Avalikud dokumendid

Bulgaaria

Sisu koostaja:
Bulgaaria

Artikli 24 lõike 1 punkt a - keeled, mida liikmesriik aktsepteerib artikli 6 lõike 1 punkti a kohaselt oma ametiasutustele esitatavate avalike dokumentide puhul

Tõlget ei nõuta, kui avalik dokument on koostatud bulgaaria keeles.

Artikli 24 lõike 1 punkt b - käesoleva määruse kohaldamisalasse kuuluvate avalike dokumentide näitlik loetelu

  1. Sünd – sünnitõend, mittetäieliku lapsendamise korral välja antud sünnitõend, sünniakti väljavõte, sünniakti täielik ärakiri, sünniakti kinnitatud koopia;
  2. surm – väljavõte surmaaktist, surmaakti täielik ärakiri, surmaakti kinnitatud koopia, kohtuotsus;
  3. nimi – erinevate nimedega isiku isikut tõendav dokument, kohtuotsus;
  4. abielu, sealhulgas abieluvõime või perekonnaseis – tsiviilabielu tõend, väljavõte tsiviilabielu aktist, tsiviilabielu akti täielik ärakiri, tsiviilabielu akti kinnitatud koopia, välisriigis abiellunud Bulgaaria kodanikule väljastatud abielutõend, perekonnaseisutõend, tõend perekonnaseisu, sh abikaasa ja laste kohta;
  5. abielulahutus, lahuselu või abielu kehtetuks tunnistamine – kohtuotsus, väljavõte tsiviilabielu aktist, mille lahtrisse „Märkused“ on märgitud tsiviilabielu lõpetamise viis ja kuupäev;
  6. põlvnemine – kohtuotsus, tõend perekonnaseisu, abikaasa ja laste kohta, tõend abikaasa ja perekondlike sidemete kohta, tõend ema bioloogiliste laste kohta;
  7. lapsendamine – kohtuotsus, sünnitõend (mittetäieliku lapsendamise korral), väljavõte sünniaktist (mittetäieliku lapsendamise korral), sünniakti täielik ärakiri (mittetäieliku lapsendamise korral), sünniakti kinnitatud koopia (mittetäieliku lapsendamise korral);
  8. alaline asukoht ja/või elukoht – alalise elukoha tõend, tegeliku elukoha tõend, alalise elukoha muutmise tõend, tegeliku aadressi muutumise tõend;
  9. kodakondsus – Bulgaaria kodakondsust tõendav dokument, Bulgaaria kodakondsuse saamist tõendav dokument.

10. Karistusregistrikande puudumine – karistusregistri tõend selle kohta, et isikut ei ole süüdi mõistetud (karistusregistrite toimimist ja korraldust käsitlev 26. veebruari 2008. aasta määruse nr 8 artikli 45 lõike 1 2. lisa vorm 1).

Artikli 24 lõike 1 punkt c - avalike dokumentide loetelu, millele võib asjakohase tõlkimisabivahendina lisada mitmekeelsed standardvormid

I lisa võib lisada sünnitõendile, mittetäieliku lapsendamise korral antavale sünnitõendile või sünniakti väljavõttele.

III lisa võib lisada surmaakti väljavõttele.

IV lisa võib lisada tsiviilabielu tõendile või tsiviilabielu akti väljavõttele.

V lisa võib lisada abielutõendile, mis antakse välja välismaal abiellunud Bulgaaria kodanikule.

VI lisa võib lisada perekonnaseisutõendile või perekonnaseisu, sh abikaasa ja laste tõendile.

X lisa võib lisada alalise elukoha tõendile ja tegeliku elukoha tõendile.

XI lisa võib lisada karistusregistri tõendile, mis tõendab, et isikut ei ole süüdi mõistetud (karistusregistrite toimimist ja korraldust käsitlev 26. veebruari 2008. aasta määruse nr 8 artikli 45 lõike 1 2. lisa vorm 1).

Artikli 24 lõike 1 punkt d - nende isikute nimekiri, kes on liikmesriigi õiguse kohaselt kvalifitseeritud tegema kinnitatud tõlkeid, kui selline nimekiri on olemas

Välisministeerium peab registrit füüsilistest isikutest, kes töötavad vabakutseliste tõlkijatena või tõlkefirmas ning tõlgivad dokumente.

Loetelu on kättesaadav ainult bulgaaria keeles järgmisel veebisaidil:

http://apostille.mfa.bg/MFAL/apostille_certificates.nsf/cert1.xsp

Artikli 24 lõike 1 punkt e - mis tüüpi ametiasutused on volitatud riigisisese õiguse alusel väljastama kinnitatud ärakirju (näitlik loetelu)

Kinnitatud ärakirju võivad väljastada originaaldokumendi välja andnud ametiasutused.

Avalike dokumentide ärakirjade õigsust võib kinnitada notar või notariabi.

Isikud, kes ei ole notarid, kuid kellel on õigus täita notari ülesandeid, võivad avalike dokumentide ärakirju kinnitada üksnes seadusega ette nähtud määral.

Artikli 24 lõike 1 punkt f - teave selle kohta, mil viisil saab kinnitatud tõlked ja kinnitatud ärakirjad ära tunda

I. Kinnitatud tõlke tunnused

1. Bulgaariakeelsete dokumentide Bulgaaria Vabariigis tehtud ja välisriigis kasutamiseks mõeldud kinnitatud tõlgete tunnused.

Bulgaaria Vabariigi välisministeeriumil on õigus kinnitada tõlkija allkirja tema poolt võõrkeelde tõlgitud bulgaariakeelsete dokumentide tõlkel, mis on mõeldud kasutamiseks välisriigi territooriumil.

Kinnitamist tõendab ristkülikukujuline kleebis, mis sisaldab tõlkija nime, tõlke kinnitamise kohta ja kuupäeva, makstud lõivu summat, kordumatut identifitseerimisnumbrit, allkirja, pitserit ja muud asjakohast teavet.

Dokumentide tõlked võivad olla ainult originaaleksemplarid, mis on trükitud ühevärviliselt A4-formaadis paberile. Kõik tõlke leheküljed peavad olema nummerdatud ja tõlkija nimetähtedega kinnitatud. Tõlge köidetakse lahutamatult nõuetekohaselt kinnitatud ja tõestatud tõlgitud dokumendi külge.

Tõlke lõpus peab olema järgmine tekst bulgaaria keeles või vastavas võõrkeeles: „Mina, allakirjutanu, ..., kinnitan, et lisatud dokumendi ... (kirjeldada dokumendi liiki ja selle atribuute – number, seeria, kuupäev, kinnitus- ja tõestusmärge) minu tehtud tõlge ... keelest ... keelde on õige. Tõlge koosneb ... leheküljest. Tõlkija ... (allkiri).“

Tõlkija nimi ja allkiri kirjutatakse vahetult pärast teksti lõppu ning need ei tohi olla eraldi lehel ega sisaldada lünki.

Parandusi, kustutamisi ja täiendusi sisaldavad tõlked on kehtetud. Riigilippu ja riigivappi ei ole lubatud kasutada.

2. Väljaspool Bulgaaria Vabariigi territooriumi bulgaaria keelest võõrkeelde ja võõrkeelest bulgaaria keelde tehtud dokumentide kinnitatud tõlgete tunnused.

Kui dokument tõlgitakse bulgaaria keelest võõrkeelde ja võõrkeelest bulgaaria keelde väljaspool Bulgaariat, peavad tõlkija allkirja tema tõlkel kinnitama Bulgaaria Vabariigi diplomaatilised ja konsulaaresindused. Tõlge köidetakse originaaldokumendiga kokku ning kinnitatakse diplomaatilise/konsulaaresinduse pitseriga kolmes kohas köidetud osa keskel või dokumendi ülanurgas pärast nurga voltimist sellisel viisil, et see hoiab koos kõiki dokumendi lehekülgi.

Kinnitamine toimub tõlkija allkirja tõestamisega ristkülikukujulise templi abil, mis sisaldab kinnituse väljastanud volitatud isiku nime ja ametikohta, kinnitamise kohta ja kuupäeva ja makstud lõivu summat, konsulaarkinnituse viitenumbrit, allkirja ja pitserit.

3. Bulgaaria keelde tõlgitud ja Bulgaaria Vabariigis kasutamiseks mõeldud välisriigis välja antud dokumentide kinnitatud tõlgete tunnused.

Bulgaaria Vabariigi notaritel on dokumentide ja muude kirjete legaliseerimist, kinnitamist ja tõlkimist käsitlevate reeglite artikli 21a alusel õigus kinnitada tõlkija allkirja bulgaaria keelde tõlgitud ja Bulgaaria Vabariigis kasutamiseks mõeldud välisriigi dokumentide tõlkel.

Kinnitamiseks lüüakse tõlkele ristkülikukujuline tempel, mis sisaldab tõlkija nime, tõlke kinnitamise kohta ja kuupäeva, makstud lõivu summat, kordumatut identifitseerimisnumbrit, allkirja, pitserit ja muud asjakohast teavet.

I. Kinnitatud ärakirja tunnused

1. Kinnitatud ärakirjale peab olema märgitud teave ärakirja kinnitanud asutuse kohta:

– ametniku nimi ja allkiri ja asutuse pitser ning

– notari/notariabi nime ja allkirja kirjutamine ärakirjale kooskõlas kinnitatud templivorminguga (vt järgmine punkt).

2. Iga ametliku dokumendi ärakirja õigsuse kinnitamise puhul teeb kinnituse andev asutus vastava kande oma registrisse.

Artikli 24 lõike 1 punkt g - teave kinnitatud ärakirjade erijoonte kohta

Perekonnaseisuaktide ärakirjade väljastamisel peab ärakirjal olema selle koostamise kuupäev ning selle koostanud perekonnaseisuametniku ees- ja perekonnanimi. Perekonnaseisuametnik allkirjastab dokumendi ja kinnitab selle omavalitsuse tavapärase pitseriga.

Ametliku dokumendi ärakirja õigsuse tõendamiseks tuleb dokumendi originaal esitada notarile või notariabile. Kinnitamine toimub vastavalt 29. jaanuari 1997. aasta määruse nr 32 (notarite ja notaribüroode ametlike arhiivide kohta) artikli 17 lisale 6.

[kuupäev]. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

Mina, . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . piirkonna notar (notarite koja reg-nr . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .),

kinnitan selle ärakirja õigsust, mille on teinud . . . . . . . . . . . . . ametlikust (era)dokumendist,

mille on mulle esitanud . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . , kelle elukoht on . . . . . . . . . . . . . . . . linnas (külas), ja kinnitan, et originaaldokumendis ei olnud kustutusi, täiendusi, parandusi ega muid eripärasid.

Reg-nr. . . . . . . . . . . . . .

Tasutud lõiv: . . . . . leevi

Notar:

Viimati uuendatud: 06/06/2022

Käesoleva veebilehe asjaomaseid keeleversioone haldavad asjaomased liikmesriigid. Tõlked on teostanud Euroopa Komisjoni teenistused. Originaali tehtavad võimalikud muudatused asjaomase riikliku ametiasutuse poolt ei pruugi kajastuda tõlkeversioonides. Euroopa Komisjon ei võta vastutust selles dokumendis sisalduva ega viidatud teabe ega andmete eest. Palun lugege õiguslikku teadaannet lehekülje eest vastutava liikmesriigi autoriõiguste kohta.