Δημόσια έγγραφα

Μάλτα

Περιεχόμενο που παρέχεται από
Μάλτα

Άρθρο 24 παράγραφος 1 στοιχείο α) - γλώσσες που δέχεται το κράτος μέλος για τα δημόσια έγγραφα που θα υποβάλλονται στις οικείες αρχές σύμφωνα με το άρθρο 6 παράγραφος 1 στοιχείο α)

Οι γλώσσες που γίνονται δεκτές από τη Μάλτα είναι η μαλτέζικη και η αγγλική.

Άρθρο 24 παράγραφος 1 στοιχείο β) - ενδεικτικό κατάλογο των δημόσιων εγγράφων που εμπίπτουν στο πεδίο εφαρμογής του παρόντος κανονισμού

Ο ενδεικτικός κατάλογος δημόσιων εγγράφων που εμπίπτουν στο πεδίο εφαρμογής του παρόντος κανονισμού είναι το πιστοποιητικό γέννησης, το πιστοποιητικό οικογενειακής κατάστασης, το πιστοποιητικό γάμου, το πιστοποιητικό καταχωρισμένης συμβίωσης, το πιστοποιητικό θανάτου και το πιστοποιητικό καλής διαγωγής.

Άρθρο 24 παράγραφος 1 στοιχείο γ) - τη λίστα των δημόσιων εγγράφων στα οποία μπορούν να επισυνάπτονται πολύγλωσσα τυποποιημένα έντυπα ως κατάλληλο μεταφραστικό βοήθημα

Τα δημόσια έγγραφα στα οποία μπορούν να επισυναφθούν πολύγλωσσα τυποποιημένα έντυπα ως κατάλληλο μεταφραστικό βοήθημα είναι το πιστοποιητικό γέννησης, το πιστοποιητικό οικογενειακής κατάστασης, το πιστοποιητικό γάμου, το πιστοποιητικό καταχωρισμένης συμβίωσης, το πιστοποιητικό θανάτου και το πιστοποιητικό καλής διαγωγής.  Η ικανότητα για σύναψη γάμου και η ικανότητα για σύναψη σχέσης καταχωρισμένης συμβίωσης πιστοποιείται με το ίδιο έγγραφο.  Το έγγραφο αυτό ονομάζεται πιστοποιητικό οικογενειακής κατάστασης.

Άρθρο 24 παράγραφος 1 στοιχείο δ) - τον κατάλογο προσώπων που είναι εξουσιοδοτημένα, σύμφωνα με την εθνική νομοθεσία, να πραγματοποιούν επικυρωμένες μεταφράσεις, εφόσον υπάρχουν τέτοιοι κατάλογοι

Στη Μάλτα το επάγγελμα του μεταφραστή δεν είναι κατοχυρωμένο, για τον λόγο αυτόν η Μάλτα δεν διαθέτει κατάλογο εξουσιοδοτημένων προσώπων για την πραγματοποίηση επικυρωμένων μεταφράσεων. Ελλείψει νομικού πλαισίου για τους μεταφραστές, το Υπουργείο Εξωτερικών και Ευρωπαϊκών Υποθέσεων (MFEU) εφαρμόζει σύστημα καταχώρισης των υπογραφών των προσώπων που εκπονούν μεταφράσεις. Η εν λόγω βάση υπογραφών δεν προορίζεται για δημόσια χρήση, αλλά μόνο για το MFEU προκειμένου να μπορεί να επικυρώνει και να συγκρίνει τις υπογραφές των προσώπων που εκπονούν μεταφράσεις. Για περισσότερες πληροφορίες: https://foreignaffairs.gov.mt/en/Pages/Authentication-of-Documents.aspx

Το Υπουργείο Δικαιοσύνης, Ισότητας και Διακυβέρνησης διαθέτει επίσης κατάλογο διερμηνέων και μεταφραστών, ο οποίος δημοσιεύεται στον ιστότοπο https://justice.gov.mt/en/COJ/Pages/Interpreters_and_Translators.aspx και μπορεί να χρησιμοποιηθεί ως σημείο αναφοράς.

Άρθρο 24 παράγραφος 1 στοιχείο ε) - ενδεικτικό κατάλογο με τα είδη των αρχών που εξουσιοδοτούνται, δυνάμει της εθνικής νομοθεσίας, να καταρτίζουν επικυρωμένα αντίγραφα

Κατά γενικό κανόνα, οι δικηγόροι και οι συμβολαιογράφοι επικυρώνουν τα αντίγραφα των δημόσιων εγγράφων, βεβαιώνοντας τη συμφωνία τους προς τα πρωτότυπα.  Εναπόκειται στην οντότητα που ζητά τα εν λόγω έγγραφα να αποφασίσει εάν θα αποδεχθεί ή όχι αντίγραφα.  Επικυρωμένα αντίγραφα άλλων δημόσιων εγγράφων μπορούν επίσης να εκδίδονται από τα Δικαστήρια.

Άρθρο 24 παράγραφος 1 στοιχείο στ) - πληροφορίες σχετικά με τα μέσα αναγνώρισης των επικυρωμένων μεταφράσεων και των επικυρωμένων αντιγράφων

Τα επικυρωμένα αντίγραφα άλλων δημοσίων εγγράφων περιλαμβάνουν κανονικά βεβαίωση που πιστοποιεί ότι το έγγραφο αποτελεί επικυρωμένο αντίγραφο και φέρουν τη σφραγίδα και την υπογραφή του προσώπου που είναι αρμόδιο για την έκδοση του αντιγράφου.  Οι επικυρωμένες μεταφράσεις φέρουν την ημερομηνία, την υπογραφή και τη σφραγίδα του μεταφραστή.

Άρθρο 24 παράγραφος 1 στοιχείο ζ) - πληροφορίες σχετικά με τα ειδικά χαρακτηριστικά των επικυρωμένων αντιγράφων

Τα επικυρωμένα αντίγραφα άλλων δημοσίων εγγράφων περιλαμβάνουν κανονικά βεβαίωση που πιστοποιεί ότι το έγγραφο αποτελεί επικυρωμένο αντίγραφο και φέρουν τη σφραγίδα και την υπογραφή του προσώπου που είναι αρμόδιο για την έκδοση του αντιγράφου.

Τελευταία επικαιροποίηση: 27/03/2023

Την έκδοση αυτής της σελίδας στην εθνική γλώσσα διαχειρίζεται το εκάστοτε κράτος μέλος. Οι μεταφράσεις έχουν γίνει από την αρμόδια υπηρεσία της Ευρωπαϊκής Επιτροπής. Οι τυχόν αλλαγές που επιφέρει η αρμόδια εθνική αρχή στο πρωτότυπο ενδέχεται να μην έχουν περιληφθεί ακόμα στις μεταφράσεις. Η Ευρωπαϊκή Επιτροπή δεν αναλαμβάνει καμία ευθύνη όσον αφορά τις πληροφορίες ή τα στοιχεία που περιλαμβάνονται ή για τα οποία γίνεται λόγος στο παρόν έγγραφο. Βλ. την ανακοίνωση νομικού περιεχομένου για τους κανόνες πνευματικής ιδιοκτησίας που ισχύουν στο κράτος μέλος που είναι αρμόδιο για την παρούσα σελίδα.