Δημόσια έγγραφα

Ισπανία

Περιεχόμενο που παρέχεται από
Ισπανία

Άρθρο 24 παράγραφος 1 στοιχείο α) - γλώσσες που δέχεται το κράτος μέλος για τα δημόσια έγγραφα που θα υποβάλλονται στις οικείες αρχές σύμφωνα με το άρθρο 6 παράγραφος 1 στοιχείο α)

Ισπανικά

Άρθρο 24 παράγραφος 1 στοιχείο β) - ενδεικτικό κατάλογο των δημόσιων εγγράφων που εμπίπτουν στο πεδίο εφαρμογής του παρόντος κανονισμού

Σύμφωνα με το άρθρο 2 του κανονισμού, στο πεδίο εφαρμογής του κανονισμού περιλαμβάνονται τα ακόλουθα έγγραφα, συνοδευόμενα από τα δημόσια πιστοποιητικά ή τους τρόπους απόκτησής τους: α) γέννηση: Πιστοποιητικό γέννησης. Τυποποιημένο υπόδειγμα. β) βεβαίωση ότι ένα πρόσωπο βρίσκεται στη ζωή: Η βεβαίωση ζωής και κατάστασης είναι το έγγραφο που πιστοποιεί ότι ένα πρόσωπο βρίσκεται στη ζωή, καθώς και την οικογενειακή του κατάσταση. Η πιστοποίηση ζωής και κατάστασης του προσώπου ως άγαμου, χήρου ή διαζευγμένου πραγματοποιείται από τον ληξίαρχο (Encargado del Registro Civil), ενώπιον του οποίου οφείλει να εμφανιστεί ο ενδιαφερόμενος. Η βεβαίωση ζωής πιστοποιείται επίσης κατόπιν εμφάνισης ενώπιον συμβολαιογράφου, ο οποίος εν γένει πραγματοποιεί την πιστοποίηση με την κατάρτιση συμβολαιογραφικού εγγράφου. Η κατάσταση του προσώπου ως άγαμου, χήρου ή διαζευγμένου πιστοποιείται με ένορκη ή υπεύθυνη δήλωση του προσώπου ενώπιον ληξιάρχου ή με συμβολαιογραφικό έγγραφο. Η πιστοποίηση της κατάστασης του προσώπου μπορεί να πραγματοποιηθεί με εμφάνιση του ενδιαφερομένου ενώπιον συμβολαιογράφου ή με εμφάνιση του ενδιαφερομένου ενώπιον του ληξιάρχου του τόπου κατοικίας του και, κατ’ εξουσιοδότηση, ενώπιον του εξουσιοδοτημένου από το ληξιαρχείο ειρηνοδίκη του τόπου κατοικίας του, αυτοπροσώπως ή δι’ αντιπροσώπου. γ) θάνατος: πιστοποιητικό ληξιαρχείου. Τυποποιημένο υπόδειγμα. δ) όνομα: Πιστοποιητικό ληξιαρχείου (γέννησης). ε) γάμος, συμπεριλαμβανομένης της ικανότητας σύναψης γάμου και της οικογενειακής κατάστασης: δεν υπάρχει πιστοποιητικό οικογενειακής κατάστασης, χρησιμοποιείται το πιστοποιητικό γέννησης. Για τον γάμο, πιστοποιητικό ληξιαρχείου. Για την απόδειξη του δεσμού του γάμου αρκεί επίσης το πιστοποιητικό γάμου που έχει εκδοθεί από το ληξιαρχείο. Για την απόδειξη της ικανότητας για σύναψη γάμου απαιτείται το άνοιγμα φακέλου, κατόπιν της οποίας χορηγείται πιστοποιητικό ικανότητας σύναψης γάμου (έως τις 30 Ιουνίου 2020, από το αρμόδιο ληξιαρχείο και, κατά περίπτωση, το κεντρικό ληξιαρχείο ή το προξενείο). Ενδέχεται να προκύψουν άλλες πολύπλοκες καταστάσεις στις οποίες υπάρχει στοιχείο αλλοδαπότητας (αλλοδαπός σύζυγος ή τόπος τέλεσης γάμου εκτός Ισπανίας). στ) διαζύγιο, δικαστικός χωρισμός και ακύρωση του γάμου: πιστοποιητικό ληξιαρχείου, συμπεριλαμβανομένων των σημειώσεων στο περιθώριο του πρωτοτύπου. ζ) σχέση καταχωρισμένης συμβίωσης, συμπεριλαμβανομένης της ικανότητας για σύναψη σχέσης καταχωρισμένης συμβίωσης και της κατάστασης από άποψη καταχωρισμένης συμβίωσης: πιστοποιητικό από τον διοικητικό φορέα που είναι αρμόδιος για την καταχώριση των σχέσεων καταχωρισμένης συμβίωσης και, κατά περίπτωση, συμβολαιογραφικό έγγραφο. η) λύση σχέσης καταχωρισμένης συμβίωσης, δικαστικός χωρισμός ή ακύρωση σχέσης καταχωρισμένης συμβίωσης Ο δικαστικός χωρισμός σχέσης καταχωρισμένης συμβίωσης και η λύση της δεν ορίζονται στο ισπανικό δικονομικό δίκαιο. Απόδειξη της καταχώρισης ή της ακύρωσης καταχωρισμένης συμβίωσης είναι το πιστοποιητικό καταχώρισης εξώγαμης συμβίωσης, το οποίο δεν είναι εναρμονισμένο στην Ισπανία, ή συμβολαιογραφική πράξη. (βασιλικό νομοθετικό διάταγμα 8/2015 της 30ής Οκτωβρίου 2015, αναδιατύπωση του νόμου περί κοινωνικής ασφάλισης, άρθρο 221). θ) Γονική ιδιότητα: Πιστοποιητικό ληξιαρχείου. ι) Υιοθεσία: Πιστοποιητικό ληξιαρχείου. ια) Κατοικία ή συνήθης διαμονή: Για την κατοικία, πιστοποιητικό εγγραφής στο δημοτολόγιο και για τη συνήθη διαμονή, πιστοποιητικό του δήμου ή συμβολαιογραφική πράξη. ιβ) Υπηκοότητα: Πιστοποιητικό προσωπικής κατάστασης. ιγ) Λευκό ποινικό μητρώο, υπό την προϋπόθεση ότι τα σχετικά δημόσια έγγραφα χορηγούνται σε πολίτη της Ένωσης από τις αρχές του κράτους μέλους του οποίου είναι υπήκοος: πιστοποιητικό του Υπουργείου Δικαιοσύνης. Δημόσια έγγραφα που ενδέχεται να κληθούν να προσκομίσουν πολίτες της Ένωσης οι οποίοι κατοικούν σε κράτος μέλος του οποίου δεν είναι υπήκοοι, όταν επιθυμούν να ασκήσουν το δικαίωμα του εκλέγειν και εκλέγεσθαι στις εκλογές του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου ή στις δημοτικές εκλογές στο κράτος μέλος κατοικίας τους, υπό τους όρους που προβλέπονται στην οδηγία 93/109/ΕΚ και στην οδηγία 94/80/ΕΚ του Συμβουλίου, αντίστοιχα: Πιστοποιητικό εγγραφής στο δημοτολόγιο.

Άρθρο 24 παράγραφος 1 στοιχείο γ) - τη λίστα των δημόσιων εγγράφων στα οποία μπορούν να επισυνάπτονται πολύγλωσσα τυποποιημένα έντυπα ως κατάλληλο μεταφραστικό βοήθημα

Κατάλογος δημόσιων εγγράφων που εκδίδονται από την Ισπανία, στα οποία μπορούν να επισυναφθούν πολύγλωσσα τυποποιημένα έντυπα ως κατάλληλα μεταφραστικά βοηθήματα:

α) τα ληξιαρχικά πιστοποιητικά:

γέννησης

ζωής

θανάτου

γάμου

οικογενειακής κατάστασης

ικανότητας σύναψης γάμου

β) τα πιστοποιητικά ποινικού μητρώου.

Άρθρο 24 παράγραφος 1 στοιχείο δ) - τον κατάλογο προσώπων που είναι εξουσιοδοτημένα, σύμφωνα με την εθνική νομοθεσία, να πραγματοποιούν επικυρωμένες μεταφράσεις, εφόσον υπάρχουν τέτοιοι κατάλογοι

Το Υπουργείο Εξωτερικών, Ευρωπαϊκής Ένωσης και Συνεργασίας δημοσιεύει κατάλογο ορκωτών μεταφραστών για υποχρεωτική χρήση [δέκατη συμπληρωματική διάταξη (Επίσημη μετάφραση και διερμηνεία) του νόμου 2/2014 της 25ης Μαρτίου 2014 περί εξωτερικής δράσης και εξωτερικών υπηρεσιών του κράτους]. http://www.exteriores.gob.es/Portal/es/ServiciosAlCiudadano/Documents/Listado%20actualizado.pdf

Άρθρο 24 παράγραφος 1 στοιχείο ε) - ενδεικτικό κατάλογο με τα είδη των αρχών που εξουσιοδοτούνται, δυνάμει της εθνικής νομοθεσίας, να καταρτίζουν επικυρωμένα αντίγραφα

Οι οικείες αρχές για την εφαρμογή του κανονισμού στην Ισπανία, όσον αφορά την αυθεντική γλωσσική μεταγραφή των δημόσιων εγγράφων, είναι οι συμβολαιογράφοι και οι ληξίαρχοι, στο πλαίσιο των αντίστοιχων αρμοδιοτήτων τους.

Τα επικυρωμένα αντίγραφα αντιστοιχούν στην αυθεντική γλωσσική μεταγραφή των δημόσιων εγγράφων από την αρχή που τα εκδίδει ή τα πιστοποιεί. Οι συμβολαιογραφικές πράξεις κυκλοφορούν κατά κανόνα σε αντίγραφα, τα δε δικαστικά έγγραφα σε κεκυρωμένα ή επικυρωμένα αντίγραφα. Κατά περίπτωση, συνοδεύονται από πιστοποίηση της αυθεντικότητας. Άρθρα 134, 501, 502 και 504 του νόμου 1/2000, της 7ης Ιανουαρίου 2000, περί πολιτικής δικονομίας.

Τα διοικητικά έγγραφα διαβιβάζονται μέσω πιστοποίησης της απόφασης. Άρθρο 52 του νόμου 39/2015, της 1ης Οκτωβρίου 2015, περί της κοινής διοικητικής διαδικασίας της δημόσιας διοίκησης.

Άρθρο 24 παράγραφος 1 στοιχείο στ) - πληροφορίες σχετικά με τα μέσα αναγνώρισης των επικυρωμένων μεταφράσεων και των επικυρωμένων αντιγράφων

Σε ορισμένες περιπτώσεις υπάρχουν έντυπα (πιστοποιητικά οικογενειακής κατάστασης), αλλά σε άλλες δεν υπάρχει τυποποιημένο υπόδειγμα. Σε περίπτωση που δεν υπάρχει έντυπο, το αντίγραφο ή το κεκυρωμένο αντίγραφο συνοδεύεται από μετάφραση ορκωτού μεταφραστή.

Οι μεταφράσεις από ορκωτούς μεταφραστές ρυθμίζονται από τον νόμο αριθ. 2/2014 της 25ης Μαρτίου 2014 περί εξωτερικής δράσης και εξωτερικών υπηρεσιών, συμπληρωματική διάταξη 16α (Επίσημη Εφημερίδα του κράτους 74, της 26ης Μαρτίου 2014).

Τα αντίγραφα συμβολαιογραφικών πράξεων εκδίδονται σε ειδικό χαρτί που διανέμεται από την Fábrica Nacional de Moneda y Timbre (FNMT) σε όλους τους συμβολαιογράφους, επί του οποίου τίθεται (επικολλάται) ειδική σφραγίδα ασφαλείας του γενικού συμβουλίου συμβολαιογράφων, σφραγίδα μελάνης και σήμα, υπογραφή και μονογραφή του συμβολαιογράφου. Το ειδικό χαρτί συμβολαιογράφου φέρει το ολόγραμμα της Fabrica Nacional de Moneda y Timbre.

Άρθρο 24 παράγραφος 1 στοιχείο ζ) - πληροφορίες σχετικά με τα ειδικά χαρακτηριστικά των επικυρωμένων αντιγράφων

Τα αντίγραφα συμβολαιογραφικών πράξεων αναγνωρίζονται εύκολα δεδομένου ότι εκδίδονται σε ειδικό χαρτί και φέρουν αριθμημένη σφραγίδα και υπογραφή του συμβολαιογράφου. Πέραν της σφραγίδας μελάνης του συμβολαιογράφου τίθεται και σφραγίδα ασφαλείας, ενώ τα επικυρωμένα αντίγραφα πρωτοτύπων φέρουν επιπλέον σφραγίδα γνησιότητας (sello de legitimaciones). Ο συμβολαιογράφος υπογράφει και μονογράφει τα έγγραφα τα οποία πιστοποιεί. Κατά τα φαινόμενα, ο κανονισμός (ΕΕ) 2016/1191 και, ως εκ τούτου, οι πληροφορίες που πρέπει να πιστοποιηθούν αφορούν δικαστικά και διοικητικά έγγραφα σε χαρτί, τα οποία είναι τυπωμένα σε μορφή τυποποιημένων υποδειγμάτων με κεφαλίδα ανάλογη με το ληξιαρχείο (με μικροδιαφορές ανάλογα με την αυτόνομη κοινότητα). Ωστόσο, είναι σημαντικό να ληφθεί υπόψη η σημαντική εφαρμογή της ηλεκτρονικής διοίκησης στην Ισπανία, που θα καταστήσει δυνατή την επικύρωση των ηλεκτρονικών κωδικών που συνδέονται με την ηλεκτρονική υπογραφή του εκδότη και την ενσωμάτωσή τους στις ευρωπαϊκές αρχές της ηλεκτρονικής διοίκησης (νόμος 39/2015, της 1ης Οκτωβρίου 2015, περί κοινής διοικητικής διαδικασίας της δημόσιας διοίκησης και νόμος 42/2015, της 5ης Οκτωβρίου 2015, για τη μεταρρύθμιση του νόμου 1/2000, της 7ης Ιανουαρίου 2000, περί πολιτικής δικονομίας).

Τελευταία επικαιροποίηση: 26/02/2024

Την έκδοση αυτής της σελίδας στην εθνική γλώσσα διαχειρίζεται το εκάστοτε κράτος μέλος. Οι μεταφράσεις έχουν γίνει από την αρμόδια υπηρεσία της Ευρωπαϊκής Επιτροπής. Οι τυχόν αλλαγές που επιφέρει η αρμόδια εθνική αρχή στο πρωτότυπο ενδέχεται να μην έχουν περιληφθεί ακόμα στις μεταφράσεις. Η Ευρωπαϊκή Επιτροπή δεν αναλαμβάνει καμία ευθύνη όσον αφορά τις πληροφορίες ή τα στοιχεία που περιλαμβάνονται ή για τα οποία γίνεται λόγος στο παρόν έγγραφο. Βλ. την ανακοίνωση νομικού περιεχομένου για τους κανόνες πνευματικής ιδιοκτησίας που ισχύουν στο κράτος μέλος που είναι αρμόδιο για την παρούσα σελίδα.