Δημόσια έγγραφα

Σουηδία

Περιεχόμενο που παρέχεται από
Σουηδία

Άρθρο 24 παράγραφος 1 στοιχείο α) - γλώσσες που δέχεται το κράτος μέλος για τα δημόσια έγγραφα που θα υποβάλλονται στις οικείες αρχές σύμφωνα με το άρθρο 6 παράγραφος 1 στοιχείο α)

Σουηδικά

Άρθρο 24 παράγραφος 1 στοιχείο β) - ενδεικτικό κατάλογο των δημόσιων εγγράφων που εμπίπτουν στο πεδίο εφαρμογής του παρόντος κανονισμού

Ενδεικτικός κατάλογος εθνικών εγγράφων

 1. Γέννηση
  Ληξιαρχική πράξη γέννησης
 2. Το ότι ένα πρόσωπο βρίσκεται στη ζωή
  Πιστοποιητικό ταυτότητας με πληροφορίες σχετικά με τον τόπο κατοικίας (απόσπασμα από το δημοτολόγιο)
 3. Θάνατος
  Ληξιαρχική πράξη θανάτου
  Η σουηδική φορολογική υπηρεσία (Skatteverket) εκδίδει επίσης πιστοποιητικό για την αποτέφρωση ή την ταφή, το οποίο αποτελεί προϋπόθεση για την αποτέφρωση ή την ταφή. Υπάρχει επίσης ένα διεθνές έντυπο άδειας διέλευσης (laissez-passer) για τη μεταφορά σορού εντός και εκτός των νορδικών χωρών. Η σουηδική φορολογική υπηρεσία εκδίδει επίσης πιστοποιητικό θανάτου και συγγενών, το οποίο χρησιμοποιείται κυρίως για την παροχή πληροφοριών σχετικά με τον θανόντα και τους εγγύτερους συγγενείς του (εάν υπάρχουν).
 4. Όνομα
  Πιστοποιητικό ταυτότητας με πληροφορίες σχετικά με το ονοματεπώνυμο (απόσπασμα από το δημοτολόγιο)
 5. Γάμος
  Απόσπασμα από το μητρώο, γάμος
  Αναγγελία γάμου
 6. Ικανότητα για τη σύναψη γάμου
  Βεβαίωση περί μη ύπαρξης κωλυμάτων γάμου
  Πιστοποιητικό γάμου
 7. Γάμος (οικογενειακή κατάσταση)
  Πιστοποιητικό ταυτότητας με πληροφορίες σχετικά με την οικογενειακή κατάσταση (απόσπασμα από το δημοτολόγιο)
 8. Καταχωρισμένη συμβίωση
  Πιστοποιητικό ταυτότητας με πληροφορίες σχετικά με την οικογενειακή κατάσταση (απόσπασμα από το δημοτολόγιο)
 9. Καταχωρισμένη συμβίωση (οικογενειακή κατάσταση)
  Πιστοποιητικό ταυτότητας με πληροφορίες σχετικά με την οικογενειακή κατάσταση (απόσπασμα από το δημοτολόγιο)
 10. Γονική ιδιότητα
  Πιστοποιητικό ταυτότητας με πληροφορίες σχετικά με τη γονική ιδιότητα (απόσπασμα από το δημοτολόγιο)
 11. Υιοθεσία
  Α/Α
 12. Κατοικία
  Πιστοποιητικό ταυτότητας με πληροφορίες σχετικά με τον τόπο κατοικίας (απόσπασμα από το δημοτολόγιο)
 13. Ιθαγένεια
  Πιστοποιητικό ταυτότητας με πληροφορίες σχετικά με την ιθαγένεια (απόσπασμα από το δημοτολόγιο)
 14. Λευκό ποινικό μητρώο
  Απόσπασμα από τα ποινικά μητρώα της αστυνομικής αρχής, που εκδίδεται σύμφωνα με το άρθρο 9 παράγραφος 2 του νόμου περί ποινικών μητρώων (1998:620), το οποίο προορίζεται να υποβληθεί σε αλλοδαπή αρχή σε σχέση με αίτηση διαμονής, εργασίας, άδειας εγκατάστασης ή άλλη αίτηση, όταν τα δικαιώματα του αιτούντος στην αλλοδαπή εξαρτώνται από το εν λόγω απόσπασμα.

Άρθρο 24 παράγραφος 1 στοιχείο γ) - τη λίστα των δημόσιων εγγράφων στα οποία μπορούν να επισυνάπτονται πολύγλωσσα τυποποιημένα έντυπα ως κατάλληλο μεταφραστικό βοήθημα

Ενδεικτικός κατάλογος εθνικών εγγράφων:

 1. Γέννηση
  Ληξιαρχική πράξη γέννησης
 2. Το ότι ένα πρόσωπο βρίσκεται στη ζωή
  Πιστοποιητικό ταυτότητας με πληροφορίες σχετικά με τον τόπο κατοικίας (απόσπασμα από το δημοτολόγιο)
 3. Θάνατος
  Ληξιαρχική πράξη θανάτου
  Η σουηδική φορολογική υπηρεσία (Skatteverket) εκδίδει επίσης πιστοποιητικό για την αποτέφρωση ή την ταφή, το οποίο αποτελεί προϋπόθεση για την αποτέφρωση ή την ταφή. Υπάρχει επίσης ένα διεθνές έντυπο άδειας διέλευσης (laissez-passer) για τη μεταφορά σορού εντός και εκτός των νορδικών χωρών. Η σουηδική φορολογική υπηρεσία εκδίδει επίσης πιστοποιητικό θανάτου και συγγενών, το οποίο χρησιμοποιείται κυρίως για την παροχή πληροφοριών σχετικά με τον θανόντα και τους εγγύτερους συγγενείς του (εάν υπάρχουν).
 4. Όνομα
  Πιστοποιητικό ταυτότητας με πληροφορίες σχετικά με το ονοματεπώνυμο (απόσπασμα από το δημοτολόγιο)
 5. Γάμος
  Απόσπασμα από το μητρώο, γάμος
  Αναγγελία γάμου
 6. Ικανότητα για τη σύναψη γάμου
  Βεβαίωση περί μη ύπαρξης κωλυμάτων γάμου
  Πιστοποιητικό γάμου
 7. Γάμος (οικογενειακή κατάσταση)
  Πιστοποιητικό ταυτότητας με πληροφορίες σχετικά με την οικογενειακή κατάσταση (απόσπασμα από το δημοτολόγιο)
 8. Καταχωρισμένη συμβίωση
  Πιστοποιητικό ταυτότητας με πληροφορίες σχετικά με την οικογενειακή κατάσταση (απόσπασμα από το δημοτολόγιο)
 9. Καταχωρισμένη συμβίωση (οικογενειακή κατάσταση)
  Πιστοποιητικό ταυτότητας με πληροφορίες σχετικά με την οικογενειακή κατάσταση (απόσπασμα από το δημοτολόγιο)
 10. Γονική ιδιότητα
  Πιστοποιητικό ταυτότητας με πληροφορίες σχετικά με τη γονική ιδιότητα (απόσπασμα από το δημοτολόγιο)
 11. Υιοθεσία
  Α/Α
 12. Κατοικία
  Πιστοποιητικό ταυτότητας με πληροφορίες σχετικά με τον τόπο κατοικίας (απόσπασμα από το δημοτολόγιο)
 13. Ιθαγένεια
  Πιστοποιητικό ταυτότητας με πληροφορίες σχετικά με την ιθαγένεια (απόσπασμα από το δημοτολόγιο)
 14. Λευκό ποινικό μητρώο
  Απόσπασμα από τα ποινικά μητρώα της αστυνομικής αρχής, που εκδίδεται σύμφωνα με το άρθρο 9 παράγραφος 2 του νόμου περί ποινικών μητρώων (1998:620), το οποίο προορίζεται να υποβληθεί σε αλλοδαπή αρχή σε σχέση με αίτηση διαμονής, εργασίας, άδειας εγκατάστασης ή άλλη αίτηση, όταν τα δικαιώματα του αιτούντος στην αλλοδαπή εξαρτώνται από το εν λόγω απόσπασμα.

Άρθρο 24 παράγραφος 1 στοιχείο δ) - τον κατάλογο προσώπων που είναι εξουσιοδοτημένα, σύμφωνα με την εθνική νομοθεσία, να πραγματοποιούν επικυρωμένες μεταφράσεις, εφόσον υπάρχουν τέτοιοι κατάλογοι

Ορκωτοί μεταφραστές - https://www.kammarkollegiet.se/oversattare

Άρθρο 24 παράγραφος 1 στοιχείο ε) - ενδεικτικό κατάλογο με τα είδη των αρχών που εξουσιοδοτούνται, δυνάμει της εθνικής νομοθεσίας, να καταρτίζουν επικυρωμένα αντίγραφα

Δεν παρέχεται ενδεικτικός κατάλογος, επειδή δεν υπάρχει ειδική ρύθμιση για την αρμοδιότητα των αρχών να καταρτίζουν επικυρωμένα αντίγραφα. Οι συμβολαιογράφοι είναι αρμόδιοι να καταρτίζουν επικυρωμένα αντίγραφα, αλλά οι αρχές δεν είναι συμβολαιογράφοι.

Άρθρο 24 παράγραφος 1 στοιχείο στ) - πληροφορίες σχετικά με τα μέσα αναγνώρισης των επικυρωμένων μεταφράσεων και των επικυρωμένων αντιγράφων

Οι επικυρωμένες μεταφράσεις πρέπει να φέρουν σφραγίδα. Οι συμβολαιογράφοι είναι αρμόδιοι να καταρτίζουν επικυρωμένα αντίγραφα. Τα έγγραφα που έχουν επικυρωθεί από συμβολαιογράφο συνήθως φέρουν το ονοματεπώνυμο του συμβολαιογράφου που προέβη στην επικύρωση και τον τόπο και την ημερομηνία της επικύρωσης ενδέχεται επίσης να φέρουν σφραγίδα. Οι πληροφορίες σχετικά με τον τόπο μπορούν να χρησιμοποιηθούν για να επιβεβαιωθεί κατά πόσον κάποιος έχει διορισθεί δεόντως ως συμβολαιογράφος. Οι πληροφορίες αυτές μπορούν να ληφθούν από την αρμόδια περιφερειακή διοίκηση της κομητείας, δηλαδή από την περιφερειακή διοίκηση της κομητείας στην οποία ο εν λόγω συμβολαιογράφος ασκεί τις δραστηριότητές του (έχει την έδρα του).

Άρθρο 24 παράγραφος 1 στοιχείο ζ) - πληροφορίες σχετικά με τα ειδικά χαρακτηριστικά των επικυρωμένων αντιγράφων

Τα έγγραφα που έχουν επικυρωθεί από συμβολαιογράφο συνήθως φέρουν το ονοματεπώνυμο του συμβολαιογράφου που προέβη στην επικύρωση και τον τόπο και την ημερομηνία της πιστοποίησης ενδέχεται επίσης να φέρουν σφραγίδα.

Τελευταία επικαιροποίηση: 30/05/2024

Την έκδοση αυτής της σελίδας στην εθνική γλώσσα διαχειρίζεται το εκάστοτε κράτος μέλος. Οι μεταφράσεις έχουν γίνει από την αρμόδια υπηρεσία της Ευρωπαϊκής Επιτροπής. Οι τυχόν αλλαγές που επιφέρει η αρμόδια εθνική αρχή στο πρωτότυπο ενδέχεται να μην έχουν περιληφθεί ακόμα στις μεταφράσεις. Η Ευρωπαϊκή Επιτροπή δεν αναλαμβάνει καμία ευθύνη όσον αφορά τις πληροφορίες ή τα στοιχεία που περιλαμβάνονται ή για τα οποία γίνεται λόγος στο παρόν έγγραφο. Βλ. την ανακοίνωση νομικού περιεχομένου για τους κανόνες πνευματικής ιδιοκτησίας που ισχύουν στο κράτος μέλος που είναι αρμόδιο για την παρούσα σελίδα.