Δημόσια έγγραφα

Σλοβενία

Περιεχόμενο που παρέχεται από
Σλοβενία

Άρθρο 24 παράγραφος 1 στοιχείο α) - γλώσσες που δέχεται το κράτος μέλος για τα δημόσια έγγραφα που θα υποβάλλονται στις οικείες αρχές σύμφωνα με το άρθρο 6 παράγραφος 1 στοιχείο α)

Η επίσημη γλώσσα της Σλοβενίας είναι η σλοβενική. Εντός των κοινοτήτων όπου ζει η ιταλική ή η ουγγρική μειονότητα και μόνον εκεί, επίσημη γλώσσα είναι επίσης η ιταλική ή η ουγγρική (άρθρο 11 του Συντάγματος της Σλοβενίας).

Άρθρο 24 παράγραφος 1 στοιχείο β) - ενδεικτικό κατάλογο των δημόσιων εγγράφων που εμπίπτουν στο πεδίο εφαρμογής του παρόντος κανονισμού

Ενδεικτικός κατάλογος των δημόσιων εγγράφων που εμπίπτουν στο πεδίο εφαρμογής του εν λόγω κανονισμού περιλαμβάνει:

- πιστοποιητικό γέννησης,
- πιστοποιητικό ζωής,
- πιστοποιητικό θανάτου,
- πιστοποιητικό γάμου ή πιστοποιητικό καταχωρισμένης συμβίωσης,
- πιστοποιητικό προσωρινής διαμονής ή κατοικίας
- πιστοποιητικό λευκού ποινικού μητρώου.

Άρθρο 24 παράγραφος 1 στοιχείο γ) - τη λίστα των δημόσιων εγγράφων στα οποία μπορούν να επισυνάπτονται πολύγλωσσα τυποποιημένα έντυπα ως κατάλληλο μεταφραστικό βοήθημα

Η λίστα των δημόσιων εγγράφων στα οποία μπορούν να επισυνάπτονται πολύγλωσσα τυποποιημένα έντυπα ως κατάλληλο μεταφραστικό βοήθημα έχει ως εξής:


- γέννηση (παράρτημα Ι)
- βεβαίωση ζωής (παράρτημα II)
- θάνατος (παράρτημα III)
- γάμος (παράρτημα IV)
- ικανότητα σύναψης γάμου (παράρτημα V)
- καταχωρισμένη συμβίωση (παράρτημα VII)
- κατάσταση από άποψη καταχωρισμένης σχέσης συμβίωσης (παράρτημα IX)
- κατοικία και/ή διαμονή (παράρτημα X)
- λευκό ποινικό μητρώο (παράρτημα XI).»

Άρθρο 24 παράγραφος 1 στοιχείο δ) - τον κατάλογο προσώπων που είναι εξουσιοδοτημένα, σύμφωνα με την εθνική νομοθεσία, να πραγματοποιούν επικυρωμένες μεταφράσεις, εφόσον υπάρχουν τέτοιοι κατάλογοι

Κατάλογος προσώπων που είναι εξουσιοδοτημένα, σύμφωνα με την εθνική νομοθεσία, να πραγματοποιούν επικυρωμένες μεταφράσεις, εφόσον υπάρχει τέτοιος κατάλογος:

οι δικαστικοί διερμηνείς είναι τα πρόσωπα που είναι εξουσιοδοτημένα να εκδίδουν επικυρωμένες μεταφράσεις δημόσιων εγγράφων βάσει του σλοβενικού δικαίου. Ο σύνδεσμος προς τον επικαιροποιημένο κατάλογο των δικαστικών διερμηνέων βρίσκεται στον ιστότοπο του Υπουργείου Δικαιοσύνης:
https://spvt.mp.gov.si/tolmaci.html

Άρθρο 24 παράγραφος 1 στοιχείο ε) - ενδεικτικό κατάλογο με τα είδη των αρχών που εξουσιοδοτούνται, δυνάμει της εθνικής νομοθεσίας, να καταρτίζουν επικυρωμένα αντίγραφα

Ενδεικτικός κατάλογος με τα είδη των αρχών που εξουσιοδοτούνται, δυνάμει της εθνικής νομοθεσίας, να καταρτίζουν επικυρωμένα αντίγραφα:

Οι αρχές που εξουσιοδοτούνται, δυνάμει του σλοβενικού δικαίου, να καταρτίζουν επικυρωμένα αντίγραφα είναι οι συμβολαιογράφοι, μητρώο των οποίων τηρείται από τον Συμβολαιογραφικό Σύλλογο της Σλοβενίας (Notarska zbornica Slovenije) και δημοσιεύεται στον ακόλουθο ιστότοπο: https://www.notar-z.si/poisci-notarja, καθώς και άλλες αρχές (διοικητικές μονάδες [upravne enote]), οι οποίες μπορούν να επικυρώνουν πρακτικά [prepis] ή αντίγραφα στο πλαίσιο διοικητικών διαδικασιών. Τα στοιχεία επικοινωνίας των διοικητικών μονάδων βρίσκονται στον ακόλουθο σύνδεσμο: http://www.upravneenote.gov.si/.

Αν ο υπάλληλος που επικυρώνει πρακτικά ή αντίγραφα δεν κατανοεί τη γλώσσα στην οποία έχουν συνταχθεί, μπορεί να ζητήσει από δικαστικό διερμηνέα να αντιπαραβάλει τα πρακτικά ή τα αντίγραφα με το πρωτότυπο έγγραφο. Ο κατάλογος δικαστικών διερμηνέων είναι διαθέσιμος στον ιστότοπο του Υπουργείου Δικαιοσύνης: https://spvt.mp.gov.si/tolmaci.html

Άρθρο 24 παράγραφος 1 στοιχείο στ) - πληροφορίες σχετικά με τα μέσα αναγνώρισης των επικυρωμένων μεταφράσεων και των επικυρωμένων αντιγράφων

Πληροφορίες σχετικά με τον τρόπο αναγνώρισης των επικυρωμένων μεταφράσεων και των επικυρωμένων αντιγράφων:

Οι επικυρωμένες μεταφράσεις και τα επικυρωμένα αντίγραφα μπορούν να αναγνωρίζονται οπτικά, δεδομένου ότι κάθε μετάφραση ή αντίγραφο φέρει τη σφραγίδα δικαστικού διερμηνέα ή συμβολαιογράφου, από την οποία προκύπτει σαφώς ότι πρόκειται για μετάφραση ή αντίγραφο εγγράφου.

Άρθρο 24 παράγραφος 1 στοιχείο ζ) - πληροφορίες σχετικά με τα ειδικά χαρακτηριστικά των επικυρωμένων αντιγράφων

Βλέπε στοιχείο στ).

Τελευταία επικαιροποίηση: 03/08/2021

Την έκδοση αυτής της σελίδας στην εθνική γλώσσα διαχειρίζεται το εκάστοτε κράτος μέλος. Οι μεταφράσεις έχουν γίνει από την αρμόδια υπηρεσία της Ευρωπαϊκής Επιτροπής. Οι τυχόν αλλαγές που επιφέρει η αρμόδια εθνική αρχή στο πρωτότυπο ενδέχεται να μην έχουν περιληφθεί ακόμα στις μεταφράσεις. Η Ευρωπαϊκή Επιτροπή δεν αναλαμβάνει καμία ευθύνη όσον αφορά τις πληροφορίες ή τα στοιχεία που περιλαμβάνονται ή για τα οποία γίνεται λόγος στο παρόν έγγραφο. Βλ. την ανακοίνωση νομικού περιεχομένου για τους κανόνες πνευματικής ιδιοκτησίας που ισχύουν στο κράτος μέλος που είναι αρμόδιο για την παρούσα σελίδα.