Δημόσια έγγραφα

Πολωνία

Περιεχόμενο που παρέχεται από
Πολωνία

Άρθρο 24 παράγραφος 1 στοιχείο α) - γλώσσες που δέχεται το κράτος μέλος για τα δημόσια έγγραφα που θα υποβάλλονται στις οικείες αρχές σύμφωνα με το άρθρο 6 παράγραφος 1 στοιχείο α)

Πολωνικά

Άρθρο 24 παράγραφος 1 στοιχείο β) - ενδεικτικό κατάλογο των δημόσιων εγγράφων που εμπίπτουν στο πεδίο εφαρμογής του παρόντος κανονισμού

1) απόσπασμα ληξιαρχικής πράξης γέννησης

2) ληξιαρχική πράξη γέννησης

3) δικαστική απόφαση για τον καθορισμό του περιεχομένου ληξιαρχικής πράξης

4) συμβολαιογραφικό πιστοποιητικό ζωής

5) απόσπασμα ληξιαρχικής πράξης θανάτου

6) ληξιαρχική πράξη θανάτου

7) δικαστική απόφαση σχετικά με το τεκμήριο θανάτου

8) δικαστική απόφαση για την ακύρωση της απόφασης σχετικά με το τεκμήριο του θανάτου

9) δικαστική απόφαση σχετικά με την ανακήρυξη θανάτου

10) δικαστική απόφαση για την ακύρωση της απόφασης σχετικά με την ανακήρυξη θανάτου

11) απόφαση του προϊσταμένου του ληξιαρχείου για την αλλαγή του ονόματος και του επωνύμου

12) απόσπασμα ληξιαρχικής πράξης γάμου

13) ληξιαρχική πράξη γάμου

14) πιστοποιητικό οικογενειακής κατάστασης

15) πιστοποιητικό απουσίας κωλύματος για τη σύναψη γάμου σύμφωνα με το πολωνικό δίκαιο

16) δικαστική απόφαση που επιτρέπει σε γυναίκα κάτω των δεκαοκτώ ετών να συνάψει γάμο

17) δικαστική απόφαση που επιτρέπει σε ψυχικά ασθενή ή σε άτομο με μαθησιακές δυσκολίες ή σε συγγενείς εξ αγχιστείας σε ευθεία γραμμή να συνάψουν γάμο

18) δικαστική απόφαση αναγνώρισης της ύπαρξης γάμου

19) δικαστική απόφαση αναγνώρισης της ανυπαρξίας γάμου

20) δικαστική απόφαση διαζυγίου

21) δικαστική απόφαση δικαστικού χωρισμού

22) δικαστική απόφαση λύσης δικαστικού χωρισμού

23) δικαστική απόφαση ακύρωσης γάμου

24) δικαστική απόφαση υιοθεσίας

25) δικαστική απόφαση λύσης υιοθεσίας

26) δικαστική απόφαση αναγνώρισης πατρότητας

27) δικαστική απόφαση αναγνώρισης μητρότητας

28) δικαστική απόφαση σχετικά με προσβολή πατρότητας

29) δικαστική απόφαση σχετικά με προσβολή μητρότητας

30) δικαστική απόφαση ανεπαρκούς αναγνώρισης τέκνου

31) δικαστική απόφαση ακυρότητας αναγνώρισης τέκνου

32) πιστοποιητικό καταχώρισης μόνιμης κατοικίας

32) πιστοποιητικό καταχώρισης προσωρινής διαμονής

34) πιστοποιητικό διαμονής σε συγκεκριμένο τόπο

35) απόφαση αναγνώρισης πολωνικής ιθαγένειας

36) απόφαση ανάκτησης της πολωνικής ιθαγένειας

37) απόφαση επιβεβαίωσης της πολωνικής ιθαγένειας

38) απόφαση αναγνώρισης επαναπατρισμού

39) πιστοποιητικό λευκού ποινικού μητρώου από το εθνικό ποινικό μητρώο, που εκδίδεται μετά από αίτηση του ενδιαφερομένου.

40) πιστοποιητικό που χορηγείται από τις δημοτικές αρχές σε Πολωνούς πολίτες που κατοικούν σε άλλα κράτη μέλη και που εκφράζουν την επιθυμία τους να ψηφίσουν ή να θέσουν υποψηφιότητα στις εκλογές για το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο ή στις δημοτικές εκλογές στο κράτος μέλος κατοικίας σύμφωνα με τις σχετικές διατάξεις της οδηγίας 93/109/ΕΚ του Συμβουλίου, της 6ης Δεκεμβρίου 1993, για τις λεπτομέρειες άσκησης του δικαιώματος του εκλέγειν και του εκλέγεσθαι κατά τις εκλογές του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου από τους πολίτες της Ένωσης που κατοικούν σε ένα κράτος μέλος του οποίου δεν είναι υπήκοοι (ΕΕ L 329 της 30.12.1993, σ. 34-38) και της οδηγίας 94/80/ΕΚ του Συμβουλίου, της 19ης Δεκεμβρίου 1994, περί των λεπτομερών κανόνων άσκησης του δικαιώματος του εκλέγειν και εκλέγεσθαι κατά τις δημοτικές και κοινοτικές εκλογές από τους πολίτες της Ένωσης που κατοικούν σε κράτος μέλος του οποίου δεν είναι υπήκοοι (ΕΕ L 368 της 31.12.1994, σ. 38).

Άρθρο 24 παράγραφος 1 στοιχείο γ) - τη λίστα των δημόσιων εγγράφων στα οποία μπορούν να επισυνάπτονται πολύγλωσσα τυποποιημένα έντυπα ως κατάλληλο μεταφραστικό βοήθημα

1) απόσπασμα ληξιαρχικής πράξης γέννησης

2) απόσπασμα ληξιαρχικής πράξης γάμου

3) απόσπασμα ληξιαρχικής πράξης θανάτου

4) πιστοποιητικό οικογενειακής κατάστασης

5) πιστοποιητικό απουσίας κωλύματος για τη σύναψη γάμου σύμφωνα με το πολωνικό δίκαιο

6) πιστοποιητικό καταχώρισης μόνιμης κατοικίας

7) πιστοποιητικό καταχώρισης προσωρινής διαμονής

8) πιστοποιητικό διαμονής σε συγκεκριμένο τόπο

9) συμβολαιογραφικό πιστοποιητικό ζωής

10) πιστοποιητικό λευκού ποινικού μητρώου από το εθνικό ποινικό μητρώο, που εκδίδεται μετά από αίτηση του ενδιαφερομένου.

Άρθρο 24 παράγραφος 1 στοιχείο δ) - τον κατάλογο προσώπων που είναι εξουσιοδοτημένα, σύμφωνα με την εθνική νομοθεσία, να πραγματοποιούν επικυρωμένες μεταφράσεις, εφόσον υπάρχουν τέτοιοι κατάλογοι

Στην Πολωνία, τα πρόσωπα που είναι εξουσιοδοτημένα να πραγματοποιούν επικυρωμένες μεταφράσεις είναι οι ορκωτοί μεταφραστές που είναι εγγεγραμμένοι στον κατάλογο ορκωτών μεταφραστών του Υπουργείου Δικαιοσύνης. Ο κατάλογος είναι διαθέσιμος στο δελτίο πληροφοριών για το κοινό (Biuletyn Informacji Publicznej): https://bip.ms.gov.pl/pl/rejestry-i-ewidencje/tlumacze-przysiegli/lista-tlumaczy-przysieglych/search.html).

Η νομική βάση είναι οι διατάξεις του νόμου της 25ης Νοεμβρίου 2004 για το επάγγελμα του ορκωτού μεταφραστή [Επιθεώρηση νομοθεσίας (Dziennik Ustaw) 2017, φύλλο 1505].

Άρθρο 24 παράγραφος 1 στοιχείο ε) - ενδεικτικό κατάλογο με τα είδη των αρχών που εξουσιοδοτούνται, δυνάμει της εθνικής νομοθεσίας, να καταρτίζουν επικυρωμένα αντίγραφα

Στην Πολωνία, οι αρχές που είναι εξουσιοδοτημένες να βεβαιώνουν το γνήσιο των επίσημων αντιγράφων, των αποσπασμάτων και των ανεπίσημων αντιγράφων με βάση τα έγγραφα που τους επιδεικνύονται είναι οι συμβολαιογράφοι. Η νομική βάση είναι ο νόμος περί συμβολαιογράφων της 14ης Φεβρουαρίου 1991 (Επιθεώρηση νομοθεσίας 2017, τεύχος 2291 2018, τεύχη 398, 723 και 1496).

Άρθρο 24 παράγραφος 1 στοιχείο στ) - πληροφορίες σχετικά με τα μέσα αναγνώρισης των επικυρωμένων μεταφράσεων και των επικυρωμένων αντιγράφων

α) Χαρακτηριστικά των επικυρωμένων μεταφράσεων: Το έγγραφο που περιέχει τη μετάφραση φέρει τη σφραγίδα του ορκωτού μεταφραστή, η οποία στην περιφέρειά της φέρει το ονοματεπώνυμο του μεταφραστή και αναγράφει τη γλώσσα από και προς την οποία ο μεταφραστής είναι εξουσιοδοτημένος να μεταφράζει, καθώς και τον αριθμό μητρώου του μεταφραστή στον κατάλογο των ορκωτών μεταφραστών. Όλες οι επικυρωμένες μεταφράσεις φέρουν επίσης τον αριθμό καταχώρισής τους στο μητρώο ορκωτών μεταφραστών (repertorium). Επιπλέον, ο ορκωτός μεταφραστής προσδιορίζει επίσης αν η επικυρωμένη μετάφραση έχει γίνει από το πρωτότυπο, από μετάφραση ή από αντίγραφο και αν η εν λόγω μετάφραση ή αντίγραφο έχει επικυρωθεί και από ποιον.

β) Χαρακτηριστικά επικυρωμένων γνήσιων αντιγράφων — η συμβολαιογραφική βεβαίωση ως προς τη συμμόρφωση ενός αντιγράφου με έγγραφο που επιδεικνύεται στον συμβολαιογράφο έχει τη μορφή ρήτρας που επιτίθεται στο έγγραφο υπό μορφή σφραγίδας ή έντυπης εγγραφής ή προσαρτάται σε χωριστό φύλλο. Αν η ρήτρα επικύρωσης προσαρτάται ως χωριστό φύλλο, το εν λόγω φύλλο πρέπει να επισυνάπτεται με μόνιμο τρόπο στο έγγραφο: πρέπει να επισυνάπτεται στο πίσω μέρος του εγγράφου και όχι να προηγείται αυτού και στην ένωση των δύο φύλλων πρέπει να τίθεται η επίσημη σφραγίδα του συμβολαιογράφου. Η ρήτρα μπορεί επίσης να προστίθεται στο ίδιο φύλλο με το αντίγραφο του εγγράφου που επικυρώνεται, με την προϋπόθεση ότι είναι σαφές ότι το περιεχόμενο της ρήτρας είναι χωριστό από το περιεχόμενο του εγγράφου. Εάν το προς επικύρωση έγγραφο έχει ειδικά χαρακτηριστικά (π.χ. σημειώσεις, διορθώσεις, φθορές), ο συμβολαιογράφος περιλαμβάνει σχετική αναφορά στη ρήτρα επικύρωσης. Κάθε ρήτρα επικύρωσης θα πρέπει να αναφέρει την ημερομηνία και τον τόπο στον οποίο πραγματοποιήθηκε η επικύρωση καθώς και το συμβολαιογραφείο, να φέρει τη σφραγίδα και την υπογραφή του συμβολαιογράφου, και θα πρέπει επίσης να προσδιορίζει τον χρόνο της συμβολαιογραφικής πράξης, εάν ζητηθεί.

Άρθρο 24 παράγραφος 1 στοιχείο ζ) - πληροφορίες σχετικά με τα ειδικά χαρακτηριστικά των επικυρωμένων αντιγράφων

Χαρακτηριστικά επικυρωμένων γνήσιων αντιγράφων — η συμβολαιογραφική βεβαίωση ως προς τη συμμόρφωση ενός αντιγράφου με έγγραφο που επιδεικνύεται στον συμβολαιογράφο έχει τη μορφή ρήτρας που επιτίθεται στο έγγραφο υπό μορφή σφραγίδας ή έντυπης εγγραφής ή προσαρτάται σε χωριστό φύλλο. Αν η ρήτρα επικύρωσης προσαρτάται ως χωριστό φύλλο, το εν λόγω φύλλο πρέπει να επισυνάπτεται με μόνιμο τρόπο στο έγγραφο: πρέπει να επισυνάπτεται στο πίσω μέρος του εγγράφου και όχι να προηγείται αυτού και στην ένωση των δύο φύλλων πρέπει να τίθεται η επίσημη σφραγίδα του συμβολαιογράφου. Η ρήτρα μπορεί επίσης να προστίθεται στο ίδιο φύλλο με το αντίγραφο του εγγράφου που επικυρώνεται, με την προϋπόθεση ότι είναι σαφές ότι το περιεχόμενο της ρήτρας είναι χωριστό από το περιεχόμενο του εγγράφου. Εάν το προς επικύρωση έγγραφο έχει ειδικά χαρακτηριστικά (π.χ. σημειώσεις, διορθώσεις, φθορές), ο συμβολαιογράφος συντάσσει σχετικό σημείωμα στη ρήτρα επικύρωσης. Κάθε ρήτρα επικύρωσης θα πρέπει να αναφέρει την ημερομηνία και τον τόπο στον οποίο πραγματοποιήθηκε η επικύρωση καθώς και το συμβολαιογραφείο να φέρει τη σφραγίδα και την υπογραφή του συμβολαιογράφου, και θα πρέπει επίσης να προσδιορίζει τον χρόνο της συμβολαιογραφικής πράξης, εάν ζητηθεί.

Τελευταία επικαιροποίηση: 18/12/2023

Την έκδοση αυτής της σελίδας στην εθνική γλώσσα διαχειρίζεται το εκάστοτε κράτος μέλος. Οι μεταφράσεις έχουν γίνει από την αρμόδια υπηρεσία της Ευρωπαϊκής Επιτροπής. Οι τυχόν αλλαγές που επιφέρει η αρμόδια εθνική αρχή στο πρωτότυπο ενδέχεται να μην έχουν περιληφθεί ακόμα στις μεταφράσεις. Η Ευρωπαϊκή Επιτροπή δεν αναλαμβάνει καμία ευθύνη όσον αφορά τις πληροφορίες ή τα στοιχεία που περιλαμβάνονται ή για τα οποία γίνεται λόγος στο παρόν έγγραφο. Βλ. την ανακοίνωση νομικού περιεχομένου για τους κανόνες πνευματικής ιδιοκτησίας που ισχύουν στο κράτος μέλος που είναι αρμόδιο για την παρούσα σελίδα.