Δημόσια έγγραφα

Γαλλία

Περιεχόμενο που παρέχεται από
Γαλλία

Άρθρο 24 παράγραφος 1 στοιχείο α) - γλώσσες που δέχεται το κράτος μέλος για τα δημόσια έγγραφα που θα υποβάλλονται στις οικείες αρχές σύμφωνα με το άρθρο 6 παράγραφος 1 στοιχείο α)

Τα γαλλικά.

Άρθρο 24 παράγραφος 1 στοιχείο β) - ενδεικτικό κατάλογο των δημόσιων εγγράφων που εμπίπτουν στο πεδίο εφαρμογής του παρόντος κανονισμού

Ενδεικτικός κατάλογος δημόσιων εγγράφων:

α) Γέννηση

– ληξιαρχική πράξη γέννησης

– προσωρινή ληξιαρχική πράξη γέννησης σε συνέχεια της ανακάλυψης νεογέννητου ή παιδιού υπό την κηδεμονία του κράτους, για το οποίο δεν υπάρχει γνωστή ληξιαρχική πράξη γέννησης ή του οποίου η μητέρα έχει ζητήσει να τηρηθεί μυστική η ταυτότητά της

– αναγνωριστική δικαστική απόφαση ως προς τη γέννηση

– συμπληρωματική απόφαση ληξιαρχικής πράξης γέννησης

– πράξη με την οποία βεβαιώνεται πασίδηλο γεγονός (acte de notoriété), η οποία αποσκοπεί στην αναπλήρωση της αδυναμίας λήψης αντιγράφου της ληξιαρχικής πράξης γέννησης με σκοπό την τέλεση γάμου, και η οποία εκδίδεται από τον συμβολαιογράφο ή από διπλωματική ή προξενική αρχή– πράξη με την οποία βεβαιώνεται πασίδηλο γεγονός (acte de notoriété), η οποία αποσκοπεί στην αναπλήρωση της αδυναμίας λήψης αντιγράφων πιστοποιητικών προσωπικής κατάστασης τα πρωτότυπα των οποίων καταστράφηκαν ή απωλέσθηκαν λόγω καταστροφής ή πολέμου

– πιστοποιητικό γέννησης που εκδίδεται από την OFPRA (γαλλική υπηρεσία προστασίας προσφύγων και ανιθαγενών)

– πιστοποιητικό της νομαρχίας για τη συμπλήρωση της έκδοσης ληξιαρχικής πράξης γέννησης όταν δεν έχει εκδοθεί προσωρινή ληξιαρχική πράξη γέννησης ή όταν υφίσταται απόρρητο ως προς την ταυτότητα της μητέρας

– διορθωτική της ληξιαρχικής πράξης γέννησης απόφαση που εκδίδεται από τον πρόεδρο του πολυμελούς πρωτοδικείου

β) Βεβαίωση του ότι ένα πρόσωπο βρίσκεται στη ζωή

– πιστοποιητικό ζωής

γ) Θάνατος

– ληξιαρχική πράξη θανάτου

– μεταγραφή της ληξιαρχικής πράξης θανάτου στον τόπο κατοικίας του θανόντος

– ληξιαρχική πράξη περί γέννησης νεκρού

– ληξιαρχική πράξη γέννησης

– μεταγραφή του διατακτικού της απόφασης πλήρους υιοθεσίας που επέχει θέση ληξιαρχικής πράξης γέννησης

– αναγνωριστική δικαστική απόφαση ως προς τον θάνατο

– δικαστική απόφαση κήρυξης αφάνειας

– συμπληρωματική απόφαση ληξιαρχικής πράξης γέννησης ή θανάτου

– πράξη με την οποία βεβαιώνεται πασίδηλο γεγονός (acte de notoriété), η οποία αποσκοπεί στην αναπλήρωση της αδυναμίας λήψης αντιγράφων πιστοποιητικών προσωπικής κατάστασης τα πρωτότυπα των οποίων καταστράφηκαν ή απωλέσθηκαν λόγω καταστροφής ή πολέμου

– διορθωτική της ληξιαρχικής πράξης θανάτου απόφαση που εκδίδεται από τον πρόεδρο του πολυμελούς πρωτοδικείου

– μνεία «απεβίωσε κατά τον εκτοπισμό»

– μνεία «θύμα τρομοκρατίας»

– μνεία «απεβίωσε υπέρ της Γαλλίας»

– μνεία «απεβίωσε στην υπηρεσία του έθνους»

– πιστοποιητικό θανάτου που εκδίδεται από την OFPRA (γαλλική υπηρεσία προστασίας προσφύγων και ανιθαγενών)

δ) Όνομα

– ληξιαρχική πράξη γέννησης

– μεταγραφή του διατακτικού της απόφασης πλήρους υιοθεσίας που επέχει θέση ληξιαρχικής πράξης γέννησης

– δικαστική απόφαση περί υιοθεσίας με την οποία αποφασίζεται το επώνυμο

– μεταγραφή του διατακτικού της δικαστικής απόφασης περί απλής υιοθεσίας

– δικαστική απόφαση ανάκλησης της απλής υιοθεσίας

– πράξη από κοινού δήλωσης της επιλογής του επωνύμου, η οποία εγκρίνεται από τον υπάλληλο του ληξιαρχείου

– διαφωνία σχετικά με το επώνυμο που δηλώθηκε στον υπάλληλο του ληξιαρχείου

– πράξη δήλωσης μεταβολής επωνύμου ενώπιον του υπαλλήλου του ληξιαρχείου

– διάταγμα περί αλλαγής επωνύμου

– απόφαση του υπαλλήλου του ληξιαρχείου περί αλλαγής επωνύμου με σκοπό τη συμμόρφωση με τα στοιχεία ληξιαρχείου της αλλοδαπής

– δικαστική απόφαση σχετικά με το επώνυμο σε συνέχεια της μεταβολής της γονικής σχέσης

ε) Γάμος, περιλαμβανομένων της ικανότητας για σύναψη γάμου και της οικογενειακής κατάστασης

– ληξιαρχική πράξη γάμου

– ληξιαρχική πράξη γέννησης

– πράξη με την οποία βεβαιώνεται πασίδηλο γεγονός (acte de notoriété), η οποία αποσκοπεί στην αναπλήρωση της αδυναμίας λήψης αντιγράφων πιστοποιητικών προσωπικής κατάστασης τα πρωτότυπα των οποίων καταστράφηκαν ή απωλέσθηκαν λόγω καταστροφής ή πολέμου

– συμπληρωματική απόφαση ληξιαρχικής πράξης γέννησης ή γάμου

– μεταγραφή του διατακτικού της απόφασης πλήρους υιοθεσίας που επέχει θέση ληξιαρχικής πράξης γέννησης

– πιστοποιητικό τέλεσης πολιτικού γάμου

– πιστοποιητικό ικανότητας για σύναψη γάμου που εκδίδεται από διπλωματική ή προξενική αρχή

– οι αποφάσεις του στοιχείου στ), εκτός από εκείνες που αφορούν την ακύρωση

– συμβολαιογραφική βεβαίωση ως προς την ύπαρξη γαμικού συμφώνου

– διορθωτική της ληξιαρχικής πράξης γάμου απόφαση που εκδίδεται από τον πρόεδρο του πολυμελούς πρωτοδικείου

– πιστοποιητικό γάμου που εκδίδεται από την OFPRA (γαλλική υπηρεσία προστασίας προσφύγων και ανιθαγενών)

στ) Διαζύγιο, δικαστικός χωρισμός και ακύρωση γάμου

– πράξη κατάθεσης συμφωνητικού διαζυγίου με κοινή συναίνεση που κατατίθεται στο αρχείο συμβολαιογράφου

– βεβαίωση κατάθεσης του συμφωνητικού διαζυγίου με κοινή συναίνεση

– δικαστική απόφαση περί διαζυγίου

– δικαστική απόφαση περί δικαστικού χωρισμού

– δικαστική απόφαση για την ακύρωση του γάμου

– συμπληρωματική απόφαση ληξιαρχικής πράξης γέννησης ή γάμου

ζ) Καταχωρισμένη συμβίωση, περιλαμβανομένων της ικανότητας για σύναψη σχέσης καταχωρισμένης συμβίωσης και της κατάστασης από άποψη καταχωρισμένης συμβίωσης

– συμπληρωματική απόφαση ληξιαρχικής πράξης γέννησης

– σύμφωνο συμβίωσης (PACS) που εγκρίνεται από τον υπάλληλο του ληξιαρχείου ή διπλωματικής ή προξενικής αρχής (παλαιότερα από τη γραμματεία του πρωτοδικείου)

– σύμφωνο συμβίωσης (PACS) με δημόσιο έγγραφο

– αποδεικτικό καταχώρισης της σύναψης/τροποποίησης/λύσης του συμφώνου συμβίωσης από τον συμβολαιογράφο, τον υπάλληλο του ληξιαρχείου ή, έως τις 31 Οκτωβρίου 2017, από τη γραμματεία του πρωτοδικείου

– πιστοποιητικό περί μη σύναψης προηγούμενου συμφώνου συμβίωσης της κεντρικής υπηρεσίας ληξιαρχείου (SCEC)

– ληξιαρχική πράξη γέννησης

– μεταγραφή του διατακτικού της απόφασης πλήρους υιοθεσίας που επέχει θέση ληξιαρχικής πράξης γέννησης

– ληξιαρχική πράξη θανάτου

η) Λύση σχέσης καταχωρισμένης συμβίωσης, δικαστικός χωρισμός ή ακύρωση καταχωρισμένης συμβίωσης

– ληξιαρχική πράξη γέννησης η οποία αναφέρει τη λύση ή την ακύρωση του συμφώνου συμβίωσης

– αποδεικτικό καταχώρισης της λύσης του συμφώνου συμβίωσης από τον συμβολαιογράφο, τον υπάλληλο του ληξιαρχείου ή, έως τις 31 Οκτωβρίου 2017, από τη γραμματεία του πρωτοδικείου

– δικαστική απόφαση περί δικαστικού χωρισμού

– δικαστική απόφαση περί ακύρωσης συμφώνου συμβίωσης

– πιστοποιητικό περί μη σύναψης προηγούμενου συμφώνου συμβίωσης της κεντρικής υπηρεσίας ληξιαρχείου (SCEC)

θ) Γονική ιδιότητα

– πράξη αναγνώρισης καταρτισθείσα ενώπιον υπαλλήλου του ληξιαρχείου

– πράξη αναγνώρισης καταρτισθείσα με δημόσιο έγγραφο

– πράξη (acte de notoriété) με την οποία βεβαιώνεται ο εκ των πραγμάτων συναγόμενος δεσμός γονέα και τέκνου και εκδίδεται από τον δικαστή του πρωτοδικείου του τόπου γέννησης ή κατοικίας

– συμπληρωματική απόφαση ληξιαρχικής πράξης

– απόφαση του πολυμελούς πρωτοδικείου με την οποία αναγνωρίζεται ή ακυρώνεται η αναγνώριση της γονικής σχέσης

ι) Υιοθεσία

– μεταγραφή του διατακτικού της απόφασης πλήρους υιοθεσίας που επέχει θέση ληξιαρχικής πράξης γέννησης

– συμπληρωματική απόφαση ληξιαρχικής πράξης γέννησης

– δικαστική απόφαση περί υιοθεσίας.

– μεταγραφή του διατακτικού της δικαστικής απόφασης περί απλής υιοθεσίας

– δικαστική απόφαση ανάκλησης της απλής υιοθεσίας

– δικαστική απόφαση περί υιοθεσίας από το κράτος

ια) Κατοικία και/ή διαμονή

– βεβαίωση διαμονής (για Γάλλους υπηκόους στο εξωτερικό)

– βεβαίωση αλλαγής διαμονής (για Γάλλους υπηκόους στο εξωτερικό)

ιβ) Ιδιότητα του πολίτη και/ή ιθαγένεια

– πιστοποιητικό γαλλικής ιθαγένειας

– ακριβές αντίγραφο του διατάγματος περί πολιτογράφησης ή ανάκτησης της γαλλικής ιθαγένειας που εκδίδεται από τη διοικητική αρχή

– δήλωση περί απόδοσης γαλλικής ιθαγένειας που φέρει μνεία της καταχώρισης, η οποία λαμβάνεται είτε από τον προϊστάμενο της γραμματείας του πρωτοδικείου για τις δηλώσεις που καταρτίζονται στη Γαλλία, είτε από τη διοικητική αρχή ή από τον πρόξενο της Γαλλίας για τις δηλώσεις που καταρτίζονται στο εξωτερικό, και καταχωρίζεται είτε από τον προϊστάμενο της γραμματείας του πρωτοδικείου για τις δηλώσεις που καταρτίζονται στη Γαλλία, είτε από το Υπουργείο Δικαιοσύνης για τις δηλώσεις που καταρτίζονται στο εξωτερικό, ή από το αρμόδιο για τις πολιτογραφήσεις υπουργείο για τις δηλώσεις που καταρτίζονται λόγω γάμου με σύζυγο γαλλικής ιθαγένειας

– αντίγραφο δικαστικής απόφασης συνοδευόμενο από πιστοποιητικό περί μη άσκησης ένδικων μέσων

– ληξιαρχική πράξη γέννησης που φέρει σημείωση περιθωρίου ως προς ένα από τα ανωτέρω.

ιγ) Λευκό ποινικό μητρώο, υπό τον όρο ότι τα σχετικά έγγραφα εκδίδονται για πολίτη της Ένωσης από τις αρχές του κράτους μέλους του οποίου είναι υπήκοος ο εν λόγω πολίτης

– Απόσπασμα ποινικού μητρώου (bulletin n°3): μηδέν

Άρθρο 24 παράγραφος 1 στοιχείο γ) - τη λίστα των δημόσιων εγγράφων στα οποία μπορούν να επισυνάπτονται πολύγλωσσα τυποποιημένα έντυπα ως κατάλληλο μεταφραστικό βοήθημα

Έντυπο σχετικό με τη γέννηση (1)

– ληξιαρχική πράξη γέννησης

– προσωρινή ληξιαρχική πράξη γέννησης σε συνέχεια της ανακάλυψης νεογέννητου ή παιδιού υπό την κηδεμονία του κράτους, για το οποίο δεν υπάρχει γνωστή ληξιαρχική πράξη γέννησης ή του οποίου η μητέρα έχει ζητήσει να τηρηθεί μυστική η ταυτότητά της

– αναγνωριστική δικαστική απόφαση ως προς τη γέννηση

– συμπληρωματική απόφαση ληξιαρχικής πράξης γέννησης

– πράξη με την οποία βεβαιώνεται πασίδηλο γεγονός (acte de notoriété), η οποία αποσκοπεί στην αναπλήρωση της αδυναμίας λήψης αντιγράφου της ληξιαρχικής πράξης γέννησης με σκοπό την τέλεση γάμου, και η οποία εκδίδεται από τον συμβολαιογράφο ή από διπλωματική ή προξενική αρχή

– πράξη με την οποία βεβαιώνεται πασίδηλο γεγονός (acte de notoriété), η οποία αποσκοπεί στην αναπλήρωση της αδυναμίας λήψης αντιγράφων πιστοποιητικών προσωπικής κατάστασης τα πρωτότυπα των οποίων καταστράφηκαν ή απωλέσθηκαν λόγω καταστροφής ή πολέμου

– πιστοποιητικό που επέχει θέση ληξιαρχικής πράξης γέννησης και εκδίδεται από την OFPRA (γαλλική υπηρεσία προστασίας προσφύγων και ανιθαγενών)

– πιστοποιητικό της νομαρχίας για τη συμπλήρωση της έκδοσης ληξιαρχικής πράξης γέννησης όταν δεν έχει εκδοθεί προσωρινή ληξιαρχική πράξη γέννησης ή όταν υφίσταται απόρρητο ως προς την ταυτότητα της μητέρας

– διορθωτική της ληξιαρχικής πράξης γέννησης απόφαση που εκδίδεται από τον πρόεδρο του πολυμελούς πρωτοδικείου

Έντυπο σχετικό με το ότι ένα πρόσωπο βρίσκεται στη ζωή (2)

– πιστοποιητικό ζωής (Γάλλος υπήκοος στο εξωτερικό)

Έντυπο σχετικό με τον θάνατο (3)

– ληξιαρχική πράξη θανάτου

– μεταγραφή της ληξιαρχικής πράξης θανάτου στον τόπο κατοικίας του θανόντος

– ληξιαρχική πράξη περί γέννησης νεκρού

– ληξιαρχική πράξη γέννησης

– μεταγραφή του διατακτικού της απόφασης πλήρους υιοθεσίας που επέχει θέση ληξιαρχικής πράξης γέννησης

– αναγνωριστική δικαστική απόφαση ως προς τον θάνατο

– δικαστική απόφαση κήρυξης αφάνειας

– συμπληρωματική απόφαση ληξιαρχικής πράξης γέννησης ή θανάτου

– πράξη με την οποία βεβαιώνεται πασίδηλο γεγονός (acte de notoriété), η οποία αποσκοπεί στην αναπλήρωση της αδυναμίας λήψης αντιγράφων πιστοποιητικών προσωπικής κατάστασης τα πρωτότυπα των οποίων καταστράφηκαν ή απωλέσθηκαν λόγω καταστροφής ή πολέμου

– διορθωτική της ληξιαρχικής πράξης θανάτου απόφαση που εκδίδεται από τον πρόεδρο του πολυμελούς πρωτοδικείου

– μνεία «απεβίωσε κατά τον εκτοπισμό»

– μνεία «θύμα τρομοκρατίας»

– μνεία «απεβίωσε υπέρ της Γαλλίας»

– μνεία «απεβίωσε στην υπηρεσία του έθνους»

– πιστοποιητικό που επέχει θέση ληξιαρχικής πράξης θανάτου και εκδίδεται από την OFPRA (γαλλική υπηρεσία προστασίας προσφύγων και ανιθαγενών)

Έντυπο σχετικό με τον γάμο (4)

– ληξιαρχική πράξη γέννησης

– ληξιαρχική πράξη γάμου

– συμπληρωματική απόφαση ληξιαρχικής πράξης γέννησης ή γάμου

– μεταγραφή του διατακτικού της απόφασης πλήρους υιοθεσίας που επέχει θέση ληξιαρχικής πράξης γέννησης

– πιστοποιητικό τέλεσης πολιτικού γάμου

– δικαστική απόφαση περί διαζυγίου ή δικαστικού χωρισμού

– συμβολαιογραφική βεβαίωση ως προς την ύπαρξη γαμικού συμφώνου

– πράξη με την οποία βεβαιώνεται πασίδηλο γεγονός (acte de notoriété), η οποία αποσκοπεί στην αναπλήρωση της αδυναμίας λήψης αντιγράφων πιστοποιητικών προσωπικής κατάστασης τα πρωτότυπα των οποίων καταστράφηκαν ή απωλέσθηκαν λόγω καταστροφής ή πολέμου

– διορθωτική της ληξιαρχικής πράξης γάμου απόφαση που εκδίδεται από τον πρόεδρο του πολυμελούς πρωτοδικείου

– πιστοποιητικό που επέχει θέση ληξιαρχικής πράξης γάμου και εκδίδεται από την OFPRA (γαλλική υπηρεσία προστασίας προσφύγων και ανιθαγενών)

Έντυπο σχετικό με την ικανότητα για σύναψη γάμου (5)

– πιστοποιητικό ικανότητας για σύναψη γάμου που εκδίδεται από διπλωματική ή προξενική αρχή

Έντυπο σχετικό με την οικογενειακή κατάσταση (6)

– ληξιαρχική πράξη γάμου

– ληξιαρχική πράξη γέννησης

– προσωρινή ληξιαρχική πράξη γέννησης σε συνέχεια της ανακάλυψης νεογέννητου ή παιδιού υπό την κηδεμονία του κράτους, για το οποίο δεν υπάρχει γνωστή ληξιαρχική πράξη γέννησης ή του οποίου η μητέρα έχει ζητήσει να τηρηθεί μυστική η ταυτότητά της

– αναγνωριστική δικαστική απόφαση ως προς τη γέννηση

– συμπληρωματική απόφαση ληξιαρχικής πράξης γέννησης ή γάμου

– πράξη με την οποία βεβαιώνεται πασίδηλο γεγονός (acte de notoriété), η οποία αποσκοπεί στην αναπλήρωση της αδυναμίας λήψης αντιγράφου της ληξιαρχικής πράξης γέννησης με σκοπό την τέλεση γάμου, και η οποία εκδίδεται από τον συμβολαιογράφο ή από διπλωματική ή προξενική αρχή

– πράξη με την οποία βεβαιώνεται πασίδηλο γεγονός (acte de notoriété), η οποία αποσκοπεί στην αναπλήρωση της αδυναμίας λήψης αντιγράφων πιστοποιητικών προσωπικής κατάστασης τα πρωτότυπα των οποίων καταστράφηκαν ή απωλέσθηκαν λόγω καταστροφής ή πολέμου

– πιστοποιητικό που επέχει θέση ληξιαρχικής πράξης γέννησης και εκδίδεται από την OFPRA

– διορθωτική της ληξιαρχικής πράξης γέννησης απόφαση που εκδίδεται από τον πρόεδρο του πολυμελούς πρωτοδικείου

– πιστοποιητικό αγαμίας που εκδίδεται από διπλωματική ή προξενική αρχή

Έντυπο σχετικό με την καταχωρισμένη συμβίωση (7)

– ληξιαρχική πράξη γέννησης

– μεταγραφή του διατακτικού της απόφασης πλήρους υιοθεσίας που επέχει θέση ληξιαρχικής πράξης γέννησης

– συμπληρωματική απόφαση ληξιαρχικής πράξης γέννησης

– ληξιαρχική πράξη θανάτου

– μεταγραφή της ληξιαρχικής πράξης θανάτου στον τόπο κατοικίας του θανόντος

– σύμφωνο συμβίωσης (PACS) που εγκρίνεται από τον υπάλληλο του ληξιαρχείου ή διπλωματικής ή προξενικής αρχής (παλαιότερα από τη γραμματεία του πρωτοδικείου)

– σύμφωνο συμβίωσης (PACS) με δημόσιο έγγραφο

– αποδεικτικό καταχώρισης της σύναψης/τροποποίησης/λύσης του συμφώνου συμβίωσης από τον υπάλληλο του ληξιαρχείου (παλαιότερα από τη γραμματεία του πρωτοδικείου) ή από τον συμβολαιογράφο

– πιστοποιητικό περί μη σύναψης προηγούμενου συμφώνου συμβίωσης της κεντρικής υπηρεσίας ληξιαρχείου (SCEC)

Έντυπο σχετικό με την ικανότητα για σύναψη σχέσης καταχωρισμένης συμβίωσης (8)

– ληξιαρχική πράξη γέννησης (στην οποία δεν γίνεται καμία μνεία σε σύμφωνο συμβίωσης: βλ. σημείο 5.2 του εντύπου)

Έντυπο σχετικό με το καθεστώς της σχέσης καταχωρισμένης συμβίωσης (9)

– ληξιαρχική πράξη γέννησης (εκτός αλλοδαπών που γεννήθηκαν στο εξωτερικό)

– μεταγραφή του διατακτικού της απόφασης πλήρους υιοθεσίας που επέχει θέση ληξιαρχικής πράξης γέννησης (εκτός αλλοδαπών που γεννήθηκαν στο εξωτερικό)

– συμπληρωματική απόφαση ληξιαρχικής πράξης γέννησης (εκτός αλλοδαπών που γεννήθηκαν στο εξωτερικό)

– ληξιαρχική πράξη θανάτου

– μεταγραφή της ληξιαρχικής πράξης θανάτου στον τόπο κατοικίας του θανόντος

– πιστοποιητικό περί μη σύναψης προηγούμενου συμφώνου συμβίωσης της κεντρικής υπηρεσίας ληξιαρχείου (SCEC) (εκτός αλλοδαπών που γεννήθηκαν στο εξωτερικό)

Έντυπο σχετικό με την ΚΑΤΟΙΚΙΑ και/ή τη ΔΙΑΜΟΝΗ (10)

– βεβαίωση διαμονής (για Γάλλους υπηκόους στο εξωτερικό)

– βεβαίωση αλλαγής διαμονής (για Γάλλους υπηκόους στο εξωτερικό)

Έντυπο σχετικό με το λευκό ποινικό μητρώο (11)

– Απόσπασμα ποινικού μητρώου (bulletin n°3): μηδέν

Άρθρο 24 παράγραφος 1 στοιχείο δ) - τον κατάλογο προσώπων που είναι εξουσιοδοτημένα, σύμφωνα με την εθνική νομοθεσία, να πραγματοποιούν επικυρωμένες μεταφράσεις, εφόσον υπάρχουν τέτοιοι κατάλογοι

Η πρωτότυπη γλωσσική έκδοση γαλλικά αυτής της σελίδας τροποποιήθηκε πρόσφατα. Η γλωσσική έκδοση που βλέπετε τώρα βρίσκεται στο στάδιο της μετάφρασης.

Οι ορκωτοί μεταφραστές είναι υποχρεωτικά δικαστικοί πραγματογνώμονες: κατάλογοι των πραγματογνωμόνων, ο καθένας εκ των οποίων περιλαμβάνει ενότητα για τους εγκεκριμένους (ορκωτούς) μεταφραστές, είναι διαθέσιμοι στον ιστότοπο του Ακυρωτικού Δικαστηρίου:

https://www.courdecassation.fr/informations_services_6/experts_judiciaires_8700.html .

Οι κατάλογοι μεταφραστών-πραγματογνωμόνων, οι οποίοι ενημερώνονται σε ετήσια βάση, δημοσιεύονται στον εν λόγω ιστότοπο ως εξής:

  • κατάλογος πραγματογνωμόνων εγκεκριμένων από το Ακυρωτικό Δικαστήριο·
  • κατάλογοι δικαστικών πραγματογνωμόνων που συντάσσονται από καθένα από τα 36 εφετεία, συμπεριλαμβανομένων, ιδίως, των πραγματογνωμόνων που είναι εγγεγραμμένοι στην ενότητα για τους μεταφραστές και τους διερμηνείς. Τα εφετεία ενημερώνουν τους καταλόγους των πραγματογνωμόνων τους οποίους έχουν καταρτίσει και τους διαβιβάζουν κατά καιρούς στο Ακυρωτικό Δικαστήριο. Μερικές φορές είναι δυνατόν να αποκτηθεί ο πλέον ενημερωμένος κατάλογος των δικαστικών πραγματογνωμόνων απευθείας από τους ιστοτόπους ορισμένων εφετείων.

Άρθρο 24 παράγραφος 1 στοιχείο ε) - ενδεικτικό κατάλογο με τα είδη των αρχών που εξουσιοδοτούνται, δυνάμει της εθνικής νομοθεσίας, να καταρτίζουν επικυρωμένα αντίγραφα

Καταρχάς υπενθυμίζεται ότι ορισμένα απλά ή ακριβή αντίγραφα εκδίδονται μόνο από τις διοικητικές ή δικαστικές αρχές ή από επαγγελματίες του νομικού κλάδου. Αυτό ισχύει για τα αντίγραφα δικαστικών ή δημόσιων εγγράφων, τα οποία εκδίδονται μόνο από τις γραμματείες των δικαστηρίων ή από δημόσιους λειτουργούς (για παράδειγμα συμβολαιογράφους, δικαστικούς επιμελητές, υπαλλήλους του ληξιαρχείου για τις ληξιαρχικές πράξεις οι οποίες φυλάσσονται σ’ αυτά).

Για τα υπόλοιπα έγγραφα, το άρθρο R113-10 του κώδικα σχέσεων κοινού και διοίκησης (code des relations entre le public et l'administration) καταργεί στις διοικητικές διαδικασίες την απαίτηση βεβαίωσης ότι ένα έγγραφο είναι γνήσιο αντίγραφο του πρωτοτύπου που έχει εκδοθεί από διοικητική αρχή, όταν δεν γίνεται ήδη δεκτό, με κανονισμό, απλό φωτοαντίγραφο. Ωστόσο, το ίδιο κείμενο προβλέπει ότι η διοίκηση εξακολουθεί να βεβαιώνει, κατόπιν αιτήματος του κοινού, το γνήσιο αντιγράφων που ζητούνται από τις αλλοδαπές αρχές. Δεν υπάρχει κατάλογος των αρχών που μπορούν να εκδίδουν γνήσια αντίγραφα. Ωστόσο, το άρθρο R. 2122-8 του γενικού κώδικα των οργανισμών τοπικής αυτοδιοίκησης (code général des collectivités territoriales) προβλέπει ότι ο δήμαρχος και οι υπάλληλοι του δήμου που έχουν εξουσιοδοτηθεί προς τούτο από τον δήμαχο μπορούν να βεβαιώνουν το γνήσιο εγγράφων που προσκομίζονται γι’ αυτόν τον σκοπό.

Άρθρο 24 παράγραφος 1 στοιχείο στ) - πληροφορίες σχετικά με τα μέσα αναγνώρισης των επικυρωμένων μεταφράσεων και των επικυρωμένων αντιγράφων

Ο τύπος των επικυρωμένων μεταφράσεων δεν διέπεται από καμία διάταξη νόμου.

Ωστόσο, τα ακόλουθα στοιχεία καθιστούν δυνατή την αναγνώριση των επικυρωμένων μεταφράσεων.

Αφενός, η μετάφραση πρέπει να έχει γίνει από μεταφραστή που είναι εγγεγραμμένος στον κατάλογο των πραγματογνωμόνων ενός εφετείου ή του Ακυρωτικού Δικαστηρίου.

Αφετέρου, στην πράξη, η μετάφραση από ορκωτό μεταφραστή:

–          φέρει την ένδειξη «πιστή μετάφραση εκ του πρωτοτύπου» («certifiée conforme à l’original»)

–          κάθε σελίδα αριθμείται και μονογράφεται από τον μεταφραστή

–          στην τελευταία σελίδα της μετάφρασης τίθεται η υπογραφή, η σφραγίδα και το όνομα του ορκωτού πραγματογνώμονα

–          η μετάφραση φέρει μοναδικό αριθμό καταχώρισης για το κείμενο (τον οποίο ορίζει ο πραγματογνώμονας)· ο αριθμός αυτός είναι ίδιος για το πρωτότυπο κείμενο και για τη μετάφρασή του).

Ωστόσο, κανένα απ’ αυτά τα τέσσερα στοιχεία δεν είναι υποχρεωτικό.

Τα γνήσια αντίγραφα φέρουν έγκυρη σφραγίδα με την οποία βεβαιώνεται το γνήσιό τους, καθώς και ημερομηνία και την υπογραφή της αρχής πιστοποίησης.

Αντιθέτως, τα γνήσια ή ακριβή αντίγραφα δικαστικών ή δημόσιων εγγράφων εκδίδονται μόνο από την αρχή στην οποία φυλάσσεται η πράξη της οποίας εκδίδεται γνήσιο ή ακριβές αντίγραφο. Τα εν λόγω γνήσια και ακριβή αντίγραφα φέρουν ημερομηνία και υπογραφή και, ανάλογα με την περίπτωση, τη σφραγίδα της αρχής που εξέδωσε το έγγραφο.

Τα αντίγραφα και τα αποσπάσματα ληξιαρχικών πράξεων φέρουν τη σφραγίδα του δημαρχείου ή της διπλωματικής ή προξενικής αρχής ή της κεντρικής ληξιαρχικής υπηρεσίας του Υπουργείου Εξωτερικών, καθώς και ημερομηνία και την υπογραφή του υπαλλήλου του ληξιαρχείου στο οποίο φυλάσσεται το έγγραφο.

Άρθρο 24 παράγραφος 1 στοιχείο ζ) - πληροφορίες σχετικά με τα ειδικά χαρακτηριστικά των επικυρωμένων αντιγράφων

Τα γνήσια αντίγραφα φέρουν έγκυρη σφραγίδα με την οποία βεβαιώνεται το γνήσιό τους, καθώς και ημερομηνία και την υπογραφή της αρχής πιστοποίησης.

Αντιθέτως, τα γνήσια ή ακριβή αντίγραφα δικαστικών ή δημόσιων εγγράφων εκδίδονται μόνο από την αρχή στην οποία φυλάσσεται η πράξη της οποίας εκδίδεται γνήσιο ή ακριβές αντίγραφο. Τα εν λόγω γνήσια και ακριβή αντίγραφα φέρουν ημερομηνία και υπογραφή και, ανάλογα με την περίπτωση, τη σφραγίδα της αρχής που εξέδωσε το έγγραφο.

Τα αντίγραφα και τα αποσπάσματα ληξιαρχικών πράξεων φέρουν τη σφραγίδα του δημαρχείου ή της διπλωματικής ή προξενικής αρχής ή της κεντρικής ληξιαρχικής υπηρεσίας του Υπουργείου Εξωτερικών, καθώς και ημερομηνία και την υπογραφή του υπαλλήλου του ληξιαρχείου στο οποίο φυλάσσεται το έγγραφο.

Τελευταία επικαιροποίηση: 23/04/2020

Την έκδοση αυτής της σελίδας στην εθνική γλώσσα διαχειρίζεται το εκάστοτε κράτος μέλος. Οι μεταφράσεις έχουν γίνει από την αρμόδια υπηρεσία της Ευρωπαϊκής Επιτροπής. Οι τυχόν αλλαγές που επιφέρει η αρμόδια εθνική αρχή στο πρωτότυπο ενδέχεται να μην έχουν περιληφθεί ακόμα στις μεταφράσεις. Η Ευρωπαϊκή Επιτροπή δεν αναλαμβάνει καμία ευθύνη όσον αφορά τις πληροφορίες ή τα στοιχεία που περιλαμβάνονται ή για τα οποία γίνεται λόγος στο παρόν έγγραφο. Βλ. την ανακοίνωση νομικού περιεχομένου για τους κανόνες πνευματικής ιδιοκτησίας που ισχύουν στο κράτος μέλος που είναι αρμόδιο για την παρούσα σελίδα.