Δημόσια έγγραφα

Κάτω Χώρες

Περιεχόμενο που παρέχεται από
Κάτω Χώρες

Άρθρο 24 παράγραφος 1 στοιχείο α) - γλώσσες που δέχεται το κράτος μέλος για τα δημόσια έγγραφα που θα υποβάλλονται στις οικείες αρχές σύμφωνα με το άρθρο 6 παράγραφος 1 στοιχείο α)

Γίνεται δεκτή μόνο η ολλανδική γλώσσα.

Άρθρο 24 παράγραφος 1 στοιχείο β) - ενδεικτικό κατάλογο των δημόσιων εγγράφων που εμπίπτουν στο πεδίο εφαρμογής του παρόντος κανονισμού

Όλα τα δημόσια έγγραφα που αναφέρονται στο άρθρο 2 παράγραφος 1 του κανονισμού, με εξαίρεση τα έγγραφα που αφορούν την ικανότητα για σύναψη σχέσης καταχωρισμένης συμβίωσης και την κατάσταση από άποψη καταχωρισμένης συμβίωσης [δεύτερο μέρος του στοιχείου ζ)] και τα έγγραφα που αφορούν το λευκό ποινικό μητρώο [στοιχείο ιγ)], διότι οι Κάτω Χώρες δεν χρησιμοποιούν τα έγγραφα αυτά. Δημόσια έγγραφα που εμπίπτουν στο πεδίο εφαρμογής του κανονισμού αποτελούν, για παράδειγμα, οι πράξεις που βεβαιώνουν:

α) γέννηση·

β) ότι ένα πρόσωπο βρίσκεται στη ζωή·

γ) θάνατο·

δ) όνομα·

ε) γάμο, περιλαμβανομένων της ικανότητας για σύναψη γάμου και της οικογενειακής κατάστασης·

στ) διαζύγιο, δικαστικό χωρισμό ή ακύρωση γάμου·

ζ) καταχωρισμένη συμβίωση·

η) λύση σχέσης καταχωρισμένης συμβίωσης, δικαστικό χωρισμό ή ακύρωση καταχωρισμένης συμβίωσης·

θ) γονική ιδιότητα·

ι) υιοθεσία·

ια) κατοικία και/ή διαμονή·

ιβ) ιθαγένεια.

Άρθρο 24 παράγραφος 1 στοιχείο γ) - τη λίστα των δημόσιων εγγράφων στα οποία μπορούν να επισυνάπτονται πολύγλωσσα τυποποιημένα έντυπα ως κατάλληλο μεταφραστικό βοήθημα

Στα έγγραφα που βεβαιώνουν γέννηση, ότι ένα πρόσωπο βρίσκεται στη ζωή, θάνατο, γάμο, ικανότητα σύναψης γάμου, οικογενειακή κατάσταση, καταχωρισμένη συμβίωση και κατοικία και/ή διαμονή.

Άρθρο 24 παράγραφος 1 στοιχείο δ) - τον κατάλογο προσώπων που είναι εξουσιοδοτημένα, σύμφωνα με την εθνική νομοθεσία, να πραγματοποιούν επικυρωμένες μεταφράσεις, εφόσον υπάρχουν τέτοιοι κατάλογοι

Πλήρης κατάλογος των ορκωτών διερμηνέων και μεταφραστών περιλαμβάνεται στο μητρώο ορκωτών διερμηνέων και μεταφραστών.

Άρθρο 24 παράγραφος 1 στοιχείο ε) - ενδεικτικό κατάλογο με τα είδη των αρχών που εξουσιοδοτούνται, δυνάμει της εθνικής νομοθεσίας, να καταρτίζουν επικυρωμένα αντίγραφα

— Οι δήμοι για τα δημόσια έγγραφα που εξουσιοδοτούνται να εκδίδουν·

— τα προξενικά γραφεία για τα δημόσια έγγραφα που εξουσιοδοτούνται να εκδίδουν.

Άρθρο 24 παράγραφος 1 στοιχείο στ) - πληροφορίες σχετικά με τα μέσα αναγνώρισης των επικυρωμένων μεταφράσεων και των επικυρωμένων αντιγράφων

Τα επικυρωμένα αντίγραφα περιλαμβάνουν μνεία ότι οι πληροφορίες που περιέχουν προέρχονται από το πρωτότυπο ή από βάση δεδομένων. Το αντίγραφο φέρει την υπογραφή του αρμόδιου για την έκδοση του εγγράφου υπαλλήλου και αναφέρει τον τόπο και την ημερομηνία έκδοσης του εγγράφου. Επίσης, το αντίγραφο φέρει συνήθως επίσημη σφραγίδα.

Τα επικυρωμένα γνήσια αντίγραφα περιλαμβάνουν μνεία ότι το έγγραφο αντιστοιχεί στο πρωτότυπο. Το αντίγραφο φέρει την υπογραφή του αρμόδιου για την έκδοση του εγγράφου υπαλλήλου και αναφέρει τον τόπο και την ημερομηνία έκδοσης του εγγράφου.

Άρθρο 24 παράγραφος 1 στοιχείο ζ) - πληροφορίες σχετικά με τα ειδικά χαρακτηριστικά των επικυρωμένων αντιγράφων

Τα επικυρωμένα γνήσια αντίγραφα περιλαμβάνουν μνεία ότι το έγγραφο αντιστοιχεί στο πρωτότυπο. Το αντίγραφο φέρει την υπογραφή του αρμόδιου για την έκδοση του εγγράφου υπαλλήλου και αναφέρει τον τόπο και την ημερομηνία έκδοσης του εγγράφου.

Τελευταία επικαιροποίηση: 26/10/2023

Την έκδοση αυτής της σελίδας στην εθνική γλώσσα διαχειρίζεται το εκάστοτε κράτος μέλος. Οι μεταφράσεις έχουν γίνει από την αρμόδια υπηρεσία της Ευρωπαϊκής Επιτροπής. Οι τυχόν αλλαγές που επιφέρει η αρμόδια εθνική αρχή στο πρωτότυπο ενδέχεται να μην έχουν περιληφθεί ακόμα στις μεταφράσεις. Η Ευρωπαϊκή Επιτροπή δεν αναλαμβάνει καμία ευθύνη όσον αφορά τις πληροφορίες ή τα στοιχεία που περιλαμβάνονται ή για τα οποία γίνεται λόγος στο παρόν έγγραφο. Βλ. την ανακοίνωση νομικού περιεχομένου για τους κανόνες πνευματικής ιδιοκτησίας που ισχύουν στο κράτος μέλος που είναι αρμόδιο για την παρούσα σελίδα.