Δημόσια έγγραφα

Ελλάδα

Περιεχόμενο που παρέχεται από
Ελλάδα

Άρθρο 24 παράγραφος 1 στοιχείο α) - γλώσσες που δέχεται το κράτος μέλος για τα δημόσια έγγραφα που θα υποβάλλονται στις οικείες αρχές σύμφωνα με το άρθρο 6 παράγραφος 1 στοιχείο α)

Οι αποδεκτές γλώσσες σύμφωνα με το άρθρο 6 παρ. 1 στοιχ. α' είναι η ελληνική γλώσσα και η αγγλική γλώσσα

Άρθρο 24 παράγραφος 1 στοιχείο β) - ενδεικτικό κατάλογο των δημόσιων εγγράφων που εμπίπτουν στο πεδίο εφαρμογής του παρόντος κανονισμού

Δημόσια έγγραφα που εμπίπτουν στο πεδίο εφαρμογής του Κανονισμού 2016/1191 είναι:

 

Αρμοδιότητας του Υπουργείου Δικαιοσύνης:

 • το «λευκό ποινικό μητρώο» («absence of criminal record»).

 

Αρμοδιότητας του Υπουργείου Εσωτερικών:

 • ληξιαρχική πράξη γέννησης, ως προς τη γέννηση και ως προς την υιοθεσία ενηλίκου (η υιοθεσία ανηλίκου είναι μυστική και δεν αποτυπώνεται σε διοικητικό έγγραφο)
 • πιστοποιητικό γέννησης, ως προς τη γέννηση, ως προς το γεγονός ότι ένα πρόσωπο βρίσκεται στη ζωή και ως προς το όνομα του φυσικού προσώπου
 • ληξιαρχική πράξη θανάτου, ως προς τον θάνατο
 • ληξιαρχική πράξη γάμου, ως προς τον γάμο και ως προς το διαζύγιο, τον δικαστικό χωρισμό και την ακύρωση γάμου
 • πιστοποιητικό οικογενειακής κατάστασης, ως προς την οικογενειακή κατάσταση, το διαζύγιο, τον δικαστικό χωρισμό, την ακύρωση γάμου, τη γονική ιδιότητα, την ιθαγένεια, την καταχωρισμένη συμβίωση και ως προς τη λύση σχέσης καταχωρισμένης συμβίωσης
 • άδεια γάμου, ως προς την ικανότητα για τη σύναψη γάμου
 • ληξιαρχική πράξη συμφώνου συμβίωσης, ως προς την καταχωρισμένη συμβίωση και ως προς τη λύση σχέσης καταχωρισμένης συμβίωσης
 • πιστοποιητικό ιθαγένειας, ως προς την ιθαγένεια

Άρθρο 24 παράγραφος 1 στοιχείο γ) - τη λίστα των δημόσιων εγγράφων στα οποία μπορούν να επισυνάπτονται πολύγλωσσα τυποποιημένα έντυπα ως κατάλληλο μεταφραστικό βοήθημα

Ληξιαρχική Πράξη Γέννησης, Πιστοποιητικό Γέννησης, Ληξιαρχική Πράξη Θανάτου, Ληξιαρχική Πράξη Γάμου, Άδεια Γάμου (ικανότητα για σύναψη γάμου), Πιστοποιητικό Οικογενειακής Κατάστασης (συμπληρώνονται επιμεριστικά τα στοιχεία γάμου εφόσον έχει προηγηθεί γάμος και τα στοιχεία συμφώνου συμβίωσης, εφόσον έχει προηγηθεί σύμφωνο συμβίωσης), Ληξιαρχική Πράξη Συμφώνου Συμβίωσης, πιστοποιητικό ιθαγένειας.

Για το έγγραφο του λευκού ποινικού μητρώου δεν υφίστανται ειδικοί εθνικοί τίτλοι, πέραν αυτών που περιλαμβάνονται στο κοινό για όλα τα κ-μ τυποποιημένο μέρος των πολύγλωσσων εντύπων.

Άρθρο 24 παράγραφος 1 στοιχείο δ) - τον κατάλογο προσώπων που είναι εξουσιοδοτημένα, σύμφωνα με την εθνική νομοθεσία, να πραγματοποιούν επικυρωμένες μεταφράσεις, εφόσον υπάρχουν τέτοιοι κατάλογοι

Για περιπτώσεις ιθαγένειας και έκδοσης άδειας γάμου, γίνονται αποδεκτές από τις αρμόδιες υπηρεσίες των Δήμων οι επίσημες μεταφράσεις αλλοδαπών εγγράφων από:

 1. Μεταφραστή το όνομα της/του οποίας/ου συγκαταλέγεται στο Μητρώο Πιστοποιημένων Μεταφραστών από το Υπουργείο Εξωτερικών. Επίσης, μπορείτε να χρησιμοποιήσετε το πληροφοριακό σύστημα της Ενιαίας Ψηφιακής Πύλης της Δημόσιας Διοίκησης (gov.gr), στην οποία έχει υλοποιηθεί εφαρμογή ταξινόμησης και αναζήτησης Πιστοποιημένου Μεταφραστή, επιλέγοντας τον ακόλουθο σύνδεσμο: https://metafraseis.services.gov.gr/ ή
 2. εξουσιοδοτημένο μόνιμο δημόσιο υπάλληλο της αντίστοιχης Ελληνικής Προξενικής Αρχής της χώρας έκδοσής τους ή
 3. πτυχιούχο μεταφραστή του τμήματος Ξένων Γλωσσών, Μετάφρασης και Διερμηνείας του Ιονίου Πανεπιστημίου ή
 4. Έλληνα δικηγόρο εφόσον πληρούνται οι οριζόμενες προϋποθέσεις του άρθρου 36 του ν.4194/2013 (208 Α') του Κώδικα περί Δικηγόρων.

Κατά τα λοιπά δεν υφίσταται κατάλογος προσώπων που να είναι εξουσιοδοτημένα, σύμφωνα με την ελληνική νομοθεσία, να πραγματοποιούν επικυρωμένες μεταφράσεις.

Άρθρο 24 παράγραφος 1 στοιχείο ε) - ενδεικτικό κατάλογο με τα είδη των αρχών που εξουσιοδοτούνται, δυνάμει της εθνικής νομοθεσίας, να καταρτίζουν επικυρωμένα αντίγραφα

Οι Αρχές που μπορούν να καταρτίζουν επικυρωμένα αντίγραφα των ληξιαρχικών πράξεων, είναι οι Ληξίαρχοι έκδοσης της πράξης. Σε ό,τι αφορά στα πιστοποιητικά που εκδίδονται από τα δημοτολόγια της χώρας δεν προβλέπεται έκδοση αντιγράφων αυτών καθόσον ο πολίτης αιτείται κάθε φορά την έκδοση τόσων πιστοποιητικών όσων απαιτούνται να προσκομίσει στις διάφορες αρχές.

Η έκδοση Αντιγράφου Λευκού Ποινικού Μητρώου πραγματοποιείται ως εξής: ι). για τα πρόσωπα που έχουν γεννηθεί στην Ελλάδα, εκδίδεται από την Εισαγγελία Πρωτοδικών του τόπου γέννησής τους, και ειδικότερα από το Τμήμα Ποινικού Μητρώου, ενώ ιι). για τα πρόσωπα που γεννήθηκαν στην αλλοδαπή ή για εκείνα τα πρόσωπα που ο τόπος γέννησής τους δεν μπορεί να εξακριβωθεί, εκδίδεται από την Κεντρική Υπηρεσία του Υπουργείου Δικαιοσύνης, και ειδικότερα από το Τμήμα Ποινικού Μητρώου και Απονομής Χάριτος.

Άρθρο 24 παράγραφος 1 στοιχείο στ) - πληροφορίες σχετικά με τα μέσα αναγνώρισης των επικυρωμένων μεταφράσεων και των επικυρωμένων αντιγράφων

i. Η μετάφραση ξενόγλωσσου εγγράφου, προκειμένου να θεωρείται έγκυρη, πρέπει να περιλαμβάνει συνημμένα το πρωτότυπο έγγραφο ή ακριβές αντίγραφο του ξενόγλωσσου εγγράφου, και επιπλέον:

Α. εάν πρόκειται για μετάφραση της Μεταφραστικής Υπηρεσίας του Υπουργείου Εξωτερικών, πρέπει να βεβαιώνεται από τον μεταφραστή ότι το παρόν (μεταφρασμένο) έγγραφο αποτελεί ακριβή μετάφραση του συνημμένου εγγράφου, να βεβαιώνεται το γνήσιο της υπογραφής του μεταφραστή από την ανωτέρω Μεταφραστική Υπηρεσία και να φέρει το έγγραφο σφραγίδα του Υπουργείου Εξωτερικών στις ενώσεις των σελίδων του. Επιπλέον, το μεταφρασμένο έγγραφο θα πρέπει να φέρει τα στοιχεία της Υπηρεσίας και ειδικότερα, στην κεφαλίδα κάθε σελίδας πρέπει να φέρει τις λέξεις «ΕΠΙΣΗΜΗ ΜΕΤΑΦΡΑΣΗ» στην ελληνική, αγγλική και γαλλική γλώσσα και να φέρει τον αριθμό του φακέλου που τηρείται στη Υπηρεσία, ενώ στο υποσέλιδο θα πρέπει να αναφέρονται τα στοιχεία της Υπηρεσίας, ήτοι «ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ, ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΞΩΤΕΡΙΚΩΝ, ΜΕΤΑΦΡΑΣΤΙΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ» ομοίως στην ελληνική, αγγλική και γαλλική γλώσσα αντίστοιχα,

Β. εάν πρόκειται για μετάφραση από δικηγόρο, πρέπει να βεβαιώνεται ότι το παρόν (μεταφρασμένο) έγγραφο αποτελεί ακριβή μετάφραση του συνημμένου εγγράφου, ότι ο δικηγόρος έχει επαρκή γνώση της γλώσσας από και προς την οποία μετέφρασε και θα πρέπει να φέρει το έγγραφο σφραγίδα του μεταφραστή - δικηγόρου στις ενώσεις των σελίδων του,

Γ. εάν πρόκειται για μετάφραση από Προξενείο ή Πρεσβεία, αρκεί το γεγονός ότι η μετάφραση προέρχεται από αυτές τις αρχές και επικυρώνεται από αυτές, ανεξάρτητα από την ταυτότητα των μεταφραστών και το είδος της σχέσης τους με την πρεσβεία ή το προξενείο.

ii. Για το κύρος του αντιγράφου λευκού Ποινικού Μητρώου αρκεί η εκτύπωσή του από πιστοποιημένο χρήστη του Ολοκληρωμένου Πληροφοριακού Συστήματος του Εθνικού Ποινικού Μητρώου. Η γνησιότητα κάθε αντιγράφου Λευκού Ποινικού Μητρώου επιβεβαιώνεται με αντιπαραβολή του «κωδικάριθμου επιβεβαίωσης», του αριθμού πρωτοκόλλου και της ημερομηνίας έκδοσης με τα αντίστοιχα που μπορούν να βρεθούν στη διαδικτυακή πύλη του Εθνικού Ποινικού Μητρώου στην ηλεκτρονική διεύθυνση http://www.ncris.gov.gr/portal/page/portal/epm και ειδικότερα στην «υπηρεσία επαλήθευσης Αντιγράφων Ποινικού Μητρώου (Α.Π.Μ.)».

Άρθρο 24 παράγραφος 1 στοιχείο ζ) - πληροφορίες σχετικά με τα ειδικά χαρακτηριστικά των επικυρωμένων αντιγράφων

Επικυρωμένα φωτοαντίγραφα ληξιαρχικών πράξεων στα οποία θα επισυνάπτονται τα πολύγλωσσα τυποποιημένα έντυπα δύναται να κάνει μόνο ο Ληξίαρχος, τα οποία θα φέρουν υπογραφή του Ληξιάρχου και σφραγίδα του Δήμου που εκδόθηκε το εν λόγω έγγραφο.

Τα ειδικά χαρακτηριστικά των αντιγράφων του Λευκού Ποινικού Μητρώου είναι ο κωδικάριθμος επιβεβαίωσης, ο αριθμός πρωτοκόλλου, η ημερομηνία και το υδατογράφημα που φέρει το έντυπο.

Τελευταία επικαιροποίηση: 04/02/2022

Την έκδοση αυτής της σελίδας στην εθνική γλώσσα διαχειρίζεται το εκάστοτε κράτος μέλος. Οι μεταφράσεις έχουν γίνει από την αρμόδια υπηρεσία της Ευρωπαϊκής Επιτροπής. Οι τυχόν αλλαγές που επιφέρει η αρμόδια εθνική αρχή στο πρωτότυπο ενδέχεται να μην έχουν περιληφθεί ακόμα στις μεταφράσεις. Η Ευρωπαϊκή Επιτροπή δεν αναλαμβάνει καμία ευθύνη όσον αφορά τις πληροφορίες ή τα στοιχεία που περιλαμβάνονται ή για τα οποία γίνεται λόγος στο παρόν έγγραφο. Βλ. την ανακοίνωση νομικού περιεχομένου για τους κανόνες πνευματικής ιδιοκτησίας που ισχύουν στο κράτος μέλος που είναι αρμόδιο για την παρούσα σελίδα.