Δημόσια έγγραφα

Ιταλία

Περιεχόμενο που παρέχεται από
Ιταλία

Άρθρο 24 παράγραφος 1 στοιχείο α) - γλώσσες που δέχεται το κράτος μέλος για τα δημόσια έγγραφα που θα υποβάλλονται στις οικείες αρχές σύμφωνα με το άρθρο 6 παράγραφος 1 στοιχείο α)

Οι ακόλουθες γλώσσες:

- ιταλική (επίσημη γλώσσα του κράτους)·

- γερμανική (προεδρικό διάταγμα αριθ. 670 της 31/8/1972 και προεδρικό διάταγμα αριθ. 574 της 15/7/1988) στην περιφέρεια ειδικού καθεστώτος Trentino Alto Adige·

- γαλλική (άρθρο 38 του συνταγματικού νόμου αριθ. 4 της 26/2/1948) στην περιφέρεια ειδικού καθεστώτος Valle d’Aosta·

- σλοβενική (άρθρο 8 του νόμου αριθ. 38 της 23/2/2001) στην περιφέρεια ειδικού καθεστώτος Friuli Venezia Giulia.

Άρθρο 24 παράγραφος 1 στοιχείο β) - ενδεικτικό κατάλογο των δημόσιων εγγράφων που εμπίπτουν στο πεδίο εφαρμογής του παρόντος κανονισμού

Στα δημόσια έγγραφα που αναφέρονται στο άρθρο 6 παράγραφος 1 στοιχείο β) του κανονισμού, συγκαταλέγονται, όσον αφορά τις δημογραφικές υπηρεσίες, τα εξής:

Πεδίο εφαρμογής

Δημόσια έγγραφα

Γέννηση

 • Πιστοποιητικό γέννησης
 • Απόσπασμα ληξιαρχικής πράξης γέννησης
 • Πλήρες αντίγραφο της ληξιαρχικής πράξης γέννησής

Το ότι ένα πρόσωπο βρίσκεται στη ζωή

 • Βεβαίωση ζωής

Θάνατος

 • Πιστοποιητικό θανάτου
 • Απόσπασμα ληξιαρχικής πράξης θανάτου
 • Πλήρες αντίγραφο ληξιαρχικής πράξης θανάτου

Όνομα

 • Πιστοποιητικό γέννησης
 • Απόσπασμα ληξιαρχικής πράξης γέννησης
 • Πλήρες αντίγραφο της ληξιαρχικής πράξης γέννησής

Γάμος, περιλαμβανομένων της ικανότητας για σύναψη γάμου και της οικογενειακής κατάστασης

 • Πιστοποιητικό γάμου
 • Απόσπασμα ληξιαρχικής πράξης γάμου
 • Πλήρες αντίγραφο ληξιαρχικής πράξης γάμου
 • Πιστοποιητικό ικανότητας σύναψης γάμου (ή πιστοποιητικό περί μη κωλύματος για την τέλεση γάμου)
 • Πιστοποιητικό οικογενειακής κατάστασης
 • Απόσπασμα ληξιαρχικής πράξης γέννησης

Διαζύγιο, δικαστικός χωρισμός ή ακύρωση γάμου

 • Πιστοποιητικό γάμου
 • Απόσπασμα ληξιαρχικής πράξης γάμου
 • Πλήρες αντίγραφο της συμφωνίας δικαστικού χωρισμού/διαζυγίου
 • Απόσπασμα ληξιαρχικής πράξης γέννησης

Καταχωρισμένη συμβίωση, περιλαμβανομένων της ικανότητας για σύναψη σχέσης καταχωρισμένης συμβίωσης και της κατάστασης από άποψη καταχωρισμένης συμβίωσης

 • Πιστοποιητικό συμφώνου συμβίωσης
 • Απόσπασμα πράξης σύναψης συμφώνου συμβίωσης
 • Πλήρες αντίγραφο πράξης σύναψης συμφώνου συμβίωσης
 • Πιστοποιητικό ικανότητας σύναψης συμφώνου συμβίωσης
 • Απόσπασμα ληξιαρχικής πράξης γέννησης

Λύση σχέσης καταχωρισμένης συμβίωσης

 • Απόσπασμα πράξης σύναψης συμφώνου συμβίωσης
 • Απόσπασμα ληξιαρχικής πράξης γέννησης

Γονική ιδιότητα

 • Απόσπασμα ληξιαρχικής πράξης γέννησης με αναφορά της πατρότητας και της μητρότητας

Κατοικία και/ή διαμονή

 • Πιστοποιητικό διαμονής

Ιθαγένεια

 • Πιστοποιητικό ιθαγένειας
 • Απόσπασμα ληξιαρχικής πράξης γέννησης

Υιοθεσία

 • Απόσπασμα ληξιαρχικής πράξης γέννησης

Λευκό ποινικό μητρώο

 • Πιστοποιητικό ποινικού μητρώου

Άρθρο 24 παράγραφος 1 στοιχείο γ) - τη λίστα των δημόσιων εγγράφων στα οποία μπορούν να επισυνάπτονται πολύγλωσσα τυποποιημένα έντυπα ως κατάλληλο μεταφραστικό βοήθημα

Δημόσια έγγραφα

Πολύγλωσσα τυποποιημένα έντυπα

Πιστοποιητικό γέννησης

Παράρτημα I — Γέννηση

Βεβαίωση ζωής

Παράρτημα ΙΙ — Ζωή

Πιστοποιητικό θανάτου

Παράρτημα III — Θάνατος

Πιστοποιητικό γάμου

Παράρτημα IV — Γάμος

Πιστοποιητικό ικανότητας σύναψης γάμου (ή πιστοποιητικό περί μη κωλύματος για την τέλεση γάμου)

Παράρτημα V — Ικανότητα σύναψης γάμου

Πιστοποιητικό οικογενειακής κατάστασης

Παράρτημα VI — Οικογενειακή κατάσταση

Πιστοποιητικό συμφώνου συμβίωσης

Παράρτημα VII — Καταχωρισμένη συμβίωση

Πιστοποιητικό ικανότητας σύναψης συμφώνου συμβίωσης

Παράρτημα VIII — Ικανότητα σύναψης συμφώνου συμβίωσης

Πιστοποιητικό συμφώνου συμβίωσης

Παράρτημα IX — Πιστοποιητικό καταχωρισμένης συμβίωσης

Πιστοποιητικό διαμονής

Παράρτημα X — Κατοικία και/ή διαμονή

Πιστοποιητικό ποινικού μητρώου

Παράρτημα XI — Λευκό ποινικό μητρώο

Άρθρο 24 παράγραφος 1 στοιχείο δ) - τον κατάλογο προσώπων που είναι εξουσιοδοτημένα, σύμφωνα με την εθνική νομοθεσία, να πραγματοποιούν επικυρωμένες μεταφράσεις, εφόσον υπάρχουν τέτοιοι κατάλογοι

Δεν υπάρχει δημόσιος κατάλογος μεταφραστών και διερμηνέων. Ωστόσο, στα δικαστήρια υπάρχουν μητρώα στα οποία οι μεταφραστές και οι διερμηνείς μπορούν να εγγραφούν ως σύμβουλοι.

Άρθρο 24 παράγραφος 1 στοιχείο ε) - ενδεικτικό κατάλογο με τα είδη των αρχών που εξουσιοδοτούνται, δυνάμει της εθνικής νομοθεσίας, να καταρτίζουν επικυρωμένα αντίγραφα

Σύμφωνα με το άρθρο 18 παράγραφος 2 πρώτη περίοδος του προεδρικού διατάγματος αριθ. 445 της 28/12/2000, η βεβαίωση της γνησιότητας των αντιγράφων μπορεί να πραγματοποιηθεί:

- από τον δημόσιο υπάλληλο από τον οποίο εκδόθηκε ή στον οποίο κατατέθηκε το πρωτότυπο ή στον οποίο πρέπει να προσκομιστεί το έγγραφο·

- από συμβολαιογράφο·

- από γραμματέα δικαστηρίου

- από γραμματέα δήμου ή κοινότητας ή από άλλο υπάλληλο που ορίζεται από τον δήμαρχο.

Όσον αφορά τις δημογραφικές υπηρεσίες, τα καθήκοντα του δημοτολογίου και του ληξιαρχείου εκτελούνται, στο πλαίσιο της κρατικής αρμοδιότητας, από τους δημάρχους με την ιδιότητα του δημόσιου υπαλλήλου, καθώς και από το εξουσιοδοτημένο από αυτούς προσωπικό.

Επισημαίνεται ότι όσον αφορά τις δημογραφικές υπηρεσίες, οι δημόσιοι υπάλληλοι εκδίδουν πιστοποιητικά δημοτολογίου (άρθρο 33 του προεδρικού διατάγματος αριθ. 223/1989) και αποσπάσματα ληξιαρχικών πράξεων που έχουν καταχωριστεί στα σχετικά μητρώα (άρθρα 106 έως 108 του προεδρικού διατάγματος αριθ. 396/2000).

Άρθρο 24 παράγραφος 1 στοιχείο στ) - πληροφορίες σχετικά με τα μέσα αναγνώρισης των επικυρωμένων μεταφράσεων και των επικυρωμένων αντιγράφων

Όσον αφορά τις επικυρωμένες μεταφράσεις, τα έγγραφα πρέπει να συνοδεύονται από μετάφραση στην ιταλική γλώσσα η οποία πρέπει να έχει επικυρωθεί ως σύμφωνη προς το πρωτότυπο από διπλωματική/προξενική αρχή ή από ορκωτό μεταφραστή/διερμηνέα που πιστοποιεί ενόρκως ότι η μετάφραση είναι σύμφωνη προς το πρωτότυπο. Η διπλωματική/προξενική αρχή ή ο μεταφραστής/διερμηνέας παραθέτει τα στοιχεία ταυτότητάς του και υπογράφει ή αποθέτει τη σφραγίδα της υπηρεσίας στην οποία ανήκει μαζί με την υπογραφή, παραθέτοντας επίσης δήλωση ευθύνης όσον αφορά το έργο που εκτέλεσε.

Στην περίπτωση επικυρωμένων αντιγράφων, το έγγραφο πρέπει να συνοδεύεται από δήλωση πιστότητας προς το πρωτότυπο στο τέλος του αντιγράφου η οποία συντάσσεται από εξουσιοδοτημένο δημόσιο υπάλληλο, ο οποίος πρέπει επίσης να αναφέρει την ημερομηνία και τον τόπο έκδοσης, τον αριθμό των φύλλων που χρησιμοποιήθηκαν, το ονοματεπώνυμό και την ιδιότητά του, να υπογράψει ολογράφως και να θέσει τη σφραγίδα της υπηρεσίας. Στην περίπτωση που το αντίγραφο της πράξης ή του εγγράφου περιλαμβάνει περισσότερα φύλλα, ο δημόσιος υπάλληλος υπογράφει στο περιθώριο κάθε ενδιάμεσου φύλλου.

Άρθρο 24 παράγραφος 1 στοιχείο ζ) - πληροφορίες σχετικά με τα ειδικά χαρακτηριστικά των επικυρωμένων αντιγράφων

Όσον αφορά τα όσα προσδιορίζονται στο σημείο ε) ανωτέρω, επισημαίνεται ότι επικύρωση των αντιγράφων γίνεται από εξουσιοδοτημένο δημόσιο υπάλληλο ο οποίος βεβαιώνει τη συμφωνία του αντιγράφου προς το πρωτότυπο.

Η πράξη με την οποία επιβεβαιώνεται η συμφωνία του αντιγράφου προς το πρωτότυπο ονομάζεται «επικύρωση» (μιλάμε άλλωστε για «επικυρωμένα αντίγραφα») αν η βεβαίωση συνεπάγεται συγκεκριμένα νομικά αποτελέσματα, τα οποία καθιστούν το αντίγραφο ισοδύναμο με το πρωτότυπο.

Τελευταία επικαιροποίηση: 21/07/2022

Την έκδοση αυτής της σελίδας στην εθνική γλώσσα διαχειρίζεται το εκάστοτε κράτος μέλος. Οι μεταφράσεις έχουν γίνει από την αρμόδια υπηρεσία της Ευρωπαϊκής Επιτροπής. Οι τυχόν αλλαγές που επιφέρει η αρμόδια εθνική αρχή στο πρωτότυπο ενδέχεται να μην έχουν περιληφθεί ακόμα στις μεταφράσεις. Η Ευρωπαϊκή Επιτροπή δεν αναλαμβάνει καμία ευθύνη όσον αφορά τις πληροφορίες ή τα στοιχεία που περιλαμβάνονται ή για τα οποία γίνεται λόγος στο παρόν έγγραφο. Βλ. την ανακοίνωση νομικού περιεχομένου για τους κανόνες πνευματικής ιδιοκτησίας που ισχύουν στο κράτος μέλος που είναι αρμόδιο για την παρούσα σελίδα.