Δημόσια έγγραφα

Φινλανδία

Περιεχόμενο που παρέχεται από
Φινλανδία

Άρθρο 24 παράγραφος 1 στοιχείο α) - γλώσσες που δέχεται το κράτος μέλος για τα δημόσια έγγραφα που θα υποβάλλονται στις οικείες αρχές σύμφωνα με το άρθρο 6 παράγραφος 1 στοιχείο α)

Φινλανδικά και σουηδικά.

Άρθρο 24 παράγραφος 1 στοιχείο β) - ενδεικτικό κατάλογο των δημόσιων εγγράφων που εμπίπτουν στο πεδίο εφαρμογής του παρόντος κανονισμού

Στα έγγραφα που εμπίπτουν στο πεδίο εφαρμογής του κανονισμού περιλαμβάνονται, για παράδειγμα, αποσπάσματα του συστήματος πληροφοριών για τον πληθυσμό, αποσπάσματα πιστοποιητικών προσωπικής κατάστασης που εκδίδονται από πολιτικές ενορίες, αποσπάσματα λευκού ποινικού μητρώου και, σε ορισμένες περιπτώσεις, αποφάσεις δικαστηρίων.

Άρθρο 24 παράγραφος 1 στοιχείο γ) - τη λίστα των δημόσιων εγγράφων στα οποία μπορούν να επισυνάπτονται πολύγλωσσα τυποποιημένα έντυπα ως κατάλληλο μεταφραστικό βοήθημα

Η Φινλανδία χρησιμοποιεί όλα τα πολύγλωσσα τυποποιημένα έντυπα εκτός από το παράρτημα VIII (Ικανότητα σύναψης καταχωρισμένης σχέσης συμβίωσης). Εξαιρουμένου του παραρτήματος ΧΙ (Λευκό ποινικό μητρώο), τα έγγραφα περιλαμβάνουν όλες τις ιδιαίτερες κατηγορίες κάθε χώρας.

Το τυποποιημένο έντυπο μπορεί να προσαρτάται σε αποσπάσματα του συστήματος πληροφοριών για τον πληθυσμό που αφορούν τη γέννηση, το ότι ένα πρόσωπο βρίσκεται στη ζωή, τον θάνατο, τον γάμο, την καταχωρισμένη συμβίωση, καθώς και την κατοικία και τη διαμονή. Το τυποποιημένο έντυπο μπορεί να προσαρτάται στο πιστοποιητικό ικανότητας για σύναψη γάμου ενώπιον ξένης αρχής, που εκδίδεται βάσει της φινλανδικής νομοθεσίας. Επίσης, το τυποποιημένο έντυπο μπορεί να προσαρτάται σε απόσπασμα λευκού ποινικού μητρώου.

Άρθρο 24 παράγραφος 1 στοιχείο δ) - τον κατάλογο προσώπων που είναι εξουσιοδοτημένα, σύμφωνα με την εθνική νομοθεσία, να πραγματοποιούν επικυρωμένες μεταφράσεις, εφόσον υπάρχουν τέτοιοι κατάλογοι

Η Φινλανδία διαθέτει σύστημα ορκωτών μεταφραστών, για τη διαχείριση του οποίου αρμόδια είναι μια επιτροπή σε συνεργασία με τη γενική διεύθυνση εκπαίδευσης της χώρας. Η επιτροπή αυτή τηρεί μητρώο των ορκωτών μεταφραστών: https://akr.opintopolku.fi/akr/etusivu

Άρθρο 24 παράγραφος 1 στοιχείο ε) - ενδεικτικό κατάλογο με τα είδη των αρχών που εξουσιοδοτούνται, δυνάμει της εθνικής νομοθεσίας, να καταρτίζουν επικυρωμένα αντίγραφα

Τα επικυρωμένα ακριβή αντίγραφα εκδίδονται από συμβολαιογράφους. Οι συμβολαιογράφοι είναι δημόσιοι υπάλληλοι της ψηφιακής υπηρεσίας ληξιαρχείου (Digi- ja väestötietovirasto). Στην επαρχία Åland, οι συμβολαιογράφοι είναι υπάλληλοι της κεντρικής διοίκησης της εν λόγω επαρχίας.

Στοιχεία επικοινωνίας της ψηφιακής υπηρεσίας ληξιαρχείου:

ιστότοπος στα αγγλικά: https://dvv.fi/en/customer-service-for-private-customers

ιστότοπος στα σουηδικά: https://dvv.fi/henkiloasiakkaiden-asiakaspalvelu

Στοιχεία επικοινωνίας της κεντρικής διοίκησης της επαρχίας Åland: https://www.ambetsverket.ax/

Επιπλέον, οι αντιπροσωπείες της Φινλανδίας στο εξωτερικό παρέχουν ορισμένες υπηρεσίες συμβολαιογράφου και εκδίδουν επικυρωμένα αντίγραφα.

Άρθρο 24 παράγραφος 1 στοιχείο στ) - πληροφορίες σχετικά με τα μέσα αναγνώρισης των επικυρωμένων μεταφράσεων και των επικυρωμένων αντιγράφων

Τα επικυρωμένα αντίγραφα είναι υπογεγραμμένα από επίσημο μεταφραστή. Υπάρχει δυνατότητα εξακρίβωσης της καταχώρισης του μεταφραστή στην προαναφερόμενη βάση δεδομένων των επίσημων μεταφραστών.

Τα επικυρωμένα αντίγραφα που εκδίδονται από συμβολαιογράφους της ψηφιακής υπηρεσίας ληξιαρχείου αναγνωρίζονται μέσω της επίθεσης στρογγυλής σφραγίδας, στο κέντρο της οποίας υπάρχει ο θυρεός της Φινλανδίας. Επιπλέον, τα επικυρωμένα αντίγραφα φέρουν την υπογραφή και το όνομα του συμβολαιογράφου.

Άρθρο 24 παράγραφος 1 στοιχείο ζ) - πληροφορίες σχετικά με τα ειδικά χαρακτηριστικά των επικυρωμένων αντιγράφων

Βλ. ανωτέρω.

Τελευταία επικαιροποίηση: 19/04/2024

Την έκδοση αυτής της σελίδας στην εθνική γλώσσα διαχειρίζεται το εκάστοτε κράτος μέλος. Οι μεταφράσεις έχουν γίνει από την αρμόδια υπηρεσία της Ευρωπαϊκής Επιτροπής. Οι τυχόν αλλαγές που επιφέρει η αρμόδια εθνική αρχή στο πρωτότυπο ενδέχεται να μην έχουν περιληφθεί ακόμα στις μεταφράσεις. Η Ευρωπαϊκή Επιτροπή δεν αναλαμβάνει καμία ευθύνη όσον αφορά τις πληροφορίες ή τα στοιχεία που περιλαμβάνονται ή για τα οποία γίνεται λόγος στο παρόν έγγραφο. Βλ. την ανακοίνωση νομικού περιεχομένου για τους κανόνες πνευματικής ιδιοκτησίας που ισχύουν στο κράτος μέλος που είναι αρμόδιο για την παρούσα σελίδα.