Δημόσια έγγραφα

Λιθουανία

Περιεχόμενο που παρέχεται από
Λιθουανία

Άρθρο 24 παράγραφος 1 στοιχείο α) - γλώσσες που δέχεται το κράτος μέλος για τα δημόσια έγγραφα που θα υποβάλλονται στις οικείες αρχές σύμφωνα με το άρθρο 6 παράγραφος 1 στοιχείο α)

Η επίσημη γλώσσα της Δημοκρατίας της Λιθουανίας είναι η λιθουανική.

Άρθρο 24 παράγραφος 1 στοιχείο β) - ενδεικτικό κατάλογο των δημόσιων εγγράφων που εμπίπτουν στο πεδίο εφαρμογής του παρόντος κανονισμού

Άρθρο 24 παράγραφος 1 στοιχείο β):

α) πιστοποιητικό γέννησης (με ημερομηνία έκδοσης μεταξύ 1.1.1992 και 1.1.2017)

απόσπασμα που πιστοποιεί την καταχώριση της γέννησης (με ημερομηνία έκδοσης μετά την 1.1.2017)

β) συμβολαιογραφική πράξη που πιστοποιεί ότι ένα φυσικό πρόσωπο βρίσκεται εν ζωή και διαβιοί σε συγκεκριμένο τόπο

πιστοποιητικό με το οποίο βεβαιώνεται ότι ένα άτομο βρίσκεται εν ζωή και διαβιοί σε συγκεκριμένο τόπο (εκδίδεται από το εθνικό ταμείο κοινωνικών ασφαλίσεων)

γ) πιστοποιητικό θανάτου (με ημερομηνία έκδοσης μεταξύ 1.1.1992 και 1.1.2017)

απόσπασμα που πιστοποιεί την καταχώριση του θανάτου (με ημερομηνία έκδοσης μετά την 1.1.2017)

δ) πιστοποιητικό αλλαγής ονόματος, επωνύμου ή ιθαγένειας (με ημερομηνία έκδοσης μεταξύ 4.12.2005 και 1.1.2017)

απόσπασμα που πιστοποιεί την καταχώριση τροποποίησης ή συμπλήρωσης του πιστοποιητικού προσωπικής κατάστασης (με ημερομηνία έκδοσης μετά την 1.1.2017)

ε) γάμος

πιστοποιητικό γάμου (με ημερομηνία έκδοσης μεταξύ 1.1.1992 και 1.1.2017)

απόσπασμα που πιστοποιεί την καταχώριση του γάμου (με ημερομηνία έκδοσης μετά την 1.1.2017)

ικανότητα για τη σύναψη γάμου:

πιστοποιητικό ανυπαρξίας κωλυμάτων γάμου

προξενικό πιστοποιητικό προσωπικής κατάστασης

πιστοποιητικό προσωπικής κατάστασης

στ) πιστοποιητικό διαζυγίου (με ημερομηνία έκδοσης μεταξύ 1.1.1992 και 1.1.2017)

απόσπασμα που πιστοποιεί την καταχώριση του διαζυγίου (με ημερομηνία έκδοσης μετά την 1.1.2017)

απόφαση διαζυγίου ή ακύρωσης του γάμου

δεν εκδίδεται έγγραφο που πιστοποιεί τον δικαστικό χωρισμό

ζ) –

η) –

θ) πιστοποιητικό γέννησης (με ημερομηνία έκδοσης μεταξύ 1.1.1992 και 1.1.2017)

απόσπασμα που πιστοποιεί την καταχώριση της γέννησης (με ημερομηνία έκδοσης μετά την 1.1.2017)

κοινή δήλωση σε συμβολαιογράφο του πατέρα και της μητέρας για την αναγνώριση της πατρότητας

απόφαση αναγνώρισης της ύπαρξης σχέσης γονέα και τέκνου (μητρότητας ή πατρότητας)

απόφαση επί αγωγής προσβολής της σχέσης γονέα και τέκνου (μητρότητας ή πατρότητας)

ι) πιστοποιητικό γέννησης (με ημερομηνία έκδοσης μεταξύ 1.1.1992 και 1.1.2017)

απόσπασμα που πιστοποιεί την καταχώριση της γέννησης (με ημερομηνία έκδοσης μετά την 1.1.2017)

απόφαση περί υιοθεσίας

ια) πιστοποιητικό διαμονής

πιστοποιητικό δημοτολογίου σχετικά με τα προσωπικά στοιχεία

ιβ) διαβατήριο/ταυτότητα

πιστοποιητικό γέννησης (με ημερομηνία έκδοσης μεταξύ 1.1.1992 και 1.1.2017)

απόσπασμα που πιστοποιεί την καταχώριση της γέννησης (με ημερομηνία έκδοσης μετά την 1.1.2017)

αποφάσεις σχετικά με την απόκτηση, την απώλεια ή την ανάκτηση της ιθαγένειας

ιγ) πιστοποιητικό ποινικού μητρώου φυσικού προσώπου

Άρθρο 24 παράγραφος 1 στοιχείο γ) - τη λίστα των δημόσιων εγγράφων στα οποία μπορούν να επισυνάπτονται πολύγλωσσα τυποποιημένα έντυπα ως κατάλληλο μεταφραστικό βοήθημα

Άρθρο 24 παράγραφος 1 στοιχείο γ):

α) απόσπασμα που πιστοποιεί την καταχώριση της γέννησης (με ημερομηνία έκδοσης μετά την 1.1.2017)

β) –

γ) απόσπασμα που πιστοποιεί την καταχώριση του θανάτου (με ημερομηνία έκδοσης μετά την 1.1.2017)

δ) –

ε) απόσπασμα που πιστοποιεί την καταχώριση του γάμου (με ημερομηνία έκδοσης μετά την 1.1.2017)

πιστοποιητικό ανυπαρξίας κωλυμάτων γάμου

ια) πιστοποιητικό διαμονής

πιστοποιητικό δημοτολογίου σχετικά με τα προσωπικά στοιχεία

ιγ) πιστοποιητικό ποινικού μητρώου φυσικού προσώπου

Άρθρο 24 παράγραφος 1 στοιχείο δ) - τον κατάλογο προσώπων που είναι εξουσιοδοτημένα, σύμφωνα με την εθνική νομοθεσία, να πραγματοποιούν επικυρωμένες μεταφράσεις, εφόσον υπάρχουν τέτοιοι κατάλογοι

Δεν υπάρχει κατάλογος πιστοποιημένων μεταφραστών.

Άρθρο 24 παράγραφος 1 στοιχείο ε) - ενδεικτικό κατάλογο με τα είδη των αρχών που εξουσιοδοτούνται, δυνάμει της εθνικής νομοθεσίας, να καταρτίζουν επικυρωμένα αντίγραφα

– συμβολαιογράφοι

– εθνικές και δημοτικές αρχές (για τα αντίγραφα εγγράφων που εκδίδονται από τις υπηρεσίες τους)

Άρθρο 24 παράγραφος 1 στοιχείο στ) - πληροφορίες σχετικά με τα μέσα αναγνώρισης των επικυρωμένων μεταφράσεων και των επικυρωμένων αντιγράφων

Δεν υφίστανται επικυρωμένες μεταφράσεις ούτε ισχύουν ειδικές απαιτήσεις σχετικά με τις μεταφράσεις ή τα επικυρωμένα αντίγραφά τους. Στην πράξη, οι μεταφράσεις πραγματοποιούνται κατά κανόνα από μεταφραστικά γραφεία ή μεταφραστές επομένως, σε κάθε έγγραφο αναφέρεται ότι το έγγραφο έχει μεταφραστεί από μεταφραστικό γραφείο ή μεταφραστή/-στρια. Ενδέχεται η υπογραφή του/της μεταφραστή/-στριας ή η γνησιότητα της μετάφρασης να πιστοποιείται από συμβολαιογράφο.

Άρθρο 24 παράγραφος 1 στοιχείο ζ) - πληροφορίες σχετικά με τα ειδικά χαρακτηριστικά των επικυρωμένων αντιγράφων

Όταν το έγγραφο πιστοποιείται από εθνική ή δημοτική αρχή:

το αντίγραφο του εγγράφου που εκδίδεται από την εν λόγω αρχή φέρει τη θεώρηση γνησιότητας «Γνήσιο αντίγραφο/απόσπασμα», την ημερομηνία και τον τίτλο, την υπογραφή, το όνομα (αρχικό γράμμα) και το επώνυμο του/της επικεφαλής της αρχής που πιστοποιεί τη γνησιότητα του αντιγράφου ή του αποσπάσματος, ή οποιουδήποτε άλλου προσώπου που ενεργεί εξ ονόματός του.

Όταν η γνησιότητα έντυπου αντιγράφου ενός ηλεκτρονικού εγγράφου πιστοποιείται με μηχανογραφημένο τρόπο από νομικό πρόσωπο που έχει εξουσιοδοτηθεί για τον σκοπό αυτό, η θεώρηση γνησιότητας περιλαμβάνει τις λέξεις «γνήσιο αντίγραφο», καθώς και τον τίτλο του εξουσιοδοτημένου νομικού προσώπου και την ημερομηνία. Η θεώρηση γνησιότητας μπορεί επίσης να τεθεί με σφραγίδα.

Το τυποποιημένο συμβολαιογραφικό πιστοποιητικό συμπληρώνεται με τις ακόλουθες πληροφορίες: την ημερομηνία της συμβολαιογραφικής πράξης, την επωνυμία του συμβολαιογραφικού γραφείου που συνέταξε την πράξη, το ονοματεπώνυμο του/της συμβολαιογράφου, τον αριθμό του συμβολαιογραφικού πρωτοκόλλου με τον οποίο καταχωρίστηκε η συμβολαιογραφική πράξη, την αμοιβή του/της συμβολαιογράφου για τη συμβολαιογραφική πράξη (σε περίπτωση που ο/η συμβολαιογράφος παραιτείται από την αμοιβή του, προστίθεται η φράση «απαλλαγή από την πληρωμή»), το κόστος της αναζήτησης στα δημόσια μητρώα, τα παράβολα για τα δημόσια μητρώα, τις αμοιβές για άλλες υπηρεσίες που παρασχέθηκαν από τον/τη συμβολαιογράφο κατόπιν αιτήματος του πελάτη, την υπογραφή του/της συμβολαιογράφου.

Θεώρηση πιστοποίησης της γνησιότητας αντιγράφου/αποσπάσματος:

«__(ημέρα)______(μήνας) 20__

Ο/Η κάτωθι υπογεγραμμένος/-η, ___________________________, βεβαιώνω ότι το παρόν αποτελεί πιστό αντίγραφο του υποβληθέντος σε εμένα εγγράφου.

Συμβολαιογραφικό πρωτόκολλο αριθ. ________________________

Αμοιβή συμβολαιογράφου __________________________

Αμοιβή για άλλες υπηρεσίες που παρασχέθηκαν από τον/τη συμβολαιογράφο κατόπιν αιτήματος του πελάτη _________________

Υπογραφή του/της συμβολαιογράφου.»

Τελευταία επικαιροποίηση: 07/04/2023

Την έκδοση αυτής της σελίδας στην εθνική γλώσσα διαχειρίζεται το εκάστοτε κράτος μέλος. Οι μεταφράσεις έχουν γίνει από την αρμόδια υπηρεσία της Ευρωπαϊκής Επιτροπής. Οι τυχόν αλλαγές που επιφέρει η αρμόδια εθνική αρχή στο πρωτότυπο ενδέχεται να μην έχουν περιληφθεί ακόμα στις μεταφράσεις. Η Ευρωπαϊκή Επιτροπή δεν αναλαμβάνει καμία ευθύνη όσον αφορά τις πληροφορίες ή τα στοιχεία που περιλαμβάνονται ή για τα οποία γίνεται λόγος στο παρόν έγγραφο. Βλ. την ανακοίνωση νομικού περιεχομένου για τους κανόνες πνευματικής ιδιοκτησίας που ισχύουν στο κράτος μέλος που είναι αρμόδιο για την παρούσα σελίδα.