Δημόσια έγγραφα

Ρουμανία

Περιεχόμενο που παρέχεται από
Ρουμανία

Άρθρο 24 παράγραφος 1 στοιχείο α) - γλώσσες που δέχεται το κράτος μέλος για τα δημόσια έγγραφα που θα υποβάλλονται στις οικείες αρχές σύμφωνα με το άρθρο 6 παράγραφος 1 στοιχείο α)

Ρουμανικά.

Άρθρο 24 παράγραφος 1 στοιχείο β) - ενδεικτικό κατάλογο των δημόσιων εγγράφων που εμπίπτουν στο πεδίο εφαρμογής του παρόντος κανονισμού

Η πρωτότυπη γλωσσική έκδοση ρουμανικά αυτής της σελίδας τροποποιήθηκε πρόσφατα. Η γλωσσική έκδοση που βλέπετε τώρα βρίσκεται στο στάδιο της μετάφρασης.
Υπάρχει ήδη μετάφραση στις ακόλουθες γλώσσες: γερμανικάαγγλικάγαλλικά

Τα δημόσια έγγραφα που εμπίπτουν στο πεδίο εφαρμογής του κανονισμού είναι, ενδεικτικά, τα ακόλουθα: πιστοποιητικό γέννησης, πιστοποιητικό γάμου, πιστοποιητικό θανάτου, πιστοποιητικό διαμονής που έχει καταχωριστεί στο Εθνικό Μητρώο Προσώπων (RNEP), απόσπασμα ποινικού μητρώου (δηλαδή, πιστοποιητικό περί λευκού ποινικού μητρώου με νομική ισχύ πιστοποιητικού ποινικού μητρώου που εκδίδεται από διπλωματικές αποστολές / προξενικά γραφεία), βεβαίωση ότι ένα πρόσωπο βρίσκεται στη ζωή, πιστοποιητικό ιθαγένειας, δικαστικές αποφάσεις οικογενειακής κατάστασης (διαζύγιο, υιοθεσία κ.λπ.).

Άρθρο 24 παράγραφος 1 στοιχείο γ) - τη λίστα των δημόσιων εγγράφων στα οποία μπορούν να επισυνάπτονται πολύγλωσσα τυποποιημένα έντυπα ως κατάλληλο μεταφραστικό βοήθημα

Τα δημόσια έγγραφα στα οποία μπορούν να επισυνάπτονται πολύγλωσσα τυποποιημένα έντυπα, ως κατάλληλο μεταφραστικό βοήθημα, είναι τα εξής: το πιστοποιητικό γέννησης, στο οποίο επισυνάπτεται το πολύγλωσσο τυποποιημένο έντυπο του παραρτήματος Ι, η βεβαίωση ότι ένα πρόσωπο βρίσκεται στη ζωή, στο οποίο επισυνάπτεται το πολύγλωσσο τυποποιημένο έντυπο του παραρτήματος ΙΙ, το πιστοποιητικό θανάτου, στο οποίο επισυνάπτεται το πολύγλωσσο τυποποιημένο έντυπο του παραρτήματος ΙΙΙ, το πιστοποιητικό γάμου, στο οποίο επισυνάπτεται το πολύγλωσσο τυποποιημένο έντυπο του παραρτήματος IV, το πιστοποιητικό διαμονής που έχει καταχωριστεί στο RNEP (Εθνικό Mητρώο Προσώπων), στο οποίο επισυνάπτεται το πολύγλωσσο τυποποιημένο έντυπο του παραρτήματος Χ και το απόσπασμα ποινικού μητρώου, στο οποίο επισυνάπτεται το πολύγλωσσο τυποποιημένο έντυπο του παραρτήματος XI.

Άρθρο 24 παράγραφος 1 στοιχείο δ) - τον κατάλογο προσώπων που είναι εξουσιοδοτημένα, σύμφωνα με την εθνική νομοθεσία, να πραγματοποιούν επικυρωμένες μεταφράσεις, εφόσον υπάρχουν τέτοιοι κατάλογοι

Ο ενημερωμένος κατάλογος των εξουσιοδοτημένων διερμηνέων και μεταφραστών διατίθεται στον ιστότοπο του Υπουργείου Δικαιοσύνης μέσω του ακόλουθου συνδέσμου [link]

Άρθρο 24 παράγραφος 1 στοιχείο ε) - ενδεικτικό κατάλογο με τα είδη των αρχών που εξουσιοδοτούνται, δυνάμει της εθνικής νομοθεσίας, να καταρτίζουν επικυρωμένα αντίγραφα

Οι κατηγορίες των αρχών που έχουν τη δυνατότητα, βάσει της εθνικής νομοθεσίας, να εκδίδουν επικυρωμένα αντίγραφα είναι οι ακόλουθες: συμβολαιογράφοι, συμβολαιογραφικοί σύλλογοι (οι σύλλογοι αυτοί μπορούν να εκδίδουν αντίγραφα των συμβολαιογραφικών πράξεων που συντάσσονται από συμβολαιογράφους που ασκούν/ασκούσαν καθήκοντα στην περιφέρεια της κατά τόπον αρμοδιότητάς τους, των οποίων τα αρχεία έχουν παραληφθεί, σύμφωνα με τον νόμο, από τους αντίστοιχους συλλόγους), προξενικά γραφεία και διπλωματικές αποστολές της Ρουμανίας στο εξωτερικό, καθώς και γραμματείς των τοπικών συμβουλίων δήμων και κοινοτήτων όπου δεν λειτουργούν συμβολαιογραφεία.

Άρθρο 24 παράγραφος 1 στοιχείο στ) - πληροφορίες σχετικά με τα μέσα αναγνώρισης των επικυρωμένων μεταφράσεων και των επικυρωμένων αντιγράφων

Η πρωτότυπη γλωσσική έκδοση ρουμανικά αυτής της σελίδας τροποποιήθηκε πρόσφατα. Η γλωσσική έκδοση που βλέπετε τώρα βρίσκεται στο στάδιο της μετάφρασης.
Υπάρχει ήδη μετάφραση στις ακόλουθες γλώσσες: γερμανικάαγγλικάγαλλικά

I. Το επικυρωμένο αντίγραφοcopia legalizată» κατά το ρουμανικό δίκαιο) ταυτοποιείται με τις ακόλουθες πληροφορίες, οι οποίες καταγράφονται στην απόφαση επικύρωσης του αντιγράφου:

 • τον αριθμό και την ημερομηνία έκδοσης·
 • το επώνυμο και το όνομα του συμβολαιογράφου και, ενδεχομένως, την επωνυμία του συμβολαιογραφείου που συνέταξε το εν λόγω αντίγραφο.

ΙΙ. Η επικυρωμένη μετάφραση έχει τα ακόλουθα χαρακτηριστικά:

II.A. Σε περίπτωση που η μετάφραση πραγματοποιείται από εξουσιοδοτημένο μεταφραστή και διερμηνέα του οποίου η υπογραφή επικυρώνεται από συμβολαιογράφο:

 • στο τέλος της μετάφρασης, ο εξουσιοδοτημένος μεταφραστής και διερμηνέας εισάγουν τον τύπο της επικύρωσης της μετάφρασης, ο οποίος έχει ως εξής: «Ο/Η υπογεγραμμένος/-η,........................ (επώνυμο, όνομα όπως αναφέρονται στην άδεια), εξουσιοδοτημένος μεταφραστής και διερμηνέας ξένης γλώσσας ή ξένων γλωσσών, σύμφωνα με την άδεια αριθ.... της............, που εκδόθηκε από το ρουμανικό Υπουργείο Δικαιοσύνης, βεβαιώνω την ακριβή μετάφραση από τη .................... στη ............ γλώσσα, ότι το κείμενο που μου παρουσιάστηκε έχει μεταφραστεί πλήρως, χωρίς παραλείψεις, και ότι το περιεχόμενο και η σημασία του δεν αλλοιώθηκαν λόγω της μετάφρασης. Το έγγραφο του οποίου ζητείται η μετάφραση στο σύνολό του / αποσπάσματος έχει ......... σελίδες, φέρει τον τίτλο/ονομασία..............., εκδόθηκε από............... και μου υποβλήθηκε στο σύνολό του / σε απόσπασμα. Η μετάφραση του υποβληθέντος εγγράφου περιλαμβάνει ........... σελίδες και πραγματοποιήθηκε σύμφωνα με τη γραπτή αίτηση που καταχωρίστηκε με τον αριθμό..../ηη.μμ.εεεε, η οποία τηρείται στο αρχείο μου. Εισπράχθηκε η αμοιβή ύψους ..... ρουμανικών λέου, με απόδειξη είσπραξης/φορολογικό δελτίο/εντολή πληρωμής αριθ..../ηη.μμ.εεεε. ΕΞΟΥΣΙΟΔΟΤΗΜΕΝΟΣ ΜΕΤΑΦΡΑΣΤΉΣ ΚΑΙ ΔΙΕΡΜΗΝΈΑΣ ....................... (υπογραφή και σφραγίδα)».

Αντίγραφο του προς μετάφραση εγγράφου επισυνάπτεται στη μετάφραση, η σφραγίδα και η υπογραφή του εξουσιοδοτημένου μεταφραστή και διερμηνέα τοποθετούνται στα περιθώρια προς την ένωση των δύο φύλλων, έτσι ώστε η σφραγίδα να έχει τεθεί σε όλα τα φύλλα του εγγράφου, τα οποία είναι αριθμημένα, συρραμένα, ραμένα ή καρφιτσωμένα.

 • Επικύρωση της υπογραφής του εξουσιοδοτημένου μεταφραστή και διερμηνέα, η οποία συντάσσεται από συμβολαιογράφο / διπλωματική ή προξενική αρχή, με την οποία πιστοποιείται ότι πληρούνται οι ουσιώδεις προϋποθέσεις, δηλαδή η ημερομηνία (έτος, μήνας, ημέρα), το επώνυμο και το όνομα του εξουσιοδοτημένου μεταφραστή ή διερμηνέα, η αυτοπρόσωπη εμφάνιση / κατάθεση του υποδείγματος υπογραφής στο συμβολαιογραφικό γραφείο, ο χαρακτηρισμός του εγγράφου που υποβλήθηκε για μετάφραση σύμφωνα με τον νόμο και η δήλωση ότι η μετάφραση υπεγράφη από αυτόν· ακολουθεί η υπογραφή και η σφραγίδα του συμβολαιογράφου η σφραγίδα του συμβολαιογράφου τίθεται επίσης στα περιθώρια προς την ένωση των δύο φύλλων, έτσι ώστε να έχει τεθεί σε όλα τα φύλλα του εγγράφου.

Διευκρίνιση: Εάν το έγγραφο μεταφραστεί από τα ρουμανικά σε ξένη γλώσσα ή από ξένη γλώσσα σε άλλη ξένη γλώσσα, τόσο η πιστοποίηση της μετάφρασης όσο και η επικύρωση της υπογραφής του μεταφραστή από τον συμβολαιογράφο θα πραγματοποιηθεί επίσης στην ξένη γλώσσα στην οποία πραγματοποιείται η μετάφραση.

II.B. Σε περίπτωση που η μετάφραση πραγματοποιείται από συμβολαιογράφο (εάν η ξένη γλώσσα είναι η μητρική του γλώσσα ή εάν έχει εξουσιοδοτηθεί ως διερμηνέας ή μεταφραστής από το Υπουργείο Δικαιοσύνης):

 • τον αριθμό και την ημερομηνία επικύρωσης της μετάφρασης, το επώνυμο και το όνομα του συμβολαιογράφου που πραγματοποίησε τη μετάφραση, τη μητρική γλώσσα ή, ανάλογα με την περίπτωση, τον αριθμό της άδειας του εξουσιοδοτημένου μεταφραστή και διερμηνέα η οποία εκδόθηκε από το Υπουργείο Δικαιοσύνης.

Άλλα αναγνωριστικά και χαρακτηριστικά για τη μετάφραση που πραγματοποιείται από συμβολαιογράφο:

 • αντίγραφο του προς μετάφραση εγγράφου επισυνάπτεται στη μετάφραση, η σφραγίδα και η υπογραφή του συμβολαιογράφου τοποθετούνται στα περιθώρια προς την ένωση των δύο φύλλων, έτσι ώστε η σφραγίδα να έχει τεθεί σε όλα τα φύλλα του εγγράφου, τα οποία είναι αριθμημένα, συρραμμένα, ραμμένα ή καρφιτσωμένα.
 • στο τέλος της μετάφρασης, η επικύρωση της μετάφρασης, η οποία ρυθμίζεται ρητά από τον νόμο, σύμφωνα με το κατωτέρω παράρτημα, που πιστοποιεί την ακρίβεια της μετάφρασης, ότι το κείμενο που υποβλήθηκε προς μετάφραση έχει μεταφραστεί στο σύνολό του, χωρίς παραλείψεις, και ότι το περιεχόμενο και το νόημα του εγγράφου δεν αλλοιώθηκαν από τη μετάφραση· η επικύρωση περιλαμβάνει επίσης αναφορές στα εξής: στη μητρική γλώσσα ή, ανάλογα με την περίπτωση, στον αριθμό και την ημερομηνία έκδοσης της άδειας διερμηνέα και μεταφραστή, τη γλώσσα της άδειας, τον χαρακτηρισμό του εγγράφου που υποβάλλεται για μετάφραση σύμφωνα με τον νόμο, και άλλα·
 • ακολουθεί η σφραγίδα και η υπογραφή του συμβολαιογράφου.

Άρθρο 24 παράγραφος 1 στοιχείο ζ) - πληροφορίες σχετικά με τα ειδικά χαρακτηριστικά των επικυρωμένων αντιγράφων

 • Μπορούν να επικυρωθούν επικυρωμένα αντίγραφα πρωτότυπου εγγράφου ή, ανάλογα με την περίπτωση, του αντιγράφου του (στις περιπτώσεις όπου ο νόμος προβλέπει ότι μέρη μιας συμβολαιογραφικής πράξης εκδίδονται σε αντίγραφα αντί σε πρωτότυπα)·
 • μπορούν να επικυρωθούν αντίγραφα ολόκληρου του εγγράφου ή, ανάλογα με την περίπτωση, συγκεκριμένου μέρους του εγγράφου (στην τελευταία περίπτωση, το αντίγραφο, πριν από την αναπαραγωγή του περιεχομένου του εγγράφου, πρέπει να φέρει την ένδειξη «EXTRAS» και η σχετική μνεία πρέπει να αναγράφεται στην επικύρωση)·
 • το περιεχόμενο της επικύρωσης του αντιγράφου διέπεται από τον νόμο και περιλαμβάνει τις ακόλουθες πληροφορίες: α) βεβαίωση ότι το αντίγραφο είναι σύμφωνο με το υποβληθέν έγγραφο· β) το καθεστώς του εγγράφου· γ) την υπογραφή του γραμματέα που πραγματοποίησε τη σύγκριση· δ) την ονομασία του εγγράφου όπως εμφανίζεται ή, ελλείψει αυτού, την αντίστοιχη ονομασία της έννομης σχέσης που δημιουργείται με το εν λόγω έγγραφο·
 • στη φωτοτυπία του εγγράφου, αμέσως μετά το κείμενο, τίθεται μονογράφηση με το ακόλουθο κείμενο: «επικύρωση στο πίσω μέρος» ή, ανάλογα με την περίπτωση, «η επικύρωση στη συνέχεια»·
 • το κείμενο της επικύρωσης συντάσσεται, ανάλογα με την περίπτωση, στην οπίσθια όψη του επικυρωμένου εγγράφου, εάν έχει μόνο ένα φύλλο, ή στη συνέχεια εάν το κείμενο είναι επίσης γραμμένο στην οπίσθια όψη ή σε περισσότερα φύλλα·
 • το έγγραφο που αποτελείται από περισσότερα φύλλα είναι συρραμμένο ή δεμένο (στην περίπτωση αυτή, όταν, για τη σύνταξη της επικύρωσης, χρησιμοποιείται προσθήκη, η σφραγίδα του συμβολαιογράφου τίθεται μεταξύ των σελίδων του εγγράφου και εν μέρει στο φύλλο του εγγράφου, εν μέρει στην προσθήκη που χρησιμοποιήθηκε)·
 • τα επικυρωμένα αντίγραφα που αποδεσμεύονται από τα συμβολαιογραφικά αρχεία ισχύουν για 6 μήνες (στην επικύρωση αναφέρεται η προέλευση του εγγράφου: το αρχείο του συμβολαιογράφου ή, ανάλογα με την περίπτωση, το αρχείο που προσκομίζει ο διάδικος)· τα επικυρωμένα αντίγραφα του εγγράφου που υπέβαλε ο διάδικος δεν έχουν περιορισμένη χρονική διάρκεια ισχύος·
 • στην επικύρωση τίθεται η υπογραφή του συμβολαιογράφου και του γραμματέα του συμβολαιογραφείου ο οποίος συνέκρινε το αντίγραφο με το πρωτότυπο ή, ανάλογα με την περίπτωση, του προξένου·
 • το επικυρωμένο αντίγραφο φέρει τη σφραγίδα του συμβολαιογράφου ή, ανάλογα με την περίπτωση, του προξένου, καθώς και χαρτόσημο.
Τελευταία επικαιροποίηση: 03/08/2023

Την έκδοση αυτής της σελίδας στην εθνική γλώσσα διαχειρίζεται το εκάστοτε κράτος μέλος. Οι μεταφράσεις έχουν γίνει από την αρμόδια υπηρεσία της Ευρωπαϊκής Επιτροπής. Οι τυχόν αλλαγές που επιφέρει η αρμόδια εθνική αρχή στο πρωτότυπο ενδέχεται να μην έχουν περιληφθεί ακόμα στις μεταφράσεις. Η Ευρωπαϊκή Επιτροπή δεν αναλαμβάνει καμία ευθύνη όσον αφορά τις πληροφορίες ή τα στοιχεία που περιλαμβάνονται ή για τα οποία γίνεται λόγος στο παρόν έγγραφο. Βλ. την ανακοίνωση νομικού περιεχομένου για τους κανόνες πνευματικής ιδιοκτησίας που ισχύουν στο κράτος μέλος που είναι αρμόδιο για την παρούσα σελίδα.