Δημόσια έγγραφα

Πορτογαλία

Περιεχόμενο που παρέχεται από
Πορτογαλία

Άρθρο 24 παράγραφος 1 στοιχείο α) - γλώσσες που δέχεται το κράτος μέλος για τα δημόσια έγγραφα που θα υποβάλλονται στις οικείες αρχές σύμφωνα με το άρθρο 6 παράγραφος 1 στοιχείο α)

Πορτογαλικά

Άρθρο 24 παράγραφος 1 στοιχείο β) - ενδεικτικό κατάλογο των δημόσιων εγγράφων που εμπίπτουν στο πεδίο εφαρμογής του παρόντος κανονισμού

Η πρωτότυπη γλωσσική έκδοση πορτογαλικά αυτής της σελίδας τροποποιήθηκε πρόσφατα. Η γλωσσική έκδοση που βλέπετε τώρα βρίσκεται στο στάδιο της μετάφρασης.

Γέννηση:

 • πιστοποιητικό γέννησης

Ζωή:

 • πιστοποιητικά ζωής που καταρτίζονται από συμβολαιογράφους (άρθρο 161 του συμβολαιογραφικού κώδικα) ή από ενοριακά συμβούλια

Θάνατος:

 • πιστοποιητικό θανάτου

Όνομα:

 • πιστοποιητικό γέννησης

Γάμος:

 • πιστοποιητικό γέννησης με τη σχετική εγγραφή

Ικανότητα για σύναψη γάμου:

 • πιστοποιητικό ικανότητας για σύναψη γάμου

Οικογενειακή κατάσταση:

 • πιστοποιητικό γέννησης

Διαζύγιο:

 • πιστοποιητικό γέννησης με τη σχετική εγγραφή
 • πιστοποιητικό γάμου, με τη σχετική εγγραφή
 • πιστοποιητικό απόφασης διαζυγίου με αμοιβαία συναίνεση που εκδίδεται από το ληξιαρχείο
 • πιστοποιητικό διαζυγίου που εκδίδεται από το δικαστήριο

Δικαστικός χωρισμός:

 • πιστοποιητικό γέννησης με τη σχετική εγγραφή
 • πιστοποιητικό γάμου, με τη σχετική εγγραφή
 • πιστοποιητικό απόφασης δικαστικού χωρισμού με κοινή συναίνεση που εκδίδεται από το ληξιαρχείο·
 • πιστοποιητικό που εκδίδεται από το δικαστήριο·

Ακύρωση γάμου:

 • πιστοποιητικό γέννησης με τη σχετική εγγραφή
 • πιστοποιητικό γάμου, με τη σχετική εγγραφή

Γονική ιδιότητα:

 • πιστοποιητικό γέννησης

Υιοθεσία:

 • πιστοποιητικό γέννησης

Κατοικία και/ή διαμονή:

 • πιστοποιητικό διαμονής που εκδίδεται από το ενοριακό συμβούλιο

Ιθαγένεια:

 • πιστοποιητικό ιθαγένειας·

Λευκό ποινικό μητρώο:

 • πιστοποιητικό που αποδεικνύει το λευκό ποινικό μητρώο.

Άρθρο 24 παράγραφος 1 στοιχείο γ) - τη λίστα των δημόσιων εγγράφων στα οποία μπορούν να επισυνάπτονται πολύγλωσσα τυποποιημένα έντυπα ως κατάλληλο μεταφραστικό βοήθημα

 • πιστοποιητικό γέννησης
 • πιστοποιητικό θανάτου
 • πιστοποιητικό γάμου
 • πιστοποιητικό ικανότητας για σύναψη γάμου
 • πιστοποιητικού λευκού ποινικού μητρώου.

Άρθρο 24 παράγραφος 1 στοιχείο δ) - τον κατάλογο προσώπων που είναι εξουσιοδοτημένα, σύμφωνα με την εθνική νομοθεσία, να πραγματοποιούν επικυρωμένες μεταφράσεις, εφόσον υπάρχουν τέτοιοι κατάλογοι

Άνευ αντικειμένου.

Άρθρο 24 παράγραφος 1 στοιχείο ε) - ενδεικτικό κατάλογο με τα είδη των αρχών που εξουσιοδοτούνται, δυνάμει της εθνικής νομοθεσίας, να καταρτίζουν επικυρωμένα αντίγραφα

 • Υπηρεσίες μητρώου
 • Συμβολαιογράφοι·
 • Ενοριακά συμβούλια
 • Προσωπικό των ταχυδρομείων (CTT)
 • Δεόντως αναγνωρισμένα εμπορικά και βιομηχανικά επιμελητήρια
 • Δικηγόροι·
 • Νομικοί αντιπρόσωποι (solicitadores)

Άρθρο 24 παράγραφος 1 στοιχείο στ) - πληροφορίες σχετικά με τα μέσα αναγνώρισης των επικυρωμένων μεταφράσεων και των επικυρωμένων αντιγράφων

— Επικυρωμένες μεταφράσεις:

Τα έγγραφα που έχουν συνταχθεί σε ξένη γλώσσα πρέπει να συνοδεύονται από μετάφραση· η μετάφραση μπορεί να γίνει από συμβολαιογράφο της Πορτογαλίας, από το προξενείο της Πορτογαλίας στη χώρα όπου συντάχθηκε το έγγραφο, από το προξενείο της χώρας αυτής στην Πορτογαλία ή από κατάλληλο μεταφραστή ο οποίος, με ένορκη ή επίσημη δήλωση, επιβεβαιώνει, ενώπιον συμβολαιογράφου, ότι η μετάφραση είναι πιστή στο πρωτότυπο.

 • Μεταφράσεις μπορούν επίσης να γίνουν από τα εμπορικά και βιομηχανικά επιμελητήρια, που αναγνωρίζονται σύμφωνα με το νομοθετικό διάταγμα αριθ. 244/92, της 29ης Οκτωβρίου, καθώς και από δικηγόρους και νομικούς αντιπροσώπους.

Η μετάφραση πρέπει να αναφέρει τη γλώσσα στην οποία είναι γραμμένο το πρωτότυπο και να περιλαμβάνει δήλωση ότι πρόκειται για μετάφραση που αποδίδει πιστά το πρωτότυπο.

Εάν η μετάφραση πραγματοποιήθηκε από ορκωτό μεταφραστή ο οποίος εισάγει το πιστοποιητικό στη δική του μετάφραση ή το επισυνάπτει σε χωριστό φύλλο, πρέπει να αναφέρεται ο τρόπος με τον οποίο πραγματοποιήθηκε η μετάφραση, καθώς και οι πληροφορίες που αναφέρονται ανωτέρω. Η μετάφραση πρέπει επίσης να αναφέρει τυχόν σφραγίδες ή άλλες επικυρώσεις, χαρτόσημα και πληροφορίες πληρωμής που περιλαμβάνονται στο πρωτότυπο, και πρέπει επίσης να αναφέρει σαφώς τυχόν παρατυπίες ή ελλείψεις που εντοπίστηκαν στο κείμενο και που θέτουν υπό αμφισβήτηση την πράξη ή το έγγραφο.

— Επικυρωμένα αντίγραφα:

Στο φωτοαντίγραφο του εγγράφου περιλαμβάνονται ή εισάγονται οι ακόλουθες πληροφορίες: δήλωση πιστότητας με το πρωτότυπο, ο τόπος και η ημερομηνία της πράξης, το όνομα και η υπογραφή του προσώπου που επικυρώνει το αντίγραφο, καθώς και η επίσημη σφραγίδα ή άλλο σήμα που προσδιορίζει τον φορέα επικύρωσης, όπως η ανάγλυφη σφραγίδα του φορέα έκδοσης.

ΣΗΜΕΙΩΣΗ: Η εγκυρότητα της επικύρωσης και των μεταφράσεων των εγγράφων που πραγματοποιούνται από τα εμπορικά και βιομηχανικά επιμελητήρια, τα οποία αναγνωρίζονται σύμφωνα με το νομοθετικό διάταγμα αριθ. 244/92, της 29ης Οκτωβρίου, εξαρτάται από την εγγραφή σε μηχανοργανωμένο σύστημα και πρέπει, εκτός από τα προαναφερθέντα στοιχεία, να περιλαμβάνει τον αριθμό ταυτοποίησης της πράξης που παράγεται από το εν λόγω μηχανοργανωμένο σύστημα. — Διάταγμα αριθ. 657-B/2006 της 29ης Ιουνίου.

Άρθρο 24 παράγραφος 1 στοιχείο ζ) - πληροφορίες σχετικά με τα ειδικά χαρακτηριστικά των επικυρωμένων αντιγράφων

Τα επικυρωμένα αντίγραφα πρέπει να περιλαμβάνουν το όνομα και την επαγγελματική ιδιότητα του προσώπου που επικυρώνει το αντίγραφο, καθώς και την ημερομηνία της επικύρωσής του· στα στοιχεία αυτά τίθεται η επίσημη σφραγίδα της υπηρεσίας έκδοσης.

Το πιστοποιητικό που αποδεικνύει το λευκό ποινικό μητρώο περιέχει αλφαριθμητικό αναγνωριστικό και κωδικό πρόσβασης που επιτρέπει την επαλήθευση της γνησιότητας του πρωτοτύπου.

Τελευταία επικαιροποίηση: 20/05/2024

Την έκδοση αυτής της σελίδας στην εθνική γλώσσα διαχειρίζεται το εκάστοτε κράτος μέλος. Οι μεταφράσεις έχουν γίνει από την αρμόδια υπηρεσία της Ευρωπαϊκής Επιτροπής. Οι τυχόν αλλαγές που επιφέρει η αρμόδια εθνική αρχή στο πρωτότυπο ενδέχεται να μην έχουν περιληφθεί ακόμα στις μεταφράσεις. Η Ευρωπαϊκή Επιτροπή δεν αναλαμβάνει καμία ευθύνη όσον αφορά τις πληροφορίες ή τα στοιχεία που περιλαμβάνονται ή για τα οποία γίνεται λόγος στο παρόν έγγραφο. Βλ. την ανακοίνωση νομικού περιεχομένου για τους κανόνες πνευματικής ιδιοκτησίας που ισχύουν στο κράτος μέλος που είναι αρμόδιο για την παρούσα σελίδα.