Δημόσια έγγραφα

Πληροφορίες και ηλεκτρονικά έντυπα για κάθε χώρα αναφορικά με τον κανονισμό 2016/1191.

Τον Ιούλιο του 2016, η Ευρωπαϊκή Ένωση εξέδωσε κανονισμό για την απλούστευση της κυκλοφορίας ορισμένων δημόσιων εγγράφων μεταξύ των χωρών της ΕΕ. Ο κανονισμός έχει ως στόχο τη μείωση της γραφειοκρατίας και του κόστους για τους πολίτες σε περίπτωση που χρειάζεται να υποβάλουν ένα δημόσιο έγγραφο, που έχει εκδοθεί από τις αρχές μιας χώρας της ΕΕ, στις αρχές άλλης χώρας της ΕΕ. Βάσει του κανονισμού, τα δημόσια έγγραφα (για παράδειγμα, μια ληξιαρχική πράξη γέννησης ή μια συμβολαιογραφική πράξη γάμου) που εκδίδεται σε χώρα της ΕΕ πρέπει να γίνονται δεκτά ως γνήσια σε άλλη χώρα της ΕΕ, χωρίς την ανάγκη να φέρουν σφραγίδα γνησιότητας (επισημείωση). Τα δημόσια έγγραφα που καλύπτονται από τον κανονισμό είναι, ιδίως, έγγραφα που αφορούν την προσωπική κατάσταση (για παράδειγμα γέννηση, θάνατος, γάμος, καταχωρισμένη συμβίωση, υιοθεσία), αλλά και τη διαμονή και το λευκό ποινικό μητρώο.

Ο κανονισμός καταργεί επίσης, σε όλες τις περιπτώσεις, την υποχρέωση παροχής επικυρωμένων αντιγράφων και επικυρωμένων μεταφράσεων δημόσιων εγγράφων που έχουν εκδοθεί σε άλλη χώρα της ΕΕ. Ο κανονισμός θεσπίζει επίσης προαιρετικά πολύγλωσσα τυποποιημένα έντυπα, τα οποία μπορούν να επισυνάπτονται στα δημόσια έγγραφα για να αποφεύγεται η ανάγκη μετάφρασης. Ο κανονισμός δεν διέπει την αναγνώριση σε κράτος μέλος του περιεχομένου ή των αποτελεσμάτων δημόσιου εγγράφου που έχει εκδοθεί σε άλλη χώρα της ΕΕ. Η αναγνώριση αυτού του περιεχομένου ή των αποτελεσμάτων εξαρτάται από το δίκαιο της χώρας στην οποία προορίζεται να υποβληθεί το έγγραφο. Ο κανονισμός εφαρμόζεται από τις 16 Φεβρουαρίου 2019.

Τελευταία επικαιροποίηση: 09/07/2024

Για τη διαχείριση αυτής της ιστοσελίδας υπεύθυνη είναι η Ευρωπαϊκή Επιτροπή. Οι πληροφορίες που περιλαμβάνονται στην παρούσα σελίδα δεν απηχούν κατ’ ανάγκη την επίσημη θέση της Ευρωπαϊκής Επιτροπής. Η Επιτροπή δεν αναλαμβάνει καμία απολύτως ευθύνη όσον αφορά πληροφορίες ή δεδομένα που περιέχονται ή αναφέρονται στο παρόν έγγραφο. Παρακαλείσθε να συμβουλευθείτε την ανακοίνωση νομικού περιεχομένου σχετικά με το καθεστώς πνευματικής ιδιοκτησίας που διέπει τις σελίδες των ευρωπαϊκών θεσμικών οργάνων.