Δημόσια έγγραφα

Γερµανία

Περιεχόμενο που παρέχεται από
Γερµανία

Άρθρο 24 παράγραφος 1 στοιχείο α) - γλώσσες που δέχεται το κράτος μέλος για τα δημόσια έγγραφα που θα υποβάλλονται στις οικείες αρχές σύμφωνα με το άρθρο 6 παράγραφος 1 στοιχείο α)

Γερμανικά

Άρθρο 24 παράγραφος 1 στοιχείο β) - ενδεικτικό κατάλογο των δημόσιων εγγράφων που εμπίπτουν στο πεδίο εφαρμογής του παρόντος κανονισμού

Πεδίο εφαρμογής

Δημόσιο έγγραφο

Γέννηση

 • Ληξιαρχική πράξη γέννησης
 • Επικυρωμένο απόσπασμα από το μητρώο γεννήσεων

Ζωή

 • Απλό πιστοποιητικό εγγραφής στα μητρώα πληθυσμού
 • Αναλυτικό πιστοποιητικό εγγραφής στα μητρώα πληθυσμού

Θάνατος

 • Ληξιαρχική πράξη θανάτου
 • Επικυρωμένο απόσπασμα από το μητρώο θανάτων

Όνομα

 • Ληξιαρχική πράξη γέννησης
 • Ληξιαρχική πράξη γάμου
 • Ληξιαρχική πράξη σχέσης συμβίωσης

Γάμος

Ικανότητα σύναψης γάμου

Οικογενειακή κατάσταση

 • Ληξιαρχική πράξη γάμου
 • Επικυρωμένο απόσπασμα από το μητρώο γάμων
 • Πιστοποιητικό ικανότητας σύναψης γάμου
 • Απλό πιστοποιητικό εγγραφής στα μητρώα πληθυσμού
 • Αναλυτικό πιστοποιητικό εγγραφής στα μητρώα πληθυσμού

Διαζύγιο

Ακυρότητα γάμου

 • Ληξιαρχική πράξη γάμου
 • Επικυρωμένο απόσπασμα από το μητρώο γάμων

Καταχωρισμένη συμβίωση

Ικανότητα σύναψης σχέσης καταχωρισμένης συμβίωσης

 • Ληξιαρχική πράξη σχέσης συμβίωσης
 • Επικυρωμένο απόσπασμα από το μητρώο σχέσεων συμβίωσης
 • Βεβαίωση για τη σύναψη σχέσης συμβίωσης

Λύση σχέσης καταχωρισμένης συμβίωσης

 • Ληξιαρχική πράξη σχέσης συμβίωσης
 • Επικυρωμένο απόσπασμα από το μητρώο σχέσεων συμβίωσης

Γονική ιδιότητα

 • Επικυρωμένο απόσπασμα από το μητρώο γεννήσεων

Κατοικία

Διαμονή

 • Απλό πιστοποιητικό εγγραφής στα μητρώα πληθυσμού

Ιθαγένεια

 • Πιστοποιητικό πολιτογράφησης
 • Πιστοποιητικό περί της απόκτησης της γερμανικής ιθαγένειας με δήλωση
 • Πιστοποιητικό αποδέσμευσης από ιθαγένεια
 • Πιστοποιητικό παραίτησης από ιθαγένεια
 • Άδεια διατήρησης της γερμανικής ιθαγένειας
 • Πιστοποιητικό ιθαγένειας
 • Πιστοποιητικό περί καθεστώτος Γερμανού

Υιοθεσία

 • Δικαστική απόφαση

Λευκό ποινικό μητρώο

 • Απόσπασμα ποινικού μητρώου

Άρθρο 24 παράγραφος 1 στοιχείο γ) - τη λίστα των δημόσιων εγγράφων στα οποία μπορούν να επισυνάπτονται πολύγλωσσα τυποποιημένα έντυπα ως κατάλληλο μεταφραστικό βοήθημα

Δημόσιο έγγραφο

Έντυπο για μεταφραστικό βοήθημα

Ληξιαρχική πράξη γέννησης

Παράρτημα Ι — Γέννηση

Απλό πιστοποιητικό εγγραφής στα μητρώα πληθυσμού

Παράρτημα II — Ζωή

Ληξιαρχική πράξη θανάτου

Παράρτημα ΙΙΙ — Θάνατος

Ληξιαρχική πράξη γάμου

Παράρτημα IV— Γάμος

Πιστοποιητικό ικανότητας σύναψης γάμου

Παράρτημα V — Ικανότητα σύναψης γάμου

Αναλυτικό πιστοποιητικό εγγραφής στα μητρώα πληθυσμού

Παράρτημα VI — Οικογενειακή κατάσταση

Ληξιαρχική πράξη σχέσης συμβίωσης

Παράρτημα VII — Καταχωρισμένη συμβίωση

Βεβαίωση για τη σύναψη σχέσης συμβίωσης

Παράρτημα VIII — Ικανότητα σύναψης καταχωρισμένης σχέσης συμβίωσης

Αναλυτικό πιστοποιητικό εγγραφής στα μητρώα πληθυσμού

Παράρτημα IX — Κατάσταση από άποψη καταχωρισμένης σχέσης συμβίωσης

Απλό πιστοποιητικό εγγραφής στα μητρώα πληθυσμού

Παράρτημα Χ — Κατοικία και/ή διαμονή

Λευκό ποινικό μητρώο

Παράρτημα XI — Λευκό ποινικό μητρώο

Άρθρο 24 παράγραφος 1 στοιχείο δ) - τον κατάλογο προσώπων που είναι εξουσιοδοτημένα, σύμφωνα με την εθνική νομοθεσία, να πραγματοποιούν επικυρωμένες μεταφράσεις, εφόσον υπάρχουν τέτοιοι κατάλογοι

Υπάρχει μια βάση δεδομένων με στοιχεία διερμηνέων και μεταφραστών για όλα τα ομόσπονδα κράτη (την οποία τηρεί το ομόσπονδο κράτος της Έσσης) η εν λόγω βάση δεδομένων είναι δημοσίως και δωρεάν διαθέσιμη μέσω του διαδικτύου (στη διεύθυνση http://www.justiz-dolmetscher.de/), περιλαμβάνει δε σύνθετη λειτουργία αναζήτησης (π.χ. αναζήτηση βάσει ομόσπονδου κράτους, δικαστηρίου ή και γλώσσας). Στη βάση δεδομένων καταχωρίζονται αποκλειστικά δημόσια διορισμένοι και ορκωτοί διερμηνείς και μεταφραστές. Στην εν λόγω ηλεκτρονική διεύθυνση μπορούν επίσης να εξευρεθούν οι αρμόδιες αρχές.

Άρθρο 24 παράγραφος 1 στοιχείο ε) - ενδεικτικό κατάλογο με τα είδη των αρχών που εξουσιοδοτούνται, δυνάμει της εθνικής νομοθεσίας, να καταρτίζουν επικυρωμένα αντίγραφα

Στην Ομοσπονδιακή Δημοκρατία της Γερμανίας, όλες οι αρχές/υπηρεσίες που καταρτίζουν δημόσια έγγραφα (π.χ. τα ληξιαρχεία, οι υπηρεσίες που τηρούν τα μητρώα πληθυσμού, τα δικαστήρια) καθώς και οι συμβολαιογράφοι νομιμοποιούνται να εκδίδουν επικυρωμένα αντίγραφα.

Άρθρο 24 παράγραφος 1 στοιχείο στ) - πληροφορίες σχετικά με τα μέσα αναγνώρισης των επικυρωμένων μεταφράσεων και των επικυρωμένων αντιγράφων

Τα επικυρωμένα αντίγραφα φέρουν σημείωση στην οποία δηλώνεται ότι αποτελούν πιστό αντίγραφο του πρωτοτύπου (π.χ. δικαστικού ή συμβολαιογραφικού εγγράφου), σφραγίδα της αρχής/υπηρεσίας έκδοσης και υπογραφή του προσώπου που προέβη στην επικύρωση [άρθρο 42 παράγραφος 1 του νόμου περί δημόσιας περιβολής του έγγραφου τύπου (Beurkundungsgesetz — BeukG)].  Οι επικυρωμένες μεταφράσεις περιλαμβάνουν τη σφραγίδα και την υπογραφή του μεταφραστή που τις κατήρτισε.

Άρθρο 24 παράγραφος 1 στοιχείο ζ) - πληροφορίες σχετικά με τα ειδικά χαρακτηριστικά των επικυρωμένων αντιγράφων

Τα επικυρωμένα αντίγραφα φέρουν σημείωση στην οποία δηλώνεται ότι αποτελούν πιστό αντίγραφο του πρωτοτύπου (π.χ. δικαστικού ή συμβολαιογραφικού εγγράφου), σφραγίδα της αρχής/υπηρεσίας έκδοσης και υπογραφή του προσώπου που προέβη στην επικύρωση [άρθρο 42 παράγραφος 1 του νόμου περί δημόσιας περιβολής του έγγραφου τύπου (Beurkundungsgesetz — BeukG)]. Οι επικυρωμένες μεταφράσεις περιλαμβάνουν τη σφραγίδα και την υπογραφή του μεταφραστή που τις κατήρτισε.

Τελευταία επικαιροποίηση: 30/06/2023

Την έκδοση αυτής της σελίδας στην εθνική γλώσσα διαχειρίζεται το εκάστοτε κράτος μέλος. Οι μεταφράσεις έχουν γίνει από την αρμόδια υπηρεσία της Ευρωπαϊκής Επιτροπής. Οι τυχόν αλλαγές που επιφέρει η αρμόδια εθνική αρχή στο πρωτότυπο ενδέχεται να μην έχουν περιληφθεί ακόμα στις μεταφράσεις. Η Ευρωπαϊκή Επιτροπή δεν αναλαμβάνει καμία ευθύνη όσον αφορά τις πληροφορίες ή τα στοιχεία που περιλαμβάνονται ή για τα οποία γίνεται λόγος στο παρόν έγγραφο. Βλ. την ανακοίνωση νομικού περιεχομένου για τους κανόνες πνευματικής ιδιοκτησίας που ισχύουν στο κράτος μέλος που είναι αρμόδιο για την παρούσα σελίδα.