Δημόσια έγγραφα

Λουξεµβούργο

Περιεχόμενο που παρέχεται από
Λουξεµβούργο

Άρθρο 24 παράγραφος 1 στοιχείο α) - γλώσσες που δέχεται το κράτος μέλος για τα δημόσια έγγραφα που θα υποβάλλονται στις οικείες αρχές σύμφωνα με το άρθρο 6 παράγραφος 1 στοιχείο α)

Το Λουξεμβούργο δέχεται την υποβολή των δημοσίων εγγράφων που θα υποβάλλονται στις οικείες αρχές σύμφωνα με το άρθρο 6 παράγραφος 1 στοιχείο α) στα γαλλικά ή στα γερμανικά.

Τα αγγλικά γίνονται επίσης δεκτά όσον αφορά:

- ληξιαρχικές πράξεις γέννησης

- ληξιαρχικές πράξεις γάμου

- ληξιαρχικές πράξεις αναγνώρισης

- ληξιαρχικές πράξεις θανάτου

- ληξιαρχικές πράξεις αλλαγής επωνύμου

- ληξιαρχικές πράξεις αλλαγής κυρίου ονόματος

- δημόσια έγγραφα με τα οποία τροποποιείται το φύλο και το/τα κύριο/-α όνομα/-τα

Άρθρο 24 παράγραφος 1 στοιχείο β) - ενδεικτικό κατάλογο των δημόσιων εγγράφων που εμπίπτουν στο πεδίο εφαρμογής του παρόντος κανονισμού

-          ληξιαρχικές πράξεις γέννησης

-          ληξιαρχικές πράξεις αναγνώρισης που θεμελιώνουν σχέση γονέα και τέκνου

-          ληξιαρχικές πράξεις γάμου

-          πιστοποιητικά ικανότητας προς σύναψη γάμου

-          ληξιαρχικές πράξεις θανάτου

-          ληξιαρχικές πράξεις περί γέννησης νεκρού

-          διάταγμα του Μεγάλου Δούκα σχετικά με την αλλαγή επωνύμου

-          διάταγμα του Μεγάλου Δούκα σχετικά με την αλλαγή κυρίου/-ων ονόματος/-των

-          βεβαιώσεις δήλωσης συμφώνου συμβίωσης

-          βεβαιώσεις καταγγελίας συμφώνου συμβίωσης

-          βεβαιώσεις περιουσιακής σύμβασης που καθορίζει τις περιουσιακές σχέσεις των μερών συμφώνου συμβίωσης

-          πιστοποιητικά ζωής

-          πιστοποιητικά διαμονής

-          αναλυτικά πιστοποιητικά διαμονής

-          πιστοποιητικά εγγραφής σε διεύθυνση αναφοράς

-          υπουργικές αποφάσεις με τις οποίες τροποποιείται το φύλο και το/τα κύριο/-α όνομα/-τα

-          δικαστικές αποφάσεις περί αλλαγής φύλου

-          υπουργικές αποφάσεις περί ιθαγένειας

-          πιστοποιητικά ιθαγένειας

-          πράξεις αναγνώρισης ενώπιον συμβολαιογράφου

-          αποσπάσματα ποινικού μητρώου, δελτία αριθ. 3, αριθ. 4 και αριθ. 5, εάν αναγράφεται «μηδέν»

-          πιστοποιητικά εγγραφής στους εκλογικούς καταλόγους

-          πολύγλωσσα αποσπάσματα ληξιαρχικών πράξεων της Σύμβασης αριθ. 16 της ∆ιεθνούς Επιτροπής Προσωπικής Κατάστασης

-          δικαστικές αποφάσεις με τις οποίες διαπιστώνεται η γέννηση

-          δικαστικές αποφάσεις περί απλής υιοθεσίας

-          δικαστικές αποφάσεις περί πλήρους υιοθεσίας

-          δικαστικές αποφάσεις που ανακαλούν την υιοθεσία

-          δικαστικές αποφάσεις που θεμελιώνουν τη σχέση γονέα και τέκνου (αναγνώριση μητρότητας, αναγνώριση πατρότητας)

-          δικαστικές αποφάσεις αναγνώρισης της μη ύπαρξης σχέσης γονέα και τέκνου (προσβολή της μητρότητας, προσβολή της πατρότητας)

-          δικαστικές αποφάσεις διαζυγίου

-          δικαστικές αποφάσεις περί ακύρωσης γάμου

-          δικαστικές αποφάσεις περί δικαστικού χωρισμού

-          δικαστικές αποφάσεις περί κήρυξης σε αφάνεια

-          δικαστικές αποφάσεις που ανακαλούν την υιοθεσία

Άρθρο 24 παράγραφος 1 στοιχείο γ) - τη λίστα των δημόσιων εγγράφων στα οποία μπορούν να επισυνάπτονται πολύγλωσσα τυποποιημένα έντυπα ως κατάλληλο μεταφραστικό βοήθημα

-          ληξιαρχικές πράξεις γέννησης (αποκλειστικά αποσπάσματα πράξεων)

-          πιστοποιητικά ζωής

-          ληξιαρχικές πράξεις θανάτου (αποκλειστικά αποσπάσματα πράξεων)

-          ληξιαρχικές πράξεις γάμου (αποκλειστικά αποσπάσματα πράξεων)

-          βεβαιώσεις δήλωσης συμφώνου συμβίωσης

-          βεβαιώσεις καταγγελίας συμφώνου συμβίωσης

-          πιστοποιητικά διαμονής

-          αποσπάσματα ποινικού μητρώου, δελτία αριθ. 3, αριθ. 4 και αριθ. 5, εάν αναγράφεται «μηδέν»

Ο παρών κατάλογος είναι εξαντλητικός, υπό την έννοια ότι πολύγλωσσο τυποποιημένο έντυπο δεν μπορεί να επισυνάπτεται σε κανένα άλλο δημόσιο έγγραφο εκτός από αυτά που απαριθμούνται ανωτέρω.

Άρθρο 24 παράγραφος 1 στοιχείο δ) - τον κατάλογο προσώπων που είναι εξουσιοδοτημένα, σύμφωνα με την εθνική νομοθεσία, να πραγματοποιούν επικυρωμένες μεταφράσεις, εφόσον υπάρχουν τέτοιοι κατάλογοι

Η πρωτότυπη γλωσσική έκδοση γαλλικά αυτής της σελίδας τροποποιήθηκε πρόσφατα. Η γλωσσική έκδοση που βλέπετε τώρα βρίσκεται στο στάδιο της μετάφρασης.

Οι κατάλογοι προσώπων που είναι εξουσιοδοτημένα, σύμφωνα με την εθνική νομοθεσία, να πραγματοποιούν επικυρωμένες μεταφράσεις, διατίθενται στον ιστότοπο του Υπουργείου Δικαιοσύνης του Μεγάλου Δουκάτου του Λουξεμβούργου στον ακόλουθο σύνδεσμο:

http://mj.public.lu/professions/expert_judicaire/traducteurs_et_interpretes/index.html

Άρθρο 24 παράγραφος 1 στοιχείο ε) - ενδεικτικό κατάλογο με τα είδη των αρχών που εξουσιοδοτούνται, δυνάμει της εθνικής νομοθεσίας, να καταρτίζουν επικυρωμένα αντίγραφα

Οι δημοτικές αρχές είναι οι αρχές που είναι εξουσιοδοτημένες να καταρτίζουν επικυρωμένα αντίγραφα. Κατά την κατάρτιση του αντιγράφου εισπράττεται τέλος. Το εν λόγω τέλος του Υπουργείου Δικαιοσύνης καταβάλλεται στη δημοτική αρχή.

Για να λάβουν επικυρωμένο αντίγραφο, οι αιτούντες πρέπει να μεταβούν, μαζί με το έγγραφό τους, στο δημοτολόγιο ή στη γραμματεία της δημοτικής αρχής του τόπου κατοικίας τους.

Επικυρωμένα αντίγραφα καταρτίζονται επιτόπου από υπάλληλο βάσει του πρωτότυπου εγγράφου που προσκομίζει ο αιτών.

Άρθρο 24 παράγραφος 1 στοιχείο στ) - πληροφορίες σχετικά με τα μέσα αναγνώρισης των επικυρωμένων μεταφράσεων και των επικυρωμένων αντιγράφων

Οι επικυρωμένες μεταφράσεις υπογράφονται από τον ορκωτό μεταφραστή.

Τα επικυρωμένα αντίγραφα φέρουν τη σφραγίδα της δημοτικής αρχής, την υπογραφή του δημοτικού υπαλλήλου που τα κατάρτισε, καθώς και χαρτόσημο του Υπουργείου Δικαιοσύνης.

Άρθρο 24 παράγραφος 1 στοιχείο ζ) - πληροφορίες σχετικά με τα ειδικά χαρακτηριστικά των επικυρωμένων αντιγράφων

Τα επικυρωμένα αντίγραφα φέρουν τη σφραγίδα της δημοτικής αρχής, την υπογραφή του δημοτικού υπαλλήλου και χαρτόσημο του Υπουργείου Δικαιοσύνης.

Τελευταία επικαιροποίηση: 14/05/2024

Την έκδοση αυτής της σελίδας στην εθνική γλώσσα διαχειρίζεται το εκάστοτε κράτος μέλος. Οι μεταφράσεις έχουν γίνει από την αρμόδια υπηρεσία της Ευρωπαϊκής Επιτροπής. Οι τυχόν αλλαγές που επιφέρει η αρμόδια εθνική αρχή στο πρωτότυπο ενδέχεται να μην έχουν περιληφθεί ακόμα στις μεταφράσεις. Η Ευρωπαϊκή Επιτροπή δεν αναλαμβάνει καμία ευθύνη όσον αφορά τις πληροφορίες ή τα στοιχεία που περιλαμβάνονται ή για τα οποία γίνεται λόγος στο παρόν έγγραφο. Βλ. την ανακοίνωση νομικού περιεχομένου για τους κανόνες πνευματικής ιδιοκτησίας που ισχύουν στο κράτος μέλος που είναι αρμόδιο για την παρούσα σελίδα.