Δημόσια έγγραφα

Λεττονία

Περιεχόμενο που παρέχεται από
Λεττονία

Άρθρο 24 παράγραφος 1 στοιχείο α) - γλώσσες που δέχεται το κράτος μέλος για τα δημόσια έγγραφα που θα υποβάλλονται στις οικείες αρχές σύμφωνα με το άρθρο 6 παράγραφος 1 στοιχείο α)

Λετονικά.

Εξαίρεση μπορεί να γίνει σε ορισμένες περιπτώσεις που ορίζονται πολύ στενά από τη νομοθεσία: ο νόμος για τη μετανάστευση (Imigrācijas likums), για παράδειγμα, ορίζει ότι τα απαραίτητα έγγραφα για την έγκριση ανάληψης ευθύνης (sponsorship) ή για τη χορήγηση άδειας διαμονής (π.χ. αντίγραφο ποινικού μητρώου, αντίγραφα εγγράφων που βεβαιώνουν συγγένεια ή αγχιστεία ή άλλα έγγραφα που απαιτούνται από τη λετονική νομοθεσία) μπορούν να υποβληθούν στα λετονικά, τα αγγλικά, τα γαλλικά, τα γερμανικά ή τα ρωσικά.

Άρθρο 24 παράγραφος 1 στοιχείο β) - ενδεικτικό κατάλογο των δημόσιων εγγράφων που εμπίπτουν στο πεδίο εφαρμογής του παρόντος κανονισμού

Γέννηση: πιστοποιητικό γέννησης (dzimšanas apliecība) ή απόσπασμα ληξιαρχικής πράξης γέννησης (izziņa no dzimšanas reģistra) που εκδίδεται από το τμήμα ληξιαρχείου (Dzimtsarakstu departaments) του Υπουργείου Δικαιοσύνης πιστοποιητικό γέννησης ή απόσπασμα ληξιαρχικής πράξης γέννησης που εκδίδεται από το ληξιαρχείο (Dzimtsarakstu nodaļa) τοπικής αρχής απόσπασμα δημοτολογίου (izziņa no Iedzīvotāju reģistra) που εκδίδεται από την Υπηρεσία Ιθαγένειας και Μετανάστευσης (Pilsonības un migrācijas lietu pārvalde) πιστοποιητικό γέννησης (πρωτότυπο ή αντίγραφο) ή απόσπασμα δημοτολογίου που εκδίδεται από λετονική διπλωματική ή προξενική αποστολή στο εξωτερικό.

Ζωή: πιστοποιητικό συμβολαιογράφου (zvērināts notārs) πιστοποιητικό που εκδίδεται από λετονική διπλωματική ή προξενική αποστολή στο εξωτερικό.

Θάνατος: πιστοποιητικό θανάτου (miršanas apliecība) ή απόσπασμα ληξιαρχικής πράξης θανάτου (izziņa no miršanas reģistra) που εκδίδεται από το τμήμα ληξιαρχείου του Υπουργείου Δικαιοσύνης πιστοποιητικό θανάτου ή απόσπασμα ληξιαρχικής πράξης θανάτου που εκδίδεται από το ληξιαρχείο τοπικής αρχής απόσπασμα δημοτολογίου που εκδίδεται από την Υπηρεσία Ιθαγένειας και Μετανάστευσης πιστοποιητικό θανάτου (πρωτότυπο ή αντίγραφο) ή απόσπασμα δημοτολογίου που εκδίδεται από λετονική διπλωματική ή προξενική αποστολή στο εξωτερικό.

Όνομα: διάταξη αλλαγής ονόματος και/ή επωνύμου (lēmums par uzvārda maiņu un/vai vārda maiņu) που εκδίδεται από το τμήμα ληξιαρχείου του Υπουργείου Δικαιοσύνης πιστοποιητικό που εκδίδεται από το τμήμα ληξιαρχείου του Υπουργείου Δικαιοσύνης απόσπασμα δημοτολογίου που εκδίδεται από την Υπηρεσία Ιθαγένειας και Μετανάστευσης απόσπασμα δημοτολογίου που εκδίδεται από λετονική διπλωματική ή προξενική αποστολή στο εξωτερικό.

Γάμος, συμπεριλαμβανομένης της ικανότητας σύναψης γάμου: πιστοποιητικό γάμου (laulības apliecība) ή απόσπασμα ληξιαρχικής πράξης γάμου (izziņa no laulības reģistra) που εκδίδεται από το τμήμα ληξιαρχείου του Υπουργείου Δικαιοσύνης πιστοποιητικό γάμου ή απόσπασμα ληξιαρχικής πράξης γάμου που εκδίδεται από το ληξιαρχείο τοπικής αρχής πιστοποιητικό γάμου που εκδίδεται από ιερέα ενός εκ των θρησκευμάτων που απαριθμούνται στον αστικό κώδικα (Civillikums) απόσπασμα δημοτολογίου που εκδίδεται από την Υπηρεσία Ιθαγένειας και Μετανάστευσης πιστοποιητικό γάμου (πρωτότυπο ή αντίγραφο) ή απόσπασμα δημοτολογίου που εκδίδεται από λετονική διπλωματική ή προξενική αποστολή στο εξωτερικό.

Η Λετονία δεν εκδίδει έγγραφο που να πιστοποιεί την ικανότητα ενός προσώπου να συνάψει γάμο. Αντ’ αυτού, ο πολίτης μπορεί να ζητήσει πληροφορίες σχετικά με την οικογενειακή του κατάσταση.

Διαζύγιο ή ακύρωση γάμου: συμβολαιογραφική πράξη (notariāls akts) που βεβαιώνει το διαζύγιο (laulības šķiršanas apliecība) δικαστική απόφαση (tiesas nolēmums) απόσπασμα δημοτολογίου που εκδίδεται από την Υπηρεσία Ιθαγένειας και Μετανάστευσης πιστοποιητικό που εκδίδεται από λετονική διπλωματική ή προξενική αποστολή στο εξωτερικό απόσπασμα του μητρώου γάμων που εκδίδεται από το τμήμα ληξιαρχείου του Υπουργείου Δικαιοσύνης, στο οποίο αναγράφεται το διαζύγιο απόσπασμα του μητρώου γάμων που εκδίδεται από το ληξιαρχείο τοπικής αρχής, στο οποίο αναγράφεται το διαζύγιο.

Γονική ιδιότητα: δικαστική απόφαση απόσπασμα δημοτολογίου που εκδίδεται από την Υπηρεσία Ιθαγένειας και Μετανάστευσης απόσπασμα δημοτολογίου που εκδίδεται από λετονική διπλωματική ή προξενική αποστολή στο εξωτερικό.

Υιοθεσία: δικαστική απόφαση απόσπασμα δημοτολογίου που εκδίδεται από την Υπηρεσία Ιθαγένειας και Μετανάστευσης.

Κατοικία και/ή διαμονή: απόσπασμα δημοτολογίου που εκδίδεται από την Υπηρεσία Ιθαγένειας και Μετανάστευσης απόσπασμα δημοτολογίου που εκδίδεται από λετονική διπλωματική ή προξενική αποστολή στο εξωτερικό απόσπασμα δημοτολογίου που εκδίδεται από τοπική αρχή.

Ιθαγένεια: απόσπασμα δημοτολογίου που εκδίδεται από την Υπηρεσία Ιθαγένειας και Μετανάστευσης απόσπασμα δημοτολογίου που εκδίδεται από λετονική διπλωματική ή προξενική αποστολή στο εξωτερικό.

Λευκό ποινικό μητρώο: απόσπασμα ποινικού μητρώου (izziņa no sodu reģistra) που εκδίδεται από το κέντρο πληροφοριών (Informācijas centrs) του Υπουργείου Εσωτερικών πιστοποιητικό που εκδίδεται από λετονική διπλωματική ή προξενική αποστολή στο εξωτερικό.

Άρθρο 24 παράγραφος 1 στοιχείο γ) - τη λίστα των δημόσιων εγγράφων στα οποία μπορούν να επισυνάπτονται πολύγλωσσα τυποποιημένα έντυπα ως κατάλληλο μεταφραστικό βοήθημα

Γέννηση: πιστοποιητικό γέννησης ή απόσπασμα ληξιαρχικής πράξης γέννησης που εκδίδεται από το τμήμα ληξιαρχείου του Υπουργείου Δικαιοσύνης πιστοποιητικό γέννησης ή απόσπασμα ληξιαρχικής πράξης γέννησης που εκδίδεται από το ληξιαρχείο τοπικής αρχής απόσπασμα δημοτολογίου που εκδίδεται από την Υπηρεσία Ιθαγένειας και Μετανάστευσης πιστοποιητικό γέννησης (πρωτότυπο ή αντίγραφο) ή απόσπασμα δημοτολογίου που εκδίδεται από λετονική διπλωματική ή προξενική αποστολή στο εξωτερικό.

Ζωή: πιστοποιητικό συμβολαιογράφου πιστοποιητικό που εκδίδεται από λετονική διπλωματική ή προξενική αποστολή στο εξωτερικό.

Θάνατος: πιστοποιητικό θανάτου ή απόσπασμα ληξιαρχικής πράξης θανάτου που εκδίδεται από το τμήμα ληξιαρχείου του Υπουργείου Δικαιοσύνης πιστοποιητικό θανάτου ή απόσπασμα ληξιαρχικής πράξης θανάτου που εκδίδεται από το ληξιαρχείο τοπικής αρχής απόσπασμα δημοτολογίου που εκδίδεται από την Υπηρεσία Ιθαγένειας και Μετανάστευσης πιστοποιητικό θανάτου (πρωτότυπο ή αντίγραφο) ή απόσπασμα δημοτολογίου που εκδίδεται από λετονική διπλωματική ή προξενική αποστολή στο εξωτερικό.

Γάμος: πιστοποιητικό γάμου ή απόσπασμα ληξιαρχικής πράξης γάμου που εκδίδεται από το τμήμα ληξιαρχείου του Υπουργείου Δικαιοσύνης πιστοποιητικό γάμου ή απόσπασμα ληξιαρχικής πράξης γάμου που εκδίδεται από το ληξιαρχείο τοπικής αρχής πιστοποιητικό γάμου που εκδίδεται από ιερέα ενός εκ των θρησκευμάτων που απαριθμούνται στον αστικό κώδικα απόσπασμα δημοτολογίου που εκδίδεται από την Υπηρεσία Ιθαγένειας και Μετανάστευσης πιστοποιητικό γάμου (πρωτότυπο ή αντίγραφο) ή απόσπασμα δημοτολογίου που εκδίδεται από λετονική διπλωματική ή προξενική αποστολή στο εξωτερικό.

Οικογενειακή κατάσταση: απόσπασμα δημοτολογίου που εκδίδεται από την Υπηρεσία Ιθαγένειας και Μετανάστευσης απόσπασμα δημοτολογίου που εκδίδεται από λετονική διπλωματική ή προξενική αποστολή στο εξωτερικό.

Κατοικία και/ή διαμονή: απόσπασμα δημοτολογίου που εκδίδεται από την Υπηρεσία Ιθαγένειας και Μετανάστευσης απόσπασμα δημοτολογίου που εκδίδεται από λετονική διπλωματική ή προξενική αποστολή στο εξωτερικό απόσπασμα δημοτολογίου που εκδίδεται από τοπική αρχή.

Λευκό ποινικό μητρώο: απόσπασμα ποινικού μητρώου που εκδίδεται από το κέντρο πληροφοριών του Υπουργείου Εσωτερικών πιστοποιητικό που εκδίδεται από λετονική διπλωματική ή προξενική αποστολή στο εξωτερικό.

Άρθρο 24 παράγραφος 1 στοιχείο δ) - τον κατάλογο προσώπων που είναι εξουσιοδοτημένα, σύμφωνα με την εθνική νομοθεσία, να πραγματοποιούν επικυρωμένες μεταφράσεις, εφόσον υπάρχουν τέτοιοι κατάλογοι

Δεν υπάρχουν τέτοιοι κατάλογοι, καθώς στη Λετονία μια μετάφραση μπορεί να επικυρωθεί από οποιοδήποτε φυσικό πρόσωπο που αναλαμβάνει την ευθύνη, σύμφωνα με τη διαδικασία που προβλέπεται από τον νόμο, για κάθε ζημία που θα προκληθεί από σφάλματα στη μετάφραση του εγγράφου.

Άρθρο 24 παράγραφος 1 στοιχείο ε) - ενδεικτικό κατάλογο με τα είδη των αρχών που εξουσιοδοτούνται, δυνάμει της εθνικής νομοθεσίας, να καταρτίζουν επικυρωμένα αντίγραφα

Αντίγραφα εγγράφων μπορούν να επικυρωθούν από συμβολαιογράφο εκτός από τις περιπτώσεις στις οποίες η νομοθεσία προβλέπει ότι ένα αντίγραφο πρέπει να επικυρωθεί από συμβολαιογράφο, η ακρίβειά του μπορεί επίσης να πιστοποιηθεί από τον οικείο οργανισμό [νόμος περί της νομικής ισχύος των εγγράφων (Dokumentu juridiskā spēka likuma), άρθρο 6].

Η ακρίβεια του αντιγράφου ενός εγγράφου μπορεί επίσης να βεβαιωθεί από το φυσικό πρόσωπο που συνέταξε το έγγραφο. Ένα φυσικό πρόσωπο μπορεί επίσης να επικυρώσει αντίγραφο εγγράφου που έχει λάβει από άλλο φυσικό πρόσωπο ή από οργανισμό, εκτός εάν η νομοθεσία απαιτεί τη συναίνεση του συντάκτη.

Άρθρο 24 παράγραφος 1 στοιχείο στ) - πληροφορίες σχετικά με τα μέσα αναγνώρισης των επικυρωμένων μεταφράσεων και των επικυρωμένων αντιγράφων

Ο μεταφραστής βεβαιώνει την πιστότητα της μετάφρασης στην τελευταία σελίδα της, στα λετονικά, μετά το κείμενό της. Ο μεταφραστής εισάγει τις λέξεις TULKOJUMS PAREIZS («πιστή μετάφραση»), με κεφαλαία, καθώς και το όνομα, το επώνυμο και τον αριθμό ταυτότητάς του, θέτει την υπογραφή του, και αναφέρει τον τόπο και την ημερομηνία της επικύρωσης [βλ. κανονισμό αριθ. 291 του υπουργικού συμβουλίου για τις διαδικασίες επικύρωσης μεταφράσεων στην επίσημη γλώσσα (Ministru kabineta noteikumus Nr.291 Kārtība, kādā apliecināmi dokumentu tulkojumi valsts valodā)].

Παρόμοιες απαιτήσεις ισχύουν για τα επικυρωμένα αντίγραφα (βλ. επόμενο σημείο).

Άρθρο 24 παράγραφος 1 στοιχείο ζ) - πληροφορίες σχετικά με τα ειδικά χαρακτηριστικά των επικυρωμένων αντιγράφων

Η λέξη KOPIJA («αντίγραφο») πρέπει να αναγράφεται με κεφαλαία στην πάνω δεξιά γωνία της πρώτης σελίδας. Η επικύρωση περιέχει τις λέξεις KOPIJA PAREIZA («πιστό αντίγραφο»), με κεφαλαία τον πλήρη επίσημο τίτλο του υπαλλήλου που πιστοποιεί την ακρίβεια του αντιγράφου (συμπεριλαμβανομένης της πλήρους ονομασίας του οργανισμού και, εάν χρειάζεται, άλλες πληροφορίες που επιτρέπουν την αδιαμφισβήτητη ταυτοποίηση του προσώπου), την υπογραφή και το όνομα του υπαλλήλου σε ευανάγνωστη μορφή, καθώς και την ημερομηνία της επικύρωσης.

Τελευταία επικαιροποίηση: 10/05/2024

Την έκδοση αυτής της σελίδας στην εθνική γλώσσα διαχειρίζεται το εκάστοτε κράτος μέλος. Οι μεταφράσεις έχουν γίνει από την αρμόδια υπηρεσία της Ευρωπαϊκής Επιτροπής. Οι τυχόν αλλαγές που επιφέρει η αρμόδια εθνική αρχή στο πρωτότυπο ενδέχεται να μην έχουν περιληφθεί ακόμα στις μεταφράσεις. Η Ευρωπαϊκή Επιτροπή δεν αναλαμβάνει καμία ευθύνη όσον αφορά τις πληροφορίες ή τα στοιχεία που περιλαμβάνονται ή για τα οποία γίνεται λόγος στο παρόν έγγραφο. Βλ. την ανακοίνωση νομικού περιεχομένου για τους κανόνες πνευματικής ιδιοκτησίας που ισχύουν στο κράτος μέλος που είναι αρμόδιο για την παρούσα σελίδα.