Δημόσια έγγραφα

Σλοβακία

Περιεχόμενο που παρέχεται από
Σλοβακία

Άρθρο 24 παράγραφος 1 στοιχείο α) - γλώσσες που δέχεται το κράτος μέλος για τα δημόσια έγγραφα που θα υποβάλλονται στις οικείες αρχές σύμφωνα με το άρθρο 6 παράγραφος 1 στοιχείο α)

Τη σλοβακική, ενώ για τους σκοπούς του άρθρου 6 παράγραφος 1 στοιχείο α) γίνεται δεκτή και η τσεχική γλώσσα.

Άρθρο 24 παράγραφος 1 στοιχείο β) - ενδεικτικό κατάλογο των δημόσιων εγγράφων που εμπίπτουν στο πεδίο εφαρμογής του παρόντος κανονισμού

Πιστοποιητικό γέννησης, πιστοποιητικό γάμου, πιστοποιητικό θανάτου, πιστοποιητικό αλλαγής ονόματος και επωνύμου, απόφαση για την αλλαγή ονόματος και επωνύμου, δήλωση αναγνώρισης της πατρότητας, δικαστική απόφαση σχετικά με το όνομα, απόφαση διαζυγίου, απόφαση ακύρωσης γάμου, απόφαση παροχής άδειας γάμου σε ανήλικο, απόφαση σχετικά με την πατρότητα/μητρότητα, απόφαση υιοθεσίας, απόφαση κήρυξης προσώπου σε αφάνεια, πιστοποιητικό διαμονής για Σλοβάκους πολίτες, πιστοποιητικό διαμονής για αλλοδαπούς, πιστοποιητικό σλοβακικής ιθαγένειας (εκδίδεται μόνο σε έντυπη μορφή), πιστοποιητικό ποινικού μητρώου.

Άρθρο 24 παράγραφος 1 στοιχείο γ) - τη λίστα των δημόσιων εγγράφων στα οποία μπορούν να επισυνάπτονται πολύγλωσσα τυποποιημένα έντυπα ως κατάλληλο μεταφραστικό βοήθημα

Πιστοποιητικό γέννησης, πιστοποιητικό γάμου, πιστοποιητικό θανάτου, απόφαση κήρυξης προσώπου σε αφάνεια, απόφαση παροχής άδειας γάμου σε ανήλικο, απόφαση διαζυγίου, απόφαση ακύρωσης γάμου, πιστοποιητικό διαμονής για Σλοβάκους πολίτες, πιστοποιητικό ποινικού μητρώου.

Άρθρο 24 παράγραφος 1 στοιχείο δ) - τον κατάλογο προσώπων που είναι εξουσιοδοτημένα, σύμφωνα με την εθνική νομοθεσία, να πραγματοποιούν επικυρωμένες μεταφράσεις, εφόσον υπάρχουν τέτοιοι κατάλογοι

Ο κατάλογος των μεταφραστών δημοσιεύεται στον ιστότοπο του Υπουργείου Δικαιοσύνης της Σλοβακίας.

Άρθρο 24 παράγραφος 1 στοιχείο ε) - ενδεικτικό κατάλογο με τα είδη των αρχών που εξουσιοδοτούνται, δυνάμει της εθνικής νομοθεσίας, να καταρτίζουν επικυρωμένα αντίγραφα

Οι συμβολαιογράφοι και οι βοηθοί συμβολαιογράφοι:

- συμβολαιογράφοι — στον ιστότοπο του Συμβολαιογραφικού Συλλόγου της Σλοβακικής Δημοκρατίας (Notárska komora Slovenskej republiky) (αναζήτηση μπορεί να γίνει στα σλοβακικά, καθώς και στα αγγλικά, τα γερμανικά, τα γαλλικά και τα ουγγρικά)·

- δεν υπάρχει χωριστός κατάλογος για τους βοηθούς συμβολαιογράφους· αυτοί εργάζονται υπό τις οδηγίες συμβολαιογράφου.

Άρθρο 24 παράγραφος 1 στοιχείο στ) - πληροφορίες σχετικά με τα μέσα αναγνώρισης των επικυρωμένων μεταφράσεων και των επικυρωμένων αντιγράφων

Α. Επικυρωμένες μεταφράσεις:

i) Οι επικυρωμένες μεταφράσεις από μεταφραστή που είναι εγγεγραμμένος στον κατάλογο των μεταφραστών περιλαμβάνουν δήλωση του μεταφραστή (prekladateľská doložka). Σύμφωνα με το άρθρο 23 παράγραφος 4 του νόμου αριθ. 382/2004, η δήλωση του μεταφραστή πρέπει να περιλαμβάνει τα στοιχεία ταυτοποίησης του μεταφραστή, τον τομέα στον οποίο ο μεταφραστής εξουσιοδοτείται να πραγματοποιεί μεταφράσεις, τον αύξοντα αριθμό της μετάφρασης με τον οποίο καταχωρίστηκε το μεταφραστικό έργο στο ημερολόγιο του μεταφραστή, καθώς και δήλωση του μεταφραστή ότι έχει επίγνωση των συνεπειών της εκ προθέσεως εκπόνησης ανακριβούς μετάφρασης. Οι επικυρωμένες μεταφράσεις μπορούν να εντοπιστούν με τη χρήση 12ψήφιου αριθμού έργου στον ιστότοπο του Υπουργείου Δικαιοσύνης της Σλοβακίας.

ii) Οι επικυρωμένες μεταφράσεις πραγματοποιούνται ή πιστοποιούνται από διπλωματική ή προξενική αρχή, σύμφωνα με το άρθρο 14e παράγραφος 1 στοιχείο d) του νόμου αριθ. 151/2010, όταν πρόκειται για μετάφραση προς τα σλοβακικά εγγράφου που έχει εκδοθεί από ξένη χώρα για τους σκοπούς προξενικών καθηκόντων. Οι υπάλληλοι διπλωματικής ή προξενικής αρχής μπορούν να αρνηθούν να εκπονήσουν ή να πιστοποιήσουν τέτοια μετάφραση, αν δεν έχουν επαρκή γνώση της γλώσσας στην οποία συντάχθηκε το έγγραφο.

Β. Επικυρωμένα αντίγραφα:

i) Τα επικυρωμένα αντίγραφα που παράγονται από συμβολαιογράφο ή ασκούμενο συμβολαιογράφο πρέπει να περιλαμβάνουν δήλωση πιστότητας (osvedčovacia doložka), η οποία, σύμφωνα με το άρθρο 57 παράγραφος 2 του νόμου αριθ. 323/1992, πρέπει να αναφέρει:

α) αν το αντίγραφο αντιστοιχεί κατά λέξη στο έγγραφο από το οποίο έχει παραχθεί, αν το εν λόγω έγγραφο είναι το πρωτότυπο ή επικυρωμένο αντίγραφο του πρωτοτύπου και από πόσα φύλλα αποτελείται,

β) τον αριθμό των φύλλων που περιλαμβάνει το αντίγραφο,

γ) αν πρόκειται για πλήρες ή μερικό αντίγραφο,

δ) αν υπάρχουν οποιεσδήποτε αλλαγές, προσθήκες, παρεμβολές ή διαγραφές στο έγγραφο που παρουσιάστηκε οι οποίες θα μπορούσαν να θέσουν σε αμφιβολία τη γνησιότητά του,

ε) αν έχουν γίνει οποιεσδήποτε διορθώσεις στο αντίγραφο για να διασφαλιστεί ότι συνάδει με το έγγραφο που παρουσιάστηκε,

στ) τον τόπο και την ημερομηνία έκδοσης, και

ζ) να περιλαμβάνει υπογραφή του συμβολαιογράφου που συντάσσει τη δήλωση ή υπαλλήλου που έχει εξουσιοδοτηθεί από τον εν λόγω συμβολαιογράφο και την επίσημη σφραγίδα του συμβολαιογράφου.

ii) Τα επικυρωμένα αντίγραφα που παράγονται από τις διπλωματικές και προξενικές αρχές της Σλοβακικής Δημοκρατίας πρέπει να περιλαμβάνουν δήλωση πιστότητας (στα σλοβακικά), η οποία, σύμφωνα με το άρθρο 14e παράγραφος 2 του νόμου αριθ. 151/2010, πρέπει να φέρει την επίσημη στρογγυλή σφραγίδα της διπλωματικής ή προξενικής αρχής με το κρατικό έμβλημα, που έχει διάμετρο 36 mm, και την υπογραφή εξουσιοδοτημένου υπαλλήλου της διπλωματικής ή προξενικής αρχής. Αν το έγγραφο που επικυρώνεται περιλαμβάνει δύο ή περισσότερα φύλλα, αυτά πρέπει να συρραφούν μεταξύ τους με σπάγκο και οι άκρες τους να καλυφθούν με αυτοκόλλητο και να σφραγιστούν με την επίσημη σφραγίδα της διπλωματικής ή προξενικής αρχής.

Στοιχεία που πρέπει να περιλαμβάνει η δήλωση πιστότητας βάσει του άρθρου 14e παράγραφος 1 στοιχείο α) του νόμου αριθ. 151/2010 για την πιστοποίηση ότι αντίγραφο εγγράφου αντιστοιχεί στο πρωτότυπο έγγραφο που παρουσιάστηκε:

α) τον αύξοντα αριθμό με τον οποίο καταχωρίστηκε η επικύρωση στο σχετικό μητρώο,

β) δήλωση που βεβαιώνει ότι το αντίγραφο αντιστοιχεί στο έγγραφο που παρουσιάστηκε,

γ) τον αριθμό των φύλλων και των σελίδων που περιλαμβάνει το αντίγραφο και το

αν αποτελεί πλήρες ή μερικό αντίγραφο του εγγράφου,

δ) τον τόπο και την ημερομηνία της επικύρωσης,

ε) το ποσό των σχετικών διοικητικών τελών σύμφωνα με την οικεία νομοθεσία,

στ) το ονοματεπώνυμο, τη θέση και την υπογραφή του υπαλλήλου που προέβη στην επικύρωση.

Υπόδειγμα δήλωσης πιστότητας:

Αριθμός .................. Τέλη ...............

Βεβαιώνεται ότι το παρόν πλήρες

(μερικό) φωτοαντίγραφο/αντίγραφο, που αποτελείται από ...

σελίδες, αντιστοιχεί στο πρωτότυπο

που παρουσιάστηκε, το οποίο αποτελείται από ...

σελίδες.

Ανομοιογένειες, διορθώσεις ......

................. (τόπος) .................. (ημερομηνία)

Σφραγίδα .....................................................

iii) Τα επικυρωμένα αντίγραφα που παράγονται από τις περιφερειακές και δημοτικές αρχές πρέπει να περιλαμβάνουν δήλωση πιστότητας που να περιέχει τα ακόλουθα στοιχεία, σύμφωνα με το άρθρο 7 παράγραφος 2 του νόμου αριθ. 599/2001:

α) δήλωση που βεβαιώνει ότι το αντίγραφο αντιστοιχεί στο έγγραφο που παρουσιάστηκε,

β) τον αριθμό των φύλλων και των σελίδων που περιλαμβάνει το αντίγραφο,

γ) τον αύξοντα αριθμό καταχώρισης της επικύρωσης στο μητρώο επικυρώσεων,

δ) την ημερομηνία και τον τόπο της επικύρωσης και, αν απαιτείται, την ώρα παρουσίασης του εγγράφου.

Επισημαίνεται ότι, σύμφωνα με το άρθρο 5 του νόμου αριθ. 599/2001, οι περιφερειακές και οι δημοτικές αρχές δεν καταρτίζουν επικυρωμένα αντίγραφα για χρήση στο εξωτερικό.

Άρθρο 24 παράγραφος 1 στοιχείο ζ) - πληροφορίες σχετικά με τα ειδικά χαρακτηριστικά των επικυρωμένων αντιγράφων

Πέραν της δήλωσης πιστότητας του συμβολαιογράφου ή του βοηθού συμβολαιογράφου, τα επικυρωμένα αντίγραφα (και φωτοαντίγραφα) δεν έχουν ειδικά χαρακτηριστικά.

Τελευταία επικαιροποίηση: 28/03/2024

Την έκδοση αυτής της σελίδας στην εθνική γλώσσα διαχειρίζεται το εκάστοτε κράτος μέλος. Οι μεταφράσεις έχουν γίνει από την αρμόδια υπηρεσία της Ευρωπαϊκής Επιτροπής. Οι τυχόν αλλαγές που επιφέρει η αρμόδια εθνική αρχή στο πρωτότυπο ενδέχεται να μην έχουν περιληφθεί ακόμα στις μεταφράσεις. Η Ευρωπαϊκή Επιτροπή δεν αναλαμβάνει καμία ευθύνη όσον αφορά τις πληροφορίες ή τα στοιχεία που περιλαμβάνονται ή για τα οποία γίνεται λόγος στο παρόν έγγραφο. Βλ. την ανακοίνωση νομικού περιεχομένου για τους κανόνες πνευματικής ιδιοκτησίας που ισχύουν στο κράτος μέλος που είναι αρμόδιο για την παρούσα σελίδα.