Avalikud dokumendid

Austria

Sisu koostaja:
Austria

Artikli 24 lõike 1 punkt a - keeled, mida liikmesriik aktsepteerib artikli 6 lõike 1 punkti a kohaselt oma ametiasutustele esitatavate avalike dokumentide puhul

Saksa keel

Artikli 24 lõike 1 punkt b - käesoleva määruse kohaldamisalasse kuuluvate avalike dokumentide näitlik loetelu

Kohtute ja riigiprokuratuuri otsused, tõendid ja määrused.

Lisaks ka artikli 2 lõikes 1 osutatud järgmised avalikud dokumendid:

a) sünnitõend (Geburtsurkunde), registriväljavõte – sünd (Teilauszug Geburt)

c) surmatõend (Sterbeurkunde), registriväljavõte – surm (Teilauszug Tod)

d) nime muutmise otsus (Namensänderungsbescheid)

e) abielutõend (Heiratsurkunde), abieluvõimetõend (Ehefähigkeitszeugnis), registriväljavõte, mis kinnitab abielu olemasolu (Teilauszug über das Bestehen einer Ehe) või registreeritud kooselu olemasolu (Teilauszug über das Bestehen einer eingetragenen Partnerschaft)

f) määrus abielulahutuse kohta (Scheidungsbeschluss), määrus abielu kehtetuks tunnistamise kohta (Aufhebungsbeschluss der Ehe), kohtu otsus abielu tühisuse kohta (gerichtliche Nichtigerklärung)

g) kooselutõend (Partnerschaftsurkunde), registreeritud koosellu astumise võime tõend (Bestätigung der Fähigkeit eine Eingetragene Partnerschaft begründen zu können), registriväljavõte, mis kinnitab abielu olemasolu (Teilauszug über das Bestehen einer Ehe) või registreeritud kooselu olemasolu (Teilauszug über das Bestehen einer eingetragenen Partnerschaft)

h) registreeritud kooselu kehtetuks tunnistamise määrus (Aufhebungsbeschluss der eingetragenen Partnerschaft), kohtu otsus registreeritud kooselu tühisuse kohta (gerichtliche Nichtigerklärung)

k) kinnitus elukoha registreerimise kohta (Meldebestätigung)

l) kodakondsustõend (Staatsbürgerschaftsnachweis)

m) karistusregistri väljavõte (Strafregisterbescheinigung)

Artikli 24 lõike 1 punkt c - avalike dokumentide loetelu, millele võib asjakohase tõlkimisabivahendina lisada mitmekeelsed standardvormid

Juhime tähelepanu sellele, et käesoleva lehekülje saksa keel originaalkeelset versiooni on hiljuti muudetud. Valitud keeleversiooni meie töötajad parajasti tõlgivad.
Järgmised keeleversioonid: inglise keelon juba tõlgitud.

Avalikus halduses võib tõlkeabivahendina kasutatavaid vorme lisada järgmistele avalikele dokumentidele (artikli 7 lõike 1 alusel):

a) sünnitõend (Geburtsurkunde), registriväljavõte – sünd (Teilauszug Geburt)

c) surmatõend (Sterbeurkunde), registriväljavõte – surm (Teilauszug Tod)

e) abielutõend (Heiratsurkunde), abieluvõimetõend (Ehefähigkeitszeugnis), registriväljavõte, mis kinnitab abielu olemasolu Teilauszug über das Bestehen einer Ehe) või registreeritud kooselu olemasolu (Teilauszug über das Bestehen einer eingetragenen Partnerschaft)

g) kooselutõend (Partnerschaftsurkunde), registreeritud koosellu astumise võime tõend (Bestätigung der Fähigkeit eine Eingetragene Partnerschaft begründen zu können), registriväljavõte, mis kinnitab abielu olemasolu (Teilauszug über das Bestehen einer Ehe) või registreeritud kooselu olemasolu (Teilauszug über das Bestehen einer eingetragenen Partnerschaft)

Kohtusfääris mitmekeelseid vorme ei kasutata.

Artikli 24 lõike 1 punkt d - nende isikute nimekiri, kes on liikmesriigi õiguse kohaselt kvalifitseeritud tegema kinnitatud tõlkeid, kui selline nimekiri on olemas

Austrias võivad kinnitatud tõlkeid teha isikud, kes on kantud vannutatud ja kohtu sertifitseeritud tõlkide nimekirja. See (pidevalt uuendatav) kohtutõlkide nimekiri on kättesaadav aadressil

http://sdgliste.justiz.gv.at/.

Artikli 24 lõike 1 punkt e - mis tüüpi ametiasutused on volitatud riigisisese õiguse alusel väljastama kinnitatud ärakirju (näitlik loetelu)

Kinnitatud ärakiri (koopia) on

isiku, kellel on õigus avalikku dokumenti koostada (nt notar),

esimese astme kohtu (Bezirksgericht) või

dokumendi välja andnud asutuse (mitte alati ja mitte iga asutuse) kinnitus selle kohta,

et dokumendi ärakiri vastab originaalile.

Austria kohtusüsteem aktsepteerib kinnitatud koopiaid, mille on välja andnud

a) kohtud (need leiab föderaalse justiitsministeeriumi veebisaidilt aadressil https://www.justiz.gv.at/home/gerichte/gerichtssuche~781.de.html)

ning

b) notarid (need leiab Austria notarite koja veebisaidilt aadressil https://www.notar.at/de/).

Artikli 24 lõike 1 punkt f - teave selle kohta, mil viisil saab kinnitatud tõlked ja kinnitatud ärakirjad ära tunda

Juhime tähelepanu sellele, et käesoleva lehekülje saksa keel originaalkeelset versiooni on hiljuti muudetud. Valitud keeleversiooni meie töötajad parajasti tõlgivad.
Järgmised keeleversioonid: inglise keelon juba tõlgitud.

Kinnitatud tõlked

Vaidlusi mittepuudutavat kohtumenetlust käsitleva föderaalseaduse (Außerstreitgesetz) artikli 190 lõike 1 järgi peab kirjaliku tõlke õigsust kinnitama vannutatud ja kohtu poolt sertifitseeritud tõlk oma allkirja ja pitseriga (Ekspertide ja tõlkide seaduse (Sachverständigen- und Dolmetschergesetz) paragrahv 14 ja paragrahvi 8 lõige 5).

Lisateavet kinnitatud tõlgete vormi kohta leiab Austria sertifitseeritud kohtutõlkide assotsiatsiooni (Österreichischer Verband der allgemein beeideten und gerichtlich zertifizierten Dolmetscher) veebisaidilt aadressil https://www.gerichtsdolmetscher.at/Menu/Nutzliche-Informationen/BeglaubigteUebersetzungen

Kinnitatud koopiate väljastamine kohtu poolt

Kohus kinnitab

1. avaliku paberdokumendi ja selle elektroonilise või muus vormis ärakirja (koopia) või

2. elektroonilise avaliku dokumendi ja selle paberväljatrüki

vastavust. Dokumendid peavad olema selgelt loetavad tehniliste seadmetega, mis kohtul on kasutada.

Kinnitusmärge tuleb lisada sõltuvalt taotlusest kas kohtu koostatud või tema poolt hoolikalt kontrollitud paberärakirjale või paberdokumendi muule paberkoopiale või siis digitaalse avaliku dokumendi paberväljatrükile, mille on teinud kohus (kinnitatud paberärakiri), või sõltuvalt kasutatavast tehnoloogiast ja personalist paberdokumendi digiärakirjale (kinnitatud digiärakiri).

Kinnitamisel tuleb igal juhul täpsustada

1. kinnitamise koht ja kuupäev,

2. kas esitatud avalik dokument on paberdokument või digidokument ning kas see on originaal, tõestatud koopia, ärakiri, muu koopia või väljatrükk,

3. kas koopias, ärakirjas või väljatrükis on avalik dokument esitatud kogu mahus või ainult osa sellest.

Kinnitamisel tuleb ka täpsustada järgmine teave, kui see ei ilmne koopiast, ärakirjast või väljatrükist endast:

1. kas avalikul dokumendil on allkirjad, turvaelemendid või templid ning kui on, siis millised,

2. kui asjakohane, siis see, et avalik dokument on rebitud või selle välisilme on äärmiselt kahtlane,

3. kui asjakohane, siis see, et avaliku dokumendi osad on nähtavalt muudetud, läbi kriipsutatud, juurde lisatud või ääremärkusena lisatud.

Kinnitatud koopiate väljastamine notari poolt

Notaril on õigus kinnitada paberärakirja, digiärakirja või paberväljatrüki õigsust, kui dokument on selgelt loetav. Selleks et notar saaks kinnitada avaliku dokumendi, plaani, pildi või muu sarnase dokumendi digitaalse, fotomehaanilise või muul sarnasel viisil tehtud koopia õigsust, piisab, kui koopia on tehtud notari juuresolekul. Kui selline koopia ei sisalda kogu lehekülge, tuleb väljajätu kohta teha koopiale märge. Sama kehtib avalike digidokumentide paberväljatrükkide kohta.

Notar peab ärakirja (koopiat) hoolikalt võrdlema avaliku dokumendi originaaliga ning tegema märke selle õigsuse kohta paberärakirjale (-koopiale) või paberväljatrükile või lisama kinnituse selle õigsuse kohta digiärakirjale.

Kinnitus peab sisaldama ka järgmist teavet:

1. kas esitatud avalik dokument on paberdokument või digidokument ning kas see on originaal, tõestatud ärakiri, koopia, muu koopia või väljatrükk;

2. kas avalikul dokumendil on allkirjad, turvaelemendid või templid ning kui on, siis millised;

3. kas ärakirjal (koopial) või väljatrükil on avalik dokument esitatud kogu mahus või ainult osa sellest ja kui ainult osa, siis milline;

4. kui asjakohane, siis see, et esitatud dokument on rebitud või selle välisilme on äärmiselt kahtlane;

5. kui asjakohane, siis see, et osa dokumendist on muudetud, läbi kriipsutatud, juurde lisatud või ääremärkusena lisatud. Punktides 2 ja 5 osutatud teavet ei nõuta, kui koopia on tehtud fotokoopiana või sarnasel viisil ning osutatud asjaolud on koopial näha.

Artikli 24 lõike 1 punkt g - teave kinnitatud ärakirjade erijoonte kohta

Vt punkt f.

Viimati uuendatud: 17/04/2023

Käesoleva veebilehe asjaomaseid keeleversioone haldavad asjaomased liikmesriigid. Tõlked on teostanud Euroopa Komisjoni teenistused. Originaali tehtavad võimalikud muudatused asjaomase riikliku ametiasutuse poolt ei pruugi kajastuda tõlkeversioonides. Euroopa Komisjon ei võta vastutust selles dokumendis sisalduva ega viidatud teabe ega andmete eest. Palun lugege õiguslikku teadaannet lehekülje eest vastutava liikmesriigi autoriõiguste kohta.