Δημόσια έγγραφα

Ουγγαρία

Περιεχόμενο που παρέχεται από
Ουγγαρία

Άρθρο 24 παράγραφος 1 στοιχείο α) - γλώσσες που δέχεται το κράτος μέλος για τα δημόσια έγγραφα που θα υποβάλλονται στις οικείες αρχές σύμφωνα με το άρθρο 6 παράγραφος 1 στοιχείο α)

Την ουγγρική γλώσσα.

Άρθρο 24 παράγραφος 1 στοιχείο β) - ενδεικτικό κατάλογο των δημόσιων εγγράφων που εμπίπτουν στο πεδίο εφαρμογής του παρόντος κανονισμού

α) γέννηση:

πιστοποιητικό γέννησης

β) ζωή:

πιστοποιητικό ότι το πρόσωπο βρίσκεται στη ζωή

γ) θάνατος:

πιστοποιητικό θανάτου, δικαστική απόφαση που κηρύσσει τεκμαιρόμενο τον θάνατο, δικαστική απόφαση για την καταχώριση του θανάτου

δ) όνομα: πιστοποιητικό μεταβολής ονόματος

ε) γάμος, περιλαμβανομένων της ικανότητας για σύναψη γάμου και της οικογενειακής κατάστασης:

πιστοποιητικό γάμου, πιστοποιητικό οικογενειακής κατάστασης

στ) διαζύγιο, δικαστικός χωρισμός ή ακύρωση γάμου:

δικαστική απόφαση διαζυγίου, δικαστική απόφαση ακύρωσης γάμου, δικαστική απόφαση σχετικά με το κύρος γάμου, δικαστική απόφαση αναγνώρισης της ύπαρξης ή της ανυπαρξίας γάμου

ζ) καταχωρισμένη συμβίωση, περιλαμβανομένων της ικανότητας για σύναψη σχέσης καταχωρισμένης συμβίωσης και της κατάστασης από άποψη καταχωρισμένης συμβίωσης:

πιστοποιητικό καταχωρισμένης συμβίωσης, πιστοποιητικό οικογενειακής κατάστασης

η) λύση σχέσης καταχωρισμένης συμβίωσης, δικαστικός χωρισμός ή ακύρωση καταχωρισμένης συμβίωσης:

συμβολαιογραφική πράξη λύσης της σχέσης καταχωρισμένης συμβίωσης

θ) γονική ιδιότητα:

πιστοποιητικό γέννησης, δικαστική απόφαση αναγνώρισης της πατρότητας, δικαστική απόφαση ή διάταξη ανατροπής του τεκμηρίου της πατρότητας, δικαστική απόφαση αναγνώρισης της μητρότητας

ι) υιοθεσία:

απόφαση της αρμόδιας αρχής περί υιοθεσίας, δικαστική απόφαση λύσης της υιοθεσίας

ια) κατοικία και/ή διαμονή:

επίσημο δελτίο διαμονής

ιβ) ιθαγένεια:

πιστοποιητικό ιθαγένειας

ιγ) λευκό ποινικό μητρώο: απόσπασμα από το δικαστικό μητρώο

Άρθρο 24 παράγραφος 1 στοιχείο γ) - τη λίστα των δημόσιων εγγράφων στα οποία μπορούν να επισυνάπτονται πολύγλωσσα τυποποιημένα έντυπα ως κατάλληλο μεταφραστικό βοήθημα

1) πιστοποιητικό γέννησης, πιστοποιητικό θανάτου, πιστοποιητικό γάμου και πιστοποιητικό καταχωρισμένης συμβίωσης που έχουν εκδοθεί μετά την 1η Ιουλίου 2014, υπό την προϋπόθεση ότι το περιεχόμενο του πιστοποιητικού δεν έχει αλλάξει πριν από την έκδοση του τυποποιημένου εντύπου

2) πιστοποιητικό ότι το πρόσωπο βρίσκεται στη ζωή

3) πιστοποιητικό οικογενειακής κατάστασης

4) επίσημο δελτίο διαμονής

Άρθρο 24 παράγραφος 1 στοιχείο δ) - τον κατάλογο προσώπων που είναι εξουσιοδοτημένα, σύμφωνα με την εθνική νομοθεσία, να πραγματοποιούν επικυρωμένες μεταφράσεις, εφόσον υπάρχουν τέτοιοι κατάλογοι

Στην Ουγγαρία, επικυρωμένη μετάφραση είναι κάθε τέτοια μετάφραση που έχει πραγματοποιηθεί από οργανισμό νομιμοποιούμενο να πραγματοποιεί επικυρωμένες μεταφράσεις.

Σε γενικές γραμμές, βάσει της νομοθεσίας, μόνο η Ουγγρική Υπηρεσία Μεταφράσεων και Πιστοποιήσεων (Országos Fordító és Fordításhitelesítő Iroda Zrt., ή OFFI Zrt.) μπορεί να πραγματοποιεί επικυρωμένες μεταφράσεις στην Ουγγαρία.

Οι συμβολαιογράφοι που νομιμοποιούνται να συντάσσουν έγγραφα σε ξένη γλώσσα μπορούν να πραγματοποιούν επικυρωμένες μεταφράσεις στην εν λόγω γλώσσα δημόσιων εγγράφων και των παραρτημάτων τους σε υποθέσεις που εμπίπτουν στην αρμοδιότητα των συμβολαιογράφων ή να πιστοποιούν την ακρίβεια των μεταφράσεων τέτοιων εγγράφων. Μπορείτε να αναζητήσετε συμβολαιογράφους που νομιμοποιούνται να ασκούν καθήκοντα σε ξένη γλώσσα στον ακόλουθο δικτυακό τόπο: https://start.mokk.hu/kozjegyzokereso.html.

Έμμισθος προξενικός υπάλληλος της Ουγγαρίας που είναι εξουσιοδοτημένος από τον υπουργό Εξωτερικών για την εκτέλεση ορισμένων συμβολαιογραφικών εργασιών μπορεί να εκδώσει προξενικό πιστοποιητικό για την επικύρωση μετάφρασης, συμπεριλαμβανομένης μετάφρασης που έχει πραγματοποιήσει ο ίδιος ο υπάλληλος. Ο τρέχων κατάλογος των προξενικών υπαλλήλων που είναι εξουσιοδοτημένοι να εκδίδουν πιστοποιητικά διατίθεται στη διεύθυνση: http://www.kormany.hu/hu/kulgazdasagi-es-kulugyminiszterium/kulkepviseletek.

Άρθρο 24 παράγραφος 1 στοιχείο ε) - ενδεικτικό κατάλογο με τα είδη των αρχών που εξουσιοδοτούνται, δυνάμει της εθνικής νομοθεσίας, να καταρτίζουν επικυρωμένα αντίγραφα

Καταρχήν, κάθε φορέας νομιμοποιείται να καταρτίζει επικυρωμένα αντίγραφα στο πλαίσιο του εσωτερικού κανονισμού του και του πεδίου αρμοδιοτήτων του.

Οι συμβολαιογράφοι μπορούν να εκδίδουν πιστοποιητικό που βεβαιώνει ότι ένα αντίγραφο είναι πανομοιότυπο με έγγραφο που τους επιδείχθηκε.

Άρθρο 24 παράγραφος 1 στοιχείο στ) - πληροφορίες σχετικά με τα μέσα αναγνώρισης των επικυρωμένων μεταφράσεων και των επικυρωμένων αντιγράφων

Επικυρωμένες μεταφράσεις που έχουν πραγματοποιηθεί από την OFFI Zrt.:

A. Στοιχεία που χρησιμοποιούνται από την 2α Ιουλίου 2018 και εφεξής:

1. Η OFFI καταρτίζει τις επικυρωμένες μεταφράσεις της σε χαρτί ασφαλείας διαστάσεων 210 x 297 mm, το οποίο φέρει περίγραμμα σύμπλεκτων γραμμών και περιέχει στοιχεία τα οποία είναι ορατά μόνο με πολλαπλή μεγέθυνση.

2. Το κείμενο βρίσκεται εντός ερυθρού πλαισίου, πάνω από το οποίο βρίσκεται τυπωμένος ο θυρεός της Ουγγαρίας, καθώς και η επωνυμία και το λογότυπο της εταιρείας. Ο μοναδικός κωδικός που ταυτοποιεί το έγγραφο περιλαμβάνεται στην πρώτη γραμμή εντός του ερυθρού πλαισίου και στη γραμμή πάνω από τη ρήτρα πιστοποίησης.

3. Η επικυρωμένη μετάφραση, που τυπώνεται σε χωριστό φύλλο, επισυνάπτεται στο μεταφρασμένο πρωτότυπο έγγραφο ή σε επικυρωμένο αντίγραφο αυτού με χρήση συρραπτικού, ο δε συνδετήρας σφραγίζεται με τετράγωνο σήμα ασφαλείας, διαστάσεων 30 × 25 mm, το οποίο φέρει το λογότυπο της OFFI, ολογραφική ταινία και μοναδικό αύξοντα αριθμό. Το σήμα αυτό αποτελεί ουσιώδες στοιχείο της επικύρωσης.

4. Αν πρόκειται για μετάφραση από ξένη γλώσσα στην ουγγρική, περιλαμβάνεται η ακόλουθη ρήτρα πιστοποίησης στην ουγγρική γλώσσα:

«Η Ουγγρική Υπηρεσία Μεταφράσεων και Πιστοποιήσεων πιστοποιεί ότι η παρούσα επικυρωμένη μετάφραση αποτελεί πιστή μετάφραση του κειμένου του συνημμένου εγγράφου.

Η Ουγγρική Υπηρεσία Μεταφράσεων και Πιστοποιήσεων δεν φέρει καμία ευθύνη για τη γνησιότητα και το περιεχόμενο του εγγράφου που αποτέλεσε τη βάση της μετάφρασης.»

Την εν λόγω ρήτρα ακολουθούν αναγραφή του τόπου και της ημερομηνίας έκδοσης, πρωτότυπη υπογραφή με μπλε μελάνη, σφραγίδα με το ονοματεπώνυμο του υπογράφοντος και η φράση «εξ ονόματος του γενικού διευθυντή».

Αν πρόκειται για μετάφραση σε ξένη γλώσσα, η ανωτέρω ρήτρα πιστοποίησης περιλαμβάνεται επί της μετάφρασης στη γλώσσα της μετάφρασης.

Β. Στοιχεία που χρησιμοποιούνταν πριν από την 2α Ιουλίου 2018:

Τα στοιχεία και οι ρήτρες πιστοποίησης ήταν ίδια με τα περιγραφόμενα στο σημείο Α, με τις ακόλουθες διαφορές:

1. Στην επάνω δεξιά γωνία του πίσω μέρους του χαρτιού ασφαλείας υπήρχαν τυπωμένοι γραμμικός κώδικας και αποκλειστικός αναγνωριστικός κωδικός.

2. Η επικυρωμένη μετάφραση, τυπωμένη σε χωριστό φύλλο, συνδεόταν με το μεταφρασμένο πρωτότυπο έγγραφο ή με επικυρωμένο αντίγραφο αυτού με κόκκινο, λευκό και πράσινο κορδόνι, τα άκρα του οποίου στερεώνονταν στο έγγραφο με το σήμα πιστοποίησης της OFFI, επί του οποίου ετίθετο η επίσημη σφραγίδα της OFFI κατά τρόπο ώστε να είναι αδύνατον να διαχωριστούν τα έγγραφα χωρίς να καταστραφεί το σήμα.

3. Αν επρόκειτο για μετάφραση από ξένη γλώσσα στην ουγγρική, τη ρήτρα πιστοποίησης στην ουγγρική γλώσσα επί της μετάφρασης ακολουθούσαν αναγραφή του τόπου και της ημερομηνίας έκδοσης, πρωτότυπη υπογραφή με μπλε μελάνη και η φράση «εξ ονόματος του γενικού διευθυντή».

3. Χαρακτηριστικά των ηλεκτρονικά επικυρωμένων από την OFFI μεταφράσεων

Η οπτική εμφάνιση της μετάφρασης και το κείμενο της σφραγίδας πιστοποίησης είναι ίδια με αυτά της έντυπης μορφής.

Η ηλεκτρονικά επικυρωμένη μετάφραση περιλαμβάνεται σε φάκελο (σε μορφότυπο .es3 ή .dosszie) που έχει δημιουργήσει η OFFI, ο οποίος περιέχει επίσης το πρωτότυπο αρχείο που υποβλήθηκε προς μετάφραση. Πέραν της ηλεκτρονικά υπογεγραμμένης και ηλεκτρονικά επικυρωμένης με την ηλεκτρονική σφραγίδα της OFFI (σε μορφότυπο .pdf) μετάφρασης, το πρωτότυπο αρχείο που υποβλήθηκε προς μετάφραση και το οποίο περιέχεται στον φάκελο επίσης διατηρεί τη γνησιότητά του.

Το πρωτότυπο αρχείο και το αρχείο που περιλαμβάνει τη μετάφραση τοποθετούνται στον φάκελο κατά τρόπο ώστε ο διαχωρισμός των αρχείων να καταστρέφει την επικύρωση, με αποτέλεσμα τα αρχεία που συνδέονται μεταξύ τους να «επισυνάπτονται» μεταξύ τους με ασφάλεια.

Η ηλεκτρονική επικύρωση εγγυάται ότι η μετάφραση πραγματοποιήθηκε από την OFFI Zrt., ότι το περιεχόμενο των αρχείων δεν έχει αλλάξει μετά την επικύρωση και ότι το κείμενο της μετάφρασης ταυτίζεται κατά περιεχόμενο με το κείμενο που υποβλήθηκε προς μετάφραση.

Επικυρωμένες μεταφράσεις που έχουν πραγματοποιηθεί από συμβολαιογράφο:

Οι επικυρωμένες μεταφράσεις που πραγματοποιούνται από τους συμβολαιογράφους ταυτοποιούνται με τον αριθμό της συμβολαιογραφικής πράξης. Η μετάφραση πρέπει να αναγράφεται επί του πρωτότυπου εγγράφου ή να επισυνάπτεται σ’ αυτό. Οι συμβολαιογράφοι επικυρώνουν τις μεταφράσεις πρωτότυπων εγγράφων προσθέτοντας ρήτρα πιστοποίησης στο τέλος της μετάφρασης.

Επικυρωμένες μεταφράσεις που έχουν πραγματοποιηθεί από έμμισθο προξενικό υπάλληλο:

Η μετάφραση πρέπει να αναγράφεται επί του πρωτότυπου εγγράφου ή να επισυνάπτεται σ’ αυτό, ενώ στη μετάφραση πρέπει να έχει προστεθεί ρήτρα πιστοποίησης. Στο τέλος της μετάφρασης πρέπει να έχει προστεθεί ρήτρα που να πιστοποιεί ότι η μετάφραση αποτελεί πιστή μετάφραση του πρωτότυπου εγγράφου.

Αν ο έμμισθος προξενικός υπάλληλος επισυνάψει τη μετάφραση στο πρωτότυπο έγγραφο, πρέπει να το πράξει με κόκκινο, λευκό και πράσινο κορδόνι στερεωμένο με λευκό, κυκλικό, αυτοκόλλητο σήμα, το οποίο είναι σφραγισμένο στις δύο πλευρές με την αριθμημένη σφραγίδα της διπλωματικής αντιπροσωπείας.

Το κείμενο της ρήτρας πιστοποίησης έχει ως εξής:

Με το παρόν πιστοποιώ ότι η μετάφραση που μου υποβλήθηκε / πραγματοποιήθηκε από εμένα αποτελεί πιστή μετάφραση του συνημμένου εγγράφου στη ……………………………………………………………………………. γλώσσα.-----------------------------------

Καταβλήθηκε προξενικό τέλος ποσού ....................................................
Αριθμός υπόθεσης: …………………………………………………………………………..

Ημερομηνία: ……………………….……………………………………………………….

σφραγίδα

υπογραφή

Η ρήτρα μπορεί να έχει και άλλη μορφή, υπό τον όρο ότι δεν μπορεί να διαχωριστεί από το πρωτότυπο έγγραφο ή τη μετάφραση και ότι περιλαμβάνει τα ακόλουθα υποχρεωτικά στοιχεία:

α) μνεία της ξένης γλώσσας από την οποία μεταφράστηκε το έγγραφο,

β) υπογράμμιση της συντρέχουσας περίπτωσης στη φράση «η μετάφραση που μου υποβλήθηκε / πραγματοποιήθηκε από εμένα», ανάλογα με το αν ο προξενικός υπάλληλος πιστοποιεί την ακρίβεια μετάφρασης που του υποβλήθηκε ή έχει πραγματοποιήσει τη μετάφραση ο ίδιος,

γ) το ποσό του προξενικού τέλους που καταβλήθηκε,

δ) τον αριθμό της υπόθεσης,

ε) την ημερομηνία,

στ) την αριθμημένη σφραγίδα της διπλωματικής αντιπροσωπείας,

ζ) την υπογραφή του έμμισθου προξενικού υπαλλήλου,

η) μνεία της ιδιότητάς του ως έμμισθου προξενικού υπαλλήλου.

Στην ημερομηνία, το έτος και η ημέρα πρέπει επίσης να αναγράφονται ολογράφως εντός παρενθέσεων.

Η ρήτρα προστίθεται συνήθως με σφραγίδα η οποία τίθεται στο έγγραφο ή σε χωριστό φύλλο το οποίο δεν μπορεί να διαχωριστεί από το πρωτότυπο έγγραφο ή τη μετάφραση.

Αν είναι αναγκαίο, η προξενική πιστοποίηση μπορεί επίσης να συνταχθεί σε ξένη γλώσσα, τηρουμένων των παραμέτρων που περιγράφονται ανωτέρω, αν αυτό είναι αποδεκτό από τις αρχές της χώρας στην οποία πρόκειται να υποβληθεί.

Άρθρο 24 παράγραφος 1 στοιχείο ζ) - πληροφορίες σχετικά με τα ειδικά χαρακτηριστικά των επικυρωμένων αντιγράφων

Επικυρωμένα αντίγραφα που έχουν παραχθεί από συμβολαιογράφο:

Συμβολαιογράφος μπορεί να επικυρώσει αντίγραφο εγγράφου αν το έγγραφο από το οποίο έχει παραχθεί το αντίγραφο είναι ευανάγνωστο. Ο συμβολαιογράφος συγκρίνει το αντίγραφο με το πρωτότυπο έγγραφο και πιστοποιεί ότι το αντίγραφο αποτελεί πιστό αντίγραφο του πρωτοτύπου, μέσω της προσθήκης ρήτρας πιστοποίησης στο αντίγραφο.

Η ρήτρα πιστοποίησης πρέπει να αναφέρει:

α) ότι το αντίγραφο έχει παραχθεί από το πρωτότυπο έγγραφο ή από επίσημο αντίτυπο ή αντίγραφο αυτού,

β) αν το έγγραφο που υποβλήθηκε έφερε χαρτόσημο,

γ) αν το αντίγραφο αποτελεί αναπαραγωγή μέρους μόνο του πρωτοτύπου,

δ) αν στο πρωτότυπο έγγραφο υπάρχουν οποιεσδήποτε ορατές μεταβολές, φθορές ή άλλα στοιχεία που γεννούν αμφιβολίες.

Οι κανόνες αυτοί εφαρμόζονται αναλογικά για την επικύρωση ηλεκτρονικού αντιγράφου ή αποσπάσματος που έχει παραχθεί υπό την εποπτεία του συμβολαιογράφου από έγγραφο ή από ηλεκτρονική βάση δεδομένων, καθώς και για την επικύρωση έντυπου αντιγράφου ή αποσπάσματος που έχει παραχθεί από ηλεκτρονικό έγγραφο. Ο συμβολαιογράφος υπογράφει το ηλεκτρονικό αντίγραφο ή απόσπασμα με αναγνωρισμένη ηλεκτρονική υπογραφή. Δεν υπάρχει ανάγκη να προστεθεί ρήτρα πιστοποίησης σε επικυρωμένο ηλεκτρονικό αντίτυπο ή επικυρωμένο ηλεκτρονικό αντίγραφο, αν αυτό έχει παραχθεί από άθικτο έντυπο έγγραφο ή από ηλεκτρονικό συμβολαιογραφικό έγγραφο και περιλαμβάνει το πλήρες έγγραφο, την αναγνωρισμένη ηλεκτρονική υπογραφή του συμβολαιογράφου και χρονοσφραγίδα.

Επικυρωμένα αντίγραφα που έχουν παραχθεί από δικαστήριο:

Αντίγραφο που έχει παραχθεί από δικαστήριο από έγγραφο που υποβλήθηκε στο δικαστήριο ή αντίγραφο που έχει παραχθεί από τρίτο και έχει υποβληθεί στο δικαστήριο προς επικύρωση πρέπει να περιλαμβάνει τα ακόλουθα:

α) τη φράση «πιστό αντίγραφο:»,

β) την υπογραφή του προσώπου που παρήγαγε το αντίγραφο,

γ) τη σφραγίδα του δικαστηρίου,

δ) την ώρα και την ημερομηνία παραγωγής του αντιγράφου.

Αν ο φάκελος της υπόθεσης υφίσταται ως ηλεκτρονικό έγγραφο, οι ανωτέρω κανόνες εφαρμόζονται κατά την παραγωγή έντυπου αντιγράφου βάσει εκτύπωσης του ηλεκτρονικού εγγράφου. Αν ζητηθεί έντυπο αντίγραφο δικαστικής απόφασης που έχει καταρτιστεί ως ηλεκτρονικό έγγραφο, το αντίγραφο πρέπει να εμφανίζει τη χρονοσφραγίδα και την ηλεκτρονική υπογραφή που φέρει το ηλεκτρονικό έγγραφο, καθώς και να αναφέρει το πρόσωπο του οποίου η ηλεκτρονική υπογραφή εμφανίζεται στο ηλεκτρονικό έγγραφο.

Τελευταία επικαιροποίηση: 02/01/2024

Την έκδοση αυτής της σελίδας στην εθνική γλώσσα διαχειρίζεται το εκάστοτε κράτος μέλος. Οι μεταφράσεις έχουν γίνει από την αρμόδια υπηρεσία της Ευρωπαϊκής Επιτροπής. Οι τυχόν αλλαγές που επιφέρει η αρμόδια εθνική αρχή στο πρωτότυπο ενδέχεται να μην έχουν περιληφθεί ακόμα στις μεταφράσεις. Η Ευρωπαϊκή Επιτροπή δεν αναλαμβάνει καμία ευθύνη όσον αφορά τις πληροφορίες ή τα στοιχεία που περιλαμβάνονται ή για τα οποία γίνεται λόγος στο παρόν έγγραφο. Βλ. την ανακοίνωση νομικού περιεχομένου για τους κανόνες πνευματικής ιδιοκτησίας που ισχύουν στο κράτος μέλος που είναι αρμόδιο για την παρούσα σελίδα.