μεταφρασμένα έντυπα μόνο για πρωτότυπα έγγραφα.

Άρθρο 24 παράγραφος 1 στοιχείο στ) - πληροφορίες σχετικά με τα μέσα αναγνώρισης των επικυρωμένων μεταφράσεων και των επικυρωμένων αντιγράφων

Επικυρωμένες μεταφράσεις

Οι επικυρωμένες μεταφράσεις μπορούν να αναγνωριστούν από την υπογραφή και τη σφραγίδα του ορκωτού μεταφραστή. Μετάφραση από ορκωτό μεταφραστή μπορεί επίσης να παραχθεί σε ψηφιακή μορφή. Στην περίπτωση αυτή, η υπογραφή και η σφραγίδα του ορκωτού μεταφραστή αντικαθίστανται από την ψηφιακή υπογραφή του.

Επίσημα επικυρωμένα αντίγραφα

Για να επικυρωθεί επίσημα η γνησιότητα ενός αντιγράφου, πρέπει να προστεθεί στο τέλος του κειμένου σημείωση σχετικά με την επικύρωση, η οποία πρέπει να περιλαμβάνει:

1) τον εκδότη του εγγράφου, την ημερομηνία έκδοσης και αναφορά της τοποθεσίας του εγγράφου στο μητρώο·

2) βεβαίωση ότι το αντίγραφο είναι πανομοιότυπο με το πρωτότυπο·

3) αν το πρωτότυπο δεν εκδόθηκε από τον διοικητικό φορέα που πιστοποιεί τη γνησιότητα του αντιγράφου, σημείωση ότι το αντίγραφο προορίζεται αποκλειστικά για να υποβληθεί στους διοικητικούς φορείς που αναφέρονται στη σημείωση·

4) πληροφορίες σχετικά με τα τυχόν κενά στο έγγραφο, κείμενο που έχει διαγραφεί, παρεμβάσεις, δυσανάγνωστο κείμενο, ίχνη κειμένου που έχει διαγραφεί, άλλους παράγοντες που υποδεικνύουν αλλαγές στο αρχικό περιεχόμενο του εγγράφου, ή το τυχόν γεγονός ότι έγγραφο πολλών σελίδων διαχωρίστηκε·

5) τον τόπο και την ημερομηνία της επικύρωσης, το όνομα και την υπογραφή του προσώπου που επικυρώνει το αντίγραφο, καθώς και τη σφραγίδα του διοικητικού φορέα.

Τα υπογεγραμμένα αποσπάσματα από τη βάση δεδομένων ποινικού μητρώου εκδίδονται σε έντυπη μορφή από τη βάση δεδομένων ποινικού μητρώου.

Συμβολαιογραφικά αντίγραφα

Οι συμβολαιογράφοι, προκειμένου να βεβαιώσουν συμβολαιογραφικά ορισμένο πραγματικό περιστατικό, εκδίδουν συμβολαιογραφική βεβαίωση, η οποία πρέπει να περιλαμβάνει δήλωση του συμβολαιογράφου σχετικά με τα πραγματικά περιστατικά που έχει διαπιστώσει και να φέρει την υπογραφή και τη σφραγίδα μελάνης του συμβολαιογράφου. Η βεβαίωση πρέπει να αναφέρει την ημερομηνία και τον τόπο κατάρτισής της. Η συμβολαιογραφική βεβαίωση μπορεί επίσης να είναι σε ψηφιακή μορφή. Στην περίπτωση αυτή, η υπογραφή και η σφραγίδα μελάνης του συμβολαιογράφου αντικαθίστανται από την ψηφιακή υπογραφή του. Ψηφιακή βεβαίωση μπορεί να χορηγηθεί μόνο για ψηφιακό έγγραφο.

Κατά την επικύρωση της γνησιότητας αντιγράφου, ο συμβολαιογράφος γράφει τη λέξη «ärakiri» [αντίγραφο] στο πάνω μέρος της πρώτης σελίδας του εγγράφου. Η απαίτηση αυτή δεν ισχύει για τις συμβολαιογραφικές βεβαιώσεις σε ψηφιακή μορφή.

Τελευταία επικαιροποίηση: 29/03/2022

Την έκδοση αυτής της σελίδας στην εθνική γλώσσα διαχειρίζεται το εκάστοτε κράτος μέλος. Οι μεταφράσεις έχουν γίνει από την αρμόδια υπηρεσία της Ευρωπαϊκής Επιτροπής. Οι τυχόν αλλαγές που επιφέρει η αρμόδια εθνική αρχή στο πρωτότυπο ενδέχεται να μην έχουν περιληφθεί ακόμα στις μεταφράσεις. Η Ευρωπαϊκή Επιτροπή δεν αναλαμβάνει καμία ευθύνη όσον αφορά τις πληροφορίες ή τα στοιχεία που περιλαμβάνονται ή για τα οποία γίνεται λόγος στο παρόν έγγραφο. Βλ. την ανακοίνωση νομικού περιεχομένου για τους κανόνες πνευματικής ιδιοκτησίας που ισχύουν στο κράτος μέλος που είναι αρμόδιο για την παρούσα σελίδα.